ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Психологічні особливості суб'єктивних уявлень про життєві перспективи учасників локальних війн, 2004 - перейти до змісту підручника

Бібліографічний список

Абдурахманов Р.А. Психологічні проблеми післявоєнної адаптації ветеранів Афганістану / / Психол. журн. - 1992. - Т. 13. - № 1. - С. 131-134.

2. Абульханова-Славська К.А. Діяльність та психологія особистості. М., 1980.-335 с.

3. Абульханова-Славська К.А. Життєві перспективи особистості. / / Психологія особистості і спосіб життя. М., 1987. - С.137-145.

4. Абульханова-Славська К.А. Особистісна регуляція часу. / / Психологія особистості і спосіб життя. М., 1990. - С. 10-14.

5. Абульханова-Славська К.А. Про суб'єкті психічної діяльності. М., 1973.-288 с.

6. Абульханова-Славська К.А. Стратегія життя. М, 1991. - 299 с.

7. Абульханова-Славська К.А, Брушлінскій А.В. Філософсько-психологічна концепція СЛ. Рубінштейна: До 100-річчя з дня народження. / Відп. Ред. Е.А. Буділова. М., 1989. - 243 с.

8. Олександрівський Ю. А. Прикордонні психічні розлади. Ростов н / Д.: Фенікс, 1997. - 112 с.

9. Олександрівський Ю. А., Лобастов О.С., Співак Л.І., Щукін Б.П. Психогении в екстремальних умовах. - М., - 1991. - 96 с.

Ю.Ананьев Б.Г. Вибрані психологічні праці: У 2т. / Под ред. А.А.

Бодалева, Б.Ф. Ломова. М., 1980. - 230 с. Н.Ананьев Б.Г. Про проблеми сучасного людинознавства. - СПб і др.:

Пітер, 2001.-263 с. 12.Ананьев Б.Г. Людина як предмет пізнання. Л., 1968. - 338 с. ІЗ.Анастазі А., Урбіна С. Психологічне тестування. - СПб.: Питер,

2001.-686 с.

14.Андреева Г.М. Соціальна психологія. М., 1996. - 375С.

15.Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровська Л.А. Сучасна соціальна психологія на Заході. Теоретичні напрямки. М., 1978. -270 С.

Іб.Анохін П. К. Філософські аспекти теорії функціональної системи. М., 1978.-400 с.

17.Антіпов В.В. Психологічна адаптація до екстремальних ситуацій. М, 2002. -174 С.

18.Анциферова Л.І. Особистість у важких життєвих умовах: переосмислення, перетворення ситуацій та психологічний захист / / Психол. журн. - 1994. - Т. 15. - № 1. - С. 3-18.

19.Анциферова Л.І. Свідомість і дії особистості у важких життєвих ситуаціях / / Психологічний журнал. - 1996. - Т. 12. - № 1.-С. 3-15.

20.Арцішевскій Р. А. Світогляд: сутність, специфіка, розвиток. - Львів.: Изд-во при Львівському університеті, 1986. - 196 с.

21.Асеев В. Г. Мотивація поведінки і формування особистості. - М.: Думка, 1976.-158 с.

22.Асеев В. Г. Про модальностной структурі психологічного часу. / / Психологія особистості і час. Тези доповідей. Т. 2. Чернівці, 1991. - С. 24-26.

23.Аскін Я. Ф. Проблема часу: Її філософське тлумачення. - М: Думка, 1966.-200 с.

24.Асмолов А.Г. Діяльність і встановлення. М., 1979. - 151 с.

25.Асмолов А.Г., Ковальчук М.А. Про співвідношення поняття установки в загальної та соціальної психології / / Теоретичні та методологічні проблеми соціальної психології. М., 1977. - С. 143-163.

26.Ахмеров Р.А. Біографічний тренінг при кризах середини життя / / «Lifeline» та ін Нові методи психології життєвого шляху. М., 1993. - С. 140-151.

27.Ахмеров Р.А. Досвід формування майбутньої часової перспективи. / / Конфлікт в конструктивної психології. Красноярськ, 1990. - С.84-88.

28.Ахмеров Р.А. Організація біографічного тренінгу в умовах психологічної консультації / / Конструктивна психологія - новий напрямок розвитку психологічної науки і практики. Красноярськ, 1989.-С. 29-33.

29.Багрова Н. Д. Фактор часу в сприйнятті людиною. - Л.: Наука: Ленингр. відділення, 1980. - 96 с.

ЗО.Барабанщіков В.А. Б.Ф. Ломов: системний підхід до дослідження психіки / / Психологічний журнал. - 2002. - Т. 23. - № 4. - С. 27-38.

31. Барабанщиків В.А. Системність і відображення / / Питання психології. -2002. - № 6. -С. 113-126.

32.Бекасов О.Б. Тимчасова перспектива особистості і планування майбутнього життя. / / Психологія особистості і час. Тези доповідей і повідомлень Всесоюзної науково-теоретичної конференції м. Чернівці, 23 - 25 квітня. 1991 Т.2. - Чернівці. - 1991. - С. 7 - 10.

ЗЗ.Бжалава І.Т. Психологія установки і кібернетика. М., 1966. - 250 с.34.Бжалава І.Т. Установка і механізми мозку. Тбілісі, 1971. - 195 с.

35.Блауберг І.В., Юдін Е.Г. Становлення і сутність системного підходу. М., 1973.-270 с.

Зб.Богучарова Є.І. Ситуація вибору професії в життєвих планах

старшокласників. / / Психологія особистості і час. Тези доповідей. Т. 2.

Чернівці, 1991.-С. 39-41. 37.Божовіч Л.І. Проблеми формування особистості: Вибрані

психологічні основи. М, 1995. - 349 с. 38.Бороздіна Л.В., Спиридонова І.А. Вікові зміни тимчасової

транспектіви суб'єкта. / / Психологічний журнал. - 1998. - Т. 19. - № 2. -

С. 40-50.

39.Боченков А.А., Маклаков А.Г., Мухін А.П., Чермянін СВ. Динаміка соціально-психологічного та психофізіологічного стану моряків екіпажу атомного підводного човна «Комсомолець» в постстрессових період / / Психологічний журнал. - 1995. - Т. 16. - № 1. - С. 52-63.

40.Братусь Б.С. Аномалії особистості. М. - 1988. - 304 с.

41.Братусь Б.С. Психологічні аспекти морального розвитку особистості.

М., 1977.-64 с. 42.Брунер Дж. Психологія пізнання. М., 1977. -90 С.

43.Брушлінскій А.В. Культурно-історична теорія мислення. М., 1968. -104 С.

44.Брушлінскій А.В. Проблеми психології суб'єкта. М., 1994. - 191 с. 45.Бурлачук Л.Ф., Коржова Є.Ю. Психологія життєвих ситуацій. - М.-1998.-300 с.

46.Бурлачук Л.Ф., Морозов СМ. Довідник по психологічній діагностиці. Київ: Наук, думка, 1989. - 200 с.

47.Васільев В.Я. Цільова спрямованість і тимчасова перспектива особистості. / / Психологія особистості і час. Тези доповідей і повідомлень Всесоюзної науково-теоретичної конференції м. Чернівці, 23 - 25 квітня. 1991 Т.2. - Чернівці, 1991. - С. 10-13.

48.Васілюк Ф.Е. Психологія переживання (аналіз подолання критичних

ситуацій). - М. - 1984. - 200 с. 49.Вілюнас В.К. Психологічні механізми мотивації людини. М., 1990.

- 284 с.

50.Вілюнас В.К. Психологія емоційних явищ. М., 1976. - 142 с.

51.Воробьев А.І. Синдром посттравматичного стресу у ветеранів війни,

перенесли бойову психічну травму / / Військово-медичний журнал.

-1991. - № 8. -С. 71-74.

52.Виготскій Л.С. Питання теорії та історії психології. / Собр. соч. в 6-ти Т.-М. - 1982.-Т.1.-488 с.

53.Виготскій Л.С. Психологічний словник. - М: Прапор, 1931. - 128 с.

54.Виготскій Л. С. Розвиток вищих психічних функцій. - М.: Изд-во Академ, пед. наук, 1960. - 500 с.

55.Ганзен В.А. Системні описи в психології. Л., 1984. - 176 с.

56.Гілева К.В. Психологічні умови корекції посттравматичних стресових станів особистості. Автореф. дис. канд. психол. наук. Новосибірськ, 2004. - 22 с.

57.Гозман Л.Я. Психологія емоційних відносин. М., 1987. - 174 с. 58.Головаха Є.І. Життєві перспективи і професійне

самовизначення молоді. Київ, 1988. - 144 с. 59.Головаха Є.І., Кронік А.А. До дослідження мотивації життєвого шляху

особистості. / / Мотивація особистості. СБ науч. праць. М., 1982. - С. 84-95. бО.Головаха Є.І.. Кроник А.А. Принципи конструктивної психології. / /

Конструктивна психологія - новий напрямок розвитку

психологічної науки і практики. Красноярськ, 1989. - С.6-11. 61.Головаха Є.І., Кронік А.А. Поняття психологічного часу. / /

Категорії матеріалістичної діалектики в психології. М., 1988. - С.

199-215.

62.Головаха Є.І., Кронік А.А. Психологічний час особистості. Київ, 1984.-207с.

63.Горностай П.П. Творчість, як форма освоєння і переживання часу особистістю. / / Психологія особистості і час життя людини. СБ науч. докл. Чернівці, 1991. - С. 24-33.

64.Гріголава В.В. Контрастна ілюзія, установка і несвідоме. Тбілісі, 1987.-208 с.

65.Грінінг Т. Посттравматичний стрес з позицій екзистенційно-гуманістичної психології / / Питання психології. - 1994. - № 1. - С. 92-97.

Бб.Девіс Дж. Соціальна психологія / / Американська соціологія. Перспективи. Проблеми. Методи. / Пер. з англ. В.В. Вороніна, Є.В. Зіньківського. М., 1972. - С. 67-75.

67.Деміна І.А. Психологічний час як основа гуманізації формування особистості та її освітнього рівня. / / Тези міжнародної науково-практичної конференції "Освіта та наука на порозі третього тисячоліття". Секція XI. Новосибірськ - Барнаул, 1995. - С.85-89.

68.Деміна І.А. Життєві перспективи у ранній юності: погляд психолога (аналітичний огляд публікацій). / / Освіта і соціальний розвиток регіону. Барнаул, 1997. - № 3-4. - С. 35-39.

69. Дьоміна І.А. Дослідження життєвих перспектив школярів юнацького віку. / / Соціальна робота в сільських регіонах і освіта в галузі соціальної роботи. Матеріали доповідей та виступів на міжнародній конференції. Барнаул-Москва, 1997. - С. 176-179.

70.Долгополов Н.Б. Футуропрактіка: практика підготовки психодраматистів в Росії / / Теорія і практика гештальт-терапії на порозі XXI століття. СБ статей. Ростов н / Д, 2001. - С. 115-123.

71.Дьяконов Г.В. Псіховременние аспекти педагогічної системи А.С. Макаренко / / Психологія особистості і час життя людини: Збірник наукових доповідей за матеріалами Всесоюзної наукової конференції / Відп. ред. Ковальов В.І. - Чернівці.: ЧДУ, 1991. - С. 112 - 122.

72.Еніколопов С.Н. Психотерапія при посттравматичних стресових розладах / / Російський психіатричний журнал. - 1998. - № 3. - С. 50-56.

73.Еніколопов С.Н. Три утворюють картини світу / / Моделі світу. М.: РАІІ, 1997. - С. 35-40.

74.Жізненний шлях особистості. Питання теорії та методології соціально-психологічного дослідження / Відп. ред. Сохань Л.В. - Київ: Наукова думка, 1987.-277 с.

75. Залеський Г. Є. Психологія світогляду і переконань особистості. - М.: Изд-во МГУ, 1994. - 141 с.

76.3еленова М.Є., Лазебная Е.О., Тарабрина Н.В. Психологічні особливості посттравматичних стресових станів у учасників війни в Афганістані / / Психол. журн. 1997. - Т. 18. - № 2. - С. 34-49.

77. Знаків В.В. Розуміння воїнам-інтернаціоналістами ситуацій насильства і приниження людської гідності / / Психол. журн. 1989. - Т. 10 - № 4. -С.113-124.

78.3наков В.В. Психологічні причини нерозуміння «афганців» в міжособистісному спілкуванні / / Психол. журн. 1990. - Т. 11. - № 2. - С. 99-108.

79.Ільюченок Р.Ю. Оцінка впливу екстремальних факторів на психоемоційний статус людини / / Виживання людини: резервні можливості і нетрадиційна медицина. М., 1993. - С. 127-130.

80.Ісследованіе проблем психологічного часу. / / Методологічні та теоретичні проблеми сучасної психології. М., 1988. - С. 19-99.

81. Карандишев В.Н. Режими психологічного часу і саморегуляція особистості.
/ / Психологія особистості і час життя людини. СБ науч. докл. Чернівці, 1991. - С. 43-54.

82.Карандишев В.Н. Темп психологічного часу. / / Час діяльності особистості. СБ науч. докл. Чернівці, 1991. - С. 17-29.

83.Карандишев В.Н. Самоорганізація діяльності особистості в контексті часу. / / Психологія особистості і час. Тези доповідей. Т. 2. Чернівці, 1991.-С.4-9.

84.Кіндрас Г.П., Тураходжаев AM Вплив посттравматичних стресових розладів на адаптацію воїнів-ветеранів війни в

Афганістані. / / Соціальна й клінічна психіатрія. 1992. - № 1. - С. 33-36.

85.Кірічук Є.І., Лисенко О.П. Тимчасова перспектива і тип становлення професійної спрямованості особистості. / / Психологія особистості і час життя людини. Тези доповідей. Т. 2. Чернівці, 1991. - С. 18-20.

86.Клочко В.Є. Динаміка типологічних форм системного підходу в психології і перспективи розвитку психологічної науки / / Деп. в ИНИОН АН СРСР. № 29171. М., 1987.

87.Клочко В.Є. Предмет сучасної психології: человекообразованіе та психологічне забезпечення смислової педагогіки / / Освіта і соціальний розвиток регіону. - 1995. - № 3-4. - С. 104-112.

88.Клочко В.Є. Саморегуляція мислення і її формування. М., 1987 - 79 с.

89.Ковалев В.І. Час діяльності особистості як психологічна проблема. / / Час діяльності особистості. СБ науч. докл. Чернівці, 1991.-С. 5-17.

90.Ковалев В.І. Категорія часу в психології / особистісний аспект /. / / Категорія матеріалістичної діалектики в психології. М., 1988. -С.216-230.

91.Ковалев В.І. Особистісний час і життєвий шлях особистості. / / Психологія особистості і час життя людини. СБ науч. докл. Чернівці, 1991.-С. 5-15.

92.Ковалев В.І. Особливості суб'єктивної регуляції часу життя. / / Час діяльності особистості. СБ науч. докл. Чернівці, 1991. - С. 67-75.

93.Ковалев В.І. Психологічні особливості особистісної організації часу життя. Автореф. канд. дісс. М., 1979. - 20 с.

  94.Ковалев СВ. Перепрограмування долі. М., 2000. - 767 с.

  95.Коган Л.Н. Мета і сенс життя людини. М., 1984. - 252с.

  96.Козловскій А.А. Природа часу і особистісна саморегуляція / / Психологія особистості і час життя людини: Збірник наукових доповідей

  за матеріалами Всесоюзної наукової конференції. / Відп. ред. Ковальов В.І.

  -Чернівці: ЧДУ, 1991. - С. 33 - 43. 97.Козловскій А.А. Психологічні парадокси основних концепцій

  часу. / / Психологія особистості і час. Тези доповідей. Т. 1.

  Чернівці, 1991. - С.24-28. 98.Кон І.С. Життєвий шлях як предмет дисциплінарного дослідження. / /

  Людина в системі наук. М, 1989. - С. 471-483. 99.Короленко Ц.П. Психофізіологія людини в екстремальних умовах. Л.,

  1978-271 с.

  1 ОО.Кравченко Л.С. Біографічне інтерв'ю «Життєвий вибір» / / «Lifeline» та ін Нові методи психології життєвого шляху. М., 1993. - С. 74-82.

  101.Кронік А.А. Можливості оцінки ефективності соціальних проектів через зміни в суб'єктивній картині життєвого шляху особистості. / / Теоретико-методологічні проблеми соціального прогнозування і соціального проектування науково-технічного прогресу. М., 1986. -С. 186-202.

  102.Кронік А.А. «Lifeline» - біографічні тести і медитації за

  персональним комп'ютером. / / «Lifeline» та ін Нові методи психології

  життєвого шляху. М., 1993. - С. 15-42. 103. Кроник А.А. Суб'єктивна картина життєвого шляху як предмет

  психологічного дослідження. / / Психологія особистості і спосіб життя.

  М, 1987.-С. 149-152. 104.Кронік А.А., Ахмеров Р.А. Каузометрія: Методи самопізнання,

  психодіагностики та психотерапії в психології життєвого шляху. - М.,

  2003.-284 с.

  105.Кронік А.А., Ахмеров Р.А. Lifeline в школі, або як допомогти дітям впоратися з ударами долі / / «Lifeline» та ін Нові методи психології життєвого шляху. М., 1993. - С. 43-59.

  Юб.Кронік А.А., Кронік Є.А. У головних ролях: Ви, Ми, Він, Ти, Я. М., 1989. -208 С.

  Ю7.Кубліцкене Л.Ю. Організація часу особистістю як показник її активності. / / Активність і життєва позиція особистості. СБ науч. тр. М., 1988.

  108.Кубліцкене Л.Ю., Сєрєнкова BC Дослідження проблеми психологічного часу. / / Методологічні та теоретичні проблеми сучасної психології. М., 1989. - С.89-99.

  109.Кузьмін В.П. Принцип системності в теорії та методології К. Маркса. М., 1986.-398 с.

  1 Ю.Кузьміна І.Б. Ситуативна каузометрія: збуваються наші очікування? / / «Lifeline» та ін Нові методи психології життєвого шляху. М., 1993. -С. 83-95.

  Ш.Кузьміна О.В. Особистісні особливості організації часу. Автореф.

  дис. канд. психол. наук. М., 1993. - 20 с. П2.Лазебная Е.О. Психологічні наслідки психічної травми як

  фактор травматизації суспільства. Посттравматичний та поствоєнні

  стрес. / / Проблеми реабілітації та соціальної адаптації учасників

  надзвичайних ситуацій: міждисциплінарний підхід: Матеріали

  конференції. Перм, 1988. - С. 24-25. ІЗ.Лазебная Е.О., Зеленова М.Є. Військовий травматичний стрес / /

  Психологічний журнал. 1999. - Т. 20. - № 5. - С. 68-72. 1 Н.Лановая В.Є. Тезаурус стресових подій в психотерапії / / «Lifeline» і

  ін Нові методи психології життєвого шляху. М., 1993. - С.115-124. 115.Лебедев В.І. Особистість в екстремальних умовах. М., 1989 - 303 с. 1 Іб.Левін К. Динамічна психологія. М., 2001 - 572 с. 117.Левін К. Теорія поля в соціальних науках. М., 2000. - 365 с. 118.Леонтьев А.Н. Діяльність. Свідомість. Особистість. М., 1977. - 304 с. 119.Леонтьев А.Н. Філософія психології. М., 1994. - 287 с.

  120.Літвак М.Є., Мирович М.О. Як подолати гостре горе. Ростов н / Д., 2000.-316 с.

  121.Літвінова Є.Ю. Рефлексивні аспекти самовизначення особистості в особливих життєвих ситуаціях М., 1992. Автореф. дис. канд. психол. наук. -21 С.

  122.Ломов Б.Ф. Про системний підхід в психології / / Питання психології.

  1975. - № 2.-с. 34-41. 123. Ломов Б.Ф. Методологічні та теоретичні проблеми психології.

  М., 1984.-444 с.

  124.Ломов Б.Ф. Системність у психології. М.; Воронеж, 1996. - 384 с.

  125.Лосева В.К. Особистісно-подієвий аналіз в клінічній практиці / /

  «Lifeline» та ін Нові методи психології життєвого шляху. М., 1993. -

  С.125-139.

  126.Магомед-Еміне М.Ш. Особистість і екстремальна життєва ситуація / / Вісник Московського Університету. - 1996. - № 4. - С. 26-35.

  127.Магомед-Еміне М.Ш., Філатов А.Т., Кадук Г.І., Квасова О.Г. Нові аспекти психотерапії посттравматичного стресу - X., 1990 - 29 с.

  128.Магун B.C. Потреби і психологія соціальної діяльності особистості. Л., 1983. - 176 с.

  129.Маклаков А.Г. Психологічні основи забезпечення професійного здоров'я військовослужбовців. Автореф. дис. док. психол. наук. СПб., 1996.-30 с.

  ІЗО.Маклаков А.Г., Чермянін СВ., Шустов Е.Б. Проблеми прогнозування психологічних наслідків локальних військових конфліктів / / Психол. журн. 1998. -Т. ' 19. - № 2.-с. 15-27.

  131.Марков СЛ. Механізми та прийоми творчого освоєння часу. / / Час діяльності особистості. СБ науч. тр. Чернівці, 1991. - С. 52-63.

  132.Марков СЛ. Психологічні механізми і прийоми творчого ставлення до часу. / / Психологія особистості і час. Т. 2. Чернівці, 1991.-С. 20-24.

  ІЗЗ.Мартьшюк І.О. Життєві цілі особистості: поняття, структура,

  механізми формування. Київ, 1990. - 119с. 134.Мартинюк І.О. Проблеми життєвого самовизначення молоді.

  Київ, 1993. - 116 с.

  135.Методологіческіе та теоретичні проблеми психології. - М.: Наука, 1969.-376 с.

  136.Методологіческіе проблеми соціальної психології: Зб. статей. / Відп. ред. Шорохова Є.В. - М.: Наука, 1975. - 295 с.

  137.Міллер Дж. та ін Плани і структура поведінки. М., 1965. - 238 с.

  138.Мошкова Г.Ю. Контент-аналіз біографічного інтерв'ю «шлях у науку» / / «Lifeline» та ін Нові методи психології життєвого шляху. М., 1993.С.63-73.

  139.Мудрак В.І., Павлова Т.А. Процеси цілепокладання в організації часу студентів вищої школи / / Психологія особистості і час: Тез. Докл. Чернівці, 1991.Т.2. С. 37-39.

  140.Мясіщев В.Н. Проблема відносин людини та її місце в психології / / Хрестоматія з психології. Упоряд. В.В. Мироненко; Під. ред. А.В. Петровського. М.: Просвещение, 1987. - С. 146-152.

  141.Надірашвілі Ш.А. Поняття установки загальної та соціальної психології. Тбілісі, 1974. - 170 с.  142.Надірашвілі Ш.А. Установка і діяльність. Тбілісі, 1987. - 362 с.

  НЗ.Налчаджян А.А. Соціально-психологічна адаптація особистості. Єреван, 1988.-262 с.

  144.Наумова Н.Ф. Соціологічні та психологічні аспекти цілеспрямованої поведінки. М., 1998. - 150 с.

  145.Некрасова Є.В. Час як предмет психологічного дослідження.

  Барнаул, 2000. - 127 с. 146.Ніконорова Л.В. Світогляд особистості та вікові особливості його

  формування. Київ, 1989. С. 40-84. 147, Обухівський До Психологія потягів людини. / Пер. з пол.

  В.І. Могильова. М., 1972. - 247 с. 148.0 тимчасовому аспекті особистісної готовності до майбутнього. / /

  Психологічна наука: стан та перспективи дослідження. Тези

  доповідей першої міжнародної школи психологів соціалістичних

  країн. М., 1989.

  149, Орлов А.Б. Дві орієнтації в дослідженнях мотивації за кордоном. / /

  Вісник МГУ. Серія 14. Психологія. 1979. - № 2. - С. 65-78. 150.Осіпов А.І. Простір і час як категорії світогляду і

  регулятори практичної діяльності. Мінськ, 1989. -219с. 151.0шаев С.А. Особливості психологічного захисту і совладания в

  хворих з прикордонними розладами, що пережили травматичні

  події. Дисс. канд. психол. наук. Томськ, 2004. - 248 с. 152.Павлова Т.А. Організація часу життя як компонент структури

  особистості студентів. Автореферат канд. дісс. М., 1987. - 20 с. 153.Паніна Н.В. Індекс життєвої задоволеності / / «Lifeline» та ін

  Нові методи психології життєвого шляху. М., 1993. - С. 107-114. 154.Петренко В.Ф. Психосемантика свідомості. М., 1988. - 207с. 155.Платонов К.К. Система психології і теорія відображення. М., 1982. - 309с. 156.Понятія установки і відносини в медичній психології. Тбілісі,

  1970.-255 с.

  157.Прінціп системності у психологічних дослідженнях. М., 1990. -182 С.

  158.Псіхогеніі в екстремальних умовах. М., 1991. - 95 с.

  159.Псіхологія особистості в соціалістичному суспільстві. Особистість і її життєвий шлях. / Відп. Ред. Б.Ф. Ломов, К.А. Абульханова-Славська. - М., 1990.-212 с.

  1 бО.Псіхологія особистості в умовах соціальних змін. СБ статей. М., 1993.-103с.

  161.Псіхологія екстремальних ситуацій: Хрестоматія.
 / Упоряд. А.Є. Тарас,

  К.В. Сельченок. - М.; Мінськ, 2001. - 479 с. 162.Псіхологіческіе дослідження, присвячені 85-річчю з дня народження

  Д.Н. Узнадзе. / Под ред. А.С. Прангішвілі. - Тбілісі, 1973. - 403 с. 163. Психологічні механізми цілеутворення. М., 1977. - 259 с. 164.Псіхосоціальная робота з чоловіками-учасниками екстремальних

  подій. Барнаул, 2001. - 61 с. 165.Ральнікова І.А. Життєві перспективи особистості (психологічний

  контекст): Монографія. - Барнаул: Изд-во Алт. Ун-ту, 2002. - 152 с.

  1 бб.Рейхенбах Г. Напрямок часу / Пер. Молчанова Ю.Б. і Скачкрва

  Ю.В. - М.: Изд-во иностран. літ., 1962. - 396 с. 167.Резнік Т.Є., Резник Ю.М. Життєві стратегії особистості. М., 1995. -

  250 с.

  168.Рубінштейн СЛ. Основи психології. М., 1946. - С. 676-684.

  169.Рубінштейн СЛ. Основи загальної психології. Т. 1. М., 1989. - 486 с.

  170.Рубінштейн С. Л. Людина і світ. - М.: Наука, 1997. - 191 с.

  171.Садовскій В.Н. Підстави загальної теорії систем: логіко-методологічний аналіз. М., 1974. - 279 с.

  172.Саганенко Г.І. Експеримент на зіставлення різних методів ранжирування якісних ознак / / Особистість і її ціннісні орієнтації. М., 1969. - С. 152-153.

  173.Саморегуляція і прогнозування соціальної поведінки особистості. / Под ред. В.А. Ядова. - Л., 1979. - 264 с.

  174.Сарджвеладзе Н.І. Особистісна позиція і репрезентація життєвого шляху у молоді. / / Психологія особистості і спосіб життя. М., 1987. - С.213-217.

  175.Сахновскій Є.В. Час в історичній свідомості особистості. / / Психологія особистості і час. Тези доповідей. Т. 1. Чернівці, 1991. -С. 34-37.

  176.Серенкова В.Ф. Особистісна організація часу як засіб

  реалізації життєвих планів. / / Застосування концепції СЛ.

  Рубінштейна в розробці питань загальної психології. СБ науч. тр. М.,

  1989. .. ..

  177.Серенкова В.Ф. Типологічні особливості планування особистісного

  часу. Автореферат канд. дісс. М., 1991. - 20 с. 178.Серов Н.К. Особистість і час. Л., 1989. - 256 с.

  179.Сколько Вам років? Лінії життя очима психолога. Под ред. Кроніка

  А.А. М., 1993.-110с. 180.Слободчіков В.І., Ісаєв Є.І. Основи психологічної антропології.

  Психологія людини: Введення в психологію суб'єктивності. М., 1995. -

  383 с.

  181.Стіль життя особистості. Под ред. Сохань Л., Кирилової С. Київ, 1989. -372 С.

  182.Столін В.В. Самосвідомість особистості. М., 1983. -284 С.

  183.Страхов В.І. Тимчасова орієнтація спортивної діяльності. / / Час

  діяльності особистості: психологічні дослідження. СБ науч. тр.

  Чернівці, 1991. - З 29 - 41. 184.С'едін ??СІ., Абдурахманов Р.А. Психологічні наслідки

  впливу впливу бойової обстановки. М., 1992. - 230 с. 185.Тарабріна Н.В. Практикум з психології посттравматичного стресу.

  - СПб: Питер, 2001. - 272 с. 186.Тарабріна Н.В., Агарков В.А., Хаскельберг М.Г. Психометрический

  профіль осіб, які пережили травму / / Тези доповіді IV Міжнародної

  конференції «Соціально-психологічна реабілітація населення,

  потерпілого від екологічних і техногенних катастроф ». - Мінськ,

  Республіка Білорусь, 1998. - С. 24-35. 187.Тарабріна Н.В., Лазебная Е.О. Синдром посттравматичних стресових

  порушень: сучасний стан та проблеми / / Психологічний

  журнал. - 1992.-Т. 13. - № 2. - С. 14-29. 188.Тарабріна Н.В., Лазебная Е.О., Зеленова М.Є. Психологічні

  особливості посттравматичних стресових станів у ліквідаторів

  наслідків аварії на ЧАЕС. / / Психол. журн. - 1994. - Т. 15. - № 5. -

  С. 67-70.

  189.Тарабріна Н.В., Лазебная Е.О., Зеленова М.Є. та ін Психологічні характеристики осіб, що пережили військовий стрес / / Праці Інституту психології РАН. - М., 1997. - С. 254-262.

  190.Тарабріна Н.В., Лазебная Е.О., Петрухін Є.В. та ін Посттравматические стресові порушення в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС / / Чорнобильський слід: Медико-психологічні наслідки радіаційного впливу. - М., 1992.-С. 192-237.

  191.Тітаренко Т.М. Просторово-часові виміри життєвого світу особистості в онтогенетической площині. / / Психологія особистості і час. Тези доповідей. Т. 1. Чернівці, 1991. - С. 17-20.

  192.Толстих М.М. Використання методики незакінчених пропозицій для вивчення часової перспективи. / / Науково-методичні основи використання в шкільній психологічну службу конкретних психодіагностичних методик. СБ науч. праць. М., 1988. - С. 96-109.

  193. Толстих Н.М. Роль часової перспективи у розвитку особистості та індивідуальності в юнацькому віці. / / Наукові основи прикладної психології. Тези доповідей. М., 1988. - С. 151-152.

  194.Узнадзе Д.Н. Психологічні дослідження. М., 1966. - 451 с.

  195.Улітова Е.С. Мотиваційний аналіз тимчасової регуляції поведінки особистості. / / Психологія особистості і час. Тези доповідей. Т. 2. Чернівці, 1991. - С. 26-29.

  196.Фанталова Е.Б. Про один методичному підході до дослідження мотивації і внутрішніх конфліктів (на контингенті хворих артеріальною гіпертонією і здорових осіб) / / Психологічний журнал. 1992.-Т. 13. - № 1.-С. 107-117.

  197.Федоров А.І. Тимчасова перспектива в юнацькому віці: типологічний підхід. Автореферат канд. дісс. М., 1996. - С. 3-16.

  198.Франкл В. Людина в пошуках сенсу. М., 1990. - 368 с.

  199.Чудновскій В. Е. Про тимчасовому аспекті гармонійного розвитку особистості / / Психолого-педагогічні проблеми становлення особистості та індивідуальності в дитячому віці. - М.: АПН СРСР, 1989. - С. 135 - 140.

  200.1Папкін С.А., Дика Л.Г. Діяльність в особливих умовах: компонентний аналіз структури і стратегій адаптації. / / Психол. журн. 1996.-Т. 17. - № 1.-С. 19-34.

  201.Шіхірев П.М. Сучасна соціальна психологія США. М, 1979. - 229 с.

  202.Шіхірев П.М. Соціальна установка як предмет соціально-психологічного дослідження / / Психологічні проблеми соціальної регуляції поведінки. М., 1976. - С. 278-295.

  203.Шляхтін Г.С. Вікові особливості часової перспективи особистості. Психологія особистості та час. Тези доповідей. Т. 2. Чернівці, 1991.-С. 13-16.

  204.Шмелев А.Г. Персоплан - психотехнический інструмент життєвого вибору. / / Lifeline та інші нові методи психології життєвого шляху. М., 1993.-С. 96-103.

  205.Шмелев А.Г., Похилько В.І., Козловська-Тольнікова А.Ю. Практикум

  з експериментальної псіхосемантіке. М., 1988. -207с. 206.Хомік B.C. Психотерапія, орієнтована на реконструкцію

  майбутнього / / Lifeline та інші. Нові методи психології життєвого шляху.

  М, 1993.-С. 152-171. 207.Елькін Д.Г. Сприйняття часу. М., 1961. - 311 с.

  208.Ядов В.А. Про диспозиционной регуляції соціальної поведінки особистості / / Методологічні проблеми соціальної психології. М., 1975.-С. 89-105.

  209.Ядов В.А. Соціологічне дослідження: методологія, програма,

  методи. М., 1987.-245 с. 2Ю.Яковлев В.П. Про соціально-гноссіологіческой функції часу в

  життєвому світі людини. / / Психологія особистості і час. Тези

  доповідей. Т. 1. Чернівці, 1991. - С. 14-17. 2П.Якушкін Н.В. Психологічна допомога воїнів-афганцям у

  реабілітаційному центрі республіки Білорусь / / Психол. журн. 1996. - Т.

  17. - № 5.-С. 102-105. 212.Яніцкій М.С. Ціннісні орієнтації особистості як динамічна

  система. Кемерово, 2000. - 203 с. 213.Allen A., Bloom S.L. Group and family treatment of post-traumatic stress

  disorder / / The psychiatric Clinics of North America / Ed. D.A. Tomb. - 1994. -

  Vol. 8.-P. 425-438.

  214.Berg G.E., Watson C.G., Nugent B. et al. A comparison of combat's effects on

  PTSD scores in veterans with high and low moral development / / J. Clin /

  Psychol. - 1994. - Vol. 50. - № 5. - P. 669-676. 215.Brende J.O., Walker J.I., Nash J.L. Combined individual and group therapy for

  Vietnam Veterans. Int.J. Group Psychother. - 1981. - P. 367-378 216.Cottle. T.J. Perceiving time: a psychological studi with men and women. -

  N.Y. 1976.-267 p.

  217.Cottle. T.J. & Klineberg S.L. The present of things future: Explorations of

  time in human experience. N.Y. 1974. 218.Doob L.W. Patterning of time. - New Haven; London: Jale Univ. press., 1971.

  -472 P.

  219.Figley Ch.R. Introduction / / Trauma and it's wake. The study and treatment of PTSD / Ed. Ch.R. Figley. - N.Y. Brunner and Mazel. - 1985. - 457 p.

  220.Frank L.K. Time perspective. / / Journal of social Philosophi. 1939, 4. P. 293-312.

  221.Friedman MJ, Schnurr PP, McDonagh-Coyle A. Post-traumatic stress disorder in the military veteran / / Psychiatr. Clin. North. Am. - 1994. - Vol. 17.

  - № 2. - P. 265-277.

  222.Gersons B.P., Carlier I.V. Post-traumatic stress disorder: The history of a recent concept / / Brit. J. Psychiatry. - 1992. - Vol. 161. - P. 742-748.

  223.Glass A.G. Psychotherapy in the combat zone / / Amer. J. Psychiatry. - 1954. -Vol.110-P. 725-731.

  224.Goderez B.I. The Survivor Syndrom. Massive psychic trauma and PTSD. -Bull. Menninger Clin. - 1987. - № 1. - P. 96-113.

  225.Green B.L., Lindy J.D., Grace M.C. et. Al. Multiple diagnosis in posttraumatic stress disorder. The role of war stressoes / / J. Nerv. Ment. Dis. - 1989.

  - Vol. 177, № 6. - P. 329-335.

  226.Horowitz MJ, Winer N., Kaltreider N., Alvarez W. Sings and symptoms of

  PTSD / / Arch. Gen. Psychiat. - 1980. - Vol. 37, № 1. - P 85-92. 227.Kastenbaum R. The dimensions of future perspective an experimental analisis.

  / / Journal of General. 1961, 65. P. 203-218. 228.Kastenbaum R. The strukture and function of time perspective. Journal of

  Psychological Research. 1954, 8. P. 1-11. 229.Kelly W.E. Post-traumatic stress disorder and the war veteran patient. N.Y.,

  1985.-362 p.

  230.Koller P., Marmar C.R., Kanas N. Psychodinamic group treatment of

  posttraumatic stress disorder in Vietnam veterans / / Int-J-Group-Psychother. -

  1992. - Apr. № 42 (2). - P. 225-246. 231.Lazarus R.S. Cognitive and coping processes in emotions / / Stress and coping

  / Eds. A.Monat, R.S. Lazarus. - N.Y.A Columbia Univ. Press, 1977. - P. 144 -

  157.

  232.Neugarten B. S., Havighurst R., Tobin S. S. The measurement of life satisfaction. / / J. of Gerontology. 1961. - № 2. P. 135-143.

  233.Nuttin J. R. The time perspektive in human motuvation and learning, proceedings of 17-th International Congress of Psychology. Amsterdam: North-Holland Pablishing 1964. - 23 p.

  234, Ornstein R.E. On the experience of time. - London; Pinguin, 1970. - 200 p. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Бібліографічний список"
 1.  Клініко - патологоанатомічний епікриз
    У відмінності від попереднього розділу, який являє собою висновок про характер хвороби, патологоанатомічний епікриз представляє клініко-анатомічний аналіз і синтез виявлених змін з думкою розкриває про патогенетичні особливості діагностичного випадку, а також про причину і механізм смерті. Клініко-патологоанатомічний епікриз є найскладнішою частиною курсової
 2.  Курсова робота. Кесарів розтин дрібних домашніх тварин, 2010
    Визначення хвороби Етіологія. Патогенез Клінічні ознаки Диференціальний діагноз Лікування Профілактика Власна робота. Характеристика місця роботи. Зустрічаються акушерські патології. . Частота народження обраної патології. Економічна ефективність різних методів проведення операції. Рекомендації з профілактики патологій пологів, що призводять до кесаревого розтину та проведення
 3.  Бібліографічний список використаної літератури
    Розтин тварин і патологоанатомічні діагнози. Мінськ: 1992 2. Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія., М 2000 3. Гончаров В. П. Акушерство, гінекологія та біотехніка розмноження М: 2004 4. Достоєвський П. П., Судаков Н.А.. Довідник ветеринарного лікаря. Київ. Урожай 1990 5. Коляков Я.Є. Ветеринарна імунологія. Москва, Агропроміздат.1987 6. Кузнєцов. Г.А.,
 4.  Курсова робота. Допплерометрия матково-плацентарно-плодового кровотоку, 2009
    Введення Показання до допплерометрії Індекси судинного опору (ІДС) Класифікація порушення кровообігу Класифікація порушення гемодинаміки плода Допплерометрия артерії пуповини Допплерометрия маткових артерій Допплерометрия судин плода допплерометричне характеристика порушення матково-плацентарно-плодового кровотоку Тактика ведення вагітності та пологів в залежності від
 5.  Бібліографічний список
    В. В.Мітьков. Клінічне керівництво з ультразвукової діагностики. - «ВІДАР», 1996 р., том 2, с. 257 - 275 2. А. Н. Стрижаков і співавт. Допплерометричне і допплероэхокардиографическое вивчення характеру і етапності порушення гемодинаміки плода при внутрішньоутробної затримки його розвитку. / / Акуш.і гінек. 1992 р., № 1, с. 22 - 26 березня. В. С. Демидов. Допплерометрия в другому триместрі
 6.  Бібліографічний список
    1. А.М.Большаков, І.М.Новікова. Загальна гігієна. Навчальна література для студентів фармацевтичних вузів та фармацевтичних факультетів медичних вузів. Москва. «Медицина» 2002, с316-350 2. Популярна медична енциклопедія "Радянська Енциклопедія" Москва, 1979, с. 57-79 3. Воробйова А. І., під її ред., Довідник практичного лікаря, М, Медицина, 1882 р., с. - 133-144 4.
 7.  Реферат. Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), 2011
    Даний реферат містить досить повну інформацію про вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), а також про синдром набутого імунодефіциту (СНІД). Матеріал даний в досить зрозумілій, цікавій формі і підійде для доповіді на будь-якому курсі, будь-якого університету, будь-якої спеціальності. Зміст: 1. Введення 2. Що таке СНІД 3. Історія хвороби та ВІЛ 4. Гіпотеза № 1: У всьому винні мавпи 5.
 8.  Бібліографічний список
    Адлер, М.Азбука СНІДу / М.Адлер, П.Мортімер, П.Беверлі, К.Саттентду. - М.: Світ, 1991. - 74с. Леві, Д.Е. ВІЛ та патогенез СНІДу: Монографія - 3-е изд., Англ. вид. Вид-во: Науковий Світ, 2010. - 736с. Покровський, В.В. Епідеміологія та профілактика ВІЛ-інфекції та СНІД. - Вид-во: Медицина, 1996. -
 9.  Пищита А.Н.. Правове регулювання медичної діяльності в сучасній Росії, 2008
    Співвідношення морально-етичних і правових категорій у регулюванні суспільних відносин у сфері медичної діяльності Рівні регулювання суспільних відносин у сфері медичної діяльності Медична етика. Проблеми співвідношення етики і законосообразности Біомедична етика, як міждисциплінарна галузь знань, яка регламентує медичну діяльність у контексті захисту прав
 10.  Бібліографічний список
    Нормативно-правові акти РФ 1. Конституція Російської Федерації. Науково-практичний коментар. / За редакцією Академіка Б.Н. Топорніна. М.: МАУП. - 1997. 716 с. 2. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації від 24 липня 2002 р. N 95-ФЗ (зі змінами від 28 липня, 2 листопада 2004 р., 31 березня, 27 грудня 2005 р.). Довідково-пошукова система "Гарант". 3. Федеральний закон
 11.  Пищита А.Н., Гончаров Н.Г.. Еволюція правового регулювання охорони здоров'я в Росії. - Історико-правові аспекти, 2007
    Введення Історія розвитку і становлення правового регулювання охорони здоров'я в Росії. Еволюція нормативно-правового забезпечення охорони здоров'я в Росії до 1857 року Еволюція нормативно-правового забезпечення охорони здоров'я в Росії після 1857. Еволюція системи управління охороною здоров'я в Росії (Історичні та організаційно-правові аспекти) Діяльність суб'єктів управління
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека