Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
« Попередня Наступна »
колектив співробітників Науково-дослідного інституту охорони атмосферного повітря (НДІ Атмосфера). Методичний посібник з розрахунку, нормування та контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 2005 - перейти до змісту підручника

Контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів

Одним з обов'язкових розділів проекту нормативів ПДВ є «Контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів на підприємстві». Враховуючи, що термін дії ОНД-90 (СПб, 1992 р.) і «Типової інструкції з Організації системи контролю промислових викидів в атмосферу і галузях промисловості» (Л., 1986 р.) закінчився і багато положень цих документів не відповідають сучасним вимогам, слід застосовувати рекомендації, наведені в даному розділі.

3.1. Виробничий контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів (ПДВ і ВСВ) підрозділяється на два види:

- контроль безпосередньо на джерелах;

- контроль за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі (на кордоні найближчої житлової забудови).

Перший вид контролю є основним для всіх джерел з організованим і неорганізованим викидом, другий - може доповнювати перший вид контролю і застосовується, головним чином, для окремих підприємств, на яких неорганізований разовий викид превалює в сумарному разовому викиді (г / с) підприємства.

Визначати категорію джерела в цілому для всіх викидаються з цього джерела речовин недоцільно, тому рівні впливу кожного з цих речовин на атмосферне повітря можуть істотно різнитися. Тому, обсяг робіт з контролю за дотриманням встановлених для них нормативів повинен бути різним.

При організації контролю за дотриманням нормативів викидів визначаються категорії джерел викидів в розрізі кожного шкідливої ??речовини, тобто категорія встановлюється для поєднання «джерело - шкідлива речовина» для кожного k-го джерела і кожного, що викидається їм, j-го забруднюючої речовини.

При визначенні категорії викидів розраховуються параметри Фкkj і Qkj, що характеризують вплив викиду j-го речовини з k-го джерела викидів на забруднення повітря прилеглих до підприємства територій, за формулами:

де:

Мk, j (г / с) - величина викиду j-го ЗВ з k-го ІЗА;

ПДКj (мг/м3) - максимальна разова гранично допустима концентрація, (а при її відсутності інші дійові критерії якості повітря, які використовувалися при проведенні розрахунків забруднення атмосфери викидами даного підприємства);

qжk, j (в частках ПДКj) - максимальна за метеоумовами (швидкостям і напрямками вітру) розрахункова приземна концентрація даного (j-го) речовини, створювана викидом з розглянутого (k-го) джерела на кордоні найближчої житлової забудови;

К.П.Д.k, j (%) - середній експлуатаційний коефіцієнт корисної дії пилегазоочістого обладнання (ГОУ), встановленого на k-м ІЗА при вловлюванні j-го ЗВ;

Hk (м) - висота джерела; для окремих джерел при Нk <10 м можна приймати Hk=10 м.

Примітка: У разі, якщо всі джерела, що викидають дану речовину, на підприємстві є наземними і низькими, тобто висота викиду не перевищує 10 м [6] (викиди можуть бути як організованими, так і неорганізованими), значення Нk приймається рівним фактичної висоті викиду (Нk=2 м при висоті викиду менше 2 м).

3.2. Визначення категорії «джерело - шкідлива речовина» виконується,

виходячи з таких умов:

I категорія - одночасно виконуються нерівності:

для випадку, зазначеного в примітці:

II категорія - одночасно виконуються нерівності: Фкk, j> 0,001 і Qk, j <0,5 (3.4) для випадку, зазначеного в примітці: Фкk, j> 0 , 01 і Qk, j <0,5 (3.4а) і для розглянутого джерела розроблено заходи щодо скорочення викидів даної речовини в атмосферу.

III категорія - одночасно виконуються нерівності: Фкk, j> 0,001 і Qk, j <0,5 (3.5) для випадку, зазначеного в примітці: Фкk, j> 0,01 і Qk, j <0,5 (3.
5а) і за норматив ПДВ приймається значення викиду на існуючий стан.

IV категорія - якщо одночасно виконуються нерівності: Фкk, j? 0,001 і Qk, j <0,5 (3.6) для випадку, зазначеного в примітці: Фкk, j? 0,01 і Qk, j <0,5 (3.6а) і за норматив ПДВ приймається значення викиду на існуючий стан.

Виходячи з певної категорії поєднання «джерело - шкідлива речовина», встановлюється наступна періодичність контролю за дотриманням нормативів ПДВ (ВСВ):

I категорія - 1 раз на квартал;

II категорія - 2 рази на рік;

III категорія - 1 раз на рік;

IV категорія - 1 раз на 5 років.

3.2.1. В окремих випадках періодичність виробничого контролю може коригуватися на розсуд органів з охорони навколишнього середовища з урахуванням екологічної обстановки в місті (регіоні). В першу чергу для випадків, коли параметр Фк більше 1. Можна запропонувати наступну періодичність контролю для цих ситуацій:

I категорія - при 1 <Фк? 5 - 1 раз на місяць;

- при Фк> 5 - 2 рази на місяць;

II категорія - при 1 <Фк? 5 - 1 раз на 2 місяці;

- при Фк> 5 - 1 раз на місяць.

III категорія - при 1 <Фк? 5 - 2 рази на рік;

- при Фк> 5 - 1 раз на квартал.

Примітка: При визначенні категорії джерела облік сомножителя 100 / (100-ККД) в критеріях Фк і Q може збільшувати періодичність контролю. Однак це необхідно, тому в основному ГОУ оснащуються джерела з великими викидами і при виході з ладу ГОУ викиди з цих джерел призведуть до значного зростанню забруднення атмосферного повітря.

3.2.2. Для шкідливих речовин, концентрації яких, створювані викидами підприємства, в житловій зоні не перевищують 0,1 ГДК періодичність контролю приймається рівною 1 раз на 5 років.

3.3. План-графік контролю за дотриманням нормативів викидів складається відповідно з формою табл. 4.1 «Проекту нормативів ПДВ».

Примітка: У графу 8 табл. 4.1 заносяться значення концентрацій шкідливих речовин (мг/м3 при нормальних умовах), тобто ті значення концентрацій, які наведені в графі 26 таблиці 2.3. «Параметри викидів забруднюючих речовин в атмосферу для розрахунку забруднення атмосфери» «Проекту нормативів ПДВ» (див. розділ 2.3 цього Посібника).

3.3.1. При аналізі результатів виробничого (або інспекторського) контролю слід враховувати, що наведені в графах 6 і 7 даної таблиці параметри викидів включають трансформацію шкідливих речовин в атмосфері.

3.3.2 Контроль викидів слід проводити за тією методикою, згідно з якою ці викиди були визначені, а при використанні розрахункових методів контролюються основні параметри, що входять в розрахункові формули.

3.4. У тих випадках, коли за результатами розрахунку забруднення атмосферного повітря небудь шкідливою речовиною з'ясовується, що переважаючий внесок у значення приземних концентрацій цієї речовини в житловій забудові або поза територій СЗЗ або екозахисних зон вносять неорганізовані джерела або сукупності дрібних джерел, для яких контроль їх викидів утруднений, доцільно контролювати дотримання нормативів ПДВ (ВСВ) по цим речовинам, встановлених для підприємств I і II категорії, за допомогою вимірів приземних концентрацій цих речовин в атмосферному повітрі на спеціально обраних контрольних точках або за допомогою так званих «подфакельних» спостережень [10].

При цьому можна використовувати наступне правило вибору шкідливих речовин, нормативи ПДВ (ВСВ) яких контролюються за допомогою вимірювань їх приземних концентрацій в атмосфері: такий контроль доцільний для речовин, для яких результати розрахункових оцінок їх приземних концентрацій задовольняють (одночасно) таким умовам:

1. Максимальні розрахункові безрозмірні концентрації таких шкідливих речовин (з урахуванням фону), qжj, створювані викидами підприємства в зонах житлової забудови перевищують 0,8 - ГДК:

} 2.
Площа S0, 5 зони перевищення зазначеними концентраціями рівня 0,5 - ГДК у житловій забудові перевищує 5 км2:

3. Вклад неорганізованих викидів розглянутого підприємства, qнеорг j, в концентрації qжj в точках зони перевищення зазначеними концентраціями рівня 0,5 - ГДК у житловій забудові становить не менше 50%:

При одночасному виконанні вищевказаних умов, виходячи з результатів розрахунків забруднення атмосфери, вибираються кілька контрольних точок. Точки слід вибирати таким чином, щоб спостережувані в них рівні концентрацій в максимально можливій мірі характеризували вплив конкретного джерела (або групи джерел) на атмосферне повітря при певних метеоумовах.

Для цього виду контролю періодичність вимірювань так само визначається категорією джерела в розрізі контрольованого шкідливої ??речовини.

Вимірювання на кордоні найближчої житлової забудови слід виконувати при тих метеоумовах, яким відповідають значення розрахункових концентрацій в контрольних точках.

Рекомендована форма плану-графіка цього виду контролю наведена в табл. 4.2 «Проекту нормативів ПДВ». У графах 1-3 табл. 4.2 вказуються номери джерел і їх виробнича приналежність; в графах 4-6 дається номер контрольної точки (1, 2, 3 і т.д.) і її координати. У графах 7-9 наводяться код і найменування шкідливої ??речовини, що підлягає контролю і розрахункова концентрація цієї речовини; в графах 10 і 11 - метеорологічні характеристики: напрямок і швидкість вітру, при яких формується значення концентрації, наведене в графі 9, у графі 12 вказується періодичність контролю, обумовлена ??категорією джерела в розрізі контрольованого шкідливої ??речовини.

Найбільш широко другий вид контролю застосовується для відкритих поверхонь випаровування, відкритого зберігання сировини, палива, відходів, сукупності неплотностей технологічного обладнання, розташованого поза виробничих приміщень.

Примітка: 1. Для даного виду контролю використовуються методики Росгідромету, призначені для визначення концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі [10].

2. Контроль за станом атмосферного повітря на проммайданчику і всередині СЗЗ не розглядається в рамках робіт з нормування викидів і встановленню нормативів ПДВ (ВСВ) для підприємства.

3.5 Підприємство, що здійснює контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів (ПДВ, ВСВ), план-графік якого погоджено в установленому порядку, має право використовувати результати контролю при заповненні форми Федерального державного статистичного спостереження № 2-тп ( повітря).

3.6. У розділі «Контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів на підприємстві» «Проекту нормативів ПДВ» наводяться результати розрахункового визначення категорії кожного джерела в розрізі викидаються речовин і план-графік контролю за дотриманням встановлених нормативів викидів (табл. 4.1) «Проекту нормативів ПДВ».

При необхідності проведення 2-го виду контролю (на додаток до основного), дається відповідне обгрунтування згідно п. 3.4. та план-графік контролю за дотриманням нормативів викидів за вимірюваннями концентрацій у атмосферному повітрі (табл. 4.2).

«Проект нормативів ПДВ»

Таблиця 4.1

План-графік контролю за дотриманням нормативів викидів на джерелах викиду

Примітка: У графі 10 дається посилання на методику діючих переліків [12, 13].

«Проект нормативів ПДВ»

Таблиця 4.2

ПЛАН-ГРАФІК

контролю за дотриманням нормативів викидів за вимірюваннями концентрацій у атмосферному повітрі

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів"
 1. колектив співробітників Науково-дослідного інституту охорони атмосферного повітря (НДІ Атмосфера). Методичний посібник з розрахунку, нормування та контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 2005
  Посібник містить методичні рекомендації, роз'яснення і доповнення з основних питань повітряохоронного діяльності: - інвентаризація викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря і їх джерел; - нормування викидів і встановлення нормативів ПДВ (ВСВ); - контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів; - зведені розрахунки забруднення атмосфери викидами
 2. Введення
  В даний час нормативно-методична база щодо охорони атмосферного повітря продовжує розвиватися на основі науково-дослідної та методичної діяльності НДІ Атмосфера з обгрунтування та розвитку методичних аспектів охорони атмосферного повітря. Це стосується широкого кола питань: процедури інвентаризації викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря з використанням як
 3. Загальні положення
  1. У Федеральний заколемо «Про охорону атмосферного повітря» [1] вперше (у порівнянні з раніше діючим Законом «Про охорону атмосферного повітря») введена стаття, що стосується інвентаризації викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря. Відповідно до статті 22 «Інвентаризація викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та їх джерел» цього ФЗ і ст. 121 ФЗ №
 4.  Загальні положення
    1. Нормування викидів забруднюючих речовин в атмосферу проводиться для кожного діючого, що реконструюється, будується або проектованого підприємства або іншого об'єкта, що має стаціонарні джерела забруднення атмосфери [1,3]. 2. Метою нормування викидів забруднюючих речовин від об'єкта, від якого вони надходять в атмосферу, є забезпечення дотримання критеріїв якості
 5.  Про зміст та оформленні проекту нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ)
    Основними цілями розробки «Проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу (ПДВ) для підприємства» (далі по тексту «Проект нормативів ПДВ») є: - оцінка ступеня негативного впливу конкретного підприємства, об'єкта на атмосферне повітря, виходячи з діючих критеріїв якості атмосферного повітря;
 6.  Рекомендований склад і зміст «Проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу (ПДВ) для підприємства»
    «Проект нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу (ПДВ) для підприємства» повинен включати наступні розділи: - Титульний лист. - Відомості про розробника і список виконавців. - Реферат. - Зміст. -
 7.  Про нормування викидів підприємств, що знаходяться на одній виробничій території.
    1. Якщо підприємство здає в оренду частину своєї території, то розміщення нового виробництва «Орендарю" не дозволяється, якщо це призведе до погіршення стану забруднення атмосферного повітря. 2. Як відомо, за будь-яку господарську діяльність, пов'язану з впливом на навколишнє середовище, несе відповідальність підприємство (організація), на чиїй території ця діяльність здійснюється.
 8.  Технічні нормативи викидів (ТНВ) шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря
    1. Сучасне природоохоронного законодавства Російської Федерації встановлює нові підходи (вимоги) до державного регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. У законодавчому порядку [I] встановлюються, крім гранично допустимих викидів, технічні нормативи викидів. Технічний норматив викиду - норматив викиду шкідливого (забруднюючої)
 9.  ДОДАТКИ до «Методичного посібника з розрахунку, нормування та контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря»
    Додаток 1 Вибір кодів і критеріїв якості атмосферного повітря для шкідливих (забруднюючих) речовин 1. В даний час відсутні обгрунтовані експериментально питомі показники виділення індивідуальних компонент вуглеводнів при спалюванні палива автотранспортом. Тому рекомендується класифікувати вуглеводні, які у атмосферу від автотранспорту, працюючого:
 10.  Особливості правового режиму атмосферного повітря.
    Об'єктом регулювання в рамках права навколишнього середовища є не повітря взагалі, а атмосферне повітря. Закон «Про охорону атмосферного повітря» не регулює відносини з приводу повітря житлових і виробничих приміщень. До атмосферному повітрю не відноситься також повітря, що знаходиться в компресорах, балонах і т.п. Відносини з приводу повітря приміщень і знаходиться в ємностях
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека