ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчально-методичний посібник. Введення в професію: основи діяльності психолога батальйону, полку (Корабля 1 рангу), 2004 - перейти до змісту підручника

Індивідуальна бесіда

Індивідуальна бесіда є одним з найважливіших і найбільш дієвих методів психології, який широко застосовується в різних її областях. Залежно від цілей використання даного методу, бесіда може бути ознайомчої, діагностичної, експериментальної, профілактичної і т.д.

Основним завданням ознайомчої бесіди психолога з військовослужбовцем є первинне індивідуальне знайомство з ним, як з людиною. У ході цієї бесіди, яка, як правило, будується у вигляді вільного розмови двох співрозмовників, взаємну інформацію отримує кожен з них. Інформацію про військовослужбовця, яку цілеспрямовано добуває психолог, необхідно згодом доповнити і розширити за допомогою інших методів вивчення особистості воїна, зокрема біографічної анкети, аналізу документів, спостереження та ін

Досить поширеним видом бесіди є діагностична бесіда . При вмілому її проведенні психолог може оцінити не тільки потреби, мотиви, схильності, інтереси, риси характеру, пізнавальні процеси, а й виявити глибоко особисті переживання воїна, в тій чи іншій мірі утрудняють проходження військової служби, його думку про стан справ у військовому колективі, про товаришів по службі, командирах і т.д. Результати бесіди допоможуть скласти психологічний «діагноз», на основі якого будується індивідуальна робота з військовослужбовцем, і виробляються рекомендації командирам (начальникам).

Найбільш складним видом індивідуальної бесіди, що вимагає від психолога високого рівня знань, умінь і навичок її проведення, є експериментальна бесіда, яка може бути заключним етапом соціально-психологічного вивчення військовослужбовця, коли психолог вже зібрав і узагальнив отриману іншими методами інформацію про військовослужбовця, виробив декілька робочих гіпотез, що характеризують особу воїна, і в бесіді підтверджує одну з них. Правильно побудована бесіда дозволяє уточнити наявні відомості, оцінити ті сторони особистості, які не вдалося досить вивчити за допомогою застосовуваних методів і тестів. У результаті проведення цієї бесіди створюється остаточний психологічний портрет особистості.

Будь індивідуальна бесіда не повинна зводитися до безпредметного розмови. Вона є цілеспрямованою формою вивчення військовослужбовців і вимагає дотримання певних умов проведення.

Одне з перших умов високої ефективності бесіди становить ретельна підготовка до її проведення. До початку бесіди потрібно чітко визначити основну мету, продумати послідовність постановки запитань, вивчити всю наявну інформацію, у тому числі результати психодіагностичного обстеження.

Інша вимога бесіди - її невимушеність.
Необхідно подбати, щоб співбесіду проходило в спокійній і довірчій обстановці, при відсутності сторонніх осіб і не переривалося. Всі питання повинні бути простими і зрозумілими, ставити їх потрібно так, щоб вони сприяли розгортанню цілісного єдиного розповіді військовослужбовця про себе, своєї життєдіяльності, труднощах проходження військової служби.

Бесіда не повинна вилитися в просте опитування. Попередньо намічені питання не можуть обмежити зміст розмови - вони лише основні орієнтири його загальної спрямованості. Разом з тим доцільно дотримуватися певного плану, особливо початківцю психолога.

Всю отриману інформацію про особливості особистості обстежуваного, свої висновки слід записувати тільки після проведення бесіди. Слід пам'ятати, що в результаті бесіди важливо не тільки почерпнути потрібну інформацію про військовослужбовця, а й надати на нього позитивне психолого-педагогічний вплив.

На завершення бесіди доцільно висловити побажання, дати корисні поради, що полегшують адаптацію до умов військової служби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Індивідуальна бесіда "
 1. ПРАВОВА ДОПОМОГА МАТЕРІ І ДИТИНІ
  Правова допомога матері і дитині в родопомічних та дитячих ЛПЗ є одним з важливих ланок у загальній системі державних заходів з охорони материнства і дитинства, проведених службою охорони здоров'я і здійснюваних штатними юрисконсультами, які безпосередньо підпорядковуються керівникам установ. Свою роботу юрисконсульт акушерсько-гінекологічного установи організовує в
 2. МЕДИКО-гігієнічного навчання НАСЕЛЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ (ЗСЖ)
  Медико-гігієнічне виховання, цілі, завдання, принципи . Основоположним принципом охорони здоров'я є його профілактична спрямованість. Найважливішим розділом профілактичної роботи є формування здорового способу життя. Медико-гігієнічне виховання - частина державної системи охорони здоров'я, що включає поширення медичних і гігієнічних знань,
 3. Комплекс експериментальних методик вивчення смисложиттєвих орієнтації педагога
  У вивченні сенсу життя існує два напрямки: філософське і конкретно психологічне, яке вивчає сенс життя як психологічний феномен. У своєму дисертаційному дослідженні «Сенс життя як фактор педагогічної творчості» ми виявили взаємозалежність рівня педагогічної творчості і смисложиттєвих орієнтації педагога. З плином років виробився ряд експериментальних методик,
 4. Статус безробітного і його вплив на сенс життя людини
  Безробіття в нашій країні сприймається як безумовно негативне явище. Стаючи безробітним, людина не може повною мірою реалізувати себе як громадянин, як член сім'ї, як особистість у цілому. Соціологічні дослідження показують, що безробіття не скорочується, досягаючи значних розмірів особливо в сільській місцевості. Так, наприклад, статистичні дані свідчать про те, що
 5. «Обсяг, організація та методики дослідження»
  У другому розділі дисертації включені дані про обсяг, умови та методиках дисертаційного дослідження. Рішення задач дисертаційної роботи проводилося в ході комплексного психолого-акмеологічного дослідження, що включав вивчення психологічної готовності до діяльності підлітків з делінквентною поведінкою в умовах спеціалізованого підприємства, психолого-акмеологічних якостей
 6. «Обсяг, організація та методики дослідження»
  У другому розділі дисертації включені дані про обсяг, умови та методиках дисертаційного дослідження. Рішення задач дисертаційної роботи проводилося в ході комплексного психологічного дослідження, що включав вивчення психологічної готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях, психолого-акмеологічних якостей особистості і результатів ефективності спортивної діяльності 786
 7. «Акмеологический підхід до формування компетентності в творчої самостійної роботі студентів »
  Четверта глава присвячена організації спрямованого формування професійної компетентності в процесі творчої самостійної роботи студентів. Вона містить результати експериментальної перевірки функціонування освітньої системи «Творча самостійна робота». Проведено порівняльний аналіз сформованості професійної компетентності у студентів контрольної та
 8. Робоче місце практичного психолога
  Успішною практичної діяльності психолога сприяє організація його робочого місця. У вирішенні цього питання він сам повинен бути досить активний. Психолог повинен мати свій окремий кабінет. Однак це не означає, що більшу частину робочого часу він буде проводити в ньому. Необхідно досить часто контактувати з людьми на їх робочих місцях, бути повноправним членом колективу і
 9. Практична психологічна робота як тип діяльності психологів
  Основна мета практичної психологічної роботи - безпосередня психологічна допомога людям, які її потребують. Практичні психологи допомагають у вирішенні проблем, що виникають у галузі освіти, медицини, виробничої діяльності, соціального й особистого життя людей. Ключовими фігурами практичної психологічної роботи є замовник, клієнт і психолог. Замовник,
 10. Педагог-психолог в школі
  (профілактика наркозалежності) Познайомимося з професією педагога-психолога і розглянемо досить вузьку її спеціалізацію - профілактику зловживання психоактивними речовинами. Фахівець у даній галузі працює в основному з дітьми та підлітками. За допомогою різних засобів він намагається донести до них думку про те, що не слід зловживати такими речовинами, як нікотин, алкоголь,
 11. Засоби психологічного вивчення військовослужбовців та військового колективу
  Для виконання завдання психологічного вивчення особового складу психолог повинен володіти різноманітними методами психодіагностики, розумне поєднання і застосування яких забезпечує отримання об'єктивної інформації про військовослужбовців. Основними методами, використовуваними психологом, є: - аналіз документів (біографічний метод); - опитування (бесіда, анкетування); - спостереження і
 12. Психотерапія та психокорекція як методи психологічної допомоги
  Психокоррекция - спрямоване психологічний вплив на певні психічні структури з метою оптимізації розвитку і функціонування індивіда в конкретних умовах життєдіяльності. Термін «корекція» буквально означає «виправлення». Таким чином, це система заходів, спрямованих на виправлення недоліків психіки чи поведінки людини за допомогою спеціальних засобів
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека