ГоловнаПсихологіяАкмеологія
Наступна »
Софіїну В. Н.. Психолого-акмеологические основи формування професійної компетентності фахівців у системі навчально-науково-виробничої інтеграції, 2007 - перейти до змісту підручника

Актуальність проблеми дослідження

Підвищення якості підготовки фахівців з вищою технічною освітою, адекватних потребам сучасного виробництва, що володіють необхідними професійно важливими якостями, знаннями й уміннями, здатних самостійно і швидко адаптуватися в безперервно мінливої ??інформаційної та технологічної середовищі, залежить від організації навчального процесу.

Інженерна професія стає не тільки однією з наймасовіших, але й однією з найважливіших за ступенем впливу інженерної праці на суспільство.

ЮНЕСКО за участю таких авторитетних міжнародних організацій, як FEANI (Європа) і ABET (Америка), асоціацій інженерної освіти і товариств інженерів, розроблені вимоги до інженера XXI століття в число яких входять: висока професійна компетентність; прагнення до постійного особистісного і професійного вдосконалення і розвитку свого інтелектуального потенціалу; володіння методами моделювання, прогнозування і проектування, а також методами досліджень і випробувань, необхідних для створення нових інтелектуальних і матеріальних цінностей та ін

Широке впровадження у промисловість наукомістких технологій, специфіка розв'язуваних в них інженерних задач, що перебувають на стику декількох технічних наук, що вимагає об'єднання в процесі їх вирішення зусиль фахівців різного профілю, привела до трансформації багатьох інженерних спеціальностей. Для успішного виконання своїх функцій сучасний інженер повинен володіти не тільки сумою загальних і спеціальних знань, навичок і умінь, а й комплексом певних якостей особистості, що забезпечують плідну роботу в команді різнопрофільних фахівців. Така ситуація визначає психолого-акмеологічний і психолого-педагогічний аспекти актуальності вивчення проблем формування професійної компетентності фахівців.

Аналіз сучасних досліджень показує, що категорія «компетентність» широко використовується вітчизняними та зарубіжними вченими в педагогіці, психології та акмеології (Н.В. Кузьміна, А.А. Деркач, І.А. Зимова, А.К. Маркова, Ю.Г. Татур, В.Г. Первухинський, В.Д. Шадриков, Н. Хамський, Дж. Равен, Ф. Цівелі та ін.) Досить глибоко досліджена професійна компетентність педагогів та керівників, в той час як категорія професійної компетентності фахівця з вищою технічною освітою розроблена вкрай слабо, не визначені її структурні компоненти, не створені технології її розвитку, що визначає актуальність і новизну даного дослідження.

Мета дослідження - виявлення закономірностей, шляхів розвитку та розроблення теоретичних основ формування професійної компетентності фахівця з вищою технічною освітою в системі навчально-науково-виробничої діяльності, розробка психолого-педагогічних і акмеологічних технологій розвитку професійної компетентності у вузі та на виробництві.

Об'єкт дослідження - навчальна, наукова та професійна діяльність студентів технічних вузів, фахівців і керівників технічних підприємств;

Предмет дослідження - формування професійної компетентності фахівців у технічному вузі і на виробництві в системі навчально-науково-виробничої інтеграції.

Основна гіпотеза полягала в наступному.

Професійна компетентність є основним фактором, інтегруючим професійно значущі психологічні властивості особистості, знання, вміння, ділові та особистісні якості та їх прояв у професійній діяльності фахівців і чинником, що обумовлює рівень її ефективності.


Відповідно з основною гіпотезою сформульовані приватні гіпотези.

1. Передбачалося, що професійна компетентність фахівця з вищою технічною освітою має складну структуру, основними компонентами якої є: диференційно-психологічна, соціально-психологічна, аутопсихологічна, акмеологічна, управлінська, спеціальна та інформаційно-технологічна компетентність.

2. Можна очікувати, що в процесі оволодіння професійними моделями діяльності відбувається розвиток професійної компетентності і певного стилю мислення.

3. На основі системного підходу до навчально-науково-виробничої інтеграції можливе створення єдиних акмеологічних технологій оцінки та розвитку професійної компетентності фахівця у вузі і на виробництві.

4. Розвитку професійної компетентності фахівця сприяє системний підхід до організації самостійної роботи в рамках навчально-науково-виробничої інтеграції із застосуванням комп'ютерних акмеологічних технологій, заснованих на використанні засобів моделювання.

5. Можна цілеспрямовано формувати соціально і професійно значущу систему мотивів, що роблять позитивний вплив на розвиток професійної компетентності через певну організацію професійно орієнтованої творчої самостійної роботи студентів.

У відповідності з метою та гіпотезами дослідження були поставлені такі завдання.

1. Теоретико-методологічний аналіз стану проблеми формування професійної компетентності фахівця у вузі.

2. Виявити змістовну структуру професійної компетентності та рівні її розвитку, на основі аналізу функціональних моделей діяльності фахівців, що працюють на сучасних технічних підприємствах.

3. Розглянути професійно-орієнтовану творчу самостійну роботу студентів як освітню систему і виявити її можливості в направленому формуванні професійної компетентності. Розробити психолого-акмеологічної концепцію формування професійної компетентності фахівців у системі навчально-науково-виробничої інтеграції. На основі цієї концепції провести формуючий експеримент. На матеріалі вивчення роботи студентського конструкторського бюро (СКБ) перевірити ефективність запропонованих методів.

4. На основі системного підходу до навчально-науково-виробничої інтеграції розробити комп'ютерні акмеологические технології, діагностичний і навчальний інструментарій для формування професійної компетентності фахівця у вузі і на виробництві. Визначити фактори, що сприяють формуванню професійної компетентності. Реалізувати технологічне забезпечення системи розвитку професійної компетентності фахівців в технічних вузах і на виробництві.

5. Дослідити структуру мотивів навчальної та професійної діяльності студентів і фахівців у процесі формування професійної компетентності.

6. Розробити стратегію організації професійно орієнтованої самостійної роботи студентів з використанням засобів моделювання на базі комп'ютерних технологій для розвитку професійної компетентності.

7. Провести моніторинг стилю мислення та професійної компетентності у вузі і на виробництві та перевірити ефективність запропонованої системи методів.

Методологічну основу дослідження становлять:

1. Структурно-системний підхід до особистості та діяльності (К.
А. Абульханова-Славська, Б.Г. Ананьєв, Ю.М. Забродін, Н.В. Кузьміна, О.М. Леонтьєв, Б.Ф. Ломов, В.А. Ядов та ін.)

2. Теоретичні концепції розвитку психіки і діяльності (Б.Г. Ананьєв, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, Б.М. Теплов).

3. Підхід до навчання як до процесу управління психічним розвитком людини (Б.Г. Ананьєв, Є.І. Машбиц, Н.Ф. Тализіна та ін.)

4. Міждисциплінарний підхід до навчання (Б.Г. Ананьєв, Н.В. Кузьміна, Б.Ф. Ломов, В.М. Скворцов).

5. Структурно-функціональний підхід до організації та діяльності різних виробничих і освітніх систем (С.І. Архангельський, А.Г. Ковальов, Н.В. Кузьміна, А.Л. Свєнціцький, Г.В. Суходольський, В.А. Якунін і ін.)

6. Психологія індивідуальних відмінностей (Б.Г. Ананьєв, Л.М. Веккер, В.Л. Марішук, В.С. Мерлін. В.Н. Мясищев, В.Д. Небиліцін, С.Л. Рубінштейн, Є.І. Степанова, Б.М. Теплов та ін.)

7. Теорія мотивації та спрямованості особистості та діяльності (В.Г. Асєєв, Л.І. Божович, Ф. Герцберг, Е.А. Клімов, А. Маслоу, В.Л. Васильєв, А.А. Крилов, М.М. обозів, Е.С. Чугунова, Е.Б. Старовойтенко, Х. Хекхаузен, І.І. Чеснокова та ін.)

8. Акмеологический підхід до вивчення професійної діяльності (А.А. Деркач, Н.В. Кузьміна, Є.І. Степанова).

9. Теорія творчості та професіоналізму в діяльності (А.А. Деркач, Є.А. Клімов, Л.Д. Кудряшова, Н.В. Кузьміна, А.А. Лобанов, А.В. Петровський, Я.А. Пономарьов, В . Д. Шадриков, М.Г. Ярошевський, Л.А. Ясюкова та ін.)

10. Теорія управління (І. Ансофф, Н. Вінер, М. Вудкок, Д.М. Гвішіані, П.Н. Керженцев, І.С. Мангут, Д. Мерсер, AM Омаров, Т. Санталайнен, Г.X. Попов, Н.Ф. Тализіна, А.А. Реан, В.Л. Свєнціцький, В.А. Якунін та ін.)

11. Принципи гуманістичної психології та педагогіки, ідеї особистісно-орієнтованого навчання та суб'єктного підходу до його науковому аналізу (К.А. Абульханова-Славська, А.В. Брушлинский, С.Л. Братченко, Д. Бьюдженталь, А. Маслоу, К. Роджерс , В.Я. Слепов та ін.)

Достовірність і обгрунтованість отриманих експериментальних даних і теоретичних висновків забезпечується застосуванням як теоретико-методологічних підстав розробок, які отримали наукове визнання і минулих всебічну практичну перевірку; комплексністю використаних методів та їх адекватністю цілям і завданням дослідження; використанням стандартизованих і широко поширених психодіагностичних методик; репрезентативністю емпіричних вибірок; коректністю математико-статистичної обробки отриманих даних; застосуванням сучасних методів і високоефективних комп'ютерних технологій аналізу емпіричного матеріалу; успішної апробацією і впровадженням теоретичних і прикладних результатів дослідження в практику навчання у вузі і в системі підвищення кваліфікації фахівців і керівників.

Конкретне особиста участь автора в отриманні наукових результатів, викладених у дисертації проявилося в самостійному формулюванні основних положень концепції формування професійної компетентності фахівців у системі навчально-науково-виробничої інтеграції; в розробці стратегії організації професійно орієнтованої творчої самостійної роботи студентів; в розробці оригінального інструментарію та комп'ютерних технологій для оцінки та формування професійної компетентності фахівця у вузі і на виробництві; в структуруванні та інтерпретації стосовно завдань дослідження обширного емпіричного матеріалу.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Актуальність проблеми дослідження "
 1. Стан наукової розробленості проблеми дослідження
  актуальність проблеми дослідження, її недостатня розробленість, теоретична і практична значимість визначили вибір теми, дозволили сформулювати мету, об'єкт, предмет, гіпотези і завдання дослідження. Мета дослідження - визначити акмеологические детермінанти продуктивності акмеологической експертизи у професійній діяльності державних службовців. Об'єкт дослідження
 2. ПАТОГЕНЕЗ
  актуальною залишається синтетична концепція регуляції АТ, запропонована Guyton наприкінці 70-х років, згідно з якою регуляторні механізми відносяться до двох систем: система негайної і короткочасної ауторегуляції і система тривалого і замедденного контролю. У відповідності з цією концепцією були систематизовані основні механізми регуляції артеріального тиску. До них відносяться:
 3. хронічна серцева недостатність
  актуальні і зараз: 1. Аварійна стадія - розвивається рання гіпертрофія, помірна дилятація лівого шлуночка, що зросла навантаження на міокард призводить до мобілізації функціонального резерву, тобто активації (у його непошкоджених ділянках) синтезу білка, енергетичних процесів, збільшується маса мітохондрій, а потім і міофібрил. Однак така гіпертрофія неповноцінна, на цій стадії витрата
 4. хронічному бронхіті. Хронічним легеневим серцем.
  Актуальності і в даний час, однак для досягнення оптимального терапевтичного ефекту при призначенні цих лікарських засобів необхідно користуватися наступними рекомендаціями: 1) Ретельно зібрати алергічний анамнез, запитати про переносимість сульфаніламідів, новокаїну, анестезину, новокаинамида. 2) Якщо є сумніви, можна провести просту пробу: дати розжувати і потримати
 5. ВАГІТНІСТЬ І ПОЛОГИ ПРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ, анемії, захворюваннях нирок, цукровому діабеті, вірусному Гіпатії, ТУБЕРКУЛЬОЗ
  актуальна у всьому світі. Перебіг вагітності та пологів при цукровому діабеті вкрай несприятливо позначається на внутрішньоутробному розвитку плода, збільшується частота вад розвитку, висока перинатальна захворюваність і смертність. У клінічній практиці розрізняють три основних види цукрового діабету: цукровий діабет I типу - інсулінозалежний (ІЗЦД); цукровий діабет II типу -
 6. імунологічна несумісність між матір'ю і плодом (на прикладі Rh-сенсибілізації та Rh-конфлікту
  актуальною проблемою тільки після пологів, чого не можна сказати про анемію. Вплив анемії на стан плода обумовлено тканинної гіпоксією і серцевою недостатністю. За даними розтинів дітей, померлих від ГБП і ГБН, спостерігали характерну водянку з здуттям живота і вираженим підшкірним набряком. Завжди відзначалася виражена анемія з переважанням незрілих форм еритроцитів. При розтині виявляли
 7.  Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
    актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язане з встановленням етіологічної ролі Helicobacter pylori (H. pylori), розробкою і впровадженням у
 8.  Література
    проблеми фармакотерапії). - М.: Медицина, 1983. 51. Страйер Л. Біохімія: Т. 1 / Пер. з англ. - М.: Світ, 1984. - С. 166-177. 52. Хромов Б. М. Фізіологічна роль червоподібного відростка / / Клин. хір. - 1978. - № 4. - С. 65-69. 53. Хубер А., Хірш Г. Гінекологія дитячого та юнацького віку: Пер. з нім. - М.: Медицина, 1981. - 296 с. 54. Шамугия Л. А. Про анастомозах вен яєчників з
 9.  Лейоміома матки
    актуальних проблем клінічної практики, а саме для визначення обсягу оперативного втручання. Останнє викликано необхідністю онкологічної на-489 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості стороженності щодо визначення ступеня ризику розвитку раку в залишеній в ході субтотальной гістеректомії кукси шийки матки. Рак кукси шийки матки після
 10.  ВСТУП
    актуального розділу медицини. У цій книзі ми спробували об'єднати новітні досягнення в області контрацепції з власним клінічним досвідом, що, з нашої точки зору, сприятиме як вибору оптимального для пацієнтки методу, так і його подальшої оцінки. Особливу увагу приділено новітнім досягненням і новим можливостям у лікуванні гінекологічних захворювань за допомогою
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека