ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Євсюкова Н.И.. Психолого-педагогічні умови формування готовності юнаків допризовного віку до служби в збройних силах: монографія, 2009 - перейти до змісту підручника

Авторська програма з підготовки фахівців до патріотичного виховання та формування готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах.

Реалізація цієї програми життєво важлива, так як підвищення ефективності виховання патріотичних якостей особистості є умовою готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах в системі освіти. Виховання патріотичних якостей особистості є процесом формування готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах, в ході якого індивід під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів реалізує себе як суб'єкт.

Педагоги і батьки в умовах сучасної соціально-економічної, політичної та духовного життя суспільства не в змозі вчасно і достатньо надавати виховний вплив на формування патріотичних цінностей, готовність юнаків до виконання громадянського обов'язку і військову службу. Педагогам, які працюють з юнаками допризовного віку, в процесі підготовки до патріотичного виховання необхідно формувати у себе ціннісно-патріотичний світогляд як ідеологічну компетентність розуміння виховних ідеалів, на яких базується система патріотичного виховання та формування готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах. Дана програма спирається на Постанову Уряду РФ від 11.07.2005 № 422 про державну програму «Патріотичне виховання громадян Російської Федерації на 2006 - 2010 роки». Програма розроблена нами з урахуванням запропонованої Концепції патріотичного виховання громадян РФ і наукових підходів до патріотичного виховання. Програма визначає зміст і основні шляхи щодо формування патріотичної свідомості як найважливішої цінності і передбачає спільну діяльність державних структур та громадських організацій. Методичні рекомендації призначені для підготовки вчителів до формування психологічної готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах.

Мета програми:

формування ієрархії цінностей; почуття патріотизму; особистісних якостей захисника Вітчизни; готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах.


Завдання програми:

§ озброїти педагогів системою знань з теорії патріотичного виховання;

§ сформувати ціннісно-патріотичний світогляд особистості;

§ забезпечити рекомендаціями щодо створення виховних умов, ефективному функціонуванню системи патріотичного виховання;

§ забезпечити методичними рекомендаціями щодо ведення позакласної роботи з патріотичного виховання;

§ дати рекомендації з формування готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах;

§ познайомити з методами фізичної та психологічної підготовки юнаків до служби у Збройних силах.

Для здійснення діяльності з патріотичного виховання юнацтва та формуванню готовності до військової служби педагогу необхідно знати і вміти:

§ коротку історію патріотичного виховання;

§ сутність і зміст виховної роботи з юнаками допризовного віку;

§ основні цілі, принципи, напрями патріотичного виховання;

§ психолого-педагогічні умови морального розвитку юнаків;

§ психологічні особливості юнацького віку;

§ чинники, що визначають індивідуальний розвиток;

§ педагогічне стимулювання самореалізації юнаків;

§ формування мотиваційно-ціннісного ставлення до виконання свого громадянського обов'язку;

§ формування уявлень про ратній праці воїна;

§ формування особистісних рис патріота, майбутнього воїна;

§ проводити діагностику рівня готовності до служби в армії (мотивації, ціннісні орієнтації, психологічну готовність);

§ розробляти зміст нових діагностичних анкет і запитальників;

§ планувати роботу по консультації педагогів і батьків;

§ розробляти зміст і методику проведення лекцій, бесід, круглих столів, тренінгів, конференцій;

§ здійснювати взаємодію з батьками, адміністративними органами, військовими комісаріатами, військово-патріотичними клубами, військово-спортивними таборами, засобами масової інформації.


Основні напрямки з формування патріотизму у юнацтва визначають характер змісту діяльності патріотичного виховання в школі та інших освітніх установах і включають наступне:

§ педагогічне та методичне спрямування, створення необхідних умов для оптимізації виховного процесу (особливе значення має підняття авторитету Збройних Сил), що впливають на формування патріотичних настроїв та поведінки;

§ вивчення героїчного минулого нашого народу;

§ ознайомлення учнів з родами військ та особливостями служби;

§ ознайомлення з вимогами до особистості, які пред'являють умови служби в частинах до особистих якостей людини;

§ формування і розвиток пізнавального, емоційно -вольового компонента як головних складових психологічної готовності до служби в армії.

Результатом патріотичного виховання є:

§ сформоване почуття патріотизму як моральної якості, який проявляється в патріотіческінаправленной діяльності відносини з суспільством та іншими людьми;

§ відродження у російських юнаків почуття гордості та відповідальності, сформована готовність до творення на благо Вітчизни, до його захисту;

§ розвиток властивих кожній людині почуття гордості і власної гідності;

§ виховання нетерпимості до приниження, до будь-яких форм насильства, яке може стати опорою розвитку патріотизму як моральної якості особистості.

Діагностичний матеріал для дослідження рівня готовності до служби в Збройних силах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Авторська програма з підготовки фахівців до патріотичного виховання та формування готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах. "
 1. Вимоги до обов'язкового мінімуму змісту навчальних програм і компетенціями з дисциплін
  авторське право і суміжні права; промислова власність; патентна інформація; патентні дослідження; введення об'єктів інтелектуальної власності в цивільний оборот; комерційне використання об'єктів інтелектуальної власності; захист прав авторів і правовласників; вирішення спорів про порушення прав у сфері інтелектуальної власності; державне управління
 2. Специфіка підготовки педагогів до патріотичного виховання та формування готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах
  авторської програми патріотичного виховання. У формуючому експерименті взяли участь юнаки, яких ми поділили на дві групи: контрольна група включала 183 людини, експериментальна - 187. Аналіз даних, отриманих в ході констатуючого дослідження, дозволяє зробити висновок про те, що у свідомості молоді поширене громадську думку про службу в Збройних силах як процесі, що не
 3. Укази Президента Російської Федерації, що регламентують питання мобілізаційної підготовки
  програм і планів у галузі військово-технічного забезпечення оборони країни, правоохоронної діяльності та безпеки держави, реалізації цих концепцій, програм і планів та контролю за їх виконанням; б) розробки, виробництва та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки; в) мобілізаційної підготовки держави; г) розвитку оборонно-промислового комплексу, науки
 4. Список літератури
  авторська програма. / Під наук. ред. д-ра техн. наук, професора Н.А. Селезньової. - М.: Дослідницький центр проблем якості підготовки фахівців, 2005. - 12 с. 165.Реан А.А. Психологічні пізнання педагогом особистості учня. М., 1990. 166. Резанова Н.І Культура здоров'я: фактори і основні напрямки формування в умовах середнього міста. Соцігендерний аспект. Дисс ... канд.
 5. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  авторська програма розвитку професійного здоров'я фахівця, в якій спрямоване соціальний вплив в роботі з групою і в індивідуальному порядку полягає в наданні учасникам реалізації програми значимої інформації про професійний здоров'я: про фактори та умови його підтримки і збереження, а також про умови та фактори його втрати. Соціальне вплив робить
 6. Положення, що виносяться на захист
  авторська програма розвитку професійного здоров'я фахівця спирається на два модулі: теоретичний і практичний. Теоретичний модуль включає в себе знання з різних галузей психології (соціальної, вікової, клінічної, педагогічної, психології особистості, психології здоров'я та ін), фізіології, акмеології, педагогіки, соціології та ін, адаптовані до потреб збереження та
 7. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  авторської програми розвитку професійного здоров'я фахівця дозволило перевірити ефективність інтегративного підходу до розвитку професійного здоров'я фахівця. У ході експерименту виявлено психолого-акмеологические закономірності та механізми розвитку професійного здоров'я фахівця. Загальні психолого-акмеологические закономірності розвитку професійного здоров'я
 8. Предмет і закони акмеології
  авторських програм розвитку), розвиток особистісно-професійних якостей, вдосконалення стилю діяльності. 1.8. Виявлено психологічні чинники, що перешкоджають особистісно-професійному розвитку: пріродообусловленние обмеження, «розмитість», нечіткість цілей і мотивів досягнень, негативний морально-психологічний клімат у колективі. 1.9. показана особлива значимість в множенні
 9. «Оптимізація акмеологического становлення і розвитку поліетнічної компетентності суб'єктів освіти»
  авторської системи діяльності фахівця освіти: 1. Знання фахівцем психології розвитку дітей та поліетнічних законів колективного життя класу, врахування вікових та індивідуально - етнічних особливостей школярів. 2. Рефлексивно-перцептивні здібності вчителя до проектування ситуацій міжособистісної взаємодії. 3. Високо / достатньо розвинений емоційний інтелект і етнічна
 10. Термінологічний словник
  авторській редакції В.Н. Карандашева, що відбиває узагальнене і найбільш типове значення слів у ясній і доступній для початківця психолога формі. А Абстрагування - уявне виділення якої-небудь властивості предмета чи явища і відволікання від всіх інших. Абстракція - думка чи образ, в яких властивості предмета чи явища відображені абстрактно від самого предмета або явища.
 11. Основні питання аналізу та оцінки виховної роботи в частині
  програмі; - використання можливостей Будинків офіцерів, музеїв і кімнат бойової слави, клубів, бібліотек, місцевих установ науки і культури ; - причини необгрунтованих зривів занять; - відвідуваність і оцінки за індивідуальні знання учнів. 2. Інформування та протидія негативному інформаційному впливу. Оцінці підлягає: - стан методичного забезпечення
 12. Психічні стану екіпажу і військова дисципліна на кораблі
  програма реалізується без втручання людини. Поступово у нього з'являється стійка впевненість в абсолютній надійності автоматизованої бойової техніки. Відповідно до інструкції з обслуговування бойового поста моряк повинен вести постійне спостереження за роботою системи. А вона і без його втручання тривалий час працює без видимих ??відхилень. У цих умовах можуть створюватися
 13. Виховна робота на кораблі і психічні стану особового складу
  програми, міняємо вигляд величезних регіонів. Ми прагнемо до того, щоб колосальні можливості нашої економіки, науки, культури, наші природні ресурси використовувалися якомога повніше і ефективніше. І зрозуміло, що все це не може бути байдуже для «людини з рушницею», для воїна, який нерідко ціною свого життя захищає інтереси країни, забезпечує право народу розвиватися по обраному
 14. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА КОРАБЛІ
  програма реалізується без втручання людини. Поступово у нього може скластися впевненість в абсолютній надійності автоматизованої бойової техніки. Відповідно до інструкції з обслуговування технічних засобів бойового поста фахівець повинен вести постійне спостереження за роботою системи, а вона і без його втручання тривалий час працює нормально. У цих умовах можуть виникнути
 15. Примітки
  авторської монографії "1941-1945. Фронтове покоління. Історико-психологічне дослідження". М., 1995. Див: Левашова З. П. Моральний вигляд радянського воїна. Рекоменд. покажчик літератури. М., 1950; Журавков М. Г. Моральний вигляд радянського воїна. М., 1954; скирти М. П. Роль морального чинника у перемозі радянського народу і радянських збройних сил у Великій Вітчизняній війні. Автореф.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека