ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Бобрищев А. А. Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, 2009 - перейти до змісту підручника

«Концептуальні засади та результати оцінки психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств»

У третьому розділі дисертації представлено матеріали теоретичного аналізу та результати емпіричних досліджень, присвячені обгрунтуванню концептуальних засад та методики експертної оцінки рівнів вираженості і компонентів довготривалої психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

На основі аналізу наукової літератури з проблеми було проаналізовано основні концепції та підходи до оцінки і прогнозування психологічної готовності спортсменів до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях, обгрунтована методика, критерії, рівні і п'ять провідних психолого-акмеологічних компонентів ( мотиваційний, вольовий, когнітивний, регуляторний, типологічний) її оцінки, за допомогою яких були проведені емпіричні дослідження.

Оцінка розподілу спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств за рівнем психологічної готовності до діяльності в екстремальних умовах методом компетентних суддів показала, що основна частина (36,5%) спортсменів має середній рівень психологічної готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях . 31,6% спортсменів мають високий і вище середнього рівень психологічної готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях. Разом з тим досить велика частина (31,9%) спортсменів має мінімальний (нижче середнього) і низький рівень психологічної готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях.

Порівняльна оцінка психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств, лижників і легкоатлетів показала, що рівень психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств значно вище, ніж лижників і легкоатлетів. Так, осіб з високим і вище середнього рівнем психологічної готовності статистично достовірно більше серед спортсменів силових єдиноборств (табл. 2).

Таблиця 2

Розподіл спортсменів різних видів спорту

за рівнем психологічної готовності до діяльності

в екстремальних ситуаціяхЦе дозволяє зробити висновок про те, що необхідно проводити психологічну підготовку спортсменів з формування психологічної готовності при напрямку на відповідальні змагання.
Разом з тим ці дані вказують, що серед спортсменів силових єдиноборств досить високий відсоток осіб з низьким або нижче середнього рівнем психологічної готовності, що також визначає необхідність проведення цілеспрямованих заходів щодо формування у них психологічної готовності.

Порівняльний аналіз психологічної готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях у спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств з різним досвідом участі в міжнародних змаганнях показав, що з підвищенням участі в цих змаганнях зростає кількість спортсменів з високим рівнем психологічної готовності (14 % і 21% при числі змагань менше 2 і 3-4) і знижується число осіб з низьким рівнем психологічної готовності (12 і 9% відповідно).

Проте потім, з підвищенням досвіду участі в міжнародних змагань зазначається, зворотна залежність - при числі змагань 5 - 6 або 7 і більше різко знижується кількість спортсменів з високою і збільшується число осіб з низькою психологічною готовністю (табл . 3).

Мабуть, це пов'язано з кумуляцією негативних психологічних станів, зниженням пильності за рахунок набутого досвіду, своєрідною недооцінкою значущості стрес-факторів, завищеною і неадекватною самооцінкою. Ці дані свідчать про те, що до «групи ризику» за критерієм зниження психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях повинні бути віднесені спортсмени не тільки з малим (менше 2), але і з великим (більше 5-6) досвідом участі у міжнародних змаганнях. Вони вимагають додаткових заходів щодо мобілізації психологічного стану, формування психологічної готовності.

Таблиця 3Психологічна готовність спортсменів силових єдиноборств

з різним досвідом участі в міжнародних змаганнях

(у%)

Оцінка взаємозв'язку психологічної готовності до діяльності в екстремальних умовах спортсменів з успішністю їх змагальної діяльності в цих умовах показала, що між психологічною готовністю і успішністю спортивної діяльності існує досить тісний зв'язок (табл.4) .

Таблиця 4

Взаємозв'язок психологічної готовності та успішності

змагальної діяльності спортсменів силових єдиноборствАналіз компонентів психологічної готовності в загальній вибірці спортсменів дозволив відзначити, що всі компоненти психологічної готовності сформовані синфазно і відносно рівномірно (від 3,54 до 4,38); найбільш виражені вольовий і типологічний компоненти, менш виражені регуляторний, когнітивний і мотиваційний компоненти.


Результати порівняння основних компонентів психологічної готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях у спортсменів з різним рівнем успішності діяльності дозволили відзначити, що загальна структура п'яти компонентів психологічної готовності характеризується рівномірною і синфазної виразністю в групах спортсменів з високим, середнім та низькою успішністю змагальної діяльності (табл.5 і 6).Таблиця 5

Середні значення вираженості компонентів психологічної

готовності у спортсменів з різною успішністю

змагальної діяльностіТаблиця 6

Порівняння основних компонентів психологічної готовності

у спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств

з різною успішністю змагальної діяльностіУ спортсменів з високим рівнем успішності діяльності в загальній структурі основних психологічних компонентів превалюють вольовий, когнітивний та типологічний компоненти. Найменш виражені в цій групі спортсменів мотиваційний і регуляторний компоненти.

У спортсменів з середнім і низьким рівнем успішності змагальної діяльності найбільш сформовані вольовий і типологічний компоненти, тоді як рівень вираженості трьох інших компонентів значно нижче. Ці дані вказують на необхідність цілеспрямованого формування всіх компонентів психологічної готовності як важливого чинника успішності змагальної діяльності спортсменів. У цьому плані особливу увагу слід звернути на регуляторний і мотиваційний компоненти психологічної готовності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " «Концептуальні засади та результати оцінки психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств» "
 1. Процесуально-технологічний аспект продуктивної професійної діяльності
  Тісний зв'язок акмеології - науки, що має областю своїх інтересів професійну діяльність, - з різного роду виникаючими практичними проблемами, пов'язаними зі становленням і вдосконаленням професійної майстерності, а також зі спробами вирішення цих проблем на практиці - з'явилася найістотнішим чинником розвитку і теоретичного становлення самої акмеології. Залежно від
 2. Методологічна основа дослідження
  загальнонауковому методологію визначили діалектичні ідеї про взаємозв'язок розвитку теорії та практики, системний підхід до вивчення особистості спортсмена. Конкретно-наукова методологія дисертаційного дослідження включає базові положення психологічної теорії діяльності (А. Н. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов), екстремальної психології (А.М.Столяренко, В.Л.Маріщук, К.К.Платонов), спортивної психології і
 3. Наукова новизна і теоретична значущість дослідження
  На основі теоретичного аналізу наукової літератури та результатів власного дослідження з урахуванням специфіки змагальної діяльності обгрунтовано психолого-акмеологические концепція, принципи і психодіагностичні технології оцінки, прогнозу і формування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств. Показано, що довготривала психологічна готовність
 4. «Теоретико-методогіческіе основи проблеми оцінки, формування та корекції психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств»
  У першому розділі дисертації представлені матеріали літературного огляду, які відображають теоретичні основи проблеми психологічної готовності, її тезаурус і сутність, взаємозв'язок з психологічною підготовкою, психологічної підготовленістю, а також психологічними станами (напруга, напруженість). Спеціальний підрозділ першого розділу включає концептуальні засади прогностики,
 5. «Концептуальні засади та психолого-акмеологические технології прогнозування оперативної психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності»
  В 6 -ой главі дисертації представлені результати дослідження, присвячені прогнозуванню оперативної психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях. Перший етап дослідження включав теоретичне обгрунтування методик оцінки оперативної психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств в екстремальних ситуаціях.
 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
  Актуальність проблеми дослідження обумовлена ??необхідністю розвитку психолого-акмеологічних інновацій забезпечення професіоналізму спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, змагальна діяльність яких часто протікає в напружених умовах, пов'язаних з впливом екстремальних стрес факторів (Ашкіназі С.М., 2001; Волков І.П., 2002;; Горєлов А.А., Крилов І.Д.,
 7. «Обсяг, організація та методики дослідження »
  У другому розділі дисертації включені дані про обсяг, умови та методиках дисертаційного дослідження. Рішення задач дисертаційної роботи проводилося в ході комплексного психологічного дослідження, що включав вивчення психологічної готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях, психолого-акмеологічних якостей особистості і результатів ефективності спортивної діяльності 786
 8. «Психологічні особливості особистості спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств з різним рівнем психологічної готовності і розробка технології її довготривалого прогнозу»
  У 5-ої розділі дисертації наведені матеріали емпіричних досліджень, що відображають результати оцінки психологічних (характерологічних, типологічних) особливостей особистості спортсменів силових єдиноборств з різним рівнем довготривалої психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях, а також оцінки інформативності комплексу психодіагностичних методик
 9. «Теоретичні основи та психолого-акмеологические напрями формування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності»
  У 8-му розділі дисертації наведені матеріали, присвячені обгрунтуванню напрямів, умов і рекомендацій щодо вдосконалення системи формування психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях. На основі даних наукової літератури з даної проблеми і матеріалів власного досвіду участі в міжнародних
 10. ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, в якому відображені ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
  Статті та публікації в журналах за переліком ВАК Росії: 1. Бобрищев А.А. Феноменологія і екстрена корекція психологи-чеський готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств / / Вісник Костромського державного університету ім.Некрасова. Серія психологічні науки. (Акмеологія освіти ) - 2005. - N4. - Т.11. - С.234-239 (1.0 д.а.) (Журнал за переліком ВАК, редакція
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека