ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Курсова робота. Соціально-психологічні взаємини у військових колективах, 2011 - перейти до змісту підручника

Анкетне опитування як метод вивчення соціально-психологічних процесів у військових групах

Найбільш поширеним методом вивчення соціальних процесів у великих групах військовослужбовців, військових колективах є опитування. Розрізняють два види опитування: анкетування і інтерв'ювання.

Специфіка анкетування у тому, що спілкування між дослідником і респондентом, що є джерелом необхідної інформації, опосередковується анкетою.

До достоїнств збору інформації за допомогою анкет є економічність і оперативність збору даних. Він особливо ефективний, якщо потрібно отримати якісно-кількісні показники в масштабах військ округу, з'єднання, частини. Важливо відзначити, що анкетне опитування найбільш адекватний прийняттю середньострокових і довгострокових управлінських рішень по впливу на ті чи інші процеси у військових частинах і підрозділах.

До недоліків анкетного опитування можна віднести неможливість всебічного аналізу процесів сприйняття і розуміння питань анкети, техніки її заповнення, формулювання відповідей, акуратності і повноти реєстрації, відносини до опитування, щирості відповіді респондента. Все це обумовлює можливе зниження якості отримуваної інформації: поява нещирих відповідей, збільшення частки неответивших, поява систематичних помилок через невірної інтерпретації поставлених питань.

Досвідчений дослідник мінімізує можливі негативні наслідки для підсумкової інформації, отриманої за допомогою анкет, наступними способами:

- ретельною розробкою анкети, починаючи від формулювань питань, варіантів відповідей, типом пропонованих шкал;

- проведенням пробного (пілотажного) опитування в малому обсязі (до 50 чоловік) і доопрацюванням питань, які «не спрацювали»;

- ретельним інструктаж осіб , які будуть проводити опитування; при цьому необхідно домогтися, щоб вони всі були здатні пояснити зміст того чи іншого питання без «підказки» відповіді;

- збільшенням обсягу опитуваних для подальшої вибракування неправильно заповнених анкет.


При розробці анкети важливо значення має не тільки її зміст, але і графічне оформлення, розміщення питань, їх формулювання і т.д.

Вступна частина анкети містить назву органу військового управління, які проводить опитування, умовне найменування дослідження, номер анкети і звернення до опитуваним. Завдання вступної частини-створення позитивної установки до участі в опитуванні, пробудити зацікавленість у результативності опитування для стану справ. У зверненні як правило міститься інформація про цілі опитування, про важливість щирості при відповідях, умовах забезпечення анонімності заповнення.

В основній частині анкети розміщуються питання, як правило за ступенем складності. При заповненні простих питань опитуваний долає свою скутість і починає розуміти техніку відповідей. До середини анкети складність питань зростає і потім знижується до кінця, так як необхідно враховувати певну стомлюваність опитуваних, зниження інтересу до опитування. Питання можуть групуватися за тематичними групами (наприклад стосуються служби, побуту, настроям у колективі).

Важливо знати і виконувати деякі вимоги до формулювання питань:

- уникати складних мовних конструкцій і багатослівних, логічно некоректних і нечітких формулювань;

- не використовувати слів, які можуть не входити в мовний запас опитуваних;

- не допускати приниження національних, релігійних та інших почуттів опитуваних;

- питання не повинні містити підказок, створювати установки на ті чи інші відповіді (неприпустимі обертів «чи не так ...», «більшість думає, що ...» і т.п.);

- правила заповнення та реєстрації відповідей повинні міститися в тексті питань (вказівки на число варіантів відповідей, як помітити відповідь, що співпадає з думкою опитуваного).

У заключній частині анкети зазвичай поміщається соціально-біографічний блок питань, що з'ясовують особистісні характеристики респондента.
Етика проведення опитувань вимагає, щоб в кінці анкети містилася подяку за участь в опитуванні.

При конструюванні анкети досліднику необхідно представляти спосіб, яким він буде обробляти анкету. Як правило, «на виході» оброблені анкети можуть бути представлені у вигляді наступних якісно-кількісних характеристик:

- кількість відповідей (як правило у відсотках) на той чи інший варіант (наприклад: «75,3 % опитаних заявили про свою готовність до виконання завдань в умовах надзвичайного стану »);

- угруповання (розподіл) варіантів відповідей по групах опитуваних (наприклад:« при загальній кількості 75,3% заявили про свою готовність до виконання службово-бойових завдань, їх частка серед військовослужбовців, що прийшли з навчального пункту вдвічі менше - 37% »);

- узагальнені усереднені дані по всіх варіантах відповідей на питання

- приведення прикладів розгорнутих відповідей, які носять, як правило емоційну оцінку

У зв'язку з тим, що узагальнений фактичний матеріал важко піддається осмисленню та узагальненню без попереднього перетворення, при підготовці аналізу результатів анкетування непогано проілюструвати їх діаграмами, схемами, таблицями.Анкетне опитування, при дотриманні перерахованих вище правил його проведення та конструювання анкет, є досить надійним і еффсктівним засобом вивчення не тільки громадської думки у військових колективах, а й усіх параметрів даних колективів, виходячи з цілей і завдань досліджень , викладених у п.п. 3.2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " анкетне опитування як метод вивчення соціально-психологічних процесів у військових групах "
 1. Курсова робота. Соціально-психологічні взаємини у військових колективах, 2011
  Дисципліна: Психологія груп і лідерства. Основні соціально-психологічні поняття групи. Лідерство в первинних військових групах. Основні напрями та завдання психологічного дослідження військового колективу. Анкетне опитування як метод вивчення соціально-психологічних процесів у військових групах. Додатки: Діагностика індивідуально-психологічних особливостей (Тест "Неіснуюче
 2. Додаток № 5 Методи соціально-психологічного вивчення особистості
  до ст. 20 Керівництва, затвердженого наказом Міністра оборони Російської Федерації 1997 N___ Методи соціально-психологічного вивчення особистості. 1. Аналіз документів. Робота з документами - це важлива, відповідальна і досить трудомістка частина діяльності психолога, в процесі якої виробляється попереднє уявлення про військовослужбовця.
 3. До історії вивчення проблеми
  "Людина воює" - це особливе явище, не тільки соціальне, а й психологічне. Однак, на відміну від людини "громадянського", людини в мирному житті, вивчався він явно недостатньо. Військове мистецтво , техніка, інші "прикладні" дисципліни - розвивалися досить активно. У гуманітарному ракурсі військових дисциплін вивчалися переважно проблеми агітації і пропаганди, методи посилення їх
 4. Методологія та методика дослідження
  Психологія війни в широкому сенсі є предметом вивчення такої наукової дисципліни як військова психологія, яка має на меті вирішення власне прикладних завдань військової науки і практики і знаходиться на стику психологічної, соціологічної і військової наук. Історико-психологічні дослідження війни також є міждисциплінарними. Однак вони відносяться до галузі історичної науки і мають
 5. Методика вивчення об'єктів психологічної війни
  Вивчення об'єктів психологічного впливу - це складний і тривалий процес збору, обробки та накопичення інформації про супротивника, який здійснюється на основі різноманітних методів, що доповнюють один одного. Якість цього процесу значною мірою визначає ступінь ефективності психологічної війни. Вивчення об'єктів психологічного впливу має здійснюватися на основі ряду
 6. Методи соціально-психологічного вивчення особистості
  1. Аналіз документів. Робота з документами - це важлива, відповідальна і досить трудомістка частина діяльності психолога, в процесі якої виробляється попереднє уявлення про військовослужбовця. Аналізуються документи особистої справи (автобіографії, заяви, анкети, характеристики, карти професійного психологічного відбору), різні довідки, відгуки, щоденники,
 7. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
  Актуальність і постановка проблеми дисертаційного дослідження. Радикальні перетворення всіх сфер життєдіяльності російського суспільства, перехід країни на нові економічні основи, перетворення Збройних сил, здійснюване в складних соціально-економічних умовах, обумовлюють значне зростання ряду проблем, пов'язаних з реформуванням суспільства і армії. Скорочення Збройних
 8. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
  Актуальність дослідження проблеми адаптації відзначається низкою вітчизняних і зарубіжних вчених. Широкий інтерес до проблеми адаптації людини дозволяє говорити не тільки про багатосторонності, універсальності класу адаптивних явищ, а й про значні розбіжності в методологічних і методичних підходах у визначенні її сутності, трактуванні самого поняття «адаптація». Це , в першу чергу,
 9. Лекція № 9
  Визначення та термінологія СНІДу та ВІЛ. 2. Короткі історичні відомості. 3. Збудник і епідеміологія. 4. Стадії протікання вірусу . 5. СНІД. 6. Лікування і профілактика. 7. Правець. 8. Інфекційні захворювання в Росії. 9. Санітарно-протиепідемічні заходи. 1.Определение і термінологія. Інфекція, що викликається вірусом іммунногодефіціта людини (інфекція
 10. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 11. Динаміка уявлень про сенс життя і акме студентів у період навчання у вузі
  Людське життя мотивується пошуком сенсу свого існування, прагненням реалізувати цей сенс на основі ціннісних орієнтирів. За твердженням В. Франкла (1990), людина спонукуваний волею до сенсу. Прагнення знайти сенс життя є «вторинна раціоналізація» інстинктивних потягів, основна мотиваційна сила, яка допомагає подолати труднощі. Життя стає осмисленої - містить
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека