ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Калюжний А. С.. Військова психологія і педагогіка в професійній діяльності офіцера Військово-морського флоту, 2004 - перейти до змісту підручника

Історичні та теоретичні передумови формування

Психологія, як самостійна наука , володіє особливими якостями в порівнянні з іншими навчальними дисциплінами. З областю досліджуваних нею явищ стикаються все: вона представлена ??у вигляді наших усвідомлюваних (відчуття, уявлення, пам'ять, емоції та ін) і неусвідомлюваних (сновидіння, інтуїція та ін) форм психічної діяльності людини. Військова психологія якраз і вивчає цей світ суб'єктивних (іноді - душевних) явищ психічної сфери військовослужбовців.

Слід зазначити, що психологія, як наука про психічне світі людини, зародилася в VI столітті до нашої ери в надрах філософії. Зрозуміло, що в першому виді вона була далека від досконалості і весь цей час перебувала в постійному русі. У її розвитку можна виділити чотири етапи.

1-й етап (VI століття до н . е.. - XVI століття) - психологія представляється у вигляді філософських міркувань про душу людини. Перші уявлення про психіку були пов'язані з анімізмом (anima - душа), згідно з яким все живе і неживе власне і є душа, яка існує незалежно від тіла або предмета і керуюча ними. У філософських трактатах Платона (427-347 р. до н.е.) і Аристотеля (384-322 р. до н.е.) вона розглядається як безтілесна форма, яка виступає причиною і метою всіх життєвих функцій.

У період зрілого рабовласницького ладу в працях воєначальників Стародавньої Греції, Риму та Візантії з'являються перші письмові узагальнення наявного емпіричного досвіду, що стосується військової хитрості як першооснови емпіричної військової психології.

У середні століття накопичується матеріал про анатомо-фізіологічні особливості людського організму як однієї з основ психіки людини. Особливих результатів у цій галузі досягли арабські мислителі IX-XII в.в. Авіценна і Аверроес.

У 1590 німецькими схоластами Р.Гокленіусом і О.Кассманом в науковий обіг вводиться термін "психологія". Однак мова про формування самостійної психологічної науки в цей час ще не ведеться.


2-й етап (XVII - перша половина XIX століття) - психологія оформляється як наука про свідомість людини. Теоретичні узагальнення питань військової психології все частіше зустрічаються в роботах полководців.

Дж.Локк (1632-1704), Д.Гартли (1705-1757) і ряд інших мислителів в

рамках розглянутого періоду вже вважають, що душа властива тільки людині і розвивається в міру його життя в результаті ускладнення її первинних елементів за допомогою їх асоціації з навколишнім світом.

Теоретичні узагальнення питань військової психології все частіше зустрічаються в роботах зарубіжних полководців. Макіавеллі, Монтекуколлі, Фрідріх II, Наполеон та інші воєначальники вже цілком чітко виділяють психологічний фактор, описують його і формують перші рекомендації з управління ім.

3 - й етап (друга половина XIX століття - початок XX століття) - психологія виділяється з філософії в самостійну науку в результаті створення спеціальних наукових установ (лабораторій, кафедр, інститутів), що вивчають психічний світ людини. В цей же час для вивчення психічних явищ починають використовуватися методи експерименту і інтроспекції (самоспостереження). В.Вундт (1832-1920) і Е. Тітченер (1867 - 1927) доходять висновку, що людиною керує не душа, а свідомість, що володіє особливою психічною причинністю. Це відкриття було підтверджено І.М. Сеченовим (1829-1905) у книзі "Рефлекси головного мозку" (1863).

Зарубіжні військові теоретики роблять спроби узагальнення накопичених військово-психологічних знань (Жоміні, Лавалье), створюють нові системи з урахуванням не тільки поточного досвіду, але і завдань майбутньої війни (Клаузевіц). Це послужило основою вступу військової психології в етап наукового розвитку, її виділення в Німеччині, Англії і США в самостійну наукову дисципліну.

З другої половини XIX століття військово-психологічні проблеми російської армії крім воєначальників також вирішують Г. І. Бутаков, А.І.Дмітріевскій та інші військові теоретики.
На їх думку, без опори на психологію неможливо повно представити бій, а тому і вірно вирішувати завдання підготовки військ.

4-й етап (з 10 рр. XX ст.) - предметом психології стають закономірності та механізми психіки людини, а також групових психічних явищ. В їх основу були покладені відкриття російських психологів І. П. Павлова (1849-1936), В.М.Бехтерева (1857-1927) і Г.І.Челпанова (1862-1936), що розкривають роль умовно-рефлекторних зв'язків у функціонуванні цілісного організму.

Слід зазначити, що вже на початку розглянутого етапу в психології позначилася криза: застосовувані методи вичерпали себе; не вдавалося вирішити проблему зв'язку психічних явищ з фізіологічними.

Спроби подолати ці та деякі інші недоліки призвели до

формуванню в зарубіжній психологічній науці кількох самостійних шкіл. Військова ж психологія в цей час отримує експериментальний ухил і перетворюється з описової в прикладну науку, покликаної вирішувати завдання підготовки військ. До середини століття вона стає неодмінним компонентом військового будівництва - складає теорію і дає конкретні рекомендації для практики підготовки особового складу, конструювання бойової техніки, психологічного впливу на супротивника (Борінг, Коупленд, Зімонайт, Гератеволь та ін.) Починаючи з 50-х років військово-психологічні рекомендації лягають в основу підготовки держави до війни, ведення психологічної боротьби з противником, насамперед, у мирний час. Зусилля військових психологів координуються в рамках діючих військово-політичних блоків. До кінця століття зарубіжна психологія приступає до вирішення завдань психологічного забезпечення підготовки військ та проведення спеціальних, насамперед, миротворчих і контртерористичних операцій (Афганістан, Ірак, Югославія).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Історичні та теоретичні передумови формування"
 1. Теоретико-методологічна основа дослідження
  Методологічну і теоретичну основу роботи склали культурно-історична теорія Л.С.Виготського - положення про соціально-історичної обумовленості психіки людини в онтогенезі і формуванні вищих психічних функцій шляхом інтеріоризації у співпраці з дорослим, як носієм соціо-культурного досвіду, історико-еволюційний підхід у розвитку особистості А. Г. Асмолова та роботи
 2. Методологічні та теоретичні передумови дослідження
  суб'єктно - діяльнісний підхід у психології (С.Л. Рубінштейн, А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-Славська та ін .), аналіз актуальних проблем суб'єкта та особистості з позицій психології суб'єкта (А.В. Брушлинский), суб'єктно-системний підхід (Е.А. Сергієнко), психологія розуміння і психологія людського буття (В.В. Знаків). Саме з цих позицій, що підкреслюють активність людини,
 3. Теоретична та практична психологія
  В останні десятиліття в нашій країні починає активно розвиватися практична психологія. У чому ж відмінність психології як науки від психології як практичної діяльності? Відповісти на дане питання представляється можливим, якщо звернутися в функціям психології. Функція (від лат. Functio - відправлення, діяльність) - Обов'язок, коло діяльності, робота, призначення. Психологія
 4. У ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ
  XVIII в. ознаменував вступ людства в епоху Нового часу - історичного періоду, що характеризувалася модернізацією в багатьох сферах життя. Ідейною основою процесу модернізації стало просвітництво, яке в країнах Європи (і в Росії теж) стало широким культурним рухом, завдяки чому самі сучасники назвали своє сторіччя «століттям Просвітництва». Вільнодумство, жага знань і
 5. Список літератури
  Сиркин А.М. - «Володимир Микитович Виноградов на лекції і на обході », Історичний вісник Московської Медичної Академії ім І. М. Сєченова Том4, Москва, 1996р. 2.Маколкін В.І.« Спогади про вчителя-академіка В.Н. Виноградові », Історичний вісник Московської Медичної Академії ім І . М.Сеченова Том4, Москва, 1996р. 3. Маколкін В.І. «Роль Факультетської терапевтичної клініки ММА ім.
 6. Валеологические передумови раціонального харчування
  Валеологические передумови раціонального
 7. Еволюційні передумови раціонального харчування
  Еволюційні передумови раціонального
 8. Еволюційні передумови формування психіки людини
  Особливості функціонування психіки людини в значній мірі обумовлені її еволюційним, історичним розвитком. Становлення психіки людини в еволюції йшло під дією біологічних (більшою мірою на ранніх етапах історичного процесу) і соціальних (на пізніших) чинників. Хоча обидві групи факторів в еволюції тісно переплетені, в історії людства провідну роль зіграли
 9. Теоретична значимість результатів дослідження
  В результаті дисертаційного дослідження вирішена важлива наукова проблема вищої школи в теоретичному та науково-практичному плані - формування професійної компетентності у студентів і фахівців з вищою технічною освітою, яка раніше не була предметом самостійного вивчення в психології, педагогіці і акмеології. Розроблено психолого-акмеологічна концепція
 10. Поняття індивідуальності
  Індивідуальність людини проявляється в рисах темпераменту, характеру, специфіці інтересів, якостей перцептивних процесів та інтелекту, потреб і здібностей людини і визначається як своєрідність психіки і особистості індивіда, її неповторність. Передумовою формування індивідуальності є анатомо-фізіологічні задатки, які перетворюються в процесі виховання, соціального
 11. Поняття індивідуальності
  Індивідуальність людини проявляється в рисах темпераменту, характеру, специфіці інтересів, якостей перцептивних процесів та інтелекту, потреб і здібностей людини і визначається як своєрідність психіки і особистості індивіда, її неповторність. Передумовою формування індивідуальності є анатомо-фізіологічні задатки, які перетворюються в процесі виховання, соціального
 12. Наукова новизна і теоретична значущість
  Вперше виявлено типи розуміння «розуміння-прийняття» і « розуміння-відкидання »маніпуляції. З теоретичних позицій суб'єктно-діяльнісного підходу в психології, в рамках яких підкреслюється активність людини, проаналізовано теоретико-психологічні підстави зв'язку розуміння і поведінки. Вперше проблема розуміння маніпуляції розглянута у зв'язку з макіавеллізмом та іншими рисами
 13. СИСТЕМНО-діяльнісного підходу в ВИВЧЕННІ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Військова психологія як галузь вітчизняної психологічної науки розвивалася і розвивається в руслі її основних наукових традицій і досягнень. Це повною мірою відноситься і до дослідження поняття військово-професійної діяльності - одного з основних у системі військово-психологічного знання. Військово-професійна діяльність у військовій психології розглядається багатогранно. В
 14. Контрольна робота. Акмеологический підхід до періодизації вікового розвитку людини, 2011
  Введення Теоретичні принципи періодизації вікового розвитку Різні авторські періодизації вікового розвитку Порівняльний аналіз різних периодизаций вікового розвитку Основні характеристики людини в різні періоди його вікового розвитку Дорослість і зрілість як найважливіша для акмеології ступінь життєвого циклу людини Загальна характеристика розвитку людини в
 15. Лекції. Менінгококова інфекція та Кашлюк. Паракоклюш, 2011
  Менінгококова інфекція: Історична довідка, Збудник, 3 групи джерел збудника інфекції, Механізми інфікування, Патогенез, Клініка, менінгококова носійство . Кашлюк. Паракоклюш: Історична довідка, Епідеміологія, Патогенез, Клінічна картина, Діагностика, Показання до госпіталізації, Лікування на дому, Вакцинопрофілактика. ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ В ОСЕРЕДКУ
 16. Введення
  Удосконалення законодавчого забезпечення охорони здоров'я в Росії, як і в будь-який інший демократичній країні, процес об'єктивно необхідний. Нормативно-правова база в галузі охорони здоров'я, взагалі, та медичної діяльності, зокрема, не може формуватися безсистемно. Законотворчий процес повинен бути заснований на продуманій, що базується на попередньо сформульованої
 17. Методи дослідження
  Виходячи з методологічних посилок для вирішення поставлених завдань, було обрано такі методи та методики поглибленого теоретичного та емпіричного дослідження розглянутої проблематики: системного і структурно- діалектичний аналіз, порівняльно-історичний метод, метод контент-аналізу, метод експертних оцінок, включене і зовнішнє спостереження, напівструктуроване інтерв'ю, диференціал
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека