ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
І.В. Носко. Психологія розвитку та вікова психологія, 2003 - перейти до змісту підручника

Експериментальна розробка проблем психічного розвитку в 60-80-і рр..

Новий етап в історії вітчизняної вікової психології був підготовлений теоретичними розробками проблем онтогенезу на основі реалізації культурно-історичного підходу до розуміння природи психіки людини, принципу єдності свідомості та діяльності при аналізі становлення психологічних новоутворень віку, розкриття механізмів цього становлення в умовах навчання і виховання. Необхідність подальшого розвитку вікової психології була викликана змінами, що відбувалися в сфері освіти в нашій країні.

Наприкінці 50-х рр.. в СРСР було введено обов'язкове восьмирічну освіту. Перед вікової та педагогічної психологією встали завдання виявлення вікових можливостей засвоєння знань, дослідження ролі навчання в психічному розвитку, підвищенні ефективності навчання. На початку 60-х рр.. ця проблема була поставлена ??в науково-практичному плані. Своєрідність нового етапу розвитку вікової психології полягало в тому, що вивчення закономірностей психічного розвитку дітей проводилося у формі психолого-педагогічного моделювання його істотних умов. Ставилося завдання відтворити в «штучних» (спеціально створених) умовах «природний» процес розвитку дітей. Інакше кажучи, вікова психологія включалася як складова частина в комплексне, психолого-педагогічне дослідження.

У 70-і рр.. дослідження в галузі вікової психології включали розробку нових підходів до вирішення проблем періодизації психічного розвитку дітей. Загальне визнання отримала періодизація розвитку, запропонована Д. Б. Ельконіна, в основу якої лягли ідеї про вік Л.С.Виготського. Ельконін Д.Б. запропонував розглядати кожен психологічний вік на основі: 1) соціальної ситуації розвитку - тієї конкретної форми відносин, в які вступає дитина з дорослими в даний період; 2) провідного типу діяльності, що реалізує соціальні відносини; 3) психологічних новоутворень, що виникають у цей період. При цьому поняттю провідної діяльності в теорії та періодизації психічного розвитку Д. Б. Ельконін відводив центральне місце, вважаючи, що психічний розвиток здійснюється в процесі закономірною зміни типів провідної діяльності.

У дитячому віці Д.Б.Ельконін виділив шість періодів, кожному з яких відповідає свій провідний тип діяльності:

1) дитячий вік (0-1 рік) - безпосередньо-емоційне спілкування;

2) раннє дитинство (1-3 роки) - предметно-маніпулятивна діяльність;

3) дошкільне дитинство (3-7 років) - сюжетно-рольова гра;

4) молодший шкільний вік (7-10 років) - навчальна діяльність;

5) підлітковий вік (10-15 років) - спілкування ;

6) рання юність (15-17 років) - навчально-професійна діяльність.


Всі типи провідних діяльностей Д.Б.Ельконін ділив на дві великі групи. Першу групу складають ті з них, на основі яких дитина орієнтується в основних сенсах людської діяльності і освоює завдання, мотиви, норми відносин між людьми. Це діяльність у системі «дитина - суспільний дорослий»: безпосередньо-емоційне спілкування немовляти, рольова гра дошкільника, спілкування підлітка. У другу групу входять діяльності, всередині яких відбувається засвоєння суспільно вироблених способів дій з предметами. Це діяльність у системі «дитина - суспільний предмет»: предметно-маніпулятивна діяльність дітей раннього віку, навчальна - молодших школярів, навчально-професійна - юнаків і дівчат. У ході психічного розвитку дитини відбувається закономірне чергування періодів переважного освоєння предметно-змістовної сторони діяльності та розвитку на цій основі мотиваційно-потребностной сфери та періодів оволодіння операційно-технічною стороною діяльності та формування всередині неї інтелектуально-пізнавальних здібностей дітей.

У 80-і рр.. вікова психологія включилася у виконання завдань, поставлених черговий реформою школи (1984 р.), в якій визначалося більш ранній початок навчання - з 6 років. Вивчення вікових та індивідуальних особливостей 6-річних дітей, їх відмінностей від 7-річних дітей, виявлення психолого-педагогічних умов їх навчання і виховання склало окремий напрямок досліджень вікової психології. Істотний внесок у вивчення психології шестирічок, психологічних особливостей організації освітнього процесу з цією категорією учнів внесли Д.Б.Ельконін, Ш.А.Амонашвили, В.С.Мухина, Я.Л.Коломінскій, Е.Е.Кравцова.

У віковій психології проводилося вивчення навчальної та позанавчальної діяльності підлітків, їх соціальної активності, ціннісних орієнтацій, взаємин з дорослими і один з одним (А. К. Маркова, В. А. Петровський); вивчалися особливості психічного розвитку в старшому шкільному та юнацькому віці (Е.А.Шумілін, И.С.Кон), особливості переходу від підліткового до юнацького віку (И.В.Дубровина, А.М.Прихожан, Н. Н. Толстих), психологічні питання профорієнтації юнаків і дівчат (Е.А.Клімов).

До середини 80-х рр.. величезний масив конкретних досліджень і практичних розробок з проблем психічного розвитку дітей та підлітків фактично оформився в якості особливого наукового напрямку, якому учнями і послідовниками Л.
С.Виготского ще раніше було присвоєно назву «культурно-історична концепція ». У вітчизняній психології дана концепція стала виступати і пояснювальним принципом феноменів психічного розвитку, і теоретичною основою розуміння природи психічного, і методологічним засобом організації освітніх процесів в дошкільному і шкільному віках. Можна сказати, що

«культурно-історична концепція» - це вершинна точка розвитку вітчизняної вікової психології радянського періоду.

Завершуючи огляд основних напрямів вітчизняної психології розвитку та вікової психології представляється доцільним підвести основні теоретичні підсумки, які в узагальненій формі можна звести до наступних:

1. Психічний розвиток в онтогенезі представляє собою закономірний, що підкоряється своєю внутрішньою логікою процес.

2. У цілісному процесі психічного розвитку виділяються якісно певні щаблі, етапи, періоди, що дозволяють будувати періодизації психічного розвитку.

3. Закономірності психічного розвитку єдині для всіх дітей одного вікового періоду; індивідуальні варіації не виходять за межі вікової норми.

4. В основі психічного розвитку лежать закономірності зміни ведучих типів діяльності та зміни характеру спілкування дитини і дорослого; зміна типів діяльності проходить в критичних періодах розвитку.

5. Рушійною силою психічного розвитку є власна діяльність дитини, в якій він під керівництвом дорослого відтворює і привласнює історично сформовані людські здібності.

6. Навчання і виховання як способи присвоєння опредмечених в культурі та суспільно-історично заданих здібностей є загальними формами психічного розвитку людини.

7. За допомогою зміни практики освіти і суспільного виховання можлива зміна вікових характеристик розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Експериментальна розробка проблем психічного розвитку в 60-80-і рр.. "
 1. Проблема адекватного методу дослідження психічного розвитку людини
  Завдання вивчення своєрідності культурно - історичного розвитку психіки, вищих психічних функцій і вищих форм поведінки людини вимагає відповідного методу дослідження. Розробка нового методу дослідження здійснювалася Виготським шляхом протиставлення сформованому загальним методом експериментування, заснованому на теоретичних позиціях класичного біхевіоризму і
 2. Основи планування психологічного експерименту
  Уявний експеримент і виділення емпірично перевіряється залежності. Уявні образи експериментів і планування як контроль загроз валідності. Репрезентативність експериментальних моделей і змінних. Планування змістовне і формальне. Зв'язок вибору плану з теоретичним розумінням проблеми (приклади планів при дослідженні мотивації по Х. Хекхаузену). Подання про
 3. Лекція. Психологічна корекція, 2012
  Загальні положення. Психологічна корекція. Психологічні реакції. Патологічні психогенні реакції. Нозоспеціфіческіе психічні розлади. Методи дослідження психічного здоров'я. Клініко-психопатологічний метод дослідження психічного стану військовослужбовців. Експериментально-психологічний метод дослідження психічного стану військовослужбовців. Організація проведення
 4. Сляднєва О.В., Василенко Е.В.. Рекомендації із саморегуляції психічних станів співробітників в особливих умовах несення служби: Методичний посібник., 2004
  Посібник присвячений проблемі самостійної психологічної підготовки співробітників до несення служби в екстремальних умовах. Справжня робота дасть не тільки загальне уявлення про те, що таке психологічна підготовка, але й слугуватиме практичним посібник дозволяє освоїти її. У посібнику пропонуються прості методики, спрямовані на формування вміння самостійно оцінювати свої
 5. Експеримент як метод емпіричного дослідження
  Експеримент передбачає активне втручання дослідника в діяльність випробуваного з метою створення умов, в яких виявляється психологічний факт. Дослідник навмисно створює і змінює умови, в яких протікає діяльність людини, ста-вит завдання і за результатами судить про психологічні особливості випробуваного. Виділяють лабораторний і природний
 6. Сляднєва О.В.. Особливості організації психологічної підготовки підрозділів спеціального призначення, 2005
  Справжня робота присвячена проблемі психологічної підготовки співробітників спеціальних підрозділів. Вона має на меті дати викладачам освітніх навчальних закладів МВС Росії, практичним психологам, командирам підрозділів не тільки загальне уявлення про те, що таке психологічна підготовка, але і послужити практичним посібник дозволяє організувати цей процес. При
 7. Завдання і види діяльності медичних психологів
  Важко сказати, чого більше в медичній психології - медицини чи психології. Відповідно до вирішуваних нею проблемами і вартими перед нею завданнями медичну психологію можна вважати медичною наукою, а у відповідності з теоретичними передумовами і методами дослідження вона відноситься до психології. Зв'язки психології та медицини настільки тісні, що для психологів, що працюють у цій
 8. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ
  29. Науково-методичне забезпечення психологічної роботи організується і здійснюється відповідно до наказів і настанов Міністра оборони Російської Федерації та його заступників відповідними органами виховної роботи Збройних Сил. 30. Основною установою з розробки методологічних, теоретичних і методичних проблем психологічної роботи є Військовий
 9. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ
  29. Науково-методичне забезпечення психологічної роботи організується і здійснюється відповідно до наказів і настанов Міністра оборони Російської Федерації та його заступників відповідними органами виховної роботи Збройних Сил. 30. Основною установою з розробки методологічних, теоретичних і методичних проблем психологічної роботи є Військовий
 10. Передсердні порушення ритму: основні концепції
  М. А. Алесси і Ф. І. М. Банк (М. A. Allessie and FI М. Bonke) При обговоренні концепцій передсердних екстравозбужденій і тахіаритмії виникає ряд проблем. Основна складність полягає в тому, що, незважаючи на глибокі і блискучі дослідження в даній області, механізми, що лежать в основі більшості порушень ритму у людини, до кінця неясні. Тому ми не можемо дати тут повне
 11. Логіка встановлення експериментальних фактів і контролю за виведенням
  Відмінність демонстраційного експерименту від "істинного" і "контрольного" експерименту. Подання про експериментальне факті як внаслідок прийняття рішення. Вимоги до гіпотези з погляду можливостей її експериментального випробування. Схема К. Хольцкамп, що співвідносяться типи гіпотез по їх емпіричної навантаженості і застосовність експериментального методу для їх перевірки.
 12. Особливості лікування дітей
  Кожна з описаних нами форм терапії, ймовірно, коли-небудь використовувалася при лікуванні дітей і підлітків, які страждають психічними розладами. Дослідження з оцінки ефективності психологічних і біологічних форм терапії в більшості випадків показують, що стан дітей і підлітків, що пройшли терапію, поліпшується в порівнянні з тими, хто не проходить терапію (Weisz et al., 1995).
 13. Етапи дослідження
  1-й етап (1982-1992 рр..) - Аналіз соціологічної, психологічної, педагогічної, акмеологічної літератури з проблеми дослідження; вивчення функціональної структури і особливостей професійної діяльності керівників і інженерів, що працюють з нанотехнологіями в наукомістка виробництві. У цей же період розроблялися і експериментально апробовувалися методики вивчення
 14. Висновки по третьому розділі
  Запропоноване нами інформаційний супровід курсу «Основи медичних знань» в експериментальній групі показало свою ефективність. В цілому в експериментальній групі кількість студентів з високою культурою здоров'я завдяки запровадженому нами інформаційному супроводу зросла з 12,98% до 56,73% (t=3,87 - р,
 15.  Опис професії
    Досвідчений психолог пояснює молодому колезі: - Психолог - все одно, що сищик: ніколи злочину не бачив, але повинен все про нього розповісти ... У відповідності зі спеціалізацією (вікова, клінічна, соціальна, сімейна психологія і т.д.) допомагає людині у вирішенні психологічних проблем, визначає особливості особистості, використовуючи індивідуальні та групові форми роботи, різні
 16.  Психологічні гіпотези і реконструкції психологічної реальності при використанні експериментального методу
    Види психологічних гіпотез, що перевіряються в експерименті. Опис психологічних закономірностей на мові "змінних" і строгість причинно-наслідкових, або каузальних інтерпретацій як специфіка експериментального методу дослідження. Операционализация змінних. Проблема співвідношення емпіричних узагальнень і теоретичних інтерпретацій при аналізі експериментальних даних. Концептуальні
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека