ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Карандашев В.Н.. Психологія: Введення в професію., 2000 - перейти до змісту підручника

Історія соціальної психології

Соціальна психологія народилася на перетині таких наук як психологія і соціологія. Вона вивчає психологію соціального життя особистості і суспільства, різноманітні проблеми внутрішнього світу людини в умовах взаємодії з іншими людьми. На думку професора Галини Михайлівни Андрєєвої, соціальна психологія досліджує закономірності поведінки і діяльності людей, зумовлені включенням їх до соціальні групи, а також психологічні характеристики самих цих груп (Андрєєва, 1998, с. 10). Американський професор Девід Майерс висловився ще простіше: "соціальна психологія - це наука, що вивчає, як люди думають один про одного, як вони впливають один на одного і як ставляться один до одного" (Майерс, 1997, с.29) У соціальній психології вивчаються розуміння людини людиною, переконання і соціальні стереотипи, міжособистісні відносини, симпатії і конфлікти, любов і ненависть, вплив інших людей, а також культури на думки і поведінку особистості, психологія стосунків всередині малої групи, а також масові соціально-психоло-ня явища. Письменник Герман Мелвілл сказав: "Наші життя пов'язані тисячами незримих ниток". Мета соціальної психології - науки, що вивчає зв'язки між людьми, - зробити ці нитки видимими.

Ще в другій половині XIX століття виникли перші форми власне соціально-психологічних знань. З усього різноманіття перших соціально-психологи-чеських теорій зазвичай виділяють три найбільш значні: психологію народів, психологію мас і теорію інстинктів соціальної поведінки (Андрєєва, 1998, с.32). У філософії, загальної психології та психіатрії зароджувалися соціально-психологичес-кі знання. Праці М. Лацаруса, Г. Штейнталя і В. Вундта в Німеччині, Г. Лебона, Г. Тарда і Е. Дюркгейма у Франції, Г. Спенсера і У. Мак-Дауголл в Англії, В.М. Бехтерева в Росії, Ф. Гиддингса в США поклали початку соціально-психологічного напряму в-психологічній науці. Вони були більшою мірою філософськими роздумами про людину і суспільство. - У 1900 році в Парижі відбувся IV Міжнародний конгрес з психології. Одна з семи його секцій, возглавлявшаяся Г. Тардом, називалася "Соціальна і кримінальна психологія". Вже після першої світової війни соціальна психологія перетворюється на самостійну науку. На зміну теоретичних роздумів приходить експеримент. У цей час В. Меді в Європі і Ф. Олпорт в США пропонують програму перетворення соціальної психології в експериментальну дисципліну. З 20-30-х років XX століття починається етап емпіричного дослідження в цій області, в першу чергу - громадської думки, пропаганди, промисловості і торгівлі. Основний розвиток в цьому її варіанті вона отримує в США, де інтенсивно проводилися прикладні дослідження. Акцент на розвиток експериментальних досліджень означав безсумнівний прогрес у розвитку соціально-психологічного знання. Однак зворотним боком цієї захопленості була втрата інтересу до теорії. За свідченням ряду американських авторів, схильність окремих вчених до теоретичних робіт загрожувала втратою віри в їх наукову компетентність, викликала співчуття, а часом і презирство (Андрєєва, 1998, с.41).

В рамках цього експериментального періоду соціальна психологія набрала силу як наукова дисципліна.
У 30-х роках соціальна психологія перетворилася на інтенсивно розвивається науку. Проводилися численні дослідження в галузі вивчення малих груп, розроблені методики, які пізніше увійшли в усі підручники як класичних, був накопичений великий досвід у проведенні прикладних досліджень. Теоретичні дослідження стали непопулярні, нечисленні.

Особливо широкий розвиток прикладна соціальна психологія отримала в капіталістичних країнах після Другої світової війни. Центр соціально-псiхологичних досліджень перемістився з Європи до Америки. В результаті першої та другої світових воєн сильно порідшали кадри європейських соціальних психологів. Деякі з них загинули, інші були змушені емігрувати до США, рятуючись від переслідувань нацистів, треті тимчасово призупинили роботу в умовах війни.

На розвиток соціальної психології в США сильний вплив зробили безпосередні запити американського бізнесу, який мало цікавився загальнотеоретичними побудовами, якщо вони не давали ніякого практичного результату. Емпірично знайдені і ефективні рекомендації фахівців-психологів сприяли тому, що соціальна психологія отримала швидке поширення і розвиток у країнах Європи і в США (Паригін, 1999, с.29). Більшість соціальних психологів втрачало інтерес до теоретичної стороні дослідження.

Однак, починаючи з 50-х років XX століття, відбувається пожвавлення інтересу до теоретичного знання. Теорії концентруються в основному навколо чотирьох напрямків: біхевіоризму, психоаналізу, так званих когнітивних теорій і интеракционизма (Андрєєва, 1998, с.42).

До бихевиористским теоріям відносять теорію фрустрації-агресії Н. Міллера і Д. Долларда, моделі диадического взаємодії Дж. Тібо і Г. Келлі, ідеї так званого обміну Д. Хоманса, теорію соціального навчання А. Бандури .

До психоаналізу в соціальній психології відносять теорії Е. Фромма і Дж. Салливена, Т. Адорно.

До соціально-психологічних теорій когнітівізма належать теорія збалансованих структур Ф. Хай-дера, теорія комунікативних актів Т. Ньюкома, теорія когнітивного дисонансу Л. Фестінгер і теорія конгруентності Ч. Осгуда і П. Танненбаума. У загальному ключі когнітівізма працюють такі відомі американські дослідники, як Д. Креч, Р. Крачфілда і С. Аш.

У сучасній соціальній психології интеракционизм включає розвиток ідей Г. Мід, а також теорію ролей Т. Сарбіна і теорію референтних груп Г. Хаймена і Р. Мертона (Андрєєва, 1998, с.42-45) .

Проте слід мати на увазі, що межі між цими чотирма теоретичними орієнтаціями у соціально-психологічних дослідженнях не занадто суворі і традиційний поділ на перераховані наукові школи вже не настільки актуально як раніше.

У нашій країні дискусія про специфіку предмета соціальної психології відбувалася ще в 1920-х роках XX сторіччя. Активними учасниками її були Г.І. Челпанов, В.А. Артемов, К.Н. Корнілов, П.П. Блонський, В.М. Бехтерєв. Однак як самостійний напрям досліджень соціальна психологія тоді не сформувалася.

І тільки наприкінці 1950-х - початку 60-х років можна було говорити про сьогодення народженні соціальної психології в СРСР.
Зовнішнім імпульсом до її відродження на перших порах, на думку Б.Д. Паригін, став інтерес до психологічних проблем побутової релігійності в країні. Антирелігійна пропаганда виявилася неефективною. Масові соціологічні опитування показали, що релігійність людей не була пов'язана з ідеологічною їх прихильністю до церкви і релігійним догматам. Як показали дослідження, головним виявився соціально-психологічний фактор, потреба людини в естетичному оформленні переживань особливо значущих для неї життєвих ситуацій: народження дитини та її повноліття, одруження, прощання з померлими. Усвідомлення соціально-психологічної природи релігійності стимулювало інтерес до суспільної психології (Паригін, 1999, с. 115-116). Фактором, що сприяв відродженню соціальної психології в країні, стало також зміна ідеологічної атмосфери, яке почалося в 60-і роки, і стало відомо під назвою "відлиги". Тоді на хвилі суспільно-політичного піднесення, викликаного викриттям культу особи, радянським керівництвом було допущено деяке пом'якшення ідеологічного контролю в духовному житті суспільства в цілому і в науковій сфері зокрема (Паригін, 1999, с.116).

Дискусія про предмет соціальної психології, що розгорнулася на початку 1960-х років у журналі "Питання психології", привернула ще більшу увагу наукової громадськості до цих проблем. У 1963 році питань соціальної психології була присвячена секція на II з'їзді Товариства психологів СРСР, що проходив у Ленінграді.

У 1962 році в Ленінградському університеті відкривається перша в країні лабораторія соціальної психології під керівництвом Е.С. Кузьміна. Дещо пізніше відкриваються і перші кафедри соціальної психології. У 1968 році відбувається відкриття кафедри соціальної психології в Ленінградському університеті (під керівництвом Е.С. Кузьміна), а в 1972 - в Московському університеті (під керівництвом Г.М. Андрєєвої). У 1968 році почала роботу проблемна лабораторія соціально-психологічних досліджень при кафедрі філософії Ленінградського державного педагогічного інституту ім. А.І. Герцена (під керівництвом Б.Д. Паригін).

У 1966 році починається викладання курсу соціальної психології на факультеті психології, щойно відкритому в Ленінградському державному університеті. Для 1960-х і 70-х років в історії вітчизняної соціальної психології характерно не тільки організаційне оформлення даної науки. Інтенсифікуються наукові та прикладні дослідження. З'являються фундаментальні праці з соціальної психології Б.Д. Паригін, Е.С. Кузьміна, Б.Ф. Поршнева. У первісний розвиток вітчизняної соціальної психології в ці роки внесли великий внесок також А.Г. Ковальов, А.А. Бодальов, Г.М. Андрєєва.

Кінець 1980-х і початок 90-х років стали переломним етапом у розвитку соціальної психології в СРСР. Однією з характерних тенденцій цього періоду була інтернаціоналізація вітчизняної соціальної психології, активне прийняття (часто некритичне) світового досвіду в цій сфері науки. Іншою істотною особливістю даного періоду стала активізація практичної соціальної психології.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Історія соціальної психології "
 1. КОНТРАЦЕПЦІЯ У ЖІНОК З ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
  У більшості випадків призначення контрацепції жінкам з екстрагенітальною патологією, і зокрема з цукровим діабетом (СД), не відрізняється від призначення її здоровим жінкам. Складність виникає в консультуванні до і протягом її використання. У даної категорії жінок можуть бути використані будь-які методи контрацепції. Однак наявність СД вимагає від лікаря розуміння проблеми, володіння навичками
 2. Спостереження за вагітною у жіночій консультації. Профілактика гестозу
  Завдання жіночої консультації Основною метою спостереження за вагітними в жіночій консультації є збереження фізіологічного перебігу вагітності та проведення профілактичних заходів щодо попередження ускладнень і в першу чергу плацентарної недостатності та гестозу. У зв'язку з цим перед жіночою консультацією поставлені такі завдання. 1. Визначити наявність вагітності
 3. ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
  Реймонд Мацієвич, Джозеф Б. Мартін (Raymond Maciewicz, Joseph В. Martin) Біль відноситься до найбільш поширених суб'єктивних ознаками хвороби . Хоча в кожному випадку природа, локалізація і етіологія болю різні, майже половину всіх хворих, які звертаються до лікаря, перш за все турбує біль. Правильне лікування хворих з очевидним обмеженим болючим процесом (наприклад, переломом
 4. Еротичні фантазії підлітків
  Еротика трактується як сукупність факторів, що мають відношення до статевого кохання. У більш широкому сенсі це поняття об'єднує різні психологічні аспекти сексуальності, такі, як особливості спілкування, стиль статевої поведінки, пристрасть до певної моді. Твори мистецтва з певною спрямованістю можуть визначатися як еротичні. Підліток сьогодні живе в дуже
 5. Навичка управління ресурсами життєво важливий для Анестезист
  Успішне проведення анестезії залежить від чогось більшого, ніж тільки обов'язкові медичні знання і технічні навички. Вони повинні бути перетворені в ефективне управління ситуаціями за допомогою знань і навичок в когнітивної області, що обговорювалися в розділі 1. У розділі 2 ми надаємо цим абстрактним концепціям форму практичних принципів, здатних вказати вірний шлях до поліпшення або освіження
 6. Основні поняття валеології
  Виниклий в процесі еволюції органічного світу феномен людини став предметом дослідження величезної безлічі природних (біологія, генетика, антропологія, хімія тощо) і суспільних (історія, філософія, соціологія, психологія, економіка та ін) наук. Проте до цих пір людина не може дати остаточні відповіді на багато питання, що стосуються не тільки своєї сутності, а й буття. Повною
 7. Місце валеології в системі наук
  Валеологія - це комплекс наук, або міждисциплінарний напрямок, в основі якого лежить уявлення про генетичні, психофізіологічних резервах систем організму і організму в цілому, що забезпечують стійкість фізіологічного, біологічного, психологічного та соціокультурного розвитку та збереження здоров'я людини в умовах впливу на нього мінливих умов зовнішнього і внутрішнього
 8. Місце валеології серед інших наук
  Валеологія - науковий напрямок, що базується на знанні вікової анатомії, фізіології, широкого спектру медичних наук (психології, гігієни та ін), соціології, педагогіки, економіки та має метою формування наукових знань і потреби людини у здоров'ї. Передбачається, що наука про здоров'я повинна бути інтегральною, що розвивається на стику біології, генетики, медицини, педагогіки,
 9. РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
  1. Вплив екологічних факторів на здоровий спосіб життя. Зарубін Г. П. Навколишнє середовище і здоров'я. М., 1989. С. 7-15. Брехман П.К. Валеологія - наука про здоров'я. М., 1990. С. 219-271. Петровський В.В. Популярна медична енциклопедія. М., 1989. С. 547-548. Екологічна проблема та технічні науки. М., 1980. С. 180-186. Ляхтер В.М. Економіка, техніка, екологія. М., 1985. С.
 10.  ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
    На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека