ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Формування батареї тестів при професійному відборі

Тестова батарея- це сукупність груп тестових завдань (субтес-тів), об'єднаних в одну психодіагностичну методику і спрямованих на вимірювання різних сторін складного психодіагностичного конструкта. З цією метою можна використовувати такі тести:

Тести апаратурні - це такий тип методик, які вимагають застосування спеціального обладнання для здійснення досліджень або реєстрації отриманих дослідних даних. До їх переваг слід віднести достатньо високу точність і об'єктивність отриманих результатів, можливість автоматизації збору первинних «сирих» даних. Окрім того, нівелюється чинник впливу експериментатора на результат. Можна досягти найвищого ступеня стандартизації процедури дослідження, що позитивно впливає на надійність тесту.

До недоліків апаратурного способу належать:

- цінність апаратури та обладнання;

- обмеження можливостей якісного аналізу результатів роботи досліджуваного.

Тести бланкові - це психодіагностичні методики, які передбачають самостійну роботу досліджуваних. їм пропонують спеціальний бланк (брошура, обіжник тощо), в якому міститься інструкція та приклади розв'язання, робочі завдання і графи для відповідей. До них належать такі методики, як коректурна проба, незавершені речення, дослідження самооцінки та ін.

Тести вербальні - це такі психодіагностичні методики, в яких матеріал тестових завдань наданий у вербальній формі. Досліджувані здійснюють операції з поняттями, розумові дії у мовно-логічній формі. Найчастіше вони спрямовані на вимірювання здібностей до розуміння вербальних інструкцій, перевірку розвиненості певних навичок, з'ясування вмінь оперування граматичними мовними формами та ін.

Тести групові - це тип методик, призначених для одночасного дослідження малої соціальної групи. їх не слід плутати із методиками дослідження соціально-психологічних особливостей груп.

Одним із перших тестів масового дослідження стали армійські тести «Альфа» і «Бета», які були розроблені у США і спрямовані на оцінку проходження служби.

Кількість одночасного тестування осіб обмежується можливостями контролю і спостереження з боку дослідника. Максимально допустима кількість досліджуваних - 20-25 осіб.

Однією з основних вимог є те, що необхідно забезпечити самостійну роботу кожного із досліджуваних, виключаючи можливість впливу з боку інших. Також використовуються тести досягнень, інтелекту, креативності, критеріально орієнтовані, особистісні, оцінки гумору, практичні, результативності, швидкості, спеціальних здібностей.

Відомо, що військова діяльність взагалі і бойова зокрема надзвичайно сильно впливають на емоційний стан особистості воїна. У зв'язку з цим виникає необхідність виокремлення чинників, які мають суттєвий вплив на емоційний стан конкретного військового фахівця у процесі його військово-професійної діяльності.

Зазвичай виокремлюють дві основні групи чинників.

Перша група включає: всі фізичні та хімічні чинники середовища, що впливають на емоційний стан людини.
З наявних причин на перше місце виходять:

- інтенсивність наявного чинника;

- природа наявного чинника;

- періодичність і тривалість дії чинника.

Як доводять матеріали багатьох експериментальних досліджень, зростання інтенсивності та збільшення тривалості дії чинника не призводять до змін емоційного стану людини лише за умов недосягнення певної граничної межі зміни самого стану. При досягненні цієї межі (суто індивідуальної для кожної особи) відповідно до зростання інтенсивності та тривалості дії емоціогенного чинника відбувається зміна емоційного стану.

Деякі особливості характеризують групу хімічних факторів. Специфіка їх впливу на нервову систему людини виявляється в різко виражених емоційних реакціях. Так, сильне емоційне збудження викликає надлишок кисню, яскраво виявляються емоційні зрушення при легкому отруєнні чадним газом.

Другу групу складають чинники, в яких головною емоціогенною ознакою є не їх фізична ефективність, а Інформаційні характеристики. Найпоширенішою тут є недостатність інформації, що особливо характерно для бойової діяльності. Тому відсутність або недостатність інформації є одним із основних стрес-факторів сучасних бойових дій. За будь-яких рівних умов чим більший дефіцит інформації, тим виразнішою стає зміна емоційного стану, наприклад командира.

Нижче пропонується Інженерно-психологічна класифікація зв'язку між емоційним станом фахівця і його професійною діяльністю, найхарактерніша для військової діяльності (табл. 16-5).

Після здійснення психологічного відбору робиться остаточний висновок щодо професійно-психологічної придатності кандидата. При цьому можуть бути висновки, подані у табл. 16-6. Вони виносяться на основі інтегрального балу, що виводиться в сукупності критеріїв (стенові показники, від 1 до 10), які діагностувалися у процесі ПВ.

Звідси випливає необхідність поділу всіх кандидатів на три групи:

1) безумовно придатні;

2) умовно придатні;

3) непридатні.

Табл. 16-5. Інженерно-психологічна класифікація зв'язку між емоційним станом військового фахівця і його професійною діяльністю

(Клас емоцій)/ Емоції та причини, що їх витикають

1. Емоції мотивів діяльності

Емоції позитивних мотивів:

- соціально обумовлені (емоції суспільного обов'язку, ідеалів, відповідальності);

- особистісно обумовлені (емоції оціночного відображення, пізнання, інтересів).

Емоції негативних мотивів:

-соціально обумовлені (емоції примусу, намагання уникнення суспільного осуду);

-особистісно обумовлені (емоції страху, невідповідності рівню домагань, намагання уникнення покарання).

11. Емоції, що зумовлені метою діяльності

- емоції оцінки мети (обумовлені значимістю мети, близькістю мети і установки, емоції, що пов'язані з визначеністю мсти).

111. Емоції, що зумовлені засобами діяльності

- емоції, що пов'язані з інформаційними характеристиками (відповідність.
достовірність, повнота та своєчасність інформації).

1У.Емоції, що пов'язані ї процесом діяльності

Емоції, що зумовлені процесом ухвалення рішення:

- емоції творчості;

- емоції ризику;

- емоції пошуку та ціни рішення.br>
Емоції реалізації рішень:

- емоції невизначеності успіху;

- емоції змін алгоритму дії;

- емоції наближення до мети;

- емоції насиченості.

Емоції, що пов"язані з особистісними факторами поведінки:

- емоції престижу;

- емоції рольових характеристик;

- емоції групової атмосфери та визнання;

- емоції значимості діяльності.

Емоції, пов'язані із зовнішніми факторами діяльності:

-емоції безпеки,

До безумовно придатних (категорія 1) належать кандидати, які можуть успішно виконувати свої військово-професІйні обов'язки на певних зразках техніки за наявних режимів навчання і тренувань. До другої групи слід віднести дві категорії: ті, що виконують свої обов'язки із незначними недоліками (категорія 2), і ті, які потребують збільшення термінів навчання та зміни режимів тренувань (категорія 3). Третю групу складають кандидати, неспроможні опанувати певний військовий фах (категорія 4).

Для комісії ці висновки є основою для ухвалення рішення, наприклад, щодо призовника - про його загальний рівень професійної придатності Й можливості проходження військової служби за конкретною спеціальністю (операторською, організаторською, технологічною тощо).

Критерії оцінювання ефективності заходів ПВ; операційні, активаційні та інтегративні.

Операційні складові особистості кандидата:

- базові фізіологічні якості;

- якості психомоторики;

- базові психічні якості.br>
Активаційні елементи кандидата:

- спрямованість: вид і основні характеристики -переконання, настанови, потреби, інтереси, мотиви, мотивації, ідеали, цілі;

- вольові властивості - творча активність, стійкість, організованість тощо;

- емоційні якості та їхній зміст (стенічні, астенічні);

- типологічно обумовлені якості особистості: тип ВНД, темперамент, професійно обумовлені сторони особистості, професійна підготовленість - знання, навички, вміння, досвід професійної діяльності.

Інтегративні елементи кандидата:

1) характер та настанови, що відображають його ставлення до суспільно-трудової діяльності, соціального оточення, самого себе, життєвих перспектив і прагнень;

2) здібності: психомоторні; технічні, математичні, музичні тощо.

Табл. 16-6.

Критерії формулювання остаточного висновку та його зміст« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Формування батареї тестів при професійному відборі"
 1. Етичні проблеми у науково-дослідницькій діяльності психологів
  Серед етичних проблем у науково-дослідницькій діяльності психолога виокремимо такі [6, c.289-294]: 1) Надмірне експериментування. Психолог заради отримання «цікавих результатів» ставить інтереси науки чи свої кар'єрні інтереси вище за інтереси клієнтів. Звичайно, і психолог-дослідник, і психолог-практик повинні вести науковий пошук, але як тільки вони відчують, що почали ставитися до клієнтів
 2. Виникнення і розвиток військової психології
  Військова психологія як галузь психологічної науки розвивалася й розвивається з врахуванням конкретних особливостей військової діяльності, яка має екстремальний характер. Розвиткові військової психології притаманні ті самі тенденції розвитку і становлення, що й загальній психології в нашій країні. Розглянемо два головні етапи виникнення і розвитку військової психології - дореволюційний і
 3. Особливості вияву темпераменту і характеру воїна у навчально-виховному процесі
  Психіка кожного воїна унікальна. її неповторність пояснюється як особливостями соціальних зв'язків і контактів, так і особливостями біологічної та фізичної будови й розвитку організму. До біологічно зумовлених підструктур особистості належать темперамент, а також статеві і вікові властивості психіки. Темперамент - сукупність найбільш стійких індивідуально-психічних особливостей воїна, які
 4. Методи емпіричного психологічного дослідження
  Спостереження, експеримент, бесіда, інтерв'ю, анкетування, соціо-метрія, референтометрія, біографічний метод, тестування, вивчення продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик тощо - це емпіричні методи психологічного дослідження. Розглянемо деякі з них докладніше. . Спостереження Метод спостереження широко використовується у військовій психології. Він полягає в
 5. Завдання і зміст психологічного відбору
  Психологічний відбір і психофізіологічне обстеження У межах військово-професійного відбору провадиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення відповідності соціальних, психічних, психофізіологічних якостей призовників (кандидатів до вступу у ВВНЗ) вимогам військово-професійної діяльності. Він дає можливість ймовірно оцінити спроможність людини опанувати певну військову спеціальність,
 6. Психодіагностичні та психофізіологічні методики діагностики суїцидальної поведінки
  Використання психодіагностичних та психофізіологічних методик дає змогу досліджувати особливості нервової системи, виявляти військовослужбовців, що мають специфічні характерологічні якості або перебувають у такому психічному стані, який може перешкодити нормальному виконанню службових обов'язків. За допомогою психодіагностичних методик нерідко вдається виявити психопатологічні симптоми, які за
 7. Психолого-педагогічна характеристика системи роботи командирів (начальників) щодо профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями
  Система роботи командирів (начальників) з профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями складається з таких основних напрямів роботи: - аналізу повсякденної організації життєдіяльності військ; - вивчення індивідуально-психічних особливостей військовослужбовців та їх діагностики; - вивчення і діагностики взаємин між військовослужбовцями та їх оптимізації;
 8. ПРО ПРІОНИ І ВІРОЇДИ
  Крім хвороб, які викликають віруси, є незвичайна група захворювань центральної нервової системи - підгострих спонгіозних трансмісивних енцефалопатій (ПСТЕ) - скрепі (захворювання овець і кіз), трансмісивна енцефалопатія норок, губчаста енцефалопатія ВРХ і чотири хвороби людини: куру - ендемічне захворювання жителів гірських районів Нової Гвінеї, хвороба Крейтцфельда - Якоба, синдром Герстманна -
 9. НОВІ ВАЛЕОЛОГІЧНІ ПОНЯТТЯ
  Санкт-Петербурзький учений В. Сиренський запро вадив поняття валеологічного підтримання, що означає систему заходів щодо підтримання людини в розкритті її внутрішніх резервів, досягненні успіху в будь-якій справі, в тому числі й у творенні здоров'я. Валеологічне підтримання - це система, яка озброює людину знаннями й уміннями, необхідними для зміцнення віри у власні сили, що потрібні для
 10. КОМПЛЕКСНА ПЕРВИННА ПРОФІЛАКТИКА У ЗБЕРЕЖЕННІ ТА ЗМІЦНЕННІ ЗДОРОВ'Я
  І варто знову ж таки послатися на думку І. Брехмана, що розроблення стратегії та тактики забезпечення здоров'я всього народу - справа дуже важка, велика й відповідальна. Вона залежить не лише від медицини та служб охорони здоров'я, а й від багатьох наук і державних відомств. Наприклад, за останні роки завдяки зусиллям російських фахівців у галузі професійних захворювань, учених Російської
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека