ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
П. І. Образцов, В. М. Косухін. Дидактика вищої військової школи, 2004 - перейти до змісту підручника

Контроль та оцінка ефективності навчального процесу: сутність, зміст і організація

Важливим і відповідальним при проектуванні і конструюванні професійно- орієнтованої технології навчання є етап оцінки і контролю результатів навчання, його корекції. Навіть при наявності в складі технології оптимальних з точки зору розв'язуваних педагогічних завдань методів і організаційних форм навчання, найсучасніших засобів подання інформації неможливо зробити навчальний процес керованим і цілеспрямованим, якщо не налагоджена система контролю за його ходом, своєчасна перевірка і оцінка знань, навичок і умінь курсантів і слухачів, відсутній зворотний зв'язок.

Ефективність застосування технології навчання характеризується відносною зміною результатів навчання за певний проміжок часу. Вона як величина виявляється в підсумку узагальнення та порівняння одних статистичних даних з іншими і виражається як явне неузгодженість між наявними і знову отриманими показниками в педагогічній практиці. Позитивний показник ефективності передбачає встановлення найбільш доцільного способу взаємодії курсантів і слухачів з викладачем, при якому результуюча характеристика навчального процесу досягає найвищого показника або знаходиться в оптимальному інтервалі зміни своїх значень. Ця характеристика відображає найбільш суттєві сторони навчання і являє собою показник вищого порядку узагальнення. Вона може включати різні змінні: обсяг і якість навчального матеріалу, час його вивчення, результати засвоєння знань, ступінь сформованості у курсантів і слухачів умінь, навичок і т. п.

Таким чином, ефективність навчального процесу, як правило, характеризується приростом результатів за контрольний проміжок часу. При цьому якість навчання визначається рівнем досягнення цих результатів по відношенню до існуючих норм (ДОС ВПО та кваліфікаційні вимоги). З точки зору результативності ефективність навчання - поняття оціночне, тобто при визначенні дається оцінка його ефектам, під якими в дидактиці маються на увазі конкретні результати взаємодії викладача та учнів. Якщо ефект - це результат останнього, то ефективність - міра його наближення до заданих при проектуванні технології навчання дидактичним цілям.

Отже, при проектуванні професійно-орієнтованої технології навчання перед військовим викладачем постає завдання вибору методів і форм контролю, критеріїв якості засвоєння вивченого матеріалу, розробки процедур його здійснення, обгрунтування способів індивідуальної корекції навчальної діяльності курсантів та слухачів.


Більшість з названих аспектів у загальній педагогіці досить добре досліджені. Найбільш повно вони обгрунтовані в працях вітчизняних педагогів-дослідників В. С. Аванесова, С. І. Архангельського, Ю. К. Бабанського, В. П. Беспалько, А. А. Вербицького, З. Д. Жуковської, Н. В. Кузьміної, В. П. Мізінцева, І. П. Подлас та інших.

На жаль, у сучасній педагогічній теорії підходи до визначення таких понять, як "оцінка", "контроль", "перевірка", "відмітка" та інших, з ними пов'язаних, не є строго усталеними. Нерідко вони змішуються, взаимозаменяются, вживаються то в однаковому, то в різному значенні. Спираючись на підхід, запропонований І. П. Підласий [78], обгрунтуємо кожне з названих понять.

Загальним родовим серед них виступає "контроль", що означає виявлення, вимірювання та оцінювання знань, умінь і навичок курсантів та слухачів. Таким чином, мова йде про сукупність організаційних і методичних прийомів отримання та аналізу кількісно-якісних показників, що характеризують результативність навчального процесу. Виявлення і вимір називають "перевіркою". Тому перевірка - складовий елемент контролю, основної дидактичної функцією якого є забезпечення зворотного зв'язку між викладачем і учнями, отримання педагогом об'єктивної інформації про ступінь засвоєння навчального матеріалу, своєчасне виявлення недоліків та прогалин, які потребують корекції. Перевірка має на меті визначення не тільки рівня і якості навченості, але й обсягу навчального праці курсантів і слухачів. Крім перевірки контроль містить у собі "оцінювання" (як процес) і "оцінку" (як результат) перевірки. Оцінки фіксуються у вигляді позначок (умовних позначень, численних аналогах оцінки).

Основою для оцінювання успішності курсантів та слухачів є підсумки (результати) контролю. При цьому враховуються як якісні, так і кількісні показники їх роботи. Кількісні показники фіксуються переважно в балах і відсотках, а якісні - в оціночних судженнях типу "добре", "задовільно" і т. п. Кожному оціночним судженням приписують певний, заздалегідь узгоджений (встановлений) бал, показник (наприклад, оціночним судженням "відмінно" - бал 5). Дуже важливо при цьому розуміти, що оцінка це не число, одержуване в результаті вимірювань і обчислень, а приписане оціночному судженню значення.

Розбіжність в оціночних судженнях пояснюється насамперед тим, що одні викладачі при оцінці знань курсантів і слухачів роблять упор на хороше розуміння і відтворення ними фактологічного матеріалу, інші - вміння застосовувати отримані знання в типових ситуаціях, треті - знання методологічних основ науки, четверті - вміння критично мислити і застосовувати знання в нестандартних ситуаціях, п'ятий - побудова навчаються своєї відповіді, план і форму викладу матеріалу.


Управління дидактичним процесом в рамках професійно-орієнтованої технології навчання обов'язково характеризується наявністю системи оцінки і контролю ефективності його функціонування. Це цілком можна пояснити з психологічної точки зору - кожен з учасників педагогічної взаємодії неминуче втрачає важелі управління своєю діяльністю, якщо не отримує інформації про її проміжні результати. З позиції управління пізнавальною діяльністю курсантів і слухачів, контроль покликаний забезпечити зовнішню зворотний зв'язок (контроль викладача) і внутрішню (самоконтроль навчається). Він (контроль) спрямований на отримання інформації, аналізуючи яку, військовий педагог вносить необхідні корективи протягом навчального процесу. Виділення його у відносно самостійну функцію управління пізнавальною діяльністю курсантів і слухачів носить умовний характер і виявляється корисним, головним чином, в концептуальному і операциональном відносинах. Насправді контроль органічно пов'язаний з усіма іншими функціями управління і його істотні характеристики не можуть бути повно і адекватно розкриті поза співвіднесення з іншими ланками, складовими процес управління. Всі основні властивості, обмеження і вимоги, пропоновані до контролю, випливають саме з взаємозв'язку з іншими функціональними елементами процесу управління. Їх органічний зв'язок проявляється в тому, що вони виступають як основні точки контролю, тобто він зачіпає цілі, зміст, прогнози, рішення, організацію і виконання дій, комунікацію і корекцію.

Розкриємо основні функції і принципи педагогічного контролю, а також вимоги, пропоновані сучасної дидактикою вищої військової школи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контроль та оцінка ефективності навчального процесу: сутність, зміст і організація "
 1. Г
  + + + габітус (лат. habitus - зовнішність, зовнішність), зовнішній вигляд тварини в момент дослідження. Визначається сукупністю зовнішніх ознак, що характеризують статура, вгодованість, положення тіла, темперамент і конституцію. Розрізняють статура (будова кістяка і ступінь розвитку мускулатури): сильне, середнє, слабке. Вгодованість може бути гарною, задовільною,
 2. З
  + + + захворюваність у ветеринарії, показник поширення хвороб тварин; обчислюється за певний період часу ставленням (у%) кількості хворих тварин до загального поголів'ю або до 1 тис., 10 тис., 100 тис. голів. Розрізняють З. приватну (за окремими видами хвороб, наприклад ящуром, туберкульозом), групову (наприклад, з інфекційних хвороб) і загальну (по всіх хвороб). Рівень і
 3. И
  + + + голкотерапія, акупунктура, чжень-цзю-терапія, метод лікування уколами за допомогою голок. Сутність І. полягає в рефлекторному впливі на функції органів з лікувальною метою різними за силою, характером і тривалості уколами. Кожна точка уколу пов'язана каналами (лініями) з певним органом. У тварин таких каналів 14 (рис. 1). Для І. користуються спеціальними голками (рис. 2).
 4. П
  + + + Падевий токсикоз бджіл незаразна хвороба, що виникає при харчуванні бджіл (падевим медом і супроводжується загибеллю дорослих бджіл, личинок, а в зимовий час і бджолиних сімей. Токсичність падевого меду залежить від наявності в ньому неперетравних вуглеводів, алкалоїдів, глікозидів, сапонінів, дубильних речовин, мінеральних солей і токсинів, що виділяються бактеріями і грибами. Потрапляючи в середню
 5. Э
  + + + евботріоз (Eubothriosis), гельмінтоз лососевих, що викликається цестодами (Eubothrium crassum і Е. salvelini), що паразитують у кишечнику у виробників і молоді лосося, райдужної та озерної форелей. Реєструється в ставкових господарствах СРСР, а також країн Західної Європи та Північної Америки. Дорослі паразити довжиною 15-20 см, на головному кінці мають дві прісасивательние ямки, за допомогою яких
 6. Заходи по санітарній охороні грунту
  Особливості джерел забруднення грунту, їх якісна і кількісна характеристики визначають тактику санітарного лікаря при проведенні заходів по санітарній охороні грунту. Санітарна охорона грунту - це комплекс заходів (організаційних, законодавчих, технологічних, гігієнічних або наукових, санітарних, санітарно-технічних, планувальних, землевпорядних,
 7. . СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
  Відповідно з федеральними законами «Про оборону» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації» в країні під час оголошення мобілізації створюються спеціальні формування, призначені для виконання спеціальних завдань але забезпечення бойової діяльності Збройних Сил Російської Федерації. Для участі в медичне забезпечення особового складу Збройних Сил Російської
 8. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 9. ПЕРЕДМОВА
  В курсі "Основи медичних знань та здорового способу життя "розглядаються проблеми здоров'я учнів різних вікових груп, ознаки його порушення, етапи формування, фактори, що визначають здоров'я, роль вчителя у формуванні здоров'я, здорового способу життя і профілактики захворювань, а також питання надання першої допомоги при невідкладних станах. Здоров'я вносить істотний
 10. Поняття про біологічні ритми людини
  Рекомендована література: 1. Доскін В.А., Лаврентьєв Н.А. Ритми життя: 2-е вид. перероб. - М.: Медицина, 1991.-176стр. 2. Путілов А.А. »Сови», «жайворонки» та інші. - М.: Досконалість, 1997. 3. Ужегов Г.Н. Біорітми.-Смоленськ: Русич, 1997.-стр.3-76 4. Чижевський А.Л. «Земне відлуння сонячних бур».-М.: Думка, 1976. 5. Шапошникова В.І. Біоритми - годинник здоров'я. - М.: Сов. Спорт,
 11. Сучасний етап розвитку теорії експертних оцінок
  На переломі XIX-XX століть в охороні здоров'я США почався рух до підвищення медичних стандартів. У 1910 р. Авраам Флекснер узагальнив результати інспекційної поїздки по 163 американським і канадським медичним навчальним закладам. У своєму знаменитому «Доповіді Флекснера» він рекомендував закрити 124 медичні школи. Причина: погана матеріально-технічна база, відсутність фінансових коштів і
 12. Розробка та застосування стандартів при виробництві медичних послуг
  Зростаючазначення медичних стандартів обумовлено необхідністю позначення провідних орієнтирів у процесі вдосконалення медичної допомоги, самоконтролю в діяльності медичного працівника, забезпечення захисту населення від неякісного медичного втручання, формування адекватного ресурсного забезпечення. Визначення сутності процесу стандартизації в медицині є
 13. Антропотехніческіе засоби підвищення професійної майстерності
  На роль такої системи підготовки професіоналів, яка була б націлена на відтворення цілісного феномена професійної майстерності, при цьому включала б у себе відтворення його змістовно-технологічної складової, як відноситься до рівня дій, тобто до власне професійних знань та вмінь, так і до рівня професійно важливих особистісних якостей, за рахунок створення
 14. Фактори, що забезпечують продуктивний розвиток аутопсихологической компетентності держслужбовців
  Важливим методологічним підгрунтям комплексно-цільової програми розвитку аутопсихологической компетентності з'явилося положення про єдність зовнішніх і внутрішніх факторів (С.Л.Рубинштейн). Фактори продуктивного розвитку АК є активними детермінантами та ініціаторами процесу становлення АК. Їх вплив може надавати як позитивне, так і негативний вплив на розвиток АК. Наприклад,
 15. Акмеологические аспекти формування культури здоров'я
  Здоров'я є одним з феноменів, найбільш гостро визначають специфіку сучасного стану суспільства в його русі до історично нового стану. Проблеми здоров'я досліджують вчені багатьох спеціальностей: лікарі, організатори охорони здоров'я, педагоги, філософи, гігієністи, екологи, соціологи, генетики, фізіологи і т.д. (Р.І. Айзман, Г. Л. Апанасенко, І.І. Брехман, Е.Н. Вайнер, П.П.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека