ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Бєлов В.Г.. Психолого-акмеологическое супровід підлітків з делінквентною поведінкою: концепція, модель, технології, 2010 - перейти до змісту підручника

«Концептуальні засади психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою»

У 6-му розділі дисертації наведені матеріали, присвячені обгрунтуванню напрямів, умов і рекомендацій щодо вдосконалення системи психолого-акмеологічного супроводу підлітків з деліквентною поведінкою. Тут же представлена ??структурно-функціональна модель та обгрунтовані принципи психолого-акмеологічного супроводу соціалізації підлітків з делінквентною поведінкою.

Виявлені в дослідженні структурні компоненти, рівні та етапи соціалізації особистості підлітка взяті за основу побудови моделі.

В якості структурних елементів комплексно-цільової програми були виділені: цілі, психолого-акмеологічної інформація; організація процесу супроводу; форми, методи, способи психокорекції підлітків з делінквентною поведінкою з урахуванням типів агресивної поведінки; діяльність психологів та керівників спецустанов; контроль і самоконтроль в процесі виправлення. Важливим елементом комплексно-цільової програми є психолого-акмеологічна підтримка всіх учасників процесу соціалізації підлітків з делінквентною поведінкою (рис. 12).Рис.12.

Структурна схема технологій програми психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою

Поряд з перерахованими, в якості важливих елементів нами додатково були визначені: заходи, необхідні для роботи з делінквентності підлітками в ході навчання і у позанавчальний час; самоосвіта і самовиховання підлітків; аналіз і оцінка результатів їх діяльності, а також застосування засобів психокорекції у вигляді психологічного консультування та групових психолого-акмеологічних тренінгів.

У ході реалізації комплексно-цільової програми (КЦП) психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою запропоновані наступні чотири основні технології її забезпечення:

- технологія інформаційного та методичного забезпечення всіх учасників процесу соціалізації, включаючи інформування вихователів і керівників про ціннісних орієнтаціях і інтересах делінквентна підлітків, умовах їх виховання, життя, сім'ї, особливості особистості, скоєних протиправних діях і поведінці до прибуття в спеціалізрованное підприємство, а також інформування підлітків про умови утримання, формах і методах взаємодії підлітків і вихователів щодо виправлення та педагогічної корекції поведінки вихованців. Крім того, ця технологія включає методичне забезпечення елементів КЦП (методика психологічного консультування, методика проведення психолого-акмеологічних тренінгів тощо), інформування вихователів за особливостями і методикою роботи з делінквентності підлітками при різних типах агресивної поведінки, а також інформаційне забезпечення всіх учасників психологічного процесу на всіх етапах реалізації програми;

- технологія психологічного забезпечення, що включає психологічну діагностику типу агресивної поведінки, психологічне консультування, психолого-акмеологические тренінги; заходи щодо цілеспрямованого підвищення рівня професійної майстерності вихователів спеціалізованого підприємства; індивідуальну виховну роботу з підлітками у навчальний та позанавчальний час;

- технологія організаційного забезпечення комплексно-цільової програми, що включає розробку організаційних рішень (наказів, розпоряджень, директив, інструкцій) щодо реалізації КЦП, соціалізації підлітків і контролю її ефективності;

- технологія використання зворотного зв'язку, яка забезпечує можливість оперативного отримання необхідної інформації про результати психологічного впливу та ефективності соціалізації підлітків і своєчасно коригувати форми і способи цього впливу.

Успішність процесу соціально-психологічної адаптації залежить багато в чому від самого індивіда, від його прагнення і бажання бути прийнятим і зрозумілим соціумом, зайняти гідне положення в ньому, проявити свою індивідуальність, досягти соціальної зрілості.


В даний час важливо ширше використовувати психологічні знання при організації профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням серед молоді.

Побудова моделі соціалізації підлітків в умовах особистісно орієнтованої системи психолого-акмеологічного супроводу (рис. 13) передбачає виконання певної послідовності проектних дій: визначення мети; виділення структурних компонентів, етапів і рівнів соціалізації; виділення психолого-педагогічних умов, при яких даний процес буде протікати найбільш успішно; визначення змістовної діяльності психологів; розробка методів, форм і засобів, за допомогою яких може здійснюватися процес соціалізації.Рис. 13.

Структурно-функціональна модель психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою

У рамках практичної реалізації концепції психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою було виявлено, що діяльність психолога на виробничих майданчиках «Нового покоління» дозволяє більш грунтовно вникнути в життя підлітків з протиправною поведінкою, уточнити глибину зміни у них психічних властивостей, станів і процесів, максимально сприяти розвитку компенсаторно-пристосувальних механізмів психіки підлітка з різними відхиленнями, обгрунтовувати індивідуально-орієнтовані психокорекційні та реабілітаційні програми з метою якнайшвидшої соціально-психологічної адаптації даних контингентів.

Діяльність фахівців «Нове покоління» протікає у взаємодії з «важкими» підлітками. Це визначає необхідність постійного вдосконалення системи психолого-акмеологічного супроводу в даному підрозділі з метою профілактики відхилень поведінки, корекції соціально-небажаних мотивацій у підлітків, а також формування навичок оптимальної взаємодії в групах підлітків та попередження професійного вигорання у майстрів і вихователів, які безпосередньо працюють з даним контингентом .

Психолого-акмеологическое супровід підлітків з делінквентною поведінкою - це система заходів, спрямованих на профілактику та корекцію девіантної і делінквентної поведінки у даного контингенту, а також оцінку індивідуально-психологічних особливостей і соціально-психологічних характеристик у них в метою попередження розвитку дезадаптивних розладів.

Керує і організовує роботу з психолого-акмеологічних супроводу неповнолітніх науково-дослідна лабораторія психологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою.

Процедура психолого-акмеологічного супроводу складається з соціально-психологічного вивчення і психологічного обстеження контингентів неповнолітніх і включає: 1) оцінку рівня розвитку пізнавальних психічних процесів, адаптаційних здібностей особистості (рівень нервово-психічної стійкості і поведінкової регуляції, комунікативні здібності, орієнтація на існуючі норми поведінки і вимоги колективу), 2) оцінку соціально-психологічних характеристик, у тому числі професійної спрямованості та мотиваційних установок; 3) вивчення деяких додаткових характеристик, що визначаються специфічними особливостями навчально-виховної та трудової діяльності.

Завданнями психолого-акмеологічного супроводу є: 1) встановлення індивідуально-психологічних особливостей особистості підлітків, рівня їх психічного, інтелектуального розвитку, наявності у них певних психофізіологічних якостей (підвищена тривожність, сугестивність, імпульсивність і т.
д.), що істотно вплинули на їх поведінку (в тому числі при виконанні яких-небудь професійних обов'язків), в психотравмуючих (кримінальних) ситуаціях підвищеної складності; 2) діагностику станів психічної напруженості непатологічного характеру (тривожності, страху, стресу, афекту і т.п.), що послужили причиною скоєння протиправних дій, неадекватної поведінки; 3) дослідження мотиваційної сфери особистості; 4) виявлення у підлітків з ознаками відставання в психічному розвитку непатологічного характеру здатності усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними; 5) професійна орієнтація підлітків і допомога їм у професійному самовизначенні; 6) визначення оптимальних алгоритмів занять на підставі індивідуально-психологічних особливостей з метою якнайшвидшого формування трудових навичок за рахунок формування індивідуального стилю навчання та діяльності для оптимізації функціонального стану неповнолітніх; 7) раціональний розподіл підлітків за профілями підготовки та спеціалізаціями; 8) поглиблене психологічне вивчення підлітків з ознаками утрудненою адаптації до навчально-виховному процесу і трудової діяльності з метою розробки пропозицій керівництву і майстрам з проведення індивідуальної роботи; 9) участь у комплектуванні виробничих груп з урахуванням психологічної сумісності; 10) виявлення осіб з нервово-психічною нестійкістю.

Психолого-акмеологическое супровід неповнолітніх правопорушників проводиться в період надходження їх в «Нове покоління», а також в процесі навчання і виховання протягом усього періоду їх перебування на виробничих майданчиках.

В рамках розробленої концепції психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою показано, що в найзагальнішому вигляді діагностичну, консультативну та корекційну роботу з неповнолітніми правопорушниками з метою первинної, вторинної та третинної профілактики правопорушень необхідно вести на п'яти найважливіших рівнях: 1. Психофізіологічний рівень показує сформованість компонентів, що складають внутрішню фізіологічну і психофізіологічну основу всіх систем розвивається суб'єкта. 2. Індивідуально-психологічний рівень визначає розвиток основних психологічних систем (пізнавальної, емоційної і т.д.) суб'єкта. 3. Особистісний рівень висловлює специфічні особливості самого суб'єкта як цілісної системи, його відмінність від аналогічних суб'єктів, що перебувають на даному етапі розвитку. 4. Мікрогрупповой рівень показує особливості взаємодії розвивається суб'єкта як цілісної системи з іншими суб'єктами та їх об'едіненіямі.5. Соціальний рівень визначає форми взаємодії суб'єкта з більш широкими соціальними об'єднаннями і суспільством в цілому.

Виходячи з цього і повинна будується система роботи психологів, соціальних працівників і педагогів в підліткових центрах і клубах при організації та проведенні роботи з профілактики правопорушень серед неповнолітніх правопорушників в рамках їх психолого-акмеологічного супроводу.

Таким чином, результати формуючого психолого-акмеологічного дослідження підтвердили ефективність розроблених критеріїв, технологій та програми діагностики, прогнозування, корекції та реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою в умовах трудової зайнятості на спеціалізованому підприємстві.

Результати дослідження дозволили підтвердити гіпотезу дослідження, а також обгрунтувати і сформулювати наведені нижче висновки та практичні рекомендації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " «Концептуальні засади психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою» "
 1. Стан розробленості проблеми дослідження
  основи психології визначають необхідність дослідження патогенетичних механізмів розвитку особистості делінквентної підлітка (Андрєєва Г. М., 1995; Василькова Ю.В., 1998; Деркач А.А., Зазикін В.Г., Маркова А.К., 2000; Литвак Р.А., 2001; Реан А.А., 2005 та ін .); проблеми соціальної адаптації та реабілітації підлітків (Алмазов Б.М., 1994; Дубінін С.Н., 1996; Вайзман Н., 2000; Колесов
 2. Основні наукові результати та їх наукова новизна
  основі запропонованої концепції комплексна цільова програма психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою; - алгоритмічне наповнення експертної та психодиагностической кваліметрії соціально-психологічної адаптації делінквентної підлітка. - комплексна оцінка психолого-педагогічної ефективності організації процесу реабілітації делінквентної
 3. «Теоретико-методологічні засади психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою»
  основи проблеми девіантної і делінквентної поведінки, його тезаурус і сутність, взаємозв'язок з розвитком особистості делінквентної підлітка, розглядаються питання етіології делінквентної поведінки, піднімається тема детермінують факторів делінквентної розвитку та психолого-акмеологічного аналізу трудової діяльності підлітків з делінквентною поведінкою. Спеціальний підрозділ
 4. Методологічна основа дослідження
  основні положення психолого- акмеологічного підходу (О.С.Анісімов, А.А.Бодалев, А.С.Гусева, А.А.Деркач, Н. В. Кузьміна, В.Г.Міхайловскій, А.Ю.Панасюк, І.Н.Семенов ), інноватики та інноваційної діяльності (В.Н.Машков, А.И.Пригожин, Й. Шумпетер). Крім того, теоретичну основу дослідження склали: - принципи системного аналізу психологічних явищ, ідеї про міждисциплінарних зв'язках в
 5. Достовірність результатів дослідження та особистий внесок автора
  основу якого склали результати обстеження (опитування, анкетування, психологічне тестування) підлітків з делінквентною поведінкою. Отримані емпіричні дані дозволило зробити оригінальні висновки. Експериментальні матеріали, представлені в дисертації, отримані з особистою участю автора в ході спільного зі співробітниками науково-дослідної лабораторії
 6.  «Обсяг, організація та методики дослідження»
    основі порівняльного методу в двох його формах - у формі «подовжнього» (лонгитюдного, динамічного) і «поперечного» (порівняльного) зрізів. Вибір методів дослідження, за допомогою яких були отримані основні наукові результати, визначався характером дослідницьких завдань. При цьому пріоритет був відданий тим психологічним тестам, які позитивно зарекомендували себе при обстеженні
 7.  «Сутнісні компоненти, механізми і технології психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою»
    основі даних наукової літератури з даної проблеми і матеріалів власного досвіду роботи з описаним контингентом були визначені умови реалізації роботи системи психолого-акмеологічного супроводу спеціалізованого підприємства: - відкритість; - нелінійність; - прагнення до гармонійності і цілісності; - наявність системоутворюючою мети; - здатність до
 8.  ВИСНОВКИ
    підставі принципів системності, комплексності, гуманізму і попереджувального характеру розроблена і науково обгрунтована концепція психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою, як основний інструмент системи розвитку, соціалізації підлітків і профілактики правопорушень. Результати дослідження свідчать про те, що створення психолого-акмеологічних
 9.  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
    засновані рекомендації: 1. Керівникам та психологам центрів соціально-психологічної підтримки підлітків з делінквентною поведінкою необхідно оцінювати рівень реабілітаційного потенціалу соціалізації. Для цього слід використовувати психологічні технології експертної оцінки, рівні вираженості, критерії та компоненти соціально-психологічної адаптації, а також багатовимірні
 10.  ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, в якому відображені ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
    підставі аналізу тесту «20 висловлювань» / В.Г. Бєлов / / Матеріали наук. практ. конф. «Актуальні питання клінічної патофізіології». - СПб. : ВМедА. - 2005. - С. 144 - 147 (0,3 д.а.). 22. Бєлов, В.Г. Мотиваційна структура особистості як основа комунікації / В.Г. Бєлов, Е.Л. Волкова / / Матеріали наук. практ. конф. «X Царськосельський читання» - СПб. : СПбГІПСР, 2006. - С. 57 - 59 (0,2
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека