Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Постнікова М. І.. Психологія відносин між поколіннями в сучасній Росії, 2011 - перейти до змісту підручника

Актуальність теми дослідження

У контексті радикальних соціальних змін, які відбулися в російському суспільстві за два останні десятиліття , і одночасно з розумінням значущості МПО в розвитку цивілізації, актуалізувалася необхідність виявлення реальної психологічної характеристики МПО в сучасній Росії, факторів їх гармонізації, пошуку об'єднує початку в цих відносинах, шляхів зближення, розвитку на цій основі взаєморозуміння і толерантності між представниками різних поколінь. У цьому зв'язку актуальність теми дослідження обумовлена ??потребою психологічної науки в розробці цілісної концепції МПО, яка розкриває особливості змісту, структури, факторів гармонізації цих відносин, їх функції в сучасному суспільстві, значимість МПО на різних етапах онтогенезу і може визначити нові напрямки в психології розвитку, вікової та педагогічної психології. Незважаючи на загальне розуміння необхідності встановлення конструктивних відносин між суб'єктами МПО, дані психологічних, соціологічних і демографічних досліджень, аналіз проблематики звернень до психологічні служби і центри свідчать про те, що реальні відносини між поколіннями в російському суспільстві ще дуже далекі від ідеальних. Тому актуальність роботи визначається і практичними завданнями, пов'язаними з організацією процесу психологічного супроводу суб'єктів межпоколенного взаємодії, побудовою освітньо-виховного процесу в різних типах навчальних закладів, підвищенням рівня професійної та психологічної підготовки фахівців освітньої та соціальної сфер, розробкою освітніх, просвітницьких програм для представників різних поколінь , людей різного віку, з метою підвищення їх психологічної грамотності, гармонізації відносин між ними.

При визначенні факторів гармонізації МПО ми виходимо з наступного положення: аналіз сучасної наукової картини світу дозволяє констатувати поворот до нового, третього етапу цивілізаційного розвитку суспільства. Дослідники суспільних процесів відзначають, що сучасні розвинені країни вступили в епоху постіндустріального або інформаційного суспільства, суспільства, заснованого на знаннях. У цьому зв'язку, стає зрозумілим сплеск наукових досліджень як російських (Е.Ф. Аронов, О.Б. Баксанский, В.П. Зінченко, С.В. Кримський, Н.Ф. Овчинников, М.А. Петров, Е. А. Сільянов, Е.Ф. Шіморіна та ін), так і зарубіжних (Л. Вітгенштейн, Ж. Ф. Ліотар, Ж. Маритен, У. Найсер, К. Поппер, М. Фуко, Н. Хомський та ін ), присвячених проблемі знання, в яких підкреслюється роль знання як «фундаментального підстави, гаранта і стимулу культурного розвитку» (Е.Ф. Шіморіна). На думку одного з провідних дослідників ХХ століть Н. Хомського, «знання стає центральним предметом дослідження». В інформаційному суспільстві знання та інформація сприяють самореалізації людини, успішному розвитку громадських структур і відносин. Знання якщо і не можуть знищити повністю мислиме, існуюче і потенційне зло, то повинні в максимальному ступені прагнути до його мінімізації (А.І. Ракитов).

Серед різних видів знання, до оволодіння яких прагне людство, особливе місце займає психологічне знання, яке сприяє більш повному розумінню людиною самої себе, усвідомлення себе в цьому світі. А через розуміння і усвідомлення себе, підвищення своєї психологічної культури людина наближається до розуміння іншої людини, її внутрішнього світу та побудові на цій основі конструктивних, гармонійних, заснованих на толерантності стосунків з іншими людьми. Дослідники відзначають, що в суспільстві спостерігається стабільний інтерес усіх вікових груп населення до психології як науці, і до психологічного знання, зокрема (В.І. Гинецинський, В.В. Давидов, В.П. Зінченко, Є.В. Левченко, Д . А. Медведєв, В.М. Панферов, М.І. Постнікова, Л.А. Регуш, В.В. Семикин, А.В. Юревич, М.Г. Ярошевський та ін.)

Враховуючи цінність знання в сучасному суспільстві та вивчивши специфіку психологічного знання, можна висловити припущення, що воно може стати сполучною елементом у МПО, сприяючим їх гармонізації. У структурі відносин одним з найважливіших компонентів є когнітивний, т.
е. характер відносин визначається певним рівнем знань людини. Ми розглядаємо МПО як головну характеристику віку, історично мінливе явище, яке визначається впливом суспільних норм і цінностей. Унікальність психологічного знання полягає, зокрема, в тому, що воно може ці норми і цінності не тільки вивчати і описувати, але і з його допомогою їх можна формувати і розвивати, підвищуючи психологічну культуру людини. У цьому зв'язку особливої ??актуальності набуває проблема наукового обгрунтування просвітницьких, освітніх, розвиваючих і корекційних програм, які допоможуть сучасній людині впоратися з виникаючими в його житті проблемами, поліпшити взаємини з близькими людьми, вивести їх на якісно новий рівень, що характеризується прийняттям і терпимістю по відношенню один до одного. Знання і розуміння особливостей вікового розвитку на різних етапах онтогенезу, сприятиме, на наш погляд, вироблення нових моделей взаємодії між поколіннями.

Можна констатувати, що в даний час загострилися протиріччя:

- між теоретичною і практичною значущістю проблеми МПО в суспільстві й у науковому знанні і одночасно недостатнім рівнем її розробленості в психології ;

- між об'єктивною необхідністю і розумінням значущості збереження зв'язку між поколіннями (як умовою передачі досвіду, збереження генетичної пам'яті і т.д.) і відсутністю комплексної психологічної характеристики цих відносин у сучасному науковому знанні, недостатністю наукових даних про фактори гармонізації МПО;

- між декларованим на рівні міжнародних і державних документів розумінням необхідності встановлення конструктивних відносин між представниками різних поколінь для збереження стабільності суспільства і реальними відносинами між поколіннями в сім'ї та суспільстві, далекими від досконалості і гармонії;

- між наявністю в сучасної вікової психології численних емпіричних досліджень, спрямованих на вирішення прикладних проблем взаємодії дітей і батьків, вивчення вікових особливостей людей похилого віку, окремих аспектів взаємовідносин між представниками різних поколінь і недостатньої представленістю в даному проблемному полі комплексних і системних досліджень, що дозволяють систематизувати та узагальнити емпіричні дані в цілісну концепцію відносин між поколіннями в контексті вікової психології та психології розвитку;

- між усвідомленням росіянами значущості психологічного знання, зростаючою затребуваністю цього знання і недостатньоюрозробленість просвітницьких, навчальних, розвиваючих і корекційних програм з гармонізації відносин між поколіннями.

Окреслені протиріччя визначають актуальність теми дослідження - «Психологія відносин між поколіннями в сучасній Росії», а пошук шляхів їхнього вирішення визначає наукову проблему, структуру і логіку роботи, дозволяє конкретизувати мету і завдання дослідження.

Аналіз соціокультурного контексту та наукової літератури, позначені на цій основі суперечності лягли в основу формулювання проблеми дослідження, яка полягає у визначенні комплексної соціально-психологічної характеристики відносин між представниками різних поколінь, людьми різного віку, у визначенні структури МПО, пошуку шляхів та факторів гармонізації цих відносин у сучасному мінливому світі і розробці наукових підстав підвищення їх ефективності. Рішення даної проблеми пов'язане з розробкою теоретичних положень концептуальної моделі МПО. Центральним методологічним положенням даної концепції є обгрунтування підходу до МПО як однієї з найважливіших характеристик віку, що визначає розвиток людини на різних етапах онтогенезу. Ми визначаємо дане положення в рамках культурно-історичної парадигми Л.С. Виготського, згідно з якою основною умовою розвитку свідомості людини є спілкування. У цьому зв'язку Л.С. Виготський ввів поняття соціальної ситуації розвитку як своєрідної системи відносин людини і соціального середовища. Характеристика цих відносин є центральною в структурі віку.
Зміна цієї системи відносин визначає основний закон динаміки віків. Тому слідом за Л.С. Виготським ми можемо припустити, що відносини між представниками різних поколінь, людьми різного віку, і їх зміни визначають характер і динаміку вікового розвитку людини на різних етапах онтогенезу. У цьому контексті ми розглядаємо відносини між поколіннями як одну з головних характеристик віку, в свою чергу, вік у нашій роботі становить ядро ??характеристики покоління.

На основі психологічних знань про зміст, структуру і динаміку МПО на різних етапах життєвого шляху, в різних умовах соціалізації можна визначити фактори, що сприяють досягненню людиною акме і його адаптованості до стрімко мінливих умов життя в сучасному світі. Це дозволить вирішити велику наукову проблему в області психології розвитку та практичної психології, пов'язану з гармонізацією відносин між представниками різних поколінь і доповнити характеристику вікових груп у контексті соціальної ситуації розвитку.

Мета дослідження: Розробка теоретико-методологічних основ і емпірична перевірка концепції межпоколенних відносин.

Об'єкт дослідження: стосунки між представниками різних поколінь, людьми різного віку.

Предмет дослідження: структура межпоколенних відносин, функції, які вони виконують в сучасному суспільстві, фактори гармонізації цих відносин і фактори, що визначають їх своєрідність.

Гіпотези дослідження: 1. Ми припускаємо, що вивчення МПО можливе на основі розробки концептуальної моделі, яка може бути побудована в контексті двох аспектів - соціального і психологічного. Соціальний аспект моделі може бути представлений характеристикою факторів, що визначають своєрідність МПО: микросоциум (сім'я) і макросоциума (умови і місце проживання, етнокультурні особливості) та факторів гармонізації МПО [Державна політика, освіта (психологічне знання), ЗМІ, соц. реклама]. Психологічний аспект моделі МПО може бути представлений як структура, що включає когнітивний, емоційний, аксіологічний, поведінковий компоненти. Кожен, з яких у представників різних поколінь має свої особливості, в комплексі складаючи характеристику суб'єктів поколінь (знання, уявлення, почуття, переживання, пов'язані із спілкуванням, цінності і т.д.). Психологічний аспект представлений також характеристикою функцій, які вони виконують в сучасному суспільстві.

2. На основі концептуальної моделі МПО, визначення базисних понять «покоління» і «межпоколенние відносини», можуть бути виявлені емпіричні референти для побудови комплексної діагностики відносин між представниками різних поколінь.

3. Структура МПО може бути розкрита через когнітивний, емоційний, аксіологічний, поведінковий компоненти, кожен, з яких у представників різних поколінь має якісні відмінності.

4. МПО виконують певні функції в суспільстві: комунікативну, розвиваючу, освітню, виховну, адаптивну. Адаптивна функція представлена ??характеристикою життєстійкості як здатності і готовності людини активно і гнучко діяти в стрімко мінливої ??реальності російського суспільства, ситуації стресу і труднощів. У кожного покоління існує своя провідна функція, обумовлена ??соціальною роллю суб'єктів МПО в сім'ї та суспільстві.

5. Своєрідність МПО визначається факторами: микросоциум і макросоциума [сім'я / суспільство, умови і місце проживання (село / місто), етнокультурні особливості].

6. Фактором гармонізації відносин між представниками різних поколінь, людьми різного віку в сучасному інформаційному суспільстві, заснованому на знаннях, може стати психологічне знання. Логіка дослідження ролі психологічного знання в системі МПО передбачає встановлення залежності характеру цих відносин, по-перше, від змісту і специфіки цих знань, по-друге, від ціннісно-смислового ставлення людей різного віку до цих знань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Актуальність теми дослідження "
 1. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
  У вступі розкриваються актуальність теми дослідження, його мета, завдання, гіпотеза, об'єкт і предмет, методи та емпірична база дослідження, теоретико -методологічні підстави, наукова новизна, теоретична і практична значущість, представлені відомості про апробацію та впровадження результатів дослідження, сформульовані положення, що виносяться на захист. Глави першої частини дисертації
 2. Стан і ступінь розробленості проблеми
  Психологічне здоров'я як особистісний феномен стало предметом наукового дослідження багатьох наукових шкіл, колективів і окремих вчених (Н.А. Агаджанян , Л.А. Байкова, О.С. Васильєва, В.Е. Пахальян, SJ Bartlett та ін.) Найважливішим напрямком вивчення психологічного здоров'я особистості з'явилися дослідження І.В. Дубровиной та членів її дослідницького колективу і послідовників (А. Д.
 3. Гіпертонічна хвороба.
  Перед тим як перейти до розгляду цієї надзвичайно складної і актуальної теми, хотілося б у загальних рисах торкнутися деяких термінологічних аспектів, які давно застосовуються лікарями різних спеціальностей та експериментаторами, але, не дивлячись на це, трактуються підчас далеко не однозначно. Поняття артеріальна гіпертензія (АГ), запропоновано для визначення підвищення артеріального
 4.  Хронічна серцева недостатність
    Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 5.  ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ
    Тема цієї лекції присвячена надзвичайно важливою медичної проблеми, яка, без сумніву, за своєю актуальністю виступає як проблема N1 в багатьох країнах світу і яка характеризується найвищою поширеністю і смертністю. Ця проблема носить назву ішемічна хвороба серця / ІХС / і є першочерговим медико-соціальною проблемою в більшості розвинених, що розвиваються і
 6.  ІСТОРІЯ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ
    Комунальна гігієна як самостійна галузь гігієнічної науки, основа практичної діяльності установ санітарно-епідеміологічної служби, предмет викладання юридично є порівняно молодою дисципліною. Разом з тим, можна стверджувати, що її поява пов'язана з народженням першої людини на землі, першого житла, поселення. Вона виникла і розвивалася, виходячи з
 7.  ВСТУП
    Світ підходить до третього тисячоліття, маючи в запасі як безсумнівні досягнення в науці, так і трагічні невдачі (смертоносні війни, катаклізми природних факторів, епідемії від невідомих і відомих захворювань, наукові відкриття атома - як смертоносного знаряддя і т.д.). Досягнувши колосальних успіхів в техніці та науці завдяки «вибуху» науково-технічного прогресу, людство було порівнянним
 8.  Замість вступу
    Остання інформація, яка прозвучала 1 червня 1998 в День захисту дітей по ЗМІ (засоби масової інформації), була прямо-таки сверхужасного! У Росії налічується приблизно близько 2-х мільйонів дітей-безпритульників, тобто знаходяться як би в підвішеному стані без батьків, хоча добре відомо про тяжке становище дітей, які виховуються без батьків в державних установах (Будинках
 9.  ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
    На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 10.  РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
    Календарно-тематичний план роботи Методичні рекомендації з окремих видів самостійної роботи При вивченні даної дисципліни бажано дотримуватися пропоновану послідовність викладу матеріалу згідно календарно-тематичного плану. У результаті вивчення матеріалу необхідно освоїти такі поняття: «індивідуальне здоров'я», «культура здоров'я»,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека