ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Під ред. А.А. Бодалева, Г.А. Вайзер, Н.А. Коропової, В.Е. Чуковського. Сенс життя і АКМЕ: 10 років пошуку, 2004 - перейти до змісту підручника

Динаміка уявлень про сенс життя і акме студентів у період навчання у вузі

Людське життя мотивується пошуком сенсу свого існування, прагненням реалізувати цей сенс на основі ціннісних орієнтирів. За твердженням В. Франкла (1990), людина спонукуваний волею до сенсу. Прагнення знайти сенс життя є «вторинна раціоналізація» інстинктивних потягів, основна мотиваційна сила, яка допомагає долати труднощі.

Життя стає осмисленої - містить усвідомлений сенс (мета), - по-перше, через самовіддачу, самореалізацію в діяльності, по-друге, через привласнення, використання того, що створено іншими, по-третє, через масштаб самовизначення і самоврядування (визначення позиції по відношенню до себе, суспільству, космосу). Масштаб самовизначення людини задає систему координат для його ціннісних орієнтирів, для самотрансценденції. Не можна не погодитися з В. Франклом: самотрансценденція - вихід за межі себе, спрямованість не на себе, а на щось інше - це те, що складає сутність людського існування. Ми вбачаємо смисли, виявляючи їх в певних явищах, знаходячи вираження сенсу людського життя в конкретній ситуації. Не може бути універсального сенсу життя, є лише унікальні смисли індивідуальних життєвих ситуацій.

Усвідомлення наявності ситуацій, подібних для товариств окремих історичних періодів, змушує констатувати і присутність смислів, які поділяються людьми протягом людської історії. Це універсальні смисли - цінності, кристалізуються в типових ситуаціях, з якими стикається людство. Вони полегшують для людини пошук сенсу, позбавляючи його від невизначеності, від прийняття рішень у типових ситуаціях. Процес пошуку сенсу - це процес прийняття рішення в системі координат, детермінованою масштабом самовизначення, де критерієм правильності рішення можуть виступати засвоєні універсальні цінності, і серед них - слідування такого роду цінностям і особиста віра. По суті, це процес прийняття авторського рішення про значущість цінності, перетворенні її в особистісно значимий зміст, наповнення її суб'єктивної емоційним забарвленням, насичення своїми суб'єктивними відчуттями, думками. Сенс завжди значущий особистісно. Якщо він не став таким - це просто цінність: загальнолюдська, партійна, групова. Незважаючи на те, що приймається авторське рішення, людина несе відповідальність за нього. Перед собою, суспільством, космосом. Все залежить від масштабу самовизначення, особливостей самоідентифікації.

У зв'язку з вищевикладеним завдання освіти полягають у тому, що-б удосконалювати здатність, яка дозволяє людині нахо-дить унікальні смисли; здатність до самореалізації, самоактуалізації в процесі пошуку та реалізації свого сенсу життя; здатність до особистісного і професійного самовизначення.

Проведене нами пробне дослідження динаміки уявлень про «сенс життя» і «акме» студентів психологічного факультету, де вибірку дослідження склали 88 студентів, показало, що немає значних відмінностей в уявленні про сенс життя і акме у студентів , що навчаються перший рік і останній семестр. Інтерпретуючи отримані результати, ми припустили, що причиною цього є не зовсім вірно зроблена вибірка дослідження. Ми вивчали студентів, які отримали освіту в медичних училищах, педагогічних коледжах, тобто мали справу з уже сформованими особистостями, які засвоїли систему цінностей певного навчального закладу, і, навчаючись на вечірньому відділенні або заочно, десь працювали, частіше за фахом. Друге дослідження мало своєю метою проаналізувати особливості особистості абітурієнтів і зміна смисложиттєвих пріоритетів студентів психологічного факультету МГОПУ ім. М.А. Шолохова. З одного боку, ми спробували скласти психологічний портрет абітурієнтів, а з іншого-простежити характер зміни уявлень про особистісні сенсах, сенс життя і акме студентів у період їх навчання у вузі. Ми спе-ціально взяли студентів з різним рівнем освіти при по надходженні і різним періодом навчання. У дослідженні брали участь абітурієнти факультету психології з середнім і середньо-спеціальною освітою (педагогічним та медичним) в кількості двадцяти чотирьох чоловік і сто тринадцять три студенти з різними вихідними рівнями освіти.

Спочатку зупинимося на нашому уявленні про психологічний портрет і спосіб його складання. Це соціально-психологічна характеристика людини, що має певну структуру, детерміновану психологічним підходом, школою, тим, що в ній розглядається особистість і її окремі компоненти.

Виходячи з робіт К.К. Платонова, присвячених аналізу структури особистості, ми підібрали свій комплекс методів, який, не порушуючи основної схеми аналізу особистості для складання психологічного портрета, проте давав би можливість отримання повної ін-формації про особу і, зокрема, про особистості абітурієнта.
Це стандартизовані методики: LSI - методика, спрямована на виявлення типу психологічного захисту; особистісний опитувальник Д. Кейрсі (Єлісєєв, 2003) визначає тип за Юнгом і спрямованість на певну діяльність; опитувальник особистісної орієнтації (Опитувальник, 2002) ви-являють рівень самоактуалізації, визначає зовнішню і внутрішню спрямованість особистості; модифікація методики Дембо-Рубінштейн для визначення самооцінки; прийом дослідження особливостей здійснюва-лення імовірнісного прогнозу «Перспективна автобіографія».

У ході дослідження були отримані такі результати:

1. За методикою, спрямованої на виявлення психологічних типів захисту (LSI), було виявлено, що найбільш часто зустрічаються такі психологічні типи захисту: проекція - (75%), регресія - (63%), заміщення - (54%). Набагато рідше: заперечення - (41%), придушення - (41%), реактивні утворення - (37%). Середнє значення набрано за такими типами психологічного захисту, як компенсація (50%) і інтелектуалізація (50%).

2. За методикою (Д. Кейрсі), спрямованої на виявлення особливостей властивостей темпераменту і схильності до певного виду діяльності абітурієнта МГОПУ, виявлений домінуючий тип професії у абітурієнтів - психолог (33%), на другому місці - педагог (16%). При вивченні властивостей темпераменту з'ясувалося, що 58% абітурієнтів-екстраверти. Переважає екстравертований розумовий тип.

3. За самоактуалізаціонному тесту (Опитувальник, 2002) були виявлені високі показники за наступними шкалами: цінність самоактуа-лізації - 37%, спонтанність - 41%, реактивна чутливість -49% і т.д. Вони характерні для людини доброго, дружелюбного, відкритого досвіду, життя якого - це місія і який спирається насамперед на самого себе. Такий людина вільна від соціального тиску і чужих очікувань, але чутливий до схвалення, любові і доброї волі інших людей.

4. У ході дослідження особливостей самооцінки зафіксовано, що показники всіх опитаних відповідають нормі, абітурієнти факультету психології ставлять перед собою досяжні і цілком реальні цілі, відзначається бажання змінити своє життя на краще, не переоцінюючи своїх можливостей. Працювати за фахом, придбаної на факультеті психології, збираються 50% студентів, а не за фахом - 25%. Особисті плани на майбутнє є у 8%, не планують своє життя взагалі, чи не написали автобіографію - 16% учасників опитування. Отримані дані дають можливість скласти психологічний портрет абітурієнта факультету психології.

Екстраверт розумовий. Орієнтується на те, що відбувається переважно в даний момент, а також на суб'єктивну інтенсивність відчуттів, причому між об'єктом і відчуттям немає пропорційних відносин - вони суб'єктивні. Мислення позитивне, веде до нових фактів або загальним концепціям розрізненого матеріалу. Характерні психологічні типи захисту: приписування тих же рис, якими володіє він сам, іншим людям і відхід від дійсності шляхом повернення до попередніх етапів розвитку.

Самоактуализирующимся особистість. Розвиває глибокі, близькі, неформальні взаємини з іншими людьми. Спирається більшою мірою на самого себе, не залежить від зовнішніх впливів. Чутливий до схвалення, любові і доброї волі інших. Живе за принципом «тут-і-тепер». Приймає цінності самоактуалізації, чуйний до почуттів і потреб інших людей, не боїться проявляти свої справжні почуття у поведінці. Вважає себе гідним любові та поваги, приймає себе, свої слабкості і недоліки. Здатний за очевидними протиріччями життя встановлювати їх значимий зв'язок, а також приймати гнів і агресію як природні людські прояви. Ставить перед собою досяжні і цілком реальні цілі, адекватні самооцінці, бажає рости особистісно, ??змінити свій рівень життя на більш високий. В основному абітурієнту властиво планувати свою професійну діяльність, але він не завжди прописує крите-рії успіху, особливо в сімейної та особистісній сферах.

Такий психологічний портрет абітурієнта психологічного фа-культета явно спростовує розхожу думку про те, що на психологічний факультет, в основному, йдуть люди, що мають низьку самооцінку, що не вміють спілкуватися, налагоджувати контакт, внутрішньо спрямовані тільки на рішення своїх особистих проблем.

Тепер звернемося до аналізу характеру змін уявлень про сенс життя і акме студентів. Дослідження особливостей динаміки уявлень про сенс життя і акме студентів МГОПУ проводилося з урахуванням отриманих даних про психологічний портрет на основі анкетного опитування (анкета у збірнику 2002 р.), а також шляхом проведення напів-стандартизованої бесіди на основі методики самооцінки Дембо-Рубінштейн. У дослідженні взяли участь студенти перших і випускних курсів, що навчаються від трьох з половиною до п'яти років.
Порівняльний аналіз результатів дослідження дозволив констатувати, що уявлення студентів про сенс життя і акме за період навчання почасти змінюються. Розглянемо докладніше ці зміни.

Загальне уявлення про сенс життя в обох груп, на перший погляд, здається однаковим, але першокурсники не копирсання в своїх описах. Відмінність полягає в невмінні на перших роках навчання у вузі наповнити змістом поняття «сенс життя». Подібні думки висловлюються про фактори зміни сенсу життя: віці, життєвому досвіді, знаннях, одержуваних у вузі. Для більшої частини студентів (60%) припущення про те, що навчальні предмети (психологія і філософія) впливають на зміну сенсу життя студента, теж є загальним. Цікаво, на наш погляд, незначне, але помітне розбіжність в оцінці їх впливу на зміну сенсу життя. Про наявність такого впливу кажуть 65% першокурсників і всього 60% студентів-випускників. Можливо, це пов'язано з тим, що студенти, освоївши деякі дисципліни, тепер не надають їм значен-ня; однак це може бути і результатом оцінки отриманих знань, тобто розчарування в них як засобах осягнення сенсу життя.

Явні відмінності є в загальних уявленнях про акме. Чверть першокурсників взагалі не відповіли на питання, що стосуються даного поняття. Відповіді інших недостатньо структуровані. У той же вре-мя старшокурсники добре впоралися з визначенням даного поняття і при цьому продемонстрували елементи професійного мислення, використовували психологічні знання.

Незважаючи на те, що не всі першокурсники мають уявлення про акме, можна зафіксувати відмінності в ступені зміни акме, якого хотіли б досягти в останні роки першокурсники (75%) і випускники (66%).

Спостерігаються значні неузгодженості в кількості першокурсників і випускників, ствердно відповіли на питання про те, чи робить власний життєвий досвід вплив на становлення сенсу життя: першокурсники (50%) і випускники (33%). Можна також констатувати розбіжність в усвідомленні ступеня визначеності способів реалізації життєвого плану самовдо ствования: у першокурсників не знають, як і що робити, - 28%, у випускників - 11%. Це підтверджується оцінкою необхідності самовдосконалення: всього 10% першокурсників бажають самосовер-шенствоваться, тоді як з випускників таку потребу досл-ють 29%. Цікаві отримані дані про бажання вчитися для самовдосконалення: вважають, що це необхідно, 42% першокурсників і всього 35% випускників.

При порівнянні результатів з тими, що ми отримали, складаючи психологічний портрет, можна констатувати, що абітурієнти в своїх уявленнях про самоактуалізації, сенс життя, акме та їх складових схожі з першокурсниками, і разом вони однаковою мірою відрізняються від випускників.

Вважаємо, всі ці розбіжності є наслідком навчання у вузі. Отримавши певну суму знань, випускники розуміють, що самовдосконалення, яке повинно заздалегідь плануватися, прогнозуватися, дасть їм можливість стати висококваліфікованими фахівцями, досягти певного рівня професійної досконалості. Вони вже не сподіваються на свій життєвий побутової досвід, а шукають можливості отримання адекватної професійного досвіду. Методами навчання і деякими професійними знаннями вони вже частково оволоділи і тому в меншій мірі бажають навчатися, ніж першокурсники, у яких ще не насичена пізнавальна потреба.

Підводячи підсумок, можна відзначити, що студенти психологічного факультету МГОПУ ім. М.А. Шолохова, спочатку в чималому ступені самоактуализирующиеся особистості, в період навчання мають можливість удосконалювати здатність, що дозволяє людині на-ходити унікальні смисли, здатність до самореалізації, самоактуалізації в процесі пошуку та реалізації свого сенсу життя і особливо в досягненні професійної досконалості.

В рамках даної статті ми не піддаємо докладному аналізу зміст понять «сенс життя» і «акме студентів", не операційн-налізіруем поняття «сенс життя» на психологічному рівні, обмежуючись його визначенням через вторинну «раціоналізацію », усвідомлену універсальну цінність. Проте нам бачиться в до-статочной міру обгрунтованим звернення до поняття «сенс життя» як до соціальної установці, на формування і функціонування якої можуть впливати особистісні особливості людини, зокрема, його самооцінка - ретроспективна, актуальна і перспективна. Це дозволить зробити більш грунтовним аналіз особливостей сенсу життя, уявлень про акме та ряді факторів, їх детермінують, у студентів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Динаміка уявлень про сенс життя і акме студентів у період навчання у вузі"
 1. П
    ПЕРІОДИЗАЦІЯ ВІКОВА - членування вікового розвитку на періоди, етапи, розгляд процесу, що розгортається в часі. Існують періодизації, побудовані на основі ознак, що лежать поза психічного процесу в онтогенезі (биогенетическая теорія, згідно з якою онтогенез повторює філогенез); на основі одного з ознак розвитку в онтогенезі (поява волосся, зубів, статеве
 2.  Совість і сенс життя в сучасній Росії
    До кінця другого тисячоліття уявлення про об'єктивне русі людських спільнот у бік гуманізації на основі вічних цінностей стало переважаючим. Здавалося, що людство долає в собі агресивні тенденції і в недалекому майбутньому люди з різними позиціями та поглядами на світ зможуть мирно співіснувати. Виникало відчуття, що цей прогрес може бути повільним, але невідворотним.
 3.  Інтеграція особистісного та професійного компонентів свідомості як прояв акме людини
    Одним із прикладних аспектів проблеми становлення індивідуальності, тобто процесу інтеграції основних характеристик людини як індивіда, особистості і суб'єкта діяльності, є питання становлення індивідуальності професіонала на етапі навчання у вузі, досягнення ним суб'єктного акме. На етапі вузівської професійної підготовки, коли студенти ще не є професіоналами, вже
 4. О
    + + + Обволікаючі засоби, см. Слизові кошти. + + + Знешкодження м'яса, см. Умовно придатне м'ясо. + + + Знезараження води, звільнення води від мікроорганізмів, патогенних для тварин і людини. Методи О. в.: Хлорування, кип'ятіння, озонування, знезараження ультрафіолетовими променями, ультразвуком, струмами високої частоти і ін Найчастіше застосовують хлорування води, використовуючи
 5.  Поняття про стрес-реакції або адаптаційний синдром. Діагностика та профілактика стресових станів
    Провідна ідея .. Стрес-реакція (стрес) є одним з захисно-пристосувальних механізмів організму людини, що виробилися в процесі еволюції як засіб збереження життя в постійно мінливих умовах проживання. Дозований фізичний стрес - це спосіб досягнення резистентності (стійкості) організму при дії на нього пошкоджуючих факторів Навчальна мета. На основі
 6.  Дорослість і зрілість як найважливіша для акмеології ступінь життєвого циклу людини
    План 1. Загальна характеристика розвитку людини в онтогенезі. 2. Суть проблеми співвідношення дорослості і зрілості. 3. Хронологічний, біологічний, соціальний і психологічний віки і можливі варіанти їх взаємозв'язку. 4. Неоднаковість критеріїв зрілості і розуміння самої зрілості у різних народів і в різний історичний час. 5. Збереження неоднозначності взаємозв'язку
 7. О
    ОСВІТА - процес і результат прилучення учнів до досвіду попередніх поколінь, що відбувається за допомогою засвоєння наукових знань - понять, пізнавальних умінь, ціннісних орієнтацій. Провідну роль у здійсненні О. мають навчання і виховання. О. припускає систему установ (школа, вуз і т. д.), що реалізують завдання загальної та професійної О. і забезпечують спадкоємність його
 8. Р
    ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ - здатність особистості, групи людей займатися певною діяльністю на заданому рівні ефективності в певному часовому режимі. Ця здатність проявляється у певному рівні розвитку як фізіологічних, так і психічних функцій. Психічний компонент Р. дієздатність. РАДИКАЛ КОМАНДНИЙ (від лат. Radix - корінь) - специфічна характеристика особистості
 9. С
    Самоактуалізація (від лат. Дійсний, справжній) - одне з концептуальних понять гуманістичної психології. За поглядами А. Маслоу, С. - це бажання стати бoльшим, ніж являєшся; це потреба у самовдосконаленні, у реалізації свого потенціалу. Цей шлях важкий, він пов'язаний з переживанням страху невідомості і відповідальності, але він же шлях до повноцінної, внутрішньо багатого життя.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека