ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
В.В.Ягупов. Морально-психологічне забезпечення, 2002 - перейти до змісту підручника

Дисциплінованість як провідна риса особистості воїна

Дисциплінованість - це комплексна якість особистості воїна, роль якої полягає в самоорганізації і саморегуляції її поведінки у відповідності із статутними нормами, правилами, вимогами, свідомому дотриманні норм і правил воїнського етикету.

Вона віддзеркалює глибину свідомого сприйняття воїном норм і правил статутів, воїнського етикету, загальноприйнятих правил вихованої поведінки. У ній знаходить відбиття суб'єктивний бік військової дисципліни (об'єктивний бік - сукупність правил і норм поведінки особового складу, що визначені статутами, Військовою присягою, наказами і розпорядженнями командирів (начальників), воїнським етикетом, загальнолюдськими правилами поведінки).

Оцінка стану індивідуальної дисциплінованості військовослужбовця рекомендується здійснити на основі отримання відповідей на наступні запитання:

За який проміжок часу здійснюється оцінка?

У яких умовах діяльності і поведінки оцінюється дисципліна (бойова підготовка, вартова служба, дозвілля тощо)?

Які вимоги ставилися: із якими правилами поведінки, посадовими і загальновійськовими обов'язками, розпорядженнями і інструкціями була пов'язана діяльність?

В яких умовах знаходився військовослужбовець: простих чи складних? Наскільки великим було "дисциплінарне навантаження?"

Чи піддавався негативним впливам з боку інших осіб, що перешкоджали вихованій поведінці (поганий приклад, непрямий або прямий тиск недисциплінованих товаришів по службі)?

Знаходився в режимі автономного поводження або був на очах у начальника і товаришів по службі, працював під керівництвом командира?

Як справився з "дисциплінарним навантаженням", які припустив помилки і порушення правил, норм, вимог?

Як ці порушення співвідносяться із загальним обсягом "дисциплінарного навантаження?"

Які боки особистої дисциплінованості виявилися за аналізований час (самодисципліна, ретельність (виконавча дисципліна), позитивне ставлення до вимог служби, внутрішня організованість)?

Який вплив зробив на дисциплінованість своїх товаришів по службі (дав позитивний приклад, допоміг командиру в наведенні порядку, виступив із критикою недоліків у дисципліні, вніс свої пропозиції, явився дезорганізатором, явився головним дезорганізатором)?

Аналіз допущених порушень дисципліни.


Загальні висновки:

загальна оцінка поточного стану індивідуальної дисциплінованості воїна;

динаміка стану його дисциплінованості: поліпшення, погіршення, стабільність, нестійкість;

оцінка досягнутого рівня розвитку особистої дисциплінованості;

має місце явна недисциплінованість;

психічні механізми дисциплінованого поводження хиткі та ненадійні;

мотивація службової діяльності.

На основі цих висновків можна визначити такі основні ознаки дисциплінованості воїна:

усвідомлення воїном вимог, правил і норм статутів, Військової присяги, наказів і розпоряджень командирів (начальників), воїнського етикету, загальнолюдських правил поведінки з позицій суспільних потреб;

розуміння особистої вагомості військової дисципліни;

беззастережне сприйняття вимог, правил, норм і духу статутів, Військової присяги, наказів і розпоряджень командирів (начальників), воїнського етикету, загальнолюдських правил поведінки;

стійка, самоорганізована й позитивно вмотивована поведінка, яка приведена до суворої відповідності загальнолюдської моралі, духу статутів, Військової присяги, воїнського етикету.

На основі наявності вищезазначених ознак у поведінці військовослужбовця та виходячи з типів мотивованої поведінки можна виділити такі рівні дисциплінованості: високий, середній і низький.

Високий рівень дисциплінованості викликаний соціально вагомими мотивами ї характеризується високим рівнем розвитку навичок і умінь дисциплінованої поведінки, тобто - це свідома дисциплінованість.


Воїни, які мають середній рівень дисциплінованості, будують свою поведінку на основі мотивів наслідування товаришів по службі, командирів. Сталість їхньої поведінки значно нижча, вони зазнають тиску з боку недисциплінованих воїнів.

При низькому рівні дисциплінованості соціально вагомі мотиви у воїна розвинуті слабо, вони значною мірою не впливають на його поведінку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Дисциплінованість як провідна риса особистості воїна"
 1. Особливості вияву темпераменту і характеру воїна у навчально-виховному процесі
  Психіка кожного воїна унікальна. її неповторність пояснюється як особливостями соціальних зв'язків і контактів, так і особливостями біологічної та фізичної будови й розвитку організму. До біологічно зумовлених підструктур особистості належать темперамент, а також статеві і вікові властивості психіки. Темперамент - сукупність найбільш стійких індивідуально-психічних особливостей воїна, які
 2. Особливості функціонування емоційно-вольової сфери особистості в умовах військової діяльності
  Почуття і воля - важливі складові психічної сфери військовослужбовця. Розуміння їх сутності та особливостей дає змогу якісно впливати на його діяльність в інтересах ефективного виконання завдань, що стоять перед ним. Емоціїїа почуття, як і психічні пізнавальні процеси, забезпечують відображення та пізнання навколишнього світу. Але на відміну від останніх, вони відображають реальну дійсність у
 3. Методи емпіричного психологічного дослідження
  Спостереження, експеримент, бесіда, інтерв'ю, анкетування, соціо-метрія, референтометрія, біографічний метод, тестування, вивчення продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик тощо - це емпіричні методи психологічного дослідження. Розглянемо деякі з них докладніше. . Спостереження Метод спостереження широко використовується у військовій психології. Він полягає в
 4. Психологічні засади військової дисципліни
  За своїм змістом і формою психологічні засади військової дисципліни діляться на дві групи - індивідуальну і колективно-групову. Психологічні засади індивідуальної військової дисципліни: а)особистісна дисциплінованість воїна; б)забезпечення дисциплінованості підлеглого командиром; в)колективно-групова, соціально-психологічна підтримка індивідуальної дисциплінованості
 5. Зміст діяльності командира частини (підрозділу) та його заступника з виховної роботи щодо МПЗ основних видів бойової підготовки особового складу частин і підрозділів Сухопутних військ
  Сухопутні війська (у ряді держав - армія, а Німеччині - сухопутні сили) - це вид Збройних сил, який призначений для введення бойових дій переважно на суші. Вони у нашій державі є найбільш численними, різноманітними за озброєнням і способами введення бойових дій видом збройних сил. Сухопутні війська спроможні самостійно і у взаємодії з іншими видами військ вести наступ на противника з метою його
 6. Система роботи щодо зміцнення військової дисципліни
  Військова дисципліна - це бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених військовими статутами та іншим законодавством України. Вона ґрунтується на усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов'язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, на їх вірності Військовій присязі. Необхідність
 7. Основні фактори формування особистості
  Психологи зазначають, що людина як біологічна істота народжується один раз, але як особистість - двічі. Вперше тоді, коли дитина починає говорити «Я», відокремлюючись з оточення, протиставляючи себе іншим людям та порівнюючи себе з іншими (це відбувається десь на третьому році життя). Друге народження особистості відбувається, коли у людини сформувався світогляд, власні моральні потреби та
 8. ПСИХІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ
  Ця тема логічно продовжує і конкретизує знання, вже здобуті під час вивчення теми «Психологія особистості», де було подано загальні уявлення про психологію особистості військовослужбовця, основні фактори її формування, а також її психологічну структуру. Провідними компонентами структури особистості виступають психічні властивості (спрямованість, характер, здібності, темперамент). На основі
 9. Спрямованість особистості та особливості її змісту у військовослужбовців
  Провідна психічна властивість особистості - спрямованість. Спрямованість особистості - це система спонукань і ціннісних орієнтацій, яка визначає вибіркове ставлення та активну поведінку воїна, тобто спрямованість,Тю суті, стійка система мотивів, яка орієнтує життєдіяльність особистості [95, с. 230]. Причому, залежно від ситуації, система може бути провідною і супутньою. В цілому, визначаючи
 10. Розвиток здібностей у військовослужбовців у ході військово-професійної діяльност
  Як відомо, центральним завданням, яке покликаний вирішувати офіцер спільно з іншими командирами, є підготовка воїна-професіонала, тобто військовослужбовця, готового і здатного виконувати бойове завдання. Успішність виконання цього завдання здебільшого залежить від певних властивостей воїна, що визначаються поняттям «здібності». У сучасній психології та протягом усієї історії її розвитку можна
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека