Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаАкушерство і гінекологія
« Попередня Наступна »
Під ред. Є. М. Вихляева .. Посібник з ендокринної гінекології, 2006 - перейти до змісту підручника

Інструкція з обробки даних, отриманих за допомогою опитувальника SF-36

Ця інструкція підготовлена ??компанією «Евіденс» - Клі -ніко-фармакологічні дослідження. Посилання на компанію обов'язкова при всіх публікаціях результатів, отриманих за допомогою опитувальника SF-36, у всіх засобах масової інформації, включаючи Інтернет.

«SF-36 Health Status Survey» 1 (SF-36) відноситься до неспецифічних опросникам для оцінки якості життя (ЯЖ), він широко поширений в США і країнах Європи при проведенні досліджень ЯЖ. Переклад на російську мову і апробація методики була проведена «Інститутом клініко-фармакологічних досліджень» (Санкт-Петербург).

Опитувальник SF-36 був нормований для загальної популяції США і репрезентативних вибірок в Австралії, Франції, Італії. У США та країнах Європи були проведені дослідження окремих популяцій і отримані результати за нормами для здорового населення і для груп хворих з різними хронічними захворюваннями (з виділенням груп за статтю і віком) 2.

Опитувальник складається з 36 пунктів, згрупування в 8 шкал: фізичне функціонування, рольова діяльність, тілесна біль, загальне здоров'я, життєздатність, соціальне функціонування, емоційний стан і психічне здоров'я. Показники кожної шкали варіюють між 0 і 100, де 100 являє повне здоров'я, все шкали формують два показники: душевний і фізичний благополучіе3, 4.

Результати представляються у вигляді оцінок у балах за 8 шкалами, складених таким чином, що більш висока оцінка вказує

1 Ware J. E., Snow К. К, Kosinski M., Gandek B. SF-36 Health Survey. Manual and interpretation guide. - Boston, Mass.: The Health Institute, New England Me dical Center, 1993.

2 Ware J. K, Kosinski M., Keller S. D. SF-36 Physical and Mental Health Sum mary Scales: A User's Manual. - Boston, Mass.: The Health Institute, New England Medical Center, 1994.

3 http://www.rhinology.ru

4 Ware J. E., Kosinski M., Keller S. D. SF-36 Physical and Mental Health Sum mary Scales: A User's Manual. - Boston, Mass.: The Health Institute, New England Medical Center, 1994.

752

2. Інструкція з обробки даних, отриманих за допомогою опитувальника SF-36

на більш високий рівень ЯЖ. Кількісно оцінюються такі показники:

1. Фізичне функціонування (Physical Functioning - PF), що відображає ступінь, в якій фізичний стан обмежує виконання фізичних навантажень (самообслуговування, ходьба, підйом по сходах, перенесення ваги і т.п.). Низькі показники за цією шкалою свідчать про те, що фізична активність пацієнта значно обмежується станом його здоров'я.

2. Рольове функціонування, обумовлене фізичним станом (Role-Physical Functioning - RP), - вплив фізичного стану на повсякденну рольову діяльність (роботу, виконання повсякденних обов'язків). Низькі показники за цією шкалою свідчать про те, що повсякденна діяльність значно обмежена фізичним станом пацієнта.

3. Інтенсивність болю (Bodily pain - ВР) та її вплив на здатність займатися повсякденною діяльністю, включаючи роботу по дому і поза домом. Низькі показники за цією шкалою свідчать про те, що біль значно обмежує активність пацієнта.

4. Загальний стан здоров'я (General Health - GH) - оцінка хворим свого стану здоров'я зараз і перспектив лікування. Чим нижче бал за цією шкалою, тим нижче оцінка стану здоров'я.

5. Життєва активність (Vitality - VT) має на увазі відчуття себе повним сил і енергії або, навпаки, знесиленим. Низькі бали свідчать про стомленні пацієнта, зниженні життєвої активності.

6. Соціальне функціонування (Social Functioning - SF) визначається ступенем, в якій фізична або емоційний стан обмежує соціальну активність (спілкування). Низькі бали свідчать про значне обмеження соціальних контактів, зниженні рівня спілкування у зв'язку з погіршенням фізичного та емоційного стану.

7. Рольове функціонування, обумовлене емоційним станом (Role-Emotional - RE), передбачає оцінку ступеня, в якій емоційний стан заважає виконанню роботи або іншої повсякденної діяльності (включаючи великі витрати часу, зменшення обсягу роботи, зниження її якості тощо). Низькі показники за цією шкалою інтерпретуються як обмеження

753

Програми

ня у виконанні повсякденної роботи, обумовлене погіршенням емоційного стану.

8. Психічне здоров'я (Mental Health - МН) характеризує настрій, наявність депресії, тривоги, загальний показник позитивних емоцій. Низькі показники свідчать про наявність депресивних, тривожних переживань, психічному неблагополучіі1.

Шкали групуються в два показника - «фізичний компонент здоров'я» та «психологічний компонент здоров'я»:

1. Фізичний компонент здоров'я (Physical Health - РН). Складові шкали:

- Фізичне функціонування.

- Рольовий функціонування, обумовлене фізичним станом.

- Інтенсивність болю.

- Загальний стан здоров'я.

2. Психологічний компонент здоров'я (Mental Health - МН). Складові шкали:

- Психічне здоров'я.

- Рольовий функціонування, обумовлене емоційним станом.

- Соціальне функціонування.

- Життєва активність.

1 Недошивин А. О., Кутузова А. Е., Петрова Н. Н., Варшавський С. Ю., Пере-печ Н. Б. Дослідження якості життя та психологічного статусу хворих з хронічною серцевою недостатністю / / Серцева недостатність. - 2000. - Т. 1. - № 4.

754

2. Інструкція з обробки даних, отриманих за допомогою опитувальника SF-36

Обробка результатів

1. Значення за шкалою «Фізичне функціонування (PF)»:

1.1. Підсумуйте бали, отримані при відповідях на питання: За, 3б, Зв, Зг, Зд, Зе, ЗЖ, Зз, Зі, Зк:

755

Програми

PFsum=PF13a + PF3б + PF3B + PF3г + PF3д + PF3e + + PF3Ж + PF3з + PF3І + PF3K.

1.2. Отриманий сумарний бал перерахуйте по наступного ключа:

PF=[(PFsum - 10) / 20] х 100.

2. Значення за шкалою «Рольовий функціонування, обуслов ленное фізичним станом (RP)»:

2.1. Підсумуйте бали, отримані при відповідях на питання: 4а, 4б, 4г, 4д:

RPsum=RP4a + RP4б + RP4г + RР4д.

2.2. Отриманий сумарний бал перерахуйте по наступного ключа:

RP=[(RPsum - 4) / 4] х 100.

3. Значення за шкалою «Інтенсивність болю (ВР)»:

3.1. Перекодуйте бали, отримані при відповіді на питання № 7 і 8 відповідно до одним із зазначених ключів. А. Якщо дані відповіді на обидва питання, то перекодуйте "сирий" бал з кожного питання по наступного ключа:

В. Якщо дана відповідь на питання № 7 і пропущений відповідь на під прос № 8, то перекодуйте "сирий" бал за питання № 7 по наступного ключа (перерахункових бал для питання № 8 вказується той же, що і для № 7):

1 Букви перед номером питання означають шкалу, до якої відноситься питання.

2 Знаком * відмічені значення питання після перекодування.

756

2. Інструкція з обробки даних, отриманих за допомогою опитувальника SF-36

С. Якщо дана відповідь на питання № 8 і пропущений відповідь на питання № 7, то перекодуйте "сирий" бал за питання № 8 по наступному ключу (перерахункових бал для питання № 7 вказується той же, що і для № 8):

3.2. Підрахуйте значення за шкалою за формулою: ВР={[(ВР7 * + ВР8 *) - 2] / 10} х 100. 4. Значення за шкалою «Загальний стан здоров'я (GH)».

4.1. Перекодуйте питання № 1 по ключу:

4.2. Перекодуйте питання № 116 по ключу:

757

Програми

4.3. Перекодуйте питання № 11г по ключу:

4.4. Підрахуйте суму:

GHsum=GH1 * + GHlla + GH11б * + GH11В + GHllг *.

4.5. Підрахуйте значення шкали за формулою:

GH=[(GHsum - 5) / 20] х 100.

5. Значення за шкалою «Життєва активність (VT)».

5.1. Перекодуйте питання № 9а по ключу:

5.2. Перекодуйте питання № 9д по ключу:

758

2. Інструкція з обробки даних, отриманих за допомогою опитувальника SF-36

5.3. Підрахуйте суму:

VTsum=VT9a * + VT9д * + VT9ж + VT9і.

5.4. Підрахуйте значення шкали за формулою:

VT=[(VTsum - 4) / 20] х 100.

6. Значення за шкалою «Соціальне функціонування (SF)». 6.1. Перекодуйте питання № 6 по ключу:

6.2.

Підрахуйте суму: SFsum=SF6 * + SF10.

6.3. Підрахуйте значення шкали за формулою:

SF=[(SFsum - 2) / 8] х 100.

7. Значення за шкалою «Рольовий функціонування, обуслов ленное емоційним станом (КБ)».

7.1. Підрахуйте суму балів, отриманих при відповіді на під тання: 5а, 5б, 5в.

REsum=RE5a + RE5б + RE5B.

7.2. Підрахуйте значення шкали за формулою:

RE=[(REsum - 3) / 3] х 100.

8. Значення за шкалою «Психічне здоров'я (МН)».

8.1. Перекодуйте питання № 9г по ключу:

759

Програми 8.2. Перекодуйте питання № 9з по ключу:

8.3. Підрахуйте суму:

MHsum=MH9б + МН9в + МН9г * + МН9е + МН9з *.

8.4. Підрахуйте значення шкали за формулою:

МН=[(MHsum - 5) / 25] х 100. 9. Значення загальних показників «Фізичний компонент здоров'я (РН)» та «Психологічний компонент здоров'я (МН)» '.

9.1. Підрахуйте Z-значення по 8 шкалами опитувальника за формулами: PF-Z=(PF - 84,52404) / 22,89490.

RP-Z=(RP - 81,19907) / 33,797290. BP-Z=(ВР - 75,49196) / 23,558790. GH-Z=(GH - 72,21316) / 20,16964. VT-Z=(VT - [-61,05453]) / 20,86942. SF-Z=(SF - 83,59753) / 22,37642. RE-Z=(RE - 81,29467) / 33,02717. MH-Z=(МН - 74,84212) / 18,01189.

9.2. Підрахуйте значення показника «Фізичний компонент здоров'я (РН)» за формулою:

PHsum=(PF-Z x 0,42402) + (RP-Z x 0,35119) + (BP-Z x х 0,31754) + (SFx [-0,00753]) + (MH-Z x [-0,22069]) + (RE-Z xx [-0,19206]) + (VT-Z x [-0 , 02877]) + (GH-Z x [-0,24954]). PH=(PHsum x 10) + 50.

9.3. Підрахуйте значення показника «Психічний компо нент здоров'я (МН)»:

MHsum=(PF-Z х [-0,22999]) + (RP-Z x [-0,12329]) + (BP-Z x х [-0,09731]) + (SF x 0,26876) + (MH-Z x 0,48581) + (RE-Z xx 0,43407) + (VT-Z x 0,23534 ) + (GH-Z x [-0,01571]). PH=(MHsum x 10) + 50.

1 При підрахунку значення використовуються Z-оцінки, що відповідають нормам, отриманими для генеральної сукупності США.

760

2. Інструкція з обробки даних, отриманих за допомогою опитувальника SF-36

Угода про право використання російської тест-версії опитувальника SF-36 Дата:між EVIDENCE Clinical and Pharmaceutical Research (далі -

EVIDENCE CPR) і (далі - Користувачем).

(Ф. І. О. повністю)

EVIDENCE CPR безоплатно надає право використання російської тест-версії опитувальника SF-36 для дослідницької роботи (назва дослідження):

Передбачувана кількість респондентів:.

Терміни дослідження: с по.

Цілі і завдання дослідження:

Виконавці (Ф. І. О.):

Використання опитувальника можливо тільки у вищевказаному дослідженні та відповідно з перерахованими нижче умовами:

1. Дослідження проводиться без прямого або непрямого (надання препарату і т.д.) спонсорування чи іншої фінансової допомоги з боку фармацевтичних компаній або медичних комерційних установ або організацій.

2. Користувач зобов'язується не вносити зміни, не скорочувати, не перекладати, чи не адаптувати і не змінювати опитувальник-яким чином, включаючи написання слів і порядок питань.

3. Користувач зобов'язується не виготовляти більше число копій опитувальника, ніж необхідно для даного дослідження, і ні за яких умов не займатися поширенням копій для третіх осіб і організацій, не передавати, не продавати, не давати в оренду, лізинг, борг чи будь-яким іншим способом.

761

Програми

4. Російська тест-версія може періодично переглядатися. У рамках вже йде дослідження Користувач має право продовжувати використання тієї версії, яка застосовувалася початково. Користувач зобов'язується позначати заповнені форми так, як це буде вказано EVIDENCE CPR.

5. Ця угода поширюється тільки на дане дослідження. Використання опитувальника в будь-яких інших дослідженнях вимагає окремих угод.

  6. Користувач становить сирі дані у форматі, зазначеному EVIDENCE CPR, для обробки з метою подальшої психометрической валидизации опитувальника.

  7. Публікування результатів можливе тільки після отримання схвалення від EVIDENCE CPR.

  8. За порушення будь-якого з перерахованих вище пунктів Користувач виплачує EVIDENCE CPR штраф у розмірі 5000 (п'ять тисяч) доларів США.

  Від імені EVIDENCE CPR: Користувач:

  Ф. І. О. Ф. І. О.

  Посада: Посада:

  Підпис Підпис

  Дата Дата

  762

  3. Лист пацієнта

  Будь ласка, вкажіть ваші координати:

  (Будь ласка, пишіть друкованими літерами)  Надішліть заповнені документи Набокової Антоніні Ізяславне по факсу: (812) 346-82-48 або поштою:

  199034, м. Санкт-Петербург, 13-а лінія В.О., д. 14, бізнес-центр «Елизаветинский», Інститут клініко-фармакологічних досліджень 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Інструкція з обробки даних, отриманих за допомогою опитувальника SF-36"
 1.  Якість життя гінекологічних хворих
    В останні роки в медичній літературі все частіше вживається такий термін, як «якість життя». Відповідно до визначення ВООЗ (1976), здоров'я характеризується «станом повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів». Якість же життя, за загальноприйнятим визначенням, представляє собою інтегральну характеристику
 2.  Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в родопомічних закладах
    У рамках Федеральної програми «Безпечне материнство» поряд з вирішенням питань соціального характеру здійснювався ряд медико-організаційних заходів, заснованих на впровадженні сучасних перинатальних технологій, орієнтованих на сім'ю (раннє прикладання до грудей матері, спільне перебування матері та новонародженого, годування «на вимогу» дитини та ін.) Однак дія
 3.  II триместр вагітності (період сістемогенеза, або середній плодовий)
    6.3.1. Загальні положення У I триместрі вагітності всі органи плоду і екстраембріональние структури повністю сформовані. З II триместру вагітності починається період інтенсивного росту плода і плаценти, які залежать від МПК і вмісту в крові матері необхідних поживних речовин. Тому харчування матері має важливе значення в попередженні затримки внутрішньоутробного розвитку
 4.  ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
    Джеймс Дж. Плорд (James f. Plorde) Для діагностики інфекційної хвороби потрібно пряме або непряме виявлення патогенного мікроорганізму в тканинах ураженого макроорганізму. У цьому розділі описані основні методи, за допомогою яких це досягається. Пряме мікроскопічне дослідження. Пряме мікроскопічне дослідження тканинних рідин, ексудатів і тканин є одночасно
 5.  ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
    Деніел У. Фостер (Daniel W. foster) Цукровий діабет - найбільш поширене з важких метаболічних захворювань. Точне число хворих визначити досить важко через розбіжність критеріїв діагностики, але, по всій ймовірності, воно становить близько 1%. Хвороба характеризується метаболічними порушеннями, віддаленими ускладненнями, такими як поразка очей, нирок, нервів і
 6.  Методи діагностики заразних хвороб
    Бактеріологічне дослідження застосовується для виявлення патогенних бактерій в матеріалі від хворих тварин або їх трупів, виявлення мікробів в об'єктах зовнішнього середовища, кормах, м'ясі і т.д. Досліджуваний матеріал по можливості збирають в асептичних умовах у стерильний посуд (від трупів не пізніше 2-3 годин після смерті тварин, у ряді випадків доцільний вимушений забій 1-2-х з
 7.  Годування великої рогатої худоби
    Годування тільних сухостійних корів і нетелів. Головна мета годування даних тварин забезпечити отримання здорових, життєздатних телят і максимальну молочну продуктивність після отелення. У період запуску прагнуть до того, щоб без необхідності не знижувати рівень годівлі, що може негативно позначитися на розвитку плоду. Запуск починають з розрахунком, щоб тривалість сухостійного
 8.  ТУБЕРКУЛЬОЗ
    Туберкульоз (лат., англ. - Tuberculosis) - важка хронічна хвороба тварин багатьох видів і людини, що характеризується утворенням в різних органах специфічних вузликів - туберкулом, що піддаються казеозного некрозу і звапнінню (див. кол. Вклейку). Історична довідка, поширення, ступінь небезпеки і збиток. Туберкульоз відомий з глибокої давнини. Ознаки хвороби у людини
 9.  КУ-ЛИХОМАНКА
    Ку-лихоманка (лат. - Q-febris; англ. - Q-fever; Ку-рикетсіоз, Квінс-лендская лихоманка, коксіеллез) - природно-осередкова хвороба домашніх, промислових і диких тварин, птахів і людини, що протікає у сільськогосподарських тварин ензоотична , переважно безсимптомно; рідше - виявляється короткочасним підвищенням температури тіла, пригніченням, коньюнктивитами, втратою апетиту, абортами,
 10. А
    список А, група отруйних високо токсичних лікарських засобів, що передбачається Державною фармакопеєю СРСР; доповнюється і змінюється наказами Міністерства охорони здоров'я СРСР. При поводженні з цими лікарськими засобами необхідно дотримуватися особливої ??обережності. Медикаменти списку зберігаються в аптеках під замком в окремих шафах з написом «А - venena» (отруйні). Перед закриттям
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека