ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Курсова робота. Медико-психологічна підготовка космонавтів, 2008 - перейти до змісту підручника

Етапи медико-психологічної підготовки

Медико-психологічна підготовка являє собою єдиний динамічний процес, що охоплює всі етапи загальнокосмічної підготовки кандидатів у космонавти; підготовки космонавтів до космічних польотів в групах і екіпажах.

Медико-психологічна підготовка на етапі загальнокосмічної підготовки починається з первинного відбору і закінчується після включення космонавтів до складу груп підготовки їх до космічних польотів.

Основою медико-психологічної підготовки є вивчення анкетних даних, службово-партійних характеристик і проведення лабораторно-психологічних досліджень. Головною умовою якісного відбору кандидатів у космонавти є комплексне системне вивчення наявних матеріалів, виявлення найбільш актуальних параметрів, показників і виділення ймовірносно-прогностичної загальної оцінки. Ця вимога припускає використання самого широкого профілю методичних прийомів дослідження, повторність їх застосування та використання методів модельних експериментів.

На етапі загальнокосмічної підготовки кандидатів у космонавти в плановому порядку проводиться широкий комплекс досліджень, що включає в себе психофізіологічні проби, дослідження психічних функцій, особистісні методи дослідження, еколого-психологічні методи натурного моделювання складних умов життєдіяльності та методи стендового дослідження.

Одним з основних методів вивчення на даному етапі підготовки є метод гермокамерного експерименту, спрямований на комплексне випробування нервово-психічної стійкості кандидатів в екологічно замкнутому контурі інформаційно-регульованих відносин.

Результати планових медико-психологічних досліджень та комплексних випробувань нервово-психічної стійкості використовуються для професійної орієнтації кандидатів у космонавти за програмами професійної підготовки з метою визначення перспективних психологічно сумісних екіпажів і головним чином для індивідуалізації процесу подальшої медико-психологічної підготовки.

Найбільш важливим на даному етапі є теоретична підготовка з основ космічної психології, роз'яснювальна психокорекція, проблемне навчання, навчання навичкам свідомої саморегуляції, натурні тренування і випробування.

В окремих випадках на цьому етапі підготовки можуть виникати питання експертного характеру за оцінкою придатності окремих кандидатів до професійної підготовки. Ці ситуації виникають в ході випробування нервово-психічної стійкості в гермокамерних експериментах або при проведенні натурних тренувань.

Поява ознак яскраво виражених труднощів життєдіяльності, психічної дезадаптації, передчасної астенізація, поширених помилок у діяльності, незвичайних форм поведінки - може бути підставою для винесення несприятливих прогностичних оцінок.

Обов'язковою умовою для цих випадків є комплексне вивчення отриманих матеріалів, зіставлення їх з даними результативності загального ходу професійної підготовки та клініко-психологічного обстеження.

Після завершення етапу загальнокосмічної підготовки складається розгорнута клініко-психологічна характеристика, в якій відображаються відомості:

- про характер сили, рухливості, лабільності психофізіологічних процесів, співвідношенні процесів збудження і гальмування, стані сигнальних систем та інших особливостей вищої нервової діяльності;

- про особливості емоційно-вольової сфери, надійності і стійкості діяльності, поведінки в стресових ситуаціях життєдіяльності;

- про особливості сприйняття, уваги, пам'яті, уяви, мислення, інтелекту і загального стилю пізнавального і творчого поведінки;

- про стан нервово-психічної стійкості, виявленої в ході багатодобового сурдокамерного експерименту;

- про особливості пристосування до складних умов життєдіяльності, виявленим за результатами натурних тренувань (випробувань);

- про соціально-психологічних показниках особистості, її ціннісних орієнтаціях, мотиваціях, провідних потребах, домінуючих інтересах , звички, смаки та ін
;

- про динаміку формування професійно-значущих особистісних властивості і якості, виявлених в ході загальнокосмічної підготовки.На етапі підготовки космонавтів до космічних польотів у складі груп проводиться цілеспрямоване вивчення і вдосконалення професійно-значущих особистісних властивостей і якостей. Медико-психологічна підготовка на даному етапі включає в себе проведення комплексного клініко-психологічного обстеження, спрямованого на прогностичну оцінку успішності виконання програми груповий космічної підготовки. Методи і прийоми клініко-психологічного обстеження визначаються відповідно до програмою майбутньої підготовки.

На даному етапі проводяться також виборчі дослідження психічних функцій, окремі операторські проби і цілеспрямовано-вибіркові методи особистісних та проективних досліджень. Результати динамічних спостережень за ходом підготовки на попередньому етапі і дані планових періодичних клініко-психологічних досліджень служать підставою для винесення висновку про придатність космонавтів до подальшої професійної підготовки на даному етапі.

У ході цього етапу підготовки триває також поглиблене вивчення професійно-значущих властивостей і якостей. Проводяться як планові, так і спеціальні дослідження, реалізовані в умовах натурних тренувань і випробувань. Основна увага при цьому приділяється виявленню реальних і потенційних труднощів, які виникають у професійній підготовці і відповідно розробці конкретних медико-психологічних рекомендацій щодо вдосконалення професійно-значущих особистісних властивостей і якостей. Ці рекомендації в першу чергу адресуються самим космонавтам і реалізуються у формі ознайомлення з особливостями особистісної структури, емоційно-вольової сфери, особливостями пізнавальної діяльності з сильними і слабкими індивідуальними властивостями.

Ознайомлення космонавтів з їх індивідуальними властивостями поєднується з використанням методу роз'яснювальної психокорекції, ознайомленням і навчанням методам проблемного навчання і методичним прийомам самостійного вдосконалення тих чи інших функцій, властивостей і якостей.

Істотне значення на даному етапі має навчання космонавтів навичкам свідомої саморегуляції з контрольованим керуванням динамікою свого функціонального стану.

Медико-психологічна підготовка на даному етапі здійснюється також шляхом реалізації рекомендацій щодо участі космонавтів у різних натурних тренуваннях (випробуваннях). Істотне значення при цьому має консультативно-методичний контроль за ходом льотної та парашутної підготовки та інших видів професійної діяльності.

На етапі групової підготовки в широкому плані робляться дослідження психологічної сумісності. Методами цих досліджень є як спеціальні методичні прийоми, так і прийоми контролю за взаємовідношенням космонавтів і різні модифікації социометрических опитувань. Використовуються також дослідження групової взаємодії в операторських і пізнавальних видах експериментальної діяльності, дослідження по парній словесно-асоціативної пробі і різним социометрическим варіантам опитувальників і тестів.

В кінці етапу групової підготовки складаються поглиблена медико-психологічна характеристика і рекомендації з оптимального комплектування психологічно сумісних екіпажів. У характеристиці відображаються такі основні відомості:

- про структуру особистості космонавта, основних особистісних факторах, домінуючих інтересах і рівні збалансованості структури мотиваційних потреб;

- про рівень розвиненості основних психологічних властивостей і індивідуальному стилі пізнавального поведінки;

- про рівень стійкості діяльності та поведінки в умовах безперервної і багатосторонній інформаційної невизначеності і стресових навантажень;

- про розвиненість здібностей самостійного і точного виконання складних і багатогранних завдань;

- про оперативність психологічних реакцій і особливості діяльності в позаштатних ситуаціях, в моделюється професійної діяльності;

- про здібності об'єктивно оцінювати свої можливості, ефективно використовувати резервні можливості і здібності, адекватно використовувати навички свідомої саморегуляції;

- психологічний прогноз успішності подальшої професійної підготовки та рекомендації по оптимальному формуванню складу екіпажу.


Етап екіпажної підготовки включає в себе клініко-психологічне обстеження штатного складу екіпажу, проведення планових та інших спеціальних досліджень, консультативно-методичний контроль за ходом професійної підготовки екіпажу та проведення широкого комплексу психопрофілактичних і псіхокоррегірующіх заходів, спрямованих на підтримка оптимального психічного стану, високого рівня працездатності та вдосконалення системи групових взаємин в екіпажі.

В програму обстеження включаються групові методи дослідження і цілеспрямовано відібрані особистісні, проективні методи і окремі методичні прийоми вивчення психологічних функцій і операторських властивостей екіпажів. За матеріалами дослідження екіпажу, даними спостереження і попередніх обстежень виноситься висновок про перспективність і прогнозі успішної безпосередньої підготовки штатного екіпажу.

У ході даної підготовки у плановому порядку проводяться групові дослідження, націлені на динамічний контроль ходу формування групових взаємин в екіпажі. Лабораторні дослідження поєднуються з проведенням спеціальних натурних і напівнатурних випробувань з динамічним спостереженням за ходом спеціальних видів підготовки на комплексних і спеціалізованих тренажерах. У необхідних випадках використовуються такі методи, як анкетування, цілеспрямований опитування і різні модифікації соціометричного опитування.

На цьому етапі використовуються всі можливості комплексного вивчення динаміки групового функціонування екіпажів з диференціальної оцінкою рівня розвиненості системи групових зв'язків.

Після завершення етапу безпосередньої підготовки та проведення передпольотного клініко-фізіологічного обстеження виноситься висновок про придатність екіпажу до космічного польоту.

На закінчення відображаються такі відомості:

- про індивідуальні особливості особистісної структури;

- про рівень розвиненості професійної майстерності та надійності професійно- значущих властивостей і якостей;

- про хід протікання професійної та медико-психологічної підготовки;

- про рівень розвиненості груповий системи взаємовідносин в екіпажі;

- про рівень розвиненості групових характеристик, взаємодії, взаєморозуміння, спілкуванні, згуртованості та керівництва в екіпажі;

- про прогноз групового функціонування в космічному польоті і рекомендованих психопрофілактичних заходах.Наводяться найбільш об'єктивні і достовірні результати досліджень і спостережень; результати експериментально-психологічних і клінічних досліджень відображаються в стандартизованих об'єктивних величинах, що дозволяють проводити порівняльні оцінки між екіпажами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Етапи медико-психологічної підготовки "
 1. Курсова робота. Медико-психологічна підготовка космонавтів, 2008
  Введення. Вплив професійної діяльності космонавтів на їх психологічні властивості та якості. Підготовка до космічних польотів. Космічні польоти. Післяполітний реадаптаціонних період. Організаційно-методичні засади та принципи медико-психологічної підготовки. Мета медико-психологічної підготовки. Загальні умови медико-психологічної підготовки. Методи, методичні прийоми і
 2. I триместр вагітності (період органогенезу і плацен-тації)
  I триместр вагітності у свою чергу підрозділяється на наступні періоди-ди: - імплантація і бластогенез (перші 2 тижні розвитку); - ембріогенез і плацентація (3-8 тижнів гестації); - ранній фетальний, період ранньої плаценти (9-12 тижнів вагітності). 6.2.1. Імплантація, бластогенез (0-2 тижнів) Початок вагітності визначається моментом запліднення зрілої яйцеклітини
 3. Лікарська допомога в історико-антропологічної ретроспективі
  Головна мета будь-якого навчального посібника - це засвоєння учнями якогось набору позитивного матеріалу, без якого неможливе розуміння предмета даної науки. Але існує ще більш важлива мета - викликати у студента інтерес до історії фармації, бажання самому покопатися в джерелах, погортати праці видатних представників науки. Найпрекрасніша мрія викладачів, поки ще погано реалізована на
 4. ІСТОРІЯ НЕВРОЛОГІЇ
  Перші відомості про захворювання нервової системи зустрічаються в письмових джерелах глибокої давнини. У єгипетських папірусах близько 3000 років до н.е. згадуються паралічі, порушення чутливості. У давньоіндійській книзі Аюр-Веди повідомляється про судомних нападах, непритомності, головного болю. У працях Гіппократа, Рази, Ібн-Сини описані клінічні прояви різноманітних неврологічних
 5. Розлади мови
  Речовий процес здійснюється в складній системі єдності різних рівнів нервової системи (кори, підкіркових утворень , провідних шляхів, ядер черепно-мозкових нервів) та органів артикуляції. Мова розвивається як самостійна функціональна система на базі умовно-рефлекторної діяльності. Для розвитку мовлення дитини необхідний певний рівень дозрівання коркових структур і вплив
 6.  Додаток
    Програма НЕВРОППТОЛОГІІ ДИТЯЧОГО ВІКУ Названа программа1 рекомендована Навчально-методичним об'єднанням вищих навчальних закладів Російської Федерації з педагогічної освіти. Включення в підручник програми професійної підготовки майбутніх фахівців розширює можливості для різних варіантів організації самого навчального процесу та для активного залучення студентів в
 7.  Експертиза якості медичної допомоги. Організація експертної роботи, питання технології експертизи
    Президент Російської Федерації В.В. Путін в одному зі своїх послань Федеральним зборам особливо підкреслив, що здоров'я народу пов'язано не тільки з громадським охороною здоров'я, але і з образом життя людей, станом навколишнього середовища, розвитком медичної науки. Експертиза якості медичної допомоги в силу певної специфіки проблеми зачіпає інтереси багатьох державних,
 8.  Помилки процесу лікування
    При спробі екскурсу в новітню історію медицини ми впираємося в неймовірно привабливі результати ефективно працювала кілька десятиліть схеми етіологічного підходу лікування багатьох хвороб: конкретний мікроб - таблетка від цього мікроба - одужання. Найголовніше - це точно визначити причину захворювання, а потім ... застосовуй стандартне лікування, описане в товстих посібниках, і
 9.  ДОПОМОГИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМ ДИТИНОЮ, ЗА ДИТИНОЮ ВІКОМ ДО 3 РОКІВ У ВИПАДКУ ХВОРОБИ МАТЕРІ І ДИТИНОЮ-інвалідом віком до 16 РОКІВ
    Стаття 17. Право на допомогу по догляду за хворою дитиною, за дитиною віком до 3 років у разі хвороби матері. Право на допомогу по догляду за дитиною, якій не виповнилося 14 років, по догляду за дитиною віком до 3 років у разі хвороби матері мають працюючі мати або батько або інший працюючий родич, фактично здійснює догляд за дитиною, а також працюючі
 10.  Охорона материнства і дитинства в Росії. Організація амбулаторно-поліклінічної акушерсько-гінекологічної допомоги. Жіноча консультація, завдання, структура, показники діяльності.
    МЕТА ЗАНЯТТЯ: вивчити організаційні основи системи охорони материнства і дитинства, етапи надання лікувально-профілактичної допомоги жінкам. Вміти формулювати завдання жіночої консультації, знати структуру, штати, зміст роботи всіх підрозділів цієї установи, організацію диспансеризації вагітних жінок і гінекологічних хворих, функціональні обов'язки дільничного
 11. А
    АВТОРИТЕТ (від лат. Autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека