Головна
ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
І.В. Шаповаленко. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія), - перейти до змісту підручника

Характеристика вікової психології, психології розвитку як науки

Вікова психологія - це галузь психологічної науки, що вивчає факти і закономірності розвитку людини, вікову динаміку його психіки.

Об'єкт вивчення вікової психології - розвивається, змінюється в онтогенезі нормальний, здоровий чоловік. Психологія розвитку виділяє вікові зміни в поведінці людей і прагне пояснити ці зміни, розкрити закономірності придбання людьми досвіду і знаній1. У центрі уваги - «різні форми психічної організації, типові для окремих періодів життєвого шляху людини» 2. Вікова психологія ставить своїм завданням дослідження цілісного психічного розвитку «на всьому просторі людського життя від народження до смерті», надзавдання - вивчення «що змінюється, розвивається індивіда в світі, що змінюється» 3.

Предмет вікової психології - вікові періоди розвитку, причини та механізми переходу від одного вікового періоду до іншого, загальні закономірності та тенденції, темп і спрямованість психічного розвитку в онтогенезі.

Виділено наступні розділи вікової психології: психологія немовляти, психологія раннього віку, дошкільна психологія, психологія молодшого школяра, психологія підлітка, психологія юності, психологія середнього віку, психологія старості (геронтопсихолога).

Найважливішою складовою частиною вікової психології була і залишається дитяча психологія. Д.Б. Ельконін у своєму «Вступі в дитячу психологію» визначив її предмет як вивчення процесу становлення «суб'єкта різноманітної людської діяльності» з безпорадного новорожденного1.

На рубежі XIX-XX ст. вікова психологія саме як дитячої психології виділилася в самостійну галузь знань. Що вийшла в 1882 г.кніга німецького біолога В.Прейера «Душа дитини» вважається відправною точкою систематичних наукових досліджень психічного розвитку в дитинстві.

Протягом минулого часу саме поняття предмета дитячої психології (розуміння того, що слід вивчати) неодноразово трансформувалося, що було тісно пов'язано зі зміною методології ісследованія2. Спочатку, в другій половині XIX - початку XX в., Завданням учених був збір і накопичення конкретних даних, емпіричних відомостей, вивчення феноменології психічного розвитку в дитячі роки. Це був пошук відповідей на питання про те, що саме відбувається в дитячому розвитку, коли і в якій послідовності з'являються у дитини нові вміння, компетентність в тому чи іншому відношенні. Цьому завданню відповідали методи об'єктивного спостереження, що констатує, зрізового експерименту (Ч. Дарвін, В. Прейер, А. Гезелл). Пізніше постало питання про систематизацію, про впорядкування фактологічного, виявленні деяких загальних закономірностей психічного розвитку. Вирішення цього завдання пов'язане з іменами С. Холла (теорія рекапитуляции), А. Гезелла (теорія дозрівання), Л. Термена (нормативна традиція вивчення дітей).

У 1920-1930-х рр.. зовні спостерігається поведінка дитини стало основним об'єктом вивчення з позицій класичного біхевіоризму. Вважалося важливим встановити реакції дітей різного віку та дорослих на ідентичні стимули, описати відмінності в реагуванні на зовнішнє середовище.

Дослідників все більше починають займати питання про фактори, умови та рушійні сили розвитку. Прагнення проникнути в сутність дитячого розвитку реалізувалося в переході до методів порівняльного вивчення психічного розвитку в нормі та патології, методам крос - культурного дослідження, експериментально-генетичним дослідженням і привело до створення цілого ряду теорій - 3.
Фрейда, А. Валлон, Е. Еріксона та ін

У вітчизняній психології основні завдання дитячої вікової психології були визначені Л.С. Виготським (1896-1934). У роботі «Проблема віку» він вказав на необхідність вивчення особливостей кожного віку, основних типів нормального і анормального розвитку, структури і динаміки дитячого розвитку в їх многообразіі1.

Теоретичні завдання вікової психології:

- вивчення рушійних сил, джерел і механізмів психічного розвитку на всьому протязі життєвого шляху людини;

- періодизація психічного розвитку в онтогенезі;

- вивчення вікових особливостей і закономірностей протікання (виникнення, становлення, зміни, вдосконалення, деградації, компенсації) психічних процесів (сприйняття, пам'яті, уваги та ін);

- встановлення вікових можливостей, особливостей, закономірностей здійснення різних видів діяльності, засвоєння знань;

- дослідження вікового розвитку особистості, в тому числі в конкретних історичних умовах.

Значення вікової психології вагомо і в теоретичному плані. Згадаємо про те, що практично всі великі вчені, що залишили свій слід в науці, займалися і питаннями вікової психології. Вивчення психології дитини - ключ до розуміння психології дорослої людини. Л.С. Виготський відводив дитячої психології фундаментальну роль у вирішенні завдання створення «нової» психології, підкреслюючи, що «єдино правильний шлях - йти у вивченні психіки від дитини до дорослого» 2. Шлях перетворення психології - «з описової і уривчастої, констатуючій психології в науково-пояснювальну, узагальнюючу систему знання про поведінку людини, про механізми його руху і розвитку, про виховному управлінні процесами його розвитку, формування і росту».

Практичне значення вікової психології пов'язано в першу чергу з науковою розробленістю питань про нормативному розвитку здорової дитини, про типових вікових проблемах, шляхи та способи їх вирішення, стадіях становлення дорослої повноцінної особистості, громадянина, професіонала, батька.

Практичні завдання вікової психології:

- визначення вікових норм психічних функцій, виявлення психологічних ресурсів та творчого потенціалу людини;

- створення служби систематичного контролю за ходом психічного розвитку, психічного здоров'я дітей, надання допомоги батькам у проблемних ситуаціях;

- вікова та клінічна діагностика;

- виконання функції психологічного супроводу, допомоги в кризові періоди життя людини;

- найбільш оптимальна організація навчально-освітнього процесу, безперервної освіти (в тому числі орієнтованого на людей середнього та похилого віку).

Вікова психологія як наука

Таблиця 1Об'єкт розвиваються, змінюються в онтогенезі нормальний, здоровий чоловік

Предмет Вікові періоди розвитку, причини та механізми переходу від одного вікового

періоду до іншого, загальні закономірності та тенденції, темп і спрямованість психічного

розвитку в онтогенезі

Теоретичні - Проблема рушійних сил, джерел і механізмів психічного розвитку на всьому протязі життєвого шляху людини

задачі (проблеми) - Проблема періодизації психічного розвитку в онтогенезі

- Проблема вікових особливостей і закономірностей перебігу психічних процесів

- Проблема вікових можливостей, особливостей, закономірностей здійснення різних видів діяльності, засвоєння знань

- Проблема вікового розвитку особистості та ін


Практичні завдання - Визначення вікових норм психічних функцій, виявлення психологічних ресурсів та творчого потенціалу людини

- Вікова та клінічна діагностика

- Контроль за ходом психічного розвитку дітей, надання батькам у проблемних ситуаціях

- Психологічний супровід, допомога у кризові періоди життя людини

- Організація процесу для людей всіх вікових категорій та ін

Вікова психологія тісно пов'язана з іншими галузями психологічної науки. Вона спирається на уявлення про психіку людини, розроблені в загальній психології, використовує систему основних понять загальної психології. У той же час дослідження походження і початкових етапів становлення вищих психічних функцій (наприклад, пам'яті або мислення) призводить до більш глибокого розуміння розвинених форм складних психічних процесів.

Вивчення перетворення психічних процесів у дітей виступає як особливий метод пізнання механізмів психічного - генетичний метод. Однак предмет генетичної психологи і не збігається з таким у віковій психології. У центрі уваги генетичної психології - розвиток психічних процесів як таких; для вікової психології важливий розвивається людина.

Багато спільного мають вікова психологія і педагогічна психологія, особливо в своєму історичному розвитку. Реальне єдність педагогічної та вікової психології пояснюється загальним об'єктом вивчення - розвивається і змінюється в онтогенезі людиною. Але в педагогічній психології на першому плані - навчання і виховання суб'єкта в процесі цілеспрямованого впливу педагога, а вікову психологію цікавить, як протікає розвиток в найрізноманітніших соціо-культурних ситуаціях.

Психічний розвиток людини відбувається всередині різних соціальних спільнот: сім'ї, групи однолітків у дворі або в дитячому саду, в шкільному класі. Як суб'єкт спілкування та міжособистісної взаємодії, що розвивається індивід частково становить предмет соціально ї психології.

Співвідношення типового та індивідуального, загального і своєрідного, нормального і аномального, що відхиляється рядів розвитку створює загальні поля для вікової психології та психології порівняльної, диференціальної, патопсихології та клінічної психології.

Вікова психологія має різноманітні зв'язки з широким спектром галузей науки і культури. Вона спирається на знання з галузі природничих наук, медицини, педагогіки, етнографії, соціології, геронтології, культурології, мистецтвознавства, мовознавства, логіки, літературознавства та інших областей науки. І, в свою чергу, вікова психологія, розкривши закономірності вікового становлення психіки, робить їх загальним надбанням.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Характеристика вікової психології, психології розвитку як науки "
 1. Лекції. Вступ до спеціальності, 2005
  Предмет психології. Її особливості, структура, завдання, методи і основні напрямки розвитку. Поняття психології. Особливості психології як науки. Співвідношення життєвої і наукової психології. Предмет і завдання психології. Структура сучасної психології. Основні методи психології. Становлення психології як науки. Розвиток психології в рамках філософії і природознавства. Антична і
 2. Лекції. Життєва і наукова практична психологія. Частина 1, 2011
  Види психологічних знань. Класифікація наук. Критерії психології як науки. Місце психології в системі наук. Наука. Основні функції науки. Основні етапи становлення психології як науки. Особливості психологічної науки. Відмінність наукового пізнання від інших видів пізнання. Галузі психології. Співвідношення наукової і життєвої психології. Порівняння наукової і життєвої психології.
 3. А.Н. Занковский. Введення в професію, 2009
  Зміст. Психологія як наукова дисципліна Світ психологічних знань. Життєва психологія. Наукова психологія. Практична психологія. Історія становлення психології як науки Психологічні знання в античності і середньовіччі. Психологічні знання в XV - XIX століттях. Формування психології як окремої науки. Історія психології XX століття. Видатні російські психологи
 4. Гріншпун І. Б.. Введення в психологію, 1994
  Загальне уявлення про науку. Наука й інші способи пізнання. Класифікація наук. . Розділ II. Предмет і об'єкт психології. Становлення предмету психології: основні підходи. Донаукова психологія. Напрямки наукової психології в Західній Європі і США Психоаналіз Біхевіоризм Гештальтпсихологія Гуманістична психологія Трансперсональна психологія. Основні напрямки вітчизняної
 5. Маклаков .. Загальні основи військової психології,
  Виникнення і розвиток військової психології. Погляди видатних російських полководців (А. В. Суворова, М. І. Кутузова, П. С. Нахімова, С. О. Макарова, М. І. Драгомирова) на проблеми психологічного забезпечення діяльності військовослужбовців. Розвиток військово-психологічної думки у XX ст. Становлення вітчизняної військової психології. Військова психологія як галузь сучасної науки, її структура і
 6. Лекції. Військова психологія, 2008
  Військова психологія як галузь психологічної науки. Стан та перспективи розвитку військової психології як науки та шляхи впровадження її досягнень у військову практику. Війна як соціально-психологічне явище. Розвиток військової психології в Росії до 1917 року. Розвиток військової психології напередодні і в роки Великої вітчизняної війни. Розвиток військової психології в США. Розвиток військової
 7. Реферат. Методологічні проблеми військової психології, 2009
  Дисципліна: військова психологія. Специфіка предмета військово-психологічної науки. Методологічні основи військової психології. Сучасний стан психологічної науки. Рівні методології в сучасній методології і логіці психологічної
 8. Література
  Ананьєв Б.Г. Вибрані психологічні праці. М., 1980. Крайг Г. Психологія розвитку. СПб., 2000. Мухіна B.C. Вікова психологія. М., 1998. Психологія людини від народження до смерті / Під ред. А. А. Реан. СПб., 2001. Фельдштейн Д.І. Психологія дорослішання. М., 1999. Ананьєв Б.Г. Вибрані психологічні праці: У 2 т. М., 1980. Бернc Р. Розвиток Я-концепції і виховання.
 9.  Навчальний посібник. Військова психологія та її прикладні аспекти, 2008
    Військова психологія як галузь психологічної науки. Предмет військової психології. Основні принципи, методи та завдання військової психології. Стан та перспективи розвитку військової психології як науки та шляхи впровадження її досягнень у військову практику. Причини зростання ролі військової психології і її стан. Перспективи розвитку військової психології та шляхи впровадження її досягнень у військову
 10.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Психологія прфессионально суб'єктності офіцерів збройних сил Російської Федерації, 2007
    Спеціальність 19.00.03 - психологія праці, інженерна психологія, ергономіка (психологічні науки) Дисертація виконана на кафедрі психології Військового
 11.  Нікітченко Т.Г.. Особистість практичного психолога, 2011
    Особистість практичного психолога як суб'єкта професійної діяльності: - поняття «особистість». Особистість і її професійні характеристики. - Особливості особистості практичного психолога як наслідок специфіки його професії. - «Психолог - це не людина, а професія». - «Психолог - це насамперед людина». - Синдром емоційного вигоряння психолога: її причини, стадії і способи
 12.  Теоретична значимість дослідження
    Систематизовано та проаналізовано накопичений в психології та суміжних областях наукового знання практичний досвід вивчення МПО. Здійснено моделювання МПО в рамках общепсихологических підходів через виділення й обгрунтування основних параметрів цих відносин на основі аналізу існуючих в науковому знанні підходів до проблеми відносин і МПО. Розроблено теорію межпоколенних відносин в
 13.  Відповіді до заліку. Введеніe в професію психолог, 2012
    Поняття «професія психолог». Практична психологія та її особливості. Види професійної деят-ти психолога. Особливості професійної підготовки психолога в Росії. Комплекс професійно-психологічних знань, умінь і навичок. Реалізація функцій професійно. діяль-ти. Діяльність психолога в освіті. Психолог в економіці. «Модель фахівця» психолога. Психологія в
 14.  Психологія праці та її специфіка
    У завдання фахівців з психології праці входить вивчення психологічних особливостей людей у ??зв'язку з їх професійною діяльністю; досліджуються закономірності формування трудових умінь і навичок; з'ясовується вплив виробничої обстановки на стан і ефективність діяльності людини. У вітчизняній психології коло проблем, пов'язаних з аналізом трудової діяльності,
 15.  ПЕРЕДМОВА
    В даний час знання фактів і закономірностей психологічного розвитку в дитинстві, юності, зрілості і старості, вікових завдань і нормативів розвитку, типових вікових проблем, передбачуваних криз розвитку і способів виходу з них необхідно самому широкому колу фахівців - психологам, педагогам, лікарям, соціальним працівникам , працівникам культури і т.д. Пропонований
 16.  Основні етапи розвитку психології як науки
    {Foto6} {foto7} Джерело: Ждан А.Н. Історія психології від античності до сучасності: Підручник для вузів. - 4-е перероб., М.-Єкатеринбург, 2002,
 17.  Принцип кваліфікованої пропаганди психології
    -У будь-яких повідомленнях, призначених для людей, що не мають психологічної освіти, слід уникати інформації про спеціальних діагностичних методах. Інформація про такі методи можлива тільки в повідомленнях для фахівців. -У всіх повідомленнях психолог повинен відображати можливості методів практичної психології відповідно з реальним станом справ. Слід утримуватися від будь-яких
 18.  Кругова С.А. (Сост.). Введення в психологію методичний посібник, 1998
    Зміст Суб'єктивні очікування студентів від майбутнього вивчення курсу психологічної науки. Що означає слово психологія. Короткий екскурс в історію психології. Предмет, галузі, розділи і види психології. Цілі і принципи взаємодії викладача психології та студентів у навчальному процесі. Методи досліджень в психології. Визначення психіки. Свідомість Я. Психіка і нервова
 19.  Русліна А.О.. Вікові, статеві та професійні відмінності в розумінні маніпуляції, 2008
    Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія Науковий керівник - доктор психологічних наук, професор Знаків Віктор Володимирович. Робота виконана в лабораторії психологія розвитку Інституту психології
 20.  Ільїн В. А.. Психосоціальна теорія як полідисциплінарний підхід до аналізу соціальних процесів у сучасному суспільстві, 2009
    Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук Спеціальність 19.00.05 - Соціальна психологія; 19.00.13 - Психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки) Робота виконана на факультеті соціальної психології Московського міського психолого-педагогічного
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека