Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Дьяченко В.Г.. Якість в сучасній медицині, 2007 - перейти до змісту підручника

Аналіз експертної інформації якісних показників стоматологічної допомоги населенню

В останні роки в середовищі менеджерів-стоматологів спостерігається прагнення до посилення інформаційного , так званого сигнального, значення статистичних даних і особливо підсумкових величин і показників обсягу, якості та ефективності роботи, одержуваних зі звітів ЛПУ стоматологічного профілю. Їм видається великою цінністю раціональна деталізація наведених у них відомостей, а не загальне число різних даних і показників. Ми вважаємо, що на основі динамічного порівняння системного характеру і варто будувати інтегровані оцінки КМП в зоні обслуговування населення окремими ЛПУ стоматологічного профілю в районі, місті та регіоні, що важливо для прийняття конкретних організаційних рішень і медико-соціальних програм.

У рамках плану дослідження в 2005 році нами вивчені можливості більш ефективного використання звітної медичної документації діяльності установ стоматологічної служби Хабаровського краю з точки зору забезпечення КМП. З цією метою було проаналізовано понад 30 таких документів, як «Звіт лікувально-профілактичного закладу" (форма № 30). З усіх відомостей ми вибрали тільки ті, які ставилися до медичного обслуговування дорослого населення, виключивши, де це було можливо, дані про надання медичної допомоги дітям віком до 14 років включно. Крім того, нами враховувалися також «Звіт про діяльність лікувально-профілактичного закладу, який функціонує в системі обов'язкового медичного страхування» (форма № 52).

При аналізі ми використовували характеристики, що стосуються показників діяльності, що забезпечує медико-технологічний процес (укомплектованість штатів лікарів-стоматологів і всього персоналу установи): індекси організації лікувально-діагностичної роботи (середнє число відвідувань з розрахунку на 1 стоматолога, число вироблених рентгенологічних досліджень з розрахунку на кожні 100 відвідувань до стоматологів, середнє число рентгенограм, що припадають на 1 рентгенологічне дослідження; число осіб, які отримали фізіотерапевтичне лікування, на кожні 100 відвідувань і середнє число фізіотерапевтичних процедур, що припадають на 1 пацієнта, що отримав такий вид лікування та ін

Ми розрахували перераховані вище показники по всіх ЛПУ, виділяючи обслуговування дорослого населення; потім вирахували середні рівні, середньоквадратичне відхилення і середню помилку середньої арифметичної для обраних ЛПУ за 2004 рік (табл.6.6 ).

Таблиця 6.6.

Рівні основних показників ЛПУ стоматологічного профілю Хабаровського краю в 2004 році

Слід підкреслити, що узагальнюючі матеріали, приводяться в цій таблиці, слід розглядати, як методичні прийоми обробки та використання відомостей з звітних документів в ЛПУ стоматологічного профілю регіону. Однак менеджери ЛПУ стоматологічного профілю досі намагаються використовувати ці показники для оцінки КМП у своїх закладах.

Перераховані показники відображають основні функції системи стоматологічного обслуговування населення краю. сигмальних оцінка дає ряд можливостей, в числі яких виділення східних груп стоматологічних установ за рівнем їх діяльності, що мають позитивні і негативні рівні досліджуваних показників, виявити слабкі сторони в роботі, в системі стоматологічних установ регіону, обслуговуючих дорослих.

Визначення середніх рівнів в поєднанні їх з сигмальних оцінками - це не що інше, як своєрідна статистична експертна оцінка обсягу та якості медичного обслуговування. Відхилення, що перевищує ± 0,5 до ± 1 , 0?, є своєрідним сигналом до проведення відповідних організаційних заходів (аудиту), у тому числі і з управління якістю стоматологічних послуг.


Таким чином, ми вважаємо, що наведені дані можна трактувати, як якийсь статистичний стандарт обслуговування населення. Використовуючи подібні стандарти, можна виявити ті ЛПУ стоматологічного профілю, в яких недостатня «насиченість» відвідувань (частота використання фізіотерапевтичних процедур, напрямків на рентгенологічне дослідження), проявляється дія таких факторів, як неукомплектованість штатів персоналу, коефіцієнт сумісництва стоматологів і т. п.

У той же час цих даних офіційної статистики недостатньо для оцінки якісних показників ЛПУ стоматологічного профілю і зазначені показники повинні доповнюватися даними поточних експертних оцінок для прийняття управлінських рішень в умовах ринку.

Вивчення особливостей стоматологічної допомоги населенню регіону показує, що в більшості ЛПУ реалізується традиційна система забезпечення якості медичної допомоги. В її основі лежить стандартизація виробництва запланованих видів і обсягів стоматологічних послуг виходячи з Тимчасового положення про контроль якості медичної допомоги на території Хабаровського краю.

Основним об'єктом контролю в стоматологічних закладах Хабаровського краю є закінчений случай лікування, а документом, який піддається експертною оцінкою, є карта амбулаторного пацієнта (Ф-112). При проведенні внутрішньовідомчої експертизи, як правило, використовувалася система оцінки з визначенням рівня якості лікування (УКЛ). Коливання показника УКЛ приймалися в межах від 0,0 до 1,0.

Аналіз експертної інформації за якістю стоматологічних послуг у державних і недержавних ЛПУ вказує на наявність достовірних відмінностей (табл. 6.7). Показник УКЛ, визначений експертами в стоматологічних ЛПУ державного сектора, становив від 0,90 до 0,98, що явно не відображає справжнього рівня КМП, а свідчить про формальний підхід до оцінки показників рівня якості лікування. Проте наша оцінка УКЛ в стоматологічних ЛПУ недержавного сектора достовірно нижче (р <0,01).

Таблиця 6.7.

Порівняльна характеристика показника УКЛ в стоматологічних ЛПУ державного і недержавного сектора за даними експертних оцінок

Коливання показника УКЛ комерційного сектора в більшості випадків становили від 0,72 до 0,79. Слід зазначити, що в більшості випадків експертиз в умовах дотримання принципів випадковості вибірки, закономірності вектора оцінки, як ЛПУ державного, так і ЛПУ недержавного сектора збігалися, відрізняючи тільки рівнем показника УКЛ.

Переконавшись, що система експертних оцінок КМП тільки при використанні критерію УКЛ має односторонній характер, частина закінчених випадків виробництва стоматологічних послуг у поліклініках державного сектора (317) та недержавного сектору (125) були оцінені з інтегрованого критерію ефективності (Кі), заснованому на єдиних для всіх типів ЛПУ принципах у вигляді спеціального показника - інтегрального коефіцієнта ефективності (Кі), що представляє собою добуток коефіцієнтів медичної ефективності (Км) , соціальної ефективності (Кс) і коефіцієнта співвідношення витрат (Кз) (Кі=Км? Кс? Кз).

Для проведення експертних оцінок і для збору необхідної інформації нами були використані «Карти експертного контролю якості та ефективності стоматологічної допомоги », внутріучрежденческіе стандарти тарифів, анкети для вивчення задоволеності пацієнта наданими медичними послугами та ін

Величина інтегрального коефіцієнт ефективності в ЛПУ державного і недержавного сектора (табл.
6.8) достовірно не має відмінностей (0,51 ± 0,35 і 0,50 ± 0,31 відповідно) і свідчить про формування стійкої тенденції до зближення рівня інтегральних показників роботи обох секторів на тлі змін мотивації персоналу при виробництві платних стоматологічних послуг і оплаті проведених послуг в рамках програм ДМС.

Таблиця 6.8.

Інтегральний коефіцієнт ефективності (Кі) за даними експертних оцінок закінчених стоматологічних послуг в ЛПУ Хабаровського краю в 2004 році

Протягом 2004 року нами проведена експертна оцінка надання амбулаторної стоматологічної допомоги у вигляді випадкової вибірки медичної та економічної документації або випадкового відбору пацієнтів або їх родичів для опитувань. У деяких випадках проводилися комісійні експертизи КМП за випадками виникнення патологічних розладів , пов'язаних з діагностикою або лікуванням, по випадках скарг і звернень пацієнтів або членів сім'ї, з ініціативи прокуратури та ін Аналіз експертних висновків дозволив розділити їх на дві великі групи.

Перша група включала в себе випадки ( 722), де не було виявлено відхилень від стандартів надання стоматологічної допомоги і в більшості випадків плановані результати надання медичної допомоги були досягнуті.

Друга група включала в себе випадки (811), коли, як правило, експертами були виявлені відхилення від стандартів КСГ і в більшості випадків плановані результати не були досягнуті, тобто результати лікування були віднесені в область небажаних результатів лікування (табл. 6.9). Аналіз причин небажаних результатів показує, що на якість надання амбулаторно-поліклінічної стоматологічної допомоги впливали всі складові, починаючи від дефектів структури ЛПУ, кінчаючи неминучими наслідками, які залежать більшою мірою від початкового рівня здоров'я пацієнта, тяжкості та гостроти перебігу основного захворювання, високого рівня ризику формування небажаних результатів лікування тощо

Основними структурними дефектами, які вплинули на формування небажаних результатів, були невідповідність основних фондів ЛПУ стоматологічного профілю територіальним стандартам надання медичної допомоги.

Таблиця 6.9.

Аналіз причин небажаних результатів лікування пацієнтів в стоматологічних ЛПУ Хабаровського краю за даними експертних висновків

(абс.)Основними дефектами організаційних і медичних технологій, які вплинули на формування небажаних результатів, були відхилення від стандартів організації спостереження за пацієнтами стоматологічного профілю в амбулаторних умовах, оскільки більшість керівників ЛПУ стоматологічного профілю не мають підготовки з управління медичними установами в нових економічних умовах, а керівники кількох недержавних ЛПУ взагалі не мають медичного (стоматологічного) освіти.

Відхилення від стандартів медичних технологій найчастіше припадали на комплексну діагностику в амбулаторно-поліклінічних закладах, а також на застосування стандартів відомих (рутинних) технологій лікування. Зокрема, відхиленням від стандартів і причиною небажаних результатів лікування були пізня діагностика інфекційних ускладнень , наслідків порушення технології пломбування каналів і т.п., але найчастіше експертам доводилося мати справу з відхиленнями від стандартів зубопротезування, що часто призводило до стійких відхилень у стані здоров'я пацієнтів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Аналіз експертної інформації якісних показників стоматологічної допомоги населенню "
 1. Система реєстрації та обліку в лікувально-профілактичних установах
  аналіз крові, цукор і протромбіновий індекс, загальний аналіз крові, R-графію, УЗД тощо »; -« Журнал по санітарно-просвітницькій роботі »; -« Журнал руху хворих »; -« Стаціонарний журнал »; -« Температурний лист »(форма № 004 / у); -« Лист основних показників стану хворого, що перебував у відділенні (палаті) реанімації та інтенсивної терапії »(форма № 011 / у); 3) документація
 2. Експертиза якості медичної допомоги. Організація експертної роботи, питання технології експертизи
  аналізує взаємовідносини в системі: лікар D пацієнт, які розбиті на значне число окремих елементів, що складаються в цілому в організаційну чи медичну технологію (процес). У результаті здійснення технологічного процесу, що складається із сукупності технологічних операцій, відбувається якісна зміна оброблюваних середовищ, їх форми, будови, матеріальних
 3. Розробка та застосування стандартів при виробництві медичних послуг
  аналізу (структури, явища, процесу), межі розділу зовнішнього і внутрішнього середовища об'єкта, цільової функції і структури об'єкта, описи і критеріїв оцінки стану об'єкта, класифікації елементів і способів їх агрегування. Під системним підходом в аналізі виробничих технологій в медицині, так само як і інших об'єктів, розуміють всебічне, систематизоване, тобто побудоване
 4. Невирішені проблеми забезпечення якості медичної допомоги населенню Далекого Сходу Росії
  аналізу експертної інформації, по процедурної реалізації медичної експертизи, по статистичному аналізу і т.п. робить результати багатьох експертиз завищеними в порівнянні з реальним станом справ за рівнем КМП і не прийнятними для прийняття управлінських рішень. Теоретично система забезпечення якості та ефективності медичної допомоги регіону повинна включати в себе набір
 5. Остеопороз
  інформацію дають результати таких фізикальних обстежень, як визначення ступеня зменшення росту, виявлення кіфозу або втрата поперекового лордозу. З числа спрощених антропометричних досліджень рекомендується регулярне зважування, вимірювання зросту в положенні стоячи, визначення відстані між витягнутими убік руками. Останній розмір у жінок репродуктивного віку і знаходяться в
 6. Э
    аналізі Е. е.. застосовують ряд показників, з яких важливе значення мають коефіцієнти: захворюваності (процентне відношення кількості хворих тварин на певну дату до їх загального поголів'ю в стаді), летальності (процентне відношення кількості полеглих тварин до числа захворілих), економічного збитку (відношення суми втрат продукції тваринництва, обумовлених захворюванням тварин, до
 7.  Методи визначення кількісних і якісних характеристик виділень і викидів забруднюючих речовин в атмосферу
    аналізу); - окисляемости (восстанавливаемости) органічної та мінеральної складових забруднень (окислюваність визначається інструментально, характеризується показниками біохімічного споживання кисню (БПХ) і хімічного споживання кисню (ХПК); - масового співвідношення зброджуваний компонентів і «активного мулу» (задається регламентом БОС за існуючими нормативам або
 8.  Гігієнічна оцінка шуму
    аналізатора сприймати великий діапазон звукового тиску пояснюється тим, що він вловлює НЕ різницю, а кратність зміни абсолютних величин, які характеризують звук. Тому вимірювати інтенсивність і звуковий тиск в абсолютних (фізичних) одиницях надскладно і незручно. В акустиці для характеристики інтенсивності звуків, або шуму, використовують спеціальну вимірювальну систему, де
 9.  СНІД та методи профілактики ВІЛ-інфекції
    аналізи на ВІЛ можуть бути негативними ще 6 місяців (це «період вікна»), а кров його вже заразна. Тому всі люди, кому була перелита донорська кров, протягом півтора років повинні перебувати на обліку і проходити обстеження в Центрі профілактики СНІДу. До 1995 р. в РФ не було зареєстровано жодного випадку зараження СНІДом через наркотики. У 1995 р. вступив в силу закон «Про
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека