ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Коротаєва М. В.. Продуктивність акмеологической експертизи у професійній діяльності державних службовців, 2007 - перейти до змісту підручника

Гіпотези дослідження

Інноваційність, ефективність, результативність професійної діяльності державного службовця залежать від продуктивності акмеологической експертизи в професійної діяльності, яка розглядається як процес, процедура, спосіб, метод і результат оцінювання об'єктів, предметів, процедур, результатів професійної та інноваційної діяльності в державному управлінні.

Розвиток продуктивності акмеологической експертизи у професійній діяльності державних службовців передбачає: розробку акмеологічної моделі; визначення принципів, форм і методів проведення акмеологической експертизи у державній службі при оцінці професіоналізму кадрів державної служби та ефективності інноваційних адміністративних управлінських проектів, що забезпечують її розвиток, а також розробку акмеологічних технологій та системи організаційно-акмеологічного супроводу акмеологической експертизи в ході її реалізації.

Виходячи з мети, з урахуванням особливостей об'єкта і предмета, в рамках висунутих гіпотез визначено завдання дослідження:

1. Узагальнити стан розробленості досліджуваної проблеми.

2. Виявити акмеологические характеристики діяльності експерта при проведенні експертизи у професійній діяльності державних службовців.

3. Визначити акмеологические принципи і методи проведення експертизи у професійній діяльності державних службовців.

4. Розробити акмеологічної модель експертизи у професійній діяльності державних службовців.

5. Визначити шляхи вдосконалення і підвищення продуктивності акмеологической експертизи при проведенні процедур атестації, організації та проведенні інноваційних проектів і практик у професійній діяльності державних службовців.

Теоретичною базою дослідження виступають системний підхід, принципи розвитку, соціальної детермінованості психічних процесів, пізнання, а також психологічні дослідження особистості (К.А. Абульханова, Б.Г.Ананьев, А.Г.Асмолов, А.А.Бодалев, Л.И.Божович, Л.С.Виготський, В.С.Мерлин, В.Н.Мясищев, К.К.Платонов та ін), дослідження діяльності та її структури (А.
В.Брушлінскій, В. В. Давидов, В. П. Зінченко, А. Н. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн та ін), роботи, що розкривають основні положення психолого-акмеологічного підходу (О . С.Анісімов, А.А.Бодалев, А.А.Деркач, Н. В. Кузьміна, В.Г.Міхайловскій, А.Ю.Панасюк, Е.В.Селезнева, І.Н.Семенов, Ю.В . Синягин та ін), дослідження особистості і діяльності керівників організаційних і управлінських структур (С.А.Анісімов, Т.Ю.Базаров, В.М.Герасімов, А.С.Гусева, Ю.Н.Емельянов, Е.С . Жариков, А.Л.Журавлев, Е.А.Клімов, А. Г. Ковальов, Р.Л.Кричевский, Е.С.Кузьмин, Л.Г.Лаптев, А.Л.Свенціцкій, А.В.Филиппов , Р.Х.Шакуров, В. М. Шепель, тощо); дослідження з інноватика та інноваційної діяльності (К.Ангеловскі, Х.Барнет, Дж.Бассет, В.І. Загвязинский, С.Д.Ільенков, А . І.Пригожин, І. Шумпетер та ін.) Загальне розуміння суті експертного методу та експертизи відображено в роботах О.С.Анісімова, Н.Е.Архангельского, В. П. Беспалько, Г.В.Воробьева, А. А. Деркача, В.І.Журавленва, В.В. Краєвського, Т.Г.Новіковой, Т.В.Сідоріной, В.С.Черепанова та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Гіпотези дослідження"
 1. ВИСНОВОК
  Основним результатом проведеного дослідження стало створення цілісної концепції аутопсихологической компетентності особистості професіонала, інтегрованого в собі результати сучасних психологічних і акмеологічних досліджень проблем особистісного та професійного вдосконалення. Обгрунтування теоретико-методологічної бази, концептуальне переосмислення ряду психологічних
 2. Соловйов І.О.. Розвиток професіонала в акмеологической середовищі, 2011
  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Спеціальність: 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія. Мета дослідження полягає у розробці концепції розвитку професіонала в акмеологической середовищі. Об'єкт дослідження - акмеологічна середу розвитку професіонала. Предмет дослідження - взаємодія процесів розвитку професіонала і
 3. Стан розробленості проблеми дослідження
  Представники російського космізму (В.І. Вернадський, М.М. Бахтін, Н.А. Бердяєв) обгрунтували самореалізацію духовних сил особистості і соціальних спільнот в середовищі, що забезпечує відтворення культурного потенціалу; показали відносність рівноваги з середовищем, що доводить організаційна онтологія на рівні організаційної трансформації (А.А. Богданов). Окремі аспекти середовищної
 4. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Акмеологические умови оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога, 2006
  Анотація. Мета дослідження: виявлення напрямків оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога. Об'єкт дослідження: інформаційний супровід формування культури здоров'я майбутнього педагога. Предмет дослідження: вплив акмеологічних умов на оптимізацію інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога.
 5. Введення
  Актуальність дослідження. Необхідність поліпшення здоров'я росіян робить актуальною тему пошуку нових підходів у вирішенні завдань формування культури здоров'я населення. У першу чергу це відноситься до учнівської молоді, тому завданням професійної освіти, крім традиційних, стає створення в педагогічному процесі сприятливих умов для виховання здорового способу життя та
 6. Опис бази, методики і тезаурус дослідження
  Робота виконана на базі Шуйського державного педагогічного університету з 2004 р. по 2006 р. Для дослідження інформаційних потреб майбутніх педагогів у питаннях культури здоров'я було опитано 396 студентів ШГПУ. У педагогічному експерименті брало участь 132 людини. Було створено 2 групи: контрольна, чисельністю 71 чоловік і експериментальна, чисельністю 61 чоловік. Для
 7. Актуальність проблеми
  Найважливішим чинником створення інноваційної системи країни стає вищу професійну освіту, яке готує фахівців, здатних створити цю систему (В.Г. Марача, 2002). У концептуальному плані поворот до інноваційної моделі означає «нову діяльність, спрямовану на виробництво нового типу продукту» (Й. Шумпетер, 1982; П.Г. Щедровицький, 1993), що в проекті освіту
 8. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  У вступі обгрунтовується актуальність теми дисертації, формулюється сучасними науково-психологічними тенденціями; сформульовано мету, завдання і гіпотези дослідження особистісно-професійного становлення; представлена ??науково-методична база дослідження, сформульовані положення, що виносяться на захист; вказана наукова новизна, теоретична і практична значущість результатів
 9. Актуальність дослідження
  У психології активна розробка проблеми міжособистісного розуміння почалася з середини XX століття. За кордоном цей період ознаменувався активним вивченням питань сприйняття і розуміння людьми один одного. Проблема досліджувалася в рамках когнітивного напрямку соціальної психології. У Росії вивчення проблеми розуміння пов'язане з іменами Г.М. Андрєєвої, А.А. Бодалева, Б.А. Єремєєва, С.В.
 10. Стан розробленості проблеми дослідження
  Цілісна концепція психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою до теперішнього моменту створена не була. Тим не менш, існує значна кількість як вітчизняних, так і зарубіжних робіт, які розкривають специфіку такої роботи з філософських, соціологічних, психологічних і акмеологічних позицій. Розробка нових стратегій психокоррекционного
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека