ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога, 2007 - перейти до змісту підручника

Історія становлення етичних кодексів психолога у світі та в Україні

Як ми вже зазначали, діяльність психолога-професіонала пов'язана з так званим «людським фактором», тому вона вимагає слідувати певним нормам, які регламентують у першу чергу взаємостосунки з клієнтами та колегами, своєрідному «кодексу честі» професіонала. Від того, як побудує свою роботу психолог, залежать долі його клієнтів. Тому він особливо відповідальний у виборі моральної позиції, принципів, методів роботи, які їй відповідають.

Спроб розробити «кодекс честі» психолога доволі багато, хоча, наскільки нам відомо, вони існують лише в «локальних» варіантах, прийнятих в окремих асоціаціях.

Спонтанна поява перших професійно-етичних кодексів передувало виникненню наукових етичних поглядів та теорій. Воно відноситься до періоду ремеслового розподілу праці в умовах розвитку та становлення середньовічних цехів у ХI-ХII ст. Саме у цей період з'явилися цехові устави, які містять ряд моральних вимог по відношенню до професії, характеру праці та учасників трудового процесу. Поява етичних кодексів, як писаних, так і не писаних, отримало щоденну потребу в регулюванні взаємостосунків між людьми в тій чи іншій професійній сфері і представляло собою прояв моральної свідомості. Конкретні ситуації, в яких опинялися люди, виконуючи свої професійні завдання, визначали зміст професійної етики.

Професійна етика нерозривно пов'язана з прийнятою у суспільстві системою моралі. Суспільні моральні норми конкретизуються і коректуються професійною діяльністю. Порушення трудової етики супроводжується руйнуванням загальних моральних установок і правил.

Наукові основи професійної етики спеціалістів системи «людина-людина» закладені деонтологією (від грецьк. deonthos - повинний) - вченням про належну поведінку, вчинки, образ дій. Виникнення деонтології пов'язане з ім'ям англійського священика, філософа І.Бентама (ХVIII ст.), який вкладав у це поняття релігійно-моральний зміст. У сферу деонтології входить вивчення моральних якостей спеціалістів, які визначають виконання професійного обов'язку і ставлення до об'єкта діяльності, а також вивчення взаємостосунків всередині колективу, особливостей професійного виховання, а також аналіз тих специфічних моральних норм, які властиві даній професії.

Деонтологія швидко поширилась і вкоренилась в медицині, виражаючи комплекс етичних правил, норм і принципів, якими керується лікар. Цілком очевидно, що уявлення про виняткову важливість моральних, етичних питань у діяльності лікаря склались задовго до появи терміну «деонтологія». Про це свідчать висловлювання лікарів стародавнього світу, їх заповіти, які дійшли до нашого часу. Яскравим прикладом морального кодексу лікарів, своєрідним символом обов'язку та відповідальності і для сучасних лікарів є «клятва Гіппократа».

Мабуть, лікарі перші зрозуміли, наскільки важливим є слово у взаємодії з пацієнтом і наскільки великою є роль етичних засад діяльності лікаря, його етичної культури, етичних моральних переконань щодо професійної діяльності.
Згодом з'явилися етичні кодекси у юристів, викладачів, зараз - у політтехнологів, фахівців із паблік-рілейшнз, журналістів і т.д. Усе це свідчить про те, що разом із дотриманням певних норм законодавства, правових норм необхідно дотримуватися ще й етичних норм, які не відображені у законодавстві.

Лікарська етика близька до етики психологів. Між психологічними та лікарськими принципами існує нерозривний зв'язок. Так само, як і при підготовці медичних спеціалістів, етика перетворюється в саму суть становлення психолога-професіонала. Етика поряд з отриманням теоретичних знань з психології людини і набуттям навичок діагностичної, дослідницької, профорієнтаційної і консультаційної роботи, визнається обов'язковим і вагомим елементом професійного, особистісного і духовного росту психолога.

У зарубіжних країнах кодекси психолога виникли на початку минулого століття й активно розвивалися, але не тільки в плані аналізу практики і внесення коректив у статут чи в кодекси, а й у плані наукових досліджень етичних аспектів діяльності психолога. На жаль, у нашій країні проблемам етики не приділяється достатньої уваги.

В основі етичних кодексів лежать моральні норми, які виражають собою категорії добра, тобто такі загальні принципи, вироблені в історії людської культури і цивілізації, слідування яким складає благо для людей, приносить їм користь, робить їх щасливими. Етичні кодекси ґрунтуються на нормах моралі, а не права. Це означає, що людина, яка його порушує, не підлягає суду у відповідності з законом, не може отримати покарання, яке допускає застосування до неї мір примусу. У роботу психолога етичний кодекс вводиться тому, що далеко не всі проблеми, з якими у житті зіштовхується психолог, можуть мати однозначне і точне правове вирішення, бути розписаними і представленими у формі юридичних норм, які регламентують дії психолога в тій чи іншій соціальній ситуації. Йому часто доводиться діяти і приймати рішення на основі інтуїції та відчуттів, що не допускається в юридичній практиці.

Джерелами, на основі яких вироблено норми етичного кодексу психолога, є: філософія, релігія, культура, звичаї, традиції, ідеологія, політика, які виступають як сфери чи атрибути людської діяльності, що задають базові принципи моралі для створення та функціонування етичного кодексу.

У більшості професійних організацій, які об'єднують психологів, психоконсультантів та ін., кодекси професійної етики схожі перш а все тим, що відображають модель стосунків двох людей: психолога та досліджуваного/клієнта.

Найбільша міжнародна організація психологів - Міжнародний союз психологічної науки - The International Union of Psychological Science, заснований у 1951 р. і на сьогодні об'єднує психологів 54 країн (національних психологічних асоціацій). Міжнародний союз організовує всесвітні психологічні конгреси (останній XXVI Міжнародний психологічний конгрес відбувся у 1996р. в Канаді). Окрім національних асоціацій до Міжнародного союзу входять різноманітні міжнародні об'єднання спеціалізованої спрямованості - наприклад, Міжнародна асоціація прикладної психології, Європейська асоціація експериментальних соціальних психологів, Міжнародне товариство вивчення розвитку поведінки та ін.
Поряд з всесвітніми психологічними конгресами, Союз організовує і конференції за спеціальними тематиками.

У сусідній Росії у 1994р. було створено Російське психологічне товариство, до якого входять 54 регіональних відділення. Керівництво товариством здійснює Координаційна рада, яка обирається з'їздом Товариства, а між з'їздами - Президент та Президія Координаційної Ради. Товариство має свій устав. На сьогодні (2007 р.) Президент Російського психологічного товариства - доктор психологічних наук, академік Російської академії освіти Є.О.Клімов.

Американська психологічна асоціація прийняла у січні 1963 р Етичні стандарти психолога (надруковані в журналі «Американський психолог», січень, 1963р.), поправки внесені у вересні 1965 р. та грудні 1972 р. [3, c.443-458].

Існують самостійні кодекси психологів різних шкіл або спілок, кожен із них може по-своєму трактувати прийнятну та неприйнятну поведінку психолога, і які-небудь спірні чи складні випадки повинні розглядатися крізь призму кодексу тієї школи чи асоціації, в якій психолог-«винуватець» перебуває.

Етичний кодекс психолога в Україні було прийнято на І Установчому з'їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990 р. у м.Києві.

В Україні існує Комісія з етики, заснована Товариством психологів України. Вона провидить роботу, спрямовану на правильне тлумачення психологами Етичного кодексу, здійснює контроль за його додержанням, забезпечує формування у психологів сприйняття цього Кодексу як зобов'язання перед громадськістю, як одного з важливих актів чинного законодавства.

Окрім Товариства психологів існує сила-силенна громадських організацій - професійних співтовариств (наприклад, Ліга практикуючих психологів, Асоціація професійних психологів, Асоціація політичних психологів і т.д.). На жаль, ці організації малопотужні та не досить впливові. Немає в науковому співтоваристві й людей, які б солідно та ґрунтовно працювали над проблемами професійної етики.

Тим часом в США та Західній Європі написано сотні книг, які стосуються цього питання. Суперечливість проблематики змушує періодично змінювати етичні кодекси, вносити доповнення. Їх переглядають на кожному з'їзді психологів. Так, наприклад, Американська асоціація психологів, у якій підхід до етичних питань, мабуть, найбільш структурований, протягом останніх тридцяти років тричі виправляла кодекс професійної етики.

Подібні кодекси прийняті в кожній країні. Вони різняться окремими положеннями, але всі ґрунтуються на нормах моралі, загальнолюдських цінностях та легітимності діяльності психолога.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Історія становлення етичних кодексів психолога у світі та в Україні"
 1. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
  НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога» План: 1. Поняття етичного кодексу психолога. Функції та завдання дисципліни. 2. Зв'язок етики та психології. 3. Основні поняття дисципліни. 4. Історія становлення етичного кодексу психолога у світі та в Україні. Домашнє завдання: Окресліть міждисциплінарні зв'язки дисципліни «Етичний кодекс психолога» Література: 1. Етичний
 2. Зв'язок етики та психології. Проблема моральності у психології
  Теоретичний фундамент дисципліни «Етичний кодекс психолога» складають: філософія, психологія, етика, юриспруденція, аксіологія та ін. Якщо говорити про міждисциплінарні зв'язки, то вони очевидні та багатогранні. Дисципліна «Етичний кодекс психолога» черпає відомості з різноманітних галузей психологічних, загальногуманітарних, соціологічних знань, збагачуючи водночас і їх своїми відкриттями.
 3. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ «ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА»
  Пояснювальна записка Сучасний рівень психологічної науки і практики, така, що зростає міра їх впливу на соціальні та економічні процеси, вимагають спеціального регламентування дій психологів, як у процесі дослідницької, консультативної, профілактичної роботи, так і в ході реалізації їх рекомендацій. Неправильні дії психологів можуть не покращити, а навпаки, погіршити психологічний клімат в
 4. Модуль - контроль (підсумковий)
  Модуль 1 1. Охарактеризуйте значення, функції та завдання дисципліни «Етичний кодекс психолога». Дайте характеристику основним поняттям дисципліни. 2. Дайте визначення поняттю «професійна етика психолога». Охарактеризуйте основні норми та вимоги, яких психологу необхідно дотримуватися у професійній діяльності. 3. Розкрийте міждисциплінарні зв'язки дисципліни. Чи можна говорити про
 5. Етичні принципи у роботі психолога
  Сучасний рівень науки і практики та їх зростаючий вплив на соціальні та економічні процеси вимагають спеціального регламентування дій психологів, як у процесі дослідницької роботи, так і в ході реалізації їх рекомендацій. Підвищення ефективності роботи психологів у різних галузях, виключення випадків дискредитації психології вимагають введення в практику етичних принципів і правил роботи
 6. Етичний кодекс психолога-діагноста
  Етичний кодекс психолога-діагноста [8] прийнятий з метою попередження неправильного використання психологічних тестів, опитувальників та інших методик. Спрямований на дотримання ряду застережень, що стосуються самих методик, їх оцінок, наступного використання результатів. Основні етичні проблеми, пов'язані з галуззю психодіагностики: 1) Рівень кваліфікації людей, які використовують
 7. Додаток А
  Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України КВАЛIФIКАЦIЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА Практичний психолог Посадові обов'язки Бере участь в організації освітньо-виховного процесу з метою
 8. Вступ
  Ще зовсім не так давно мікробіологія займалась також вивченням і вірусів. Але останні дуже і дуже своєрідні об'єкти, які різко відрізняються своїми біологічними властивостями від інших груп мікроорганізмів. Маніпуляції з ними вимагають розробки спеціальних методик, які відрізняються від загальноприйнятих в мікробіології. Це послужило основою для виділення вчення про віруси в самостійну область
 9. РОЗВИТОК ВАЛЕОЛОГІЇ В УКРАЇНІ. АНТРОПОКОСМІЗМ М. ХОЛОДНОГО
  Валеологія народжується сьогодні, викликана чистими ідеями й найсвітлішими сподіваннями, однак, як колись генетику та кібернетику, її іноді супроводжують недовіра, цинізм, шарлатанство, невігластво, дилетантство. Та все ж ця наука постає і розвивається. В Україні наукову школу валеології очолюють професори Г. Апанасенко, Л. Попова (м.Київ), М. Гончаренко (м. Харків), доц. В. Кулінченко (м. Київ),
 10. Початок та історія розвитку валеології
  Прогрес зумовлений фізичним, інтелектуальним і духовним потенціалом людства. Для їх розвитку утворюються відповідні інститути, зокрема інтелектуальний потенціал підтримується та розвивається системою освіти та виховання, наукою; духовний - вірою, ідеологією; фізичний - фізичним вихованням, спортом. Ці потенціали мають певний зв'язок. Одним із критеріїв потенціалу людини є її здоров'я. Це
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека