ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
І.В. Носко. Психологія розвитку та вікова психологія, 2003 - перейти до змісту підручника

Категорії психології розвитку

Психологія належить до числа тих наук, для яких проблема розвитку є досить актуальною. Психічне існує насамперед як процес, який розвивається, тобто на його певних стадіях виникають якісні новоутворення, які впливають на наступні стадії. Психологія розвитку та вікова психологія в якості предмета вивчає закономірні зміни людини в часі та пов'язані з цим факти і явища психічного життя.

З буденної точки зору, реальність розвитку людини - її здібностей, функцій, органічних структур і властивостей - очевидна й різноманітна, а її феномени добре знайомі кожному з нас. У російській мові існують близькі за значенням слова, що фіксують особливості змін, що відбуваються з людиною в часі, що інтерпретуються як розвиток. До числа найбільш уживаних з них відносяться «виникнення», «становлення», «зростання»,

«перетворення», «формування», «вдосконалення», «ускладнення», «саморозвиток». У повсякденній мові використовуються поняття, що позначають якісний аспект розвитку: «народження»,

«дозрівання», «розквіт», «плодоношення», «в'янення», «смерть», а також етапи життєвого шляху людини : «дитинство», «отроцтво», «юність», «молодість», «дорослість», «зрілість», «старість» і т.п.

Наявність у мові різних термінів, які фіксують реальність розвитку, з усією очевидністю показує неоднозначність і багатоплановість його феноменів. Найближчим підставою такого різноманіття є складність і багатосторонність самої людини як розвивається істоти. Відбувається зростання організму, дозрівання анатомо-фізіологічних структур, тобто фізичний розвиток людини. Формуються душевні сили людини: якісно перетворюються його свідомість, потреби та інтереси, емоції і почуття, здатність керувати своєю поведінкою. Якісні перетворення в часі зазнає також і духовне життя людини.

Для загальної інтегральної характеристики процесів розвитку використовуються категорії, що відносяться не до окремих ознак, а до розвитку в цілому.
Це категорії росту, дозрівання, диференціації, навчення, запечатления (імпрітінг), соціалізації (культурного социогенеза).

Рост. Являє собою лише окремий аспект ходу розвитку, а саме - одномірне кількісне розгляд процесів розвитку. Розглядати розвиток в аспекті зростання значить обмежитися дослідженням чисто кількісних змін, коли знання, уміння, пам'ять, зміст почуттів, інтереси і т.п. розглядаються всього лише з точки зору збільшення їх обсягу.

Дозрівання. До біологічного дозріванню прийнято відносити всі процеси, спонтанно протікають під впливом ендогенно запрограмованих, тобто спадково детермінованих і внутрішньо керованих імпульсів зростання. До таких процесів відносяться фізичні зміни, важливі для психічного розвитку - дозрівання мозку, нервової та м'язової систем, ендокринних залоз і т.д. Про дозріванні говорять зазвичай тоді, коли минулий досвід, научение або вправа (екзогенні фактори) не роблять впливу (або надають несуттєве) на характер змін, що відбуваються.

Диференціація. У вузькому сенсі диференціація означає прогресивне вичленення різнорідних частин з вихідного нерозчленованого цілого, за прикладом таких соматичних процесів, як поділ клітини та освіту тканин і органів. У широкому сенсі диференціація позначає просто загальний вміст прогресуючого дроблення, розширення та структурування психічних функцій і способів поведінки.

Навчання - це узагальнена категорія, що означає безліч процесів, що ведуть до змін поведінки. Останні розуміються в самому широкому сенсі як набуття знань, запам'ятовування, засвоєння установок, мотивів і т.д. Оскільки джерелом змін при научении є зовнішнє середовище (екзогенна регуляція розвитку), остільки научение є поняттям, протилежним дозріванню (ендогенна регуляція розвитку). У психологічне поняття навчання входять всі більш-менш тривалі зміни поведінки, що відбуваються на основі досвіду, вправи або спостереження.
Научение включає в себе як освоєння нових форм поведінки, так і зміна репертуару вже були форм.

Запечатление (імпрітінг). Поняття запечатления використовується для позначення процесів безпосереднього, що не контрольованого свідомістю засвоєння будь-яких норм, вимог, способів поведінки внаслідок короткочасного (рідше - тривалого) впливу конкретного зразка. Саме таким чином, наприклад, пояснюються батьківські моделі поведінки, успадковані в дитинстві, проблемні риси характеру. Насправді ж тут важко визначити, яка природа походження тієї чи іншої поведінкової схеми. Вона в рівній мірі може бути пояснена іншими механізмами, що не мають відношення до запечатлению.

Соціалізація (культурний соціогенез). Очевидно, що кожна людина при нормальних умовах «врождается» в уже існуюче суспільство з певними нормами поведінки і переживання. Починаючи з народження, підростаючий дитина вступає у взаємодію зі своїм соціальним оточенням, насамперед з батьками, пізніше - з окремими особами та групами - в школі, на роботі і т.д. В результаті він набуває типові для його оточення ціннісні уявлення, норми і ролі. Завдяки цьому досвіду поведінки і переживання поступово освоюються значущі для певного суспільства форми поведінки і переживання. Цей загальний процес впливу соціокультурних факторів на розвиток в сенсі вростання в навколишнє суспільство і культуру описують поняттям соціалізації. У понятті соціалізації виділяють дві сторони. Перша - це соціальне становлення людини, тобто процес спонтанного вростання його в соціальне оточення. Друга - соціальне формування людини, тобто процес цілеспрямованої адаптації його до існуючих цінностям, нормам, ідеалам.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Категорії психології розвитку "
 1. Лекції. Вступ до спеціальності, 2005
  Предмет психології. Її особливості, структура, завдання, методи і основні напрямки розвитку. Поняття психології. Особливості психології як науки. Співвідношення життєвої і наукової психології. Предмет і завдання психології. Структура сучасної психології. Основні методи психології. Становлення психології як науки. Розвиток психології в рамках філософії і природознавства. Антична і
 2. Відповіді до заліку. Введеніe в професію психолог, 2012
  Поняття «професія психолог». Практична психологія та її особливості. Види професійної деят-ти психолога. Особливості професійної підготовки психолога в Росії. Комплекс професійно-психологічних знань, умінь і навичок. Реалізація функцій професійно. діяль-ти. Діяльність психолога в освіті. Психолог в економіці. «Модель фахівця» психолога. Психологія в
 3. Шикун А.Ф., Шикун А.А., Скотников М.В.. Професійно-психологічна підготовленість до діяльності як психологічна проблема, 2007
  На основі вивчення загальнопсихологічних і військово-теоретичних джерел здійснено психологічний аналіз теоретичних і практичних досліджень сутності і динаміки розвитку психологічної підготовленості до професійної діяльності, розглянуті поняття таких її категорій, як психологічна готовність, стійкість, підготовленість та їх зв'язок зі специфікою тієї чи іншої діяльності.
 4. Психологія праці та її специфіка
  У завдання фахівців з психології праці входить вивчення психологічних особливостей людей у ??зв'язку з їх професійною діяльністю; досліджуються закономірності формування трудових умінь і навичок; з'ясовується вплив виробничої обстановки на стан і ефективність діяльності людини. У вітчизняній психології коло проблем, пов'язаних з аналізом трудової діяльності,
 5. Особливості професійної підготовки психолога в Росії
  Психологи - фахівці з вищою освітою - можуть продовжити навчання в аспірантурі. Аспірантура за різними напрямками існує в багатьох університетах країни і є формою підвищення наукової кваліфікації психологів. Після успішного захисту аспіранту присвоюється вчений ступінь кандидата психологічних наук з відповідної спеціальності. Вищої науково-психологічної кваліфікацією в
 6. А.Н. Занковский. Введення в професію, 2009
  Зміст. Психологія як наукова дисципліна Світ психологічних знань. Життєва психологія. Наукова психологія. Практична психологія. Історія становлення психології як науки Психологічні знання в античності і середньовіччі. Психологічні знання в XV - XIX століттях. Формування психології як окремої науки. Історія психології XX століття. Видатні російські психологи
 7. Маклаков .. Загальні основи військової психології,
  Виникнення і розвиток військової психології. Погляди видатних російських полководців (А. В. Суворова, М. І. Кутузова, П. С. Нахімова, С. О. Макарова, М. І. Драгомирова) на проблеми психологічного забезпечення діяльності військовослужбовців. Розвиток військово-психологічної думки у XX ст. Становлення вітчизняної військової психології. Військова психологія як галузь сучасної науки, її структура і
 8. Гріншпун І. Б.. Введення в психологію, 1994
  Загальне уявлення про науку. Наука й інші способи пізнання. Класифікація наук. . Розділ II. Предмет і об'єкт психології. Становлення предмету психології: основні підходи. Донаукова психологія. Напрямки наукової психології в Західній Європі і США Психоаналіз Біхевіоризм Гештальтпсихологія Гуманістична психологія Трансперсональна психологія. Основні напрямки вітчизняної
 9. Психологія у сфері соц. відносин
  Найважливішими областями наукових досліджень у соціальній психології є 1) соціальна психологія особистості, 2) соціальна психологія відносин та взаємодії, 3) соціальна психологія малих і 4) великих соціальних груп. Концепції та методи соціальної психології мають велике прикладне значення. Соціальна психологія в різноманітних прикладних питаннях стає однією з найбільш популярних
 10. Категорія віку
  Центральною категорією для наук, які вивчають розвиток людини, є поняття віку. Вік - одна з фундаментальних і складних категорій психології розвитку. Вже саме загальне, формальне його визначення має два значення, обидва з яких широко застосовуються як в історико-біологічних науках, так і в науках про неживої матерії - це абсолютний і умовний вік. Абсолютний (календарний,
 11. Як ставали психологами перші з знаменитих
  Історія психології завжди була досить важка для вивчення студентам-психологам. Нелегко увійти в коло понять і теорій, які в даний час вважаються вже несучасними і представляють тільки історичний інтерес. Сучасна психологія зазвичай ближче і зрозуміліше. Що таке професія психолога, яка психологія психолога? Це стає ясніше, коли вивчаєш біографії, життєвий шлях
 12. Лекції. Життєва і наукова практична психологія. Частина 1, 2011
  Види психологічних знань. Класифікація наук. Критерії психології як науки. Місце психології в системі наук. Наука. Основні функції науки. Основні етапи становлення психології як науки. Особливості психологічної науки. Відмінність наукового пізнання від інших видів пізнання. Галузі психології. Співвідношення наукової і життєвої психології. Порівняння наукової і життєвої психології.
 13. Приклад розрахунку категорії небезпеки підприємства
  За даними інвентаризації підприємство з виробленням хлібобулочних виробів з пшеничних сортів борошна 11000 тонн на рік має такі викиди: Результати розрахунків {foto6} КОП визначається як сума категорій небезпеки окремих речовин відповідно до останньої графою таблиці. Для розглянутого підприємства КОП=384, отже, це підприємство належить до четвертої категорії
 14. Нікітченко Т.Г.. Особистість практичного психолога, 2011
  Особистість практичного психолога як суб'єкта професійної діяльності: - поняття «особистість». Особистість і її професійні характеристики. - особливості особистості практичного психолога як наслідок специфіки його професії. - «психолог - це не людина, а професія». - «психолог - це насамперед людина». - синдром емоційного вигоряння психолога: її причини, стадії і способи
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека