ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Російська академія наук. Психологія людини в сучасному світі, 2009 - перейти до змісту підручника

Експериментальне дослідження «людино - комп'ютерного» взаємодії з використанням програмного комплексу «ЕргоМастер»

Запитання дослідження «людино- комп'ютерного »взаємодії, представляють не тільки практичний, але й значний науковий інтерес. На сучасному рівні розвитку комп'ютерних, телекомунікаційних та інформаційних технологій особливу актуальність становлять питання розробки дружніх, комфортних для людини механізмів взаємодії з комп'ютерними системами.

Експеримент є потужним засобом у дослідженні «че Ловек-комп'ютерного» взаємодії, так як дає можливість ініціювати досліджуване явище, експериментатор може варіювати, змінювати умови, при яких протікає явище, замість того щоб, як при простому спостереженні, брати їх такими, якими йому їх доставляє випадок (Рубінштейн, 2002, с. 54). Експериментальні методи дослідження «людино-комп'ютерного» взаємодії з використанням програмного пакету «ЕргоМастер» засновані на наочній графічній техніці. Наочність засобів проектування дозволяє експериментаторам і користувачам системи з самого початку неформально брати участь у дослідженні, обговорювати і закріплювати розуміння основних процесів «людино-комп'ютер ного» взаємодії.

Найбільш трудомістким етапом дослідження є етап аналізу сприйняття інтерфейсу користувачем. У процесі роботи, з ис користуванням пакету «ЕргоМастер», велику роль відіграють методи візуального представлення інформації, які забезпечують побудову прототипів інтерфейсу системи в реальному масштабі часу, використання різній колірної палітри, стилів, оформлення та т . д. Методи візуального представлення інфоріаціі дозволяють дослідникам в наочному вигляді вивчати прототипи існуючих інтерфейсів, аналізувати і кількісно оцінювати процеси сприйняття інформації користувачем в процес-се

«людино-комп'ютерного» взаємодії.

Тестування розроблених прототипів користувальницького інтерфейсу зак лючаетс я в пред'явленні послідовностей екранних форм групі майбутніх користувачів системи. Пред'явлення екранних форм проводиться в режимі «тахістоскопа». Під час пред'явлення екранної форми користувачу перед ла гаетс я виконати поставлене перед ним функціональне завдання.

Особливістю ідеології, покладеної в основу програмно го комплексу «ЕргоМастер», є положення про необхідність створення як мінімум двох варіантів користувальницького інтерфейсу, що підлягає ергономічної оцінці. Один варіант, зазвичай пропонований експериментатором, будемо позначати як вихідний або «as-is» (як є).
Інший варіант - модифікований або «tobe» (як має бути) - створюється як альтернативний початкового варіанту вже на першому етапі ергономічної оцінки для користувача інтерфейсу.

Модифікований варіант створюється на основі ергономічної експертизи початкового варіанту інтерфейсу. Така експертиза здійснюється виходячи з ергономічних вимог, рекомендацій і принципів до інтерфейсу користувача, закріплених у нормативних та довідкових документах (обозний, 2006, с. 168).

Таким чином, ергономічна оцінка для користувача інтерфейсу може проводитися методом аналізу та порівняльного дослідження двох варіантів інтерфейсів - вихідного і модифікованого.

При аналізі дій користувача (як в с лу чаї початкового варіанту, так і у випадку модифікованого) спочатку застосовується метод декомпозиції, а потім метод сценарної композиції. При де композиції вся сукупність дій користувача розбивається на послідовність підзадач. Кожна підзадача в свою чергу дробиться на більш прості дії і т. д. До тих пір поки в результаті декомпозиції не залишаться так звані «найпростіші» дії користувача.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Експериментальне дослідження «людино - комп'ютерного» взаємодії з використанням програмного комплексу «ЕргоМастер» "
 1. АТЕРОСКЛЕРОЗ ТА ІНШІ ФОРМИ Артеріосклероз
  Едвін Л. Бірман (Edwin L. Bierman) Артеріосклероз - потовщення і ущільнення стінок артерії, причина більшості випадків смерті в Сполучених Штатах і в більшій частині країн, де населення веде західний спосіб життя. Атеросклероз, що представляє собою один з варіантів артеріосклерозу, характеризується ураженням великих артерій і зустрічається у переважної частини пацієнтів з коронарною хворобою
 2. Розробка та застосування стандартів при виробництві медичних послуг
  Зростаючазначення медичних стандартів обумовлено необхідністю позначення провідних орієнтирів у процесі вдосконалення медичної допомоги, самоконтролю в діяльності медичного працівника, забезпечення захисту населення від неякісного медичного втручання, формування адекватного ресурсного забезпечення. Визначення сутності процесу стандартизації в медицині є
 3. Розробка методу математичного моделювання продуктивної професійної діяльності
  Акмеологический тренінг програмно-цільової спрямованості, будучи акмеологическое проектом, спрямованим на вдосконалення та корекцію професійної майстерності як цілого потребує, крім того, в таких методиках діагностування наявного стану професійної майстерності, які дозволяли б виявляти, по можливості виражаються математично, характеристики його цілісності і за їх
 4. Антропотехніческіе засоби підвищення професійної майстерності
  На роль такої системи підготовки професіоналів, яка була б націлена на відтворення цілісного феномена професійної майстерності, при цьому включала б у себе відтворення його змістовно-технологічної складової, як відноситься до рівня дій, тобто до власне професійних знань та вмінь, так і до рівня професійно важливих особистісних якостей, за рахунок створення
 5. Методичні комплекси акмеологічного тренінгу
  Історично першим варіантом тренінгів з'явився соціально-психологічний тренінг (СПТ). Теоретичне обгрунтування СПТ як цілісної системи є досягненням соціальної психології (Л. А. Петровська), акмеології (Н.В. Кузьміна) і дидактики (Г.Д.Кіріллова). Основне завдання соціально-психологічного тренінгу розуміється вітчизняними фахівцями [1] як формування міжособистісної складової
 6. Гуманістична психологія в контексті еволюції психологічних ідей ХХ століття.
  Теорія самоактуалізації була розроблена в США в середині ХХ століття і стала ключовою складовою для «гуманістичної» психології, що оголосила себе «третьою гілкою» психології на противагу біхевіоризму і психоаналізу. До цього часу після перемоги у другій світовій війні, США стали економічній, військовій «наддержавою», багато в чому визначає розвиток світової політики та економіки. У першій
 7. Механізми продуктивного розвитку аутопсихологической компетентності держслужбовців
  Важливим етапом розробки акмеологічної концепції розвитку АК є аналіз механізмів її продуктивного розвитку. Механізмами продуктивного розвитку аутопсихологической компетентності держслужбовців є соціально-психологічні, комунікативні, психологічні, когнітивні, педагогічні, креативні способи досягнення людиною аутопсихологической компетентності на різних рівнях її
 8. Роль інформації у формуванні культури людини і суспільства
  Однією з форм існування матерії є життя. Живі організми відрізняються від неживих об'єктів обміном речовин - неодмінною умовою життя, здатністю до розмноження, росту, активної регуляції свого складу та функцій, різними формами руху, дратівливістю, пристосовністю до середовища і т.д. В основі життя лежить поєднання трьох потоків: потоку речовини, потоку енергії і потоку
 9. Акмеологические умови і принципи оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я в педагогічному вузі
  Сучасні підходи до вищого педагогічної освіти передбачають необхідність враховувати вимоги світової освітньої системи, в тому числі і підвищення науково-дослідного рівня спеціаліста в галузі освіти. Основним механізмом вирішення такого завдання, що відображає зростаючу наукоємність сучасної освіти, є включення суб'єктів освітнього процесу всіх
 10. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  Формування уявлень про людину як носія особливого виду активності - діяльності і суб'єкті життєдіяльності, про організацію як про психосоциальном і культурний феномен, про тісний взаємозв'язок між особистісно-професійним розвитком людини і корпоративним розвитком організації, між індивідуальним і груповим акме призвело до необхідності розробки нових підходів до проблеми
 11. Вимоги до обов'язкового мінімуму змісту навчальних програм і компетенціями з дисциплін
  Зміст навчальної програми дисципліни за кожному циклу представляється в укрупнених дидактичних одиницях (або навчальних модулях), а вимоги до компетенцій з дисципліни в знаннях і уміннях. Цикл соціально-гуманітарних дисциплін Історія Білорусі Концептуальні основи вітчизняної історії. Цивілізаційну спадщину Стародавнього світу і середньовіччя в історії Білорусі.
 12. Специфіка підготовки педагогів до патріотичного виховання та формування готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах
  Формуючий експеримент був спрямований на розробку структури та змісту виховання патріотизму і готовності до захисту Вітчизни у юнаків допризовного віку. Робота проводилася протягом ряду років, у кілька етапів. Враховуючи отримані в ході нашого дослідження дані, можна зробити висновок про необхідність психолого-педагогічних умов формування готовності юнаків допризовного віку до
 13. Теорія і педагогічна технологія розвиваючого навчання в умовах навчального процесу на кораблях і в частинах
  Теорія розвивального навчання розглядає закономірності і принципи навчання з точки зору розвитку особистості учня. Вона грунтується на положенні, висунутому на початку 30-х років Л. С. Виготським, згідно з яким знання є засобом розвитку учнів, а не кінцевою метою навчання. Тому навчання необхідно організувати таким чином, щоб за мінімальний час досягти максимальних
 14. Психологічні релізери успішної професійної адаптації викладачів-службовців вищих військових навчальних закладів
  Як було показано раніше, професійна адаптація викладачів-службовців Російської Армії до педагогічної діяльності відбувається в специфічних умовах: у порівнянні з цивільним вузом військова вища школа містить компоненти, пов'язані з військовими статусно-статутними та іншими відносинами. Тому вплив цієї специфіки на викладача досить відчутно. Враховуючи сказане, ми визнали
 15. Засоби й способи професійної адаптації викладачів-службовців військового вузу (на прикладі цивільних кафедр Армавірського військового авіаційного інституту)
  У педагогіці використовується поняття «кошти» , під яким розуміються матеріальні об'єкти і предмети духовної культури, які призначаються для організації та здійснення педагогічного процесу; предметна підтримка педагогічного процесу, а також різноманітна діяльність, до якої включаються навчаються: праця, гра, навчання, спілкування, пізнання. Інтерпретуючи дане визначення, ми під
 16. ВСТУП
  Актуальність дослідження. В даний час назріла гостра необхідність переосмислити цільові функції освіти як системи, цілі і завдання її окремих ступенів і ланок. Необхідно переглянути традиційні уявлення про соціальну сутність освіти, його взаємозв'язку з іншими видами і формами суспільної практики, місце і роль освіти як соціального інституту в житті людини і
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека