ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Бєлов В.Г.. Психолого-акмеологическое супровід підлітків з делінквентною поведінкою: концепція, модель, технології, 2010 - перейти до змісту підручника

Достовірність результатів дослідження та особистий внесок автора

Достовірність наукових положень і висновків, сформульованих у дисертації, забезпечена застосуванням комплексу взаємодоповнюючих діагностичних методик, адекватних меті та завданням дослідження, залученням великого фактичного матеріалу і його різнобічним аналізом, репрезентативністю вибірки обстежених, ретельним кількісним і якісним аналізом, а також коректним застосуванням приватних методик емпіричного дослідження та сучасних методів статистичної обробки отриманих даних.

Емпіричний матеріал дисертації базується на великій вибірці, що включає результати обстеження (анкетування, опитування, психологічного тестування) 1496 підлітків. З них 359 підлітків з нормативним типом поведінки і 1137 підлітків з делінквентною поведінкою.

Робота містить матеріали власних досліджень автора, що проводилися в 2002-2010 р.р. За цей період автором проаналізовано велику психологічна література, систематизовані погляди вітчизняних та зарубіжних авторів з акмеолого-психологічним проблемам підлітків з делінквентною поведінкою. Теоретичний аналіз дозволив сформулювати цілі, завдання і гіпотези емпіричного дослідження.

Для перевірки висунутих положень було проведено самостійне емпіричне дослідження, основу якого склали результати обстеження (опитування, анкетування, психологічне тестування) підлітків з делінквентною поведінкою. Отримані емпіричні дані дозволило зробити оригінальні висновки.

Експериментальні матеріали, представлені в дисертації, отримані з особистою участю автора в ході спільного зі співробітниками науково-дослідної лабораторії психологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою на базі спеціалізованого підприємства «Нове покоління».


Планування експерименту, збір первинних даних, аналіз та узагальнення отриманих результатів виконані особисто автором.

На захист виносяться наступні положення:

1. Психолого-акмеологічна концепція комплексної оцінки, прогнозування, корекції, реабілітації та соціалізації підлітків з делінквентною поведінкою розглядається як спеціальним чином організований процес, в ході і в результаті якого у них формується нормативне поведінку.

2. У рамках зазначеної концепції реабілітаційний потенціал соціалізації розглядається як психодинамическое психолого-акмеологическое освіту і оперативне психічний стан, що має багатокомпонентну структуру, яка може бути визначена за допомогою багатовимірних психодіагностичних технологій, що передбачають психолого-акмеологічної кваліметрію рівнів вираженості, а також детермінують її симптомокомплексов особистісних якостей підлітків з делінквентною поведінкою.

3. Програма психолого-акмеологічного супроводу соціалізації підлітків з делінквентною поведінкою передбачає створення відповідних психолого-соціальних умов на основі організації соціально-прийнятною діяльності в однорідному підлітковому колективі з урахуванням комплексу факторів: соціальних (склад сім'ї, житлові умови, можливість займатися корисною справою); індивідуально-психологічних (характер, мотивація, ціннісні орієнтації); соціально-психологічних (міжособистісні стосунки і конфліктність поведінки).

4.
Діагностичний комплекс на основі дисперсійного аналізу дозволяє уточнити внесок психологічних і соціальних характеристик у формування нормативного типу поведінки у підлітків з делінквентною поведінкою в процесі їх психолого-акмеологічного супроводу.

5.Многомерная математико-статистична (регресійна) оцінка делинквентной спрямованості підлітків дозволяє з високою точністю і достовірністю визначати значимість і задіяність (вклад) інтегрального показника психічного здоров'я, стану емоційно-вольової сфери, психічного статусу і соціально -психологічної адаптації в успішність процесів розвитку і реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою, що працюють в умовах спеціалізованого підприємства «Нове покоління».

6. Програма комплексно-цільовий психолого-акмеологічної роботи, структурно-функціональна модель і технології профілактичної роботи формування нормативного поведінки у делінквентна підлітків ефективна при наявності сформованого комплексу легітимних методів реалізації та оцінки зміни ситуації підлітка в процесі роботи на спеціалізованому підприємстві та облік комплексу соціальних і психологічних характеристик.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Достовірність результатів дослідження та особистий внесок автора "
 1. Клінічна фармакологія інгаляційних анестетиків
  Закис азоту Фізичні властивості Закис азоту (N2O," звеселяючий газ ") - єдине неорганічне з'єднання з застосовуються в клінічний практиці інгаляційних анестетиків (табл. 7-3). Закис азоту безбарвна, фактично не має запаху, не запалюється і не вибухає, але підтримує горіння подібно кисню. На відміну від всіх інших інгаляційних анестетиків при кімнатній
 2. Гуманістична психологія в контексті еволюції психологічних ідей ХХ століття.
  Теорія самоактуалізації була розроблена в США в середині ХХ століття і стала ключовою складовою для «гуманістичної» психології, що оголосила себе «третьою гілкою» психології на противагу біхевіоризму і психоаналізу. До цього часу після перемоги у другій світовій війні, США стали економічній, військовій «наддержавою», багато в чому визначає розвиток світової політики та економіки. У першій
 3. СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ СМИСЛУ життя і АКМЕ з іншими поняттями
  Як стають великими або видатними - це акмеологія теж повинна досліджувати Одним з головних завдань, що вирішуються новою наукою акмеології, є встановлення закономірностей і механізмів, що визначають такий тип розвитку людей як індивідів, особистостей і суб'єктів діяльності, який означає досягнення ними найбільш високого рівня в цьому розвитку. А конкретніше - рівня, коли, ставши
 4. Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи в період її активного функціонування
  Останнє двадцятиріччя відзначено значними досягненнями в аналізі механізмів ендокринного контролю менструального циклу жінки . Численні клінічні та експериментальні дослідження дали можливість істотно розширити уявлення про основні закономірності процесів росту фолікула, овуляції і розвитку жовтого тіла, охарактеризувати особливості гонадотропной і гіпоталамічної
 5. Стратегія сучасної постменопаузальному терапії
  Розглянуті в перших двох розділах цієї глави дані про фізіологію і патобіологіі основних порушень, що розвиваються в організмі жінки в постменопаузальному періоді, чітко свідчать про те, що медикаментозне (переважно, гормональне) вплив є лише одним з напрямків програми лікувально-профілактичних заходів у жінок перехідного і похилого віку. Поряд
 6. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІМАТОЧНОІ КОНТРАЦЕПЦІЇ
  Досить повні і достовірні історичні відомості про те, коли, де і за яких обставин почали застосовувати внутрішньоматкову контрацепцію, відсутні. Відомо лише, що ще в глибоку давнину в деяких африканських племенах кочівники вводили дренаж в порожнину матки верблюдиць з метою попередження вагітності під час тривалих і важких караванних переходів (Speroff L.,
 7. КОНТРАЦЕПЦІЯ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ
  Наступ небажаної вагітності найближчим часом після пологів є вкрай несприятливим чинником, що впливає на репродуктивне здоров'я жінки. Згідно з проведеними в 90-х роках дослідженням Е.М.Віхляевой і Е.І.Ніколаевой (2001), тільки 35,9% жінок мають чітку установку на повторне дітонародження, а кожна десята жінка протягом року після народження дитини звертається в
 8. ДОБРОЯКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ
  Остання чверть XX в . характеризувалася зміною структури захворюваності, пов'язаної зі збільшенням тривалості життя (головним чином у розвинених країнах Європи та Америки). На перший план в структурі смертності вийшли серцево-судинні та пухлинні захворювання, частіше зустрічаються у людей старшого віку, пов'язані з обмінними і ендокринними розладами. Особливу заклопотаність у
 9. тиреоїдний гомеостаз І дисгормональні порушення репродуктивної системи жінки
  Татарчук Т.Ф., Косей Н.В., Исламова А.О. Щ ІТОВІДНАЯ заліза - один з найважливіших органів нейроендокринної системи, який має значний вплив на репродуктивну функцію. Стан гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи при патології щитовидної залози (ЩЗ), з одного боку, і функція щитовидної залози у жінок з патологією геніталій (передчасне або пізніше статеве дозрівання,
 10. КІЛЬКІСНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ
  Лі Голдмен (Lee Goldman) Процес клінічного мислення важко пояснити. Він грунтується на таких факторах, як досвід і навчання, індуктивне і дедуктивне мислення, інтерпретація фактів, відтворюваність і цінність яких непостійні, і інтуїція, яку буває важко визначити. Для оптимізації клінічного мислення було здійснено ряд спроб з метою проведення кількісного аналізу
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека