ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Бусигіна І.С.. Корпоративна безпека як акмеологическое підставу продуктивної життєдіяльності організації, 2010 - перейти до змісту підручника

Емпірична база та етапи дослідження

У дослідженні взяли участь співробітники підприємств і організацій різних галузей Свердловської області (освіта, металургія, сфера послуг, торгівля), власники та керівники організацій, управлінські кадри, фахівці різних профілів м. Єкатеринбурга і Свердловської області. Загальне число респондентів склало 4001 чоловік.

Емпіричне дослідження проводилося протягом 10 років і включало кілька етапів.

На першому етапі дослідження (1999-2001р.) Теоретично і емпірично вивчалося розуміння феномену корпоративної безпеки на рівні різних груп випробовуваних. Далі було проведено ще два виміру цих параметрів в 2005 і 2009 роках, що дозволило зрозуміти динаміку сприйняття цього феномена.

Визначено межі феномена корпоративної безпеки на основі контент-аналізу спеціальної літератури («Національна безпека», «Безпека бізнесу», «Алгоритми безпеки» тощо), міждисциплінарних досліджень, преси. Проведено масове опитування на тему: «Що змушує людей обманювати роботодавця». Паралельно на міському Інтернет-порталі Е1 проводилося опитування на тему «Навіщо я працюю?». Піддослідним було запропоновано написати міні-есе на дану тему.

Аналіз та узагальнення матеріалу, отриманого на цьому етапі дослідження, дозволили виявити основні протиріччя в розумінні корпоративної безпеки організації, а також практиці її забезпечення в практичній організаційній дійсності. Результати, висновки та рекомендації даного етапу дослідження відображені у відповідних публікаціях.

Загальна кількість респондентів - 788 осіб.

На другому етапі (2002-2004р.) Був продовжений моніторинг сприйняття корпоративної безпеки керівниками та персоналом організації. Встановлено, що оцінки рівня корпоративної безпеки, отримані «зсередини» організації (з точки зору керівників і співробітників), і «зовні», за допомогою зовнішньої експертизи, різняться. Були виділені кілька варіантів поєднання внутрішньої і зовнішньої оцінок:

? оцінка експертів і суб'єктивне сприйняття «зсередини» організації збігаються: організація може бути оцінена як «істинно корпоративно безпечна»; в разі негативної оцінки - «небезпечна»;

? оцінка експертів і суб'єктивне сприйняття не збігаються: експертиза показує ознаки небезпеки, а в поле суб'єктивного сприйняття небезпеки немає;

? експертиза показує корпоративну безпеку, а в поле суб'єктивного сприйняття організація «корпоративно небезпечна».

Далі в експериментальних організаціях («істинно корпоративно безпечних / небезпечних») були досліджені організаційні та групові показники (лояльність, прихильність, організаційна ідентичність, цінності і смисли організації, корпоративна культура, соціально-психологічний клімат колективу, групова згуртованість), індивідуальні показники (задоволеність роботою, рівень суб'єктивного контролю, цінності, моральна надійність, смисложиттєві орієнтації). На підставі отриманих даних вивчені показники, рівні, критерії корпоративної безпеки в організаціях.
Результати замірів репрезентативні, їх підсумки опубліковані у пресі.

Застосована методика вимірювання професійної спрямованості за ознаками латентної структури відносини (Н. В. Кузьміна, В.А.Ядов) дала можливість виміряти і порівняти задоволеність професією співробітників п'яти організацій. Визначено загальний індекс задоволеності професією співробітників відповідно з лояльністю до організації та корпоративної безпекою. Встановлено рейтинг факторів задоволеності роботою в організаціях, оцінених експертами та співробітниками як «корпоративно безпечних» і «корпоративно небезпечних».

Загальна кількість респондентів - 618 осіб.

На третьому етапі (2005-2006р.) Проведено дослідження факторів, внутрішньо детермінують феномен корпоративної безпеки у менеджерів вищої і середньої управлінської ланки великих підприємств. Для цього за допомогою експертного опитування керівників на сесії стратегічного планування нами були виділені дві організації (одна експериментальна, одна контрольна) за ознакою оцінки власної організації як «корпоративно безпечної / небезпечною» (організації відносяться до сфери послуг і сфері державного управління, n=305, 2006 р.). На цій основі визначено структуру корпоративної безпеки, диференційовані умови корпоративної безпеки і встановлена ??перспективна зв'язок цих уявлень і показників з рівнем корпоративної безпеки організації. Виявлена ??розбіжність оцінки корпоративної безпеки співробітниками організації та особистого відчуття безпеки в організації: співробітники визнають достатній рівень «корпоративної безпеки», а особиста внутрішня оцінка інша, і навпаки. Виявлене невідповідність зажадало подальших досліджень, які проводилися в трьох організаціях різних типів діяльності, що володіють різними рівнями корпоративної безпеки, що знаходяться на різних етапах розвитку. У контексті цих факторів аналізувалося ставлення до низки понять: я сам, робота, організація, кар'єра, сім'я, начальник, підлеглий, колега, дисципліна, свобода, творчість, реорганізація, борг, друг, ворог. У дослідженні використовувалися анкети на вивчення задоволеності працею і значущості параметрів організаційної ситуації, а також анкета самооцінки рис поведінки в організації.

Виявлено невідповідність між індивідуальної і корпоративної захищеністю, виявлено явище динамічної рівноваги цих змінних; виявлені організаційні особливості, що зумовлюють розбіжність оцінок корпоративної безпеки. У вибіркову сукупність увійшли 754 випробовуваних, різних за віком, статтю, за масштабами роботи. Матеріали даного етапу дослідження в зіставленні з результатами попередніх емпіричних досліджень послужили підставою для розробки нових концептуальних підходів до системи оцінки корпоративної безпеки. Розроблено й апробовано «Тренінг експертизи корпоративної безпеки». У теоретико-методологічному відношенні було визначено проблемне поле та методологічні підстави дослідження феномена корпоративної безпеки організації, конкретизований понятійний апарат психолого-акмеологічного дослідження корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації, що знайшло відображення у монографії (2006
) та інших публікаціях.

На четвертому етапі (2007-2008р.) Проведені дослідження критеріїв корпоративної безпеки, виявлений інтегративний критерій, досліджені різні організаційні та професійно-особистісні показники співробітників відповідно до цього критерію. Виявлені підстави для виділення психолого-акмеологічних закономірностей. Факторний аналіз дозволив виділити серед провідних закономірностей соціокультурні, ціннісно-смислові, організаційно-управлінські, власне акмеологические.

Проведено аналіз теоретичних і емпіричних результатів дослідження, а також експертні опитування і оцінки сприйняття співробітниками свого професіоналізму, кар'єрних установок і можливостей в організації (n=1536). Побудовано акмеологические алгоритми корпоративної безпеки організації, визначено залежність між акме-рухом конкретного працівника до професіоналізму та корпоративної безпекою організації. Здійснено робота по уточненню та систематизації категорій, адекватно відображають основний зміст концепції корпоративної безпеки організації. Визначено теоретико-методологічна та прикладна основи для розробки програми навчання «Психологія корпоративної безпеки». Розроблено шляхи оптимізації корпоративної безпеки в організації.

Основні результати і висновки даного етапу дослідження відображені в монографії (2008 г), у колективній монографії (2007 г), підручнику (2007 р.).

На п'ятому етапі (2009-2010р.) Були підведені підсумки дослідження і завершені дві монографії (2009 р. і 2010 р.), навчальний посібник (2010 р.). Були розроблені науково-методичні та прикладні рекомендації щодо забезпечення корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації. На основі узагальненого теоретико-методологічного та емпіричного аналізів розроблялися навчальні плани, програми навчання, навчальний посібник, тренінгові заняття для корпоративного навчання керівників і співробітників організацій, а також студентів відповідних спеціальностей. Основні положення та висновки дослідження використовувалися в консалтинговій та освітньої діяльності на підприємствах м. Єкатеринбурга і Свердловської області, в вузах м. Єкатеринбурга.

Надійність і достовірність результатів дослідження забезпечується застосуванням як теоретико-методологічних підстав розробок, які отримали наукове визнання і минулих всебічну практичну перевірку; всебічним теоретичним аналізом проблеми, чітким визначенням предметної області, цілей і завдань дослідження, строгістю концептуального апарату; широким використанням стандартизованих і широко поширених психодіагностичних методик; достатньою репрезентативністю емпіричних вибірок; математичною обробкою отриманих даних з використанням пакету комп'ютерних програм статистичного аналізу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " емпірична база та етапи дослідження "
 1. Емпірична база та етапи дослідження
  Емпіричною базою дослідження є вибіркова сукупність - 2282 спеціаліста різних сфер діяльності: адміністрації Ступинского району Московської області - 13 чол .; будівельної компанії «ТОДЕСіК» (м. Подольськ) - 38 чол; консалтингового агентства «А-лінія» - 47 чол; департаменту кадрового забезпечення МВС РФ - 23 чол.; співробітників медичних установ - 114 чол.; сфери
 2. Джерела і етапи історії китайського лікування
  Основними джерелами вивчення медичної культури стародавнього Китаю є відносяться до лікуванню пам'ятники писемності (з III ст. до н. е..), а також відповідні дані археології та етнографії про інструменти і прийомах лікування, рецептурою зілля. Походження китайської медицини оповите легендами. Її засновником вважається вважається імператор Шень-нун (бл. 2700 до н. Е..), Який,
 3. Експертиза якості медичної допомоги. Організація експертної роботи, питання технології експертизи
  Президент Російської Федерації В.В. Путін в одному зі своїх послань Федеральним зборам особливо підкреслив, що здоров'я народу пов'язано не тільки з громадським охороною здоров'я, але і з образом життя людей, станом навколишнього середовища, розвитком медичної науки. Експертиза якості медичної допомоги в силу певної специфіки проблеми зачіпає інтереси багатьох державних,
 4. Розвиток концептуальних уявлень з проблеми аутопсихологической компетентності
  Проведений логіко-історичний аналіз розвитку проблеми аутопсихологической компетентності дозволив реконструювати основні етапи та напрямки наукових досліджень у цій області (див. сх. 2). Першим етапом у генезі проблеми аутопсихологической компетентності особистості є її первісна постановка в контексті вивчення процесів суб'єкта і особистості, саморегуляції (самоврядування),
 5. Третя глава «Емпіричне дослідження когнітивного та емоційного компонентів почуття любові у людей юнацького та дорослого віку »
  Третя глава« Емпіричне дослідження когнітивного та емоційного компонентів почуття любові у людей юнацького та дорослого віку »присвячена опису емпіричного дослідження, аналізу та інтерпретації отриманих результатів, відповідних поставленим меті та завданням, формулюванні висновків; складається з 3 параграфів. У параграфі 3.1. Основні етапи, процедура і методи дослідження
 6. Методи дослідження
  Для вирішення поставлених завдань у дослідженні були використані три групи методів: теоретичні методи (історіографічний, порівняльний, систематизації та концептуалізації наукових ідей, моделювання); методична програма емпіричного дослідження, що включив констатує і формує експерименти з використанням психодіагностичних методик та анкет: опитувальників А. Мехрабіана
 7. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  В результаті теоретико -методологічного аналізу проблеми професійного становлення особистості виявлені наукові підстави для розробки акмеологічної концепції професійного становлення викладачів вищої школи. Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що вивчення проблеми професійного становлення проводилося в різних напрямках: - з позиції особистісно
 8. Положення, що виносяться на захист
  1.Акмеологіческій ресурс як загальне особистісне явище характеризується респонсівно-регулятивним, ціннісно-смисловим, емоційно-чуттєвим, самореалізующе-саморозвиватися, суб'єктно-діяльнісних аспектами з одного боку. Акмеологический ресурс психологічного здоров'я як особистісно-соціальне явище з інтерактивно-діалогічним, культурно-спадкоємних, безоціночно-толерантним,
 9. Лікування гестозу в стаціонарі
  . Основні положення Лікування має бути патогенетично обгрунтованим з урахуванням ступеня залучення в патологічний процес нирок, печінки, системи гемостазу, легенів, головного мозку, що залежить від тяжкості і тривалості гестозу, вихідного фонового захворювання, а також від строку вагітності, стану плода, індивідуальних особливостей пацієнтки (непереносимість деяких лікарських
 10. КІЛЬКІСНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ
    Лі Голдмен (Lee Goldman) Процес клінічного мислення важко пояснити. Він грунтується на таких факторах, як досвід і навчання, індуктивне і дедуктивне мислення, інтерпретація фактів, відтворюваність і цінність яких непостійні, і інтуїція, яку буває важко визначити. Для оптимізації клінічного мислення було здійснено ряд спроб з метою проведення кількісного аналізу
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека