ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Російська академія наук. Психологія людини в сучасному світі, 2009 - перейти до змісту підручника

Актуальність ідей С. Л. Рубінштейна для сучасних міжнародних досліджень

На думку К. А. Абульхановой (Abulkhanova , 2007), на сучасному етапі розвитку психологічної науки виявляється особливий вплив концепції С. Л. Рубінштейна на розробку проблеми діяльності і суб'єкта. Ця проблема «придбала лідируюче, ключове, можна сказати, парадигмальне значення в розвитку вітчизняної психології та його перспективи» (Abulkhanova, 2007, p. 84). На нашу думку, йдеться не лише про розвиток власне російської психології, а й про проникнення її ідей на інші території, перш за все, у зв'язку з потребою вирішення практичних завдань.

Щоб успішно конкурувати в науці на міжнародному рівні, недостатньо продемонструвати деякі нові результати. Необхідно так само показати фундаментальну основу, культурну та історичну специфіку проведених досліджень. У вітчизняній психології ця специфіка завжди визначалася особливою увагою до методологічних підставах та теорії психічних явищ. Російськими психологами були сформульовані засадничі принципи сучасного психологічного пізнання і розроблені ключові підходи до аналізу психіки. Це стало результатом роботи багатьох поколінь видатних учених. Значні досягнення російської психології пов'язані з розробкою проблеми діяльності. Саме тут проявилася самобутність та унікальність національної науки, а також уміння вирішувати ключові питання, що постають перед світовою психологічною наукою. На жаль, західний читач має досить одностороннє уявлення про те, що в Росії називають теорією діяльності, і дуже туманне бачення інших концептуальних підходів, отримали розвиток в нашій країні. Основні досягнення російської психології зв'язуються з іменами Л. С. Виготського, А. Н. Леонтьєва і ряду їх послідовників. Обговорювати серйозно роль і місце інших вчених неможливо через відсутність доступних перекладних видань.

Найбільш яскравим прикладом такої «асиметрії» у представленнос-ти робіт російських авторів за кордоном є практично повна відсутність публікацій англійською або французькою мовою робіт С. Л. Рубінштейна. А адже саме в них дається перше систематичне уявлення про діяльність та її ролі в психічному розвитку людини (можна знайти деякі публікації німецькою мовою і лише окремі, несистематизовані статті англійською; великі роботи С. Л. Рубінштейна переведені тільки на китайську мову). Залишивши за межами даної статті причини такої ситуації, розповімо про можливі шляхи її зміни на прикладі реалізації деяких міжнародних дослідницьких проектів, успішність яких обумовлена ??систематичною роботою з розширення уявлень про нові дійових особах російської психологічної науки за кордоном.

Необхідність в такій роботі виникла, коли у наших партнерів була відзначена все зростаюча потреба в пошуку нових наукових підходів (Nosulenko, Rabardel, 1998; Nosulenko, Barabanshikov, Brushlinsky, Rabardel, 2005). Важливо підкреслити, що мова і дет не про інформуванні західних вчених про роботи наших психологів, мало відомих у них, а про організацію таких спільних досліджень, в яких їх ідеї можуть бути використані для вирішення акту альних наукових і практичних завдань. Зрозуміло, переклад і публікація робіт провідних вітчизняних вчених були однією з форм міжнародного співробітництва. Однак така публікація має сенс тільки в тому випадку, якщо її зміст відповідає на реально виникаючі питання і становить інтерес для виконання конкретних наукових досліджень. Саме на прикладі виникають у спільному дослідженні проблем можливе зустрічний рух наукової думки і зближення концепцій, що розробляються в різних країнах і в різних наукових школах.

Серед реалізованих проектів слід особливо виділити проект «Лабораторія когнітивного дизайну» (LDC, EDF R & D). Його результативність багато в чому пояснюється методологічною базою, заснованої на роботах російських психологів (див. Лалу, Носуленко, 2005; Lahlou, Nosulenko, Samoylenko, 2002). У лабораторії досліджуються особливості сприйняття і діяльності людини в природних умовах його інтелектуальної праці. Вона являє собою унікальний технічний комплекс, що дозволяє спостерігати за діяльністю людей у ??середовищі новітніх інформаційних технологій і одночасно проводити експерименти в ситуаціях використання цих технологій реальним користувачем.


Створення такої лабораторії зажадало серйозних наукових і організаційних зусиль, пов'язаних з розробкою загальної методології дослідження, із створенням методів спостереження за діяльністю людини у досліджуваній середовищі, з розробкою підходу до аналізу даних. В основу загальної парадигми дослідження, названої «експериментальної реальністю», були покладені принципи «природного експерименту» (Лазурский, 1911) і деякі методи етнографічного спостереження (див., наприклад, Cicourel, 1964, 2002). Парадигма експериментальної реальності заснована на ідеї, що в епоху бурхливого розвитку нових технологій людина виявляється в експериментальній середовищі, яку розробники цих технологій збагачують знову створюваними пристроями, без будь-якого аналізу можливих наслідків на повсякденне життя людей. Необхідно протидіяти цій техноцентріческой тенденції, включившись безпосередньо в процес трансформації середовища і створивши необхідні методи спостереження і контролю. Т. е. потрібно методологія суб'єктно-орієнтованого підходу до аналізу реальної діяльності в сучасному середовищі, підходу, що лежить в основі діяльнісної концепції С. Л. Рубінштейна. Ця парадигма передбачає також створення спеціальних експериментальних просторів, які для користувача стають природною середовищем проживання. Відмінність між «природним експериментом» і «експериментальної реальністю» полягає в тому, що остання, базуючись на суб'єктно орієнтованому аналізі, є не тільки дослідницької парадигмою, а й парадигмою безпосередньої участі в перетворенні світу: результат дослідження спрямований на зміну характеристик середовища.

Парадигма «експериментальної реальності» є свого роду продовженням дослідницького методу, застосованого С. Л. Рубінштейном. Як зазначає К. А. Абульханова (2007), принцип єдності свідомості і діяльності мав не абстрактне, а операци ональних і для теорії, і для експерименту значення. Вирушаючи від уявлення про природному експерименті, Рубінштейн будував дослідження свого колективу так, що вони не просто виявляли особливості психічних процесів і функцій в природних умовах, а в реально здійснюваної діяльності, умови і завдання якої цілеспрямовано експериментально змінювалися. Точно так само в парадигмі експериментальної реальності експеримент і його результати найбезпосереднішим чином «вбудований» в реальну діяльність і спрямований на зміну її умов. Звернення до робіт Рубінштейна визначило вихідну суб'єктну орієнтацію наших спільних досліджень. Така антропоцентрическая позиція принципово відрізняється від поширених на заході концепцій, в яких люди і знаряддя діяльності є рівноцінними «агентами» у функціональній системі (підхід розподіленого пізнання) або де людина розглядається як спонтанно реагує на оточення (моделі ситуативного дії), а не як суб'єкт, формуючий власні цілі.

Однією з важливих складових розробленої методології є подання про сприймаємо якості, що дозволило перенести кількісні дослідження в ситуацію природної діяльності людини (Носуленко, 2007; Nosulenko, Samoylenko, 2001). Завдання такого дослідження вимагає перегляду вихідної парадигми аналізу: в динамічних ситуаціях повсякденного життя людини неможливо заздалегідь виявити зміни в параметрах яких подій (як це робиться в традиційному експерименті), на перший план виходить завдання виявлення системи суб'єктивно значущих властивостей події, його сприйманого якості. Слідом за Рубінштейном ми не протиставляємо «суб'єктивне» та «об'єктивне», а розглядаємо їх як різні прояви різноманітних якостей людини, в тому числі і психічних (Abulkhanova, 2007). У сприйманому як деякого події, яка має свої зовні спостерігаються, «об'єктивно» вимірювані боку, так само «об'єктивно» виявляються і «суб'єктивні» сторони цієї події, оскільки суб'єкт в нього включений (Барабанщиків, 2002). Ці суб'єктивні складові (складові сприйманого якості) можуть бути виявлені, виміряні і проінтерпретовані за допомогою наукових методів, що забезпечують «об'єктивність» дослідження.

Такий підхід виявився продуктивним для проведення численних експериментальних і прикладних робіт, у тому числі при виконанні європейського проекту Ambient Agoras (IST / Disappearing Computer Initiative: IST-2000-25134), спрямованого на вивчення ролі нових інформаційних і комунікаційних технологій у процесах людської діяльності.
Була підтверджена залежність ефективності використання комунікаційного кошти від ступеня його інтеграції в контекст завдань виконуваної діяльності і показана необхідність початкової орієнтації на суб'єкта діяльності всього процесу розробки нових технологій. При цьому продемонстрована можливість дослідницької парадигми, що поєднує спостереження і психофізичний експеримент, якісні та кількісні методи аналізу (Лалу, Носуленко, Самойленко, 2007).

Отримані результати викликали додатковий інтерес до фундаментальних основ нашого підходу у французьких колег, що знайшло відображення в ряді дисертаційних досліджень, що демонструють практичну цінність підходу (Clouet, 2005; Geissner, 2005; Montignies, 2009). Суб'єктна орієнтація визначила обгрунтування міжнародної наукової програми «Когнітивні технології» (FMSH / DEVAR, EDF R & D), головне завдання якої об'єднати ис слідчих і розробників для обліку соціальних наслідків у розробці нових технологій. Розроблено метод так званої «суб'єктивної відеокамери» (SubCam), що лежить зараз в основі більшості досліджень реальної діяльності людини (Лалу, Носуленко, Самойленко, 2009; Lahlou, 2006). Носієм такої відео камери є безпосередній учасник дослідження. Техніка SubCam дозволяє досліднику зануритися в феноменологію діяльності так, як це бачить і чує сам суб'єкт. Визначено умови застосування методу, необхідні для отримання надійного емпіричного матеріалу: (1) забезпечення високого рівня довіри учасників дослідження і (2) методична тріангуляція як процедура порівняння даних про деяке подію, одержуваних за допомогою кількох методичних прийомів. В останньому випадку особлива роль відводиться так званій процедурі «кооперативного дебрифінгу», що дозволяє інтерпретувати зміст спостережуваних подій, їх сприймається якість.

Численні дискусії на семінарах і конференціях по-казали необхідність у самостійному проекті, спрямованому на формування в колі франкомовного наукового співтовариства більш адекватного уявлення про роботи провідних російських психологів. Враховуючи конкретний досвід проведених досліджень, найбільший інтерес зв'язувався з усуненням нестачі в інформації про різні течії в розробці теорії діяльності і, насамперед, про специфіку суб'єктно-діяльнісної концепції Рубінштейна. Результатом був випуск французькою мовою антології праць С. Л. Рубінштейна - перший систематичний виклад за кордоном суб'єктно-діяльнісної концепції та основних етапів творчого шляху автора (Носуленко, 2008; Nosulenko, Rabardel, 2007). Випуск першої антології праць С. Л. Рубінштейна на Заході з'явився конкретним результатом впровадження ідей великого російського психолога в практику міжнародних наукових досліджень.

Робота над антологією здійснювалася на тлі інших спільних досліджень, які служили перевіркою значущості пропонованих французькому читачеві робіт. Виявилося зустрічний рух ідей, що дозволили повніше інтерпретувати основні положення робіт Рубінштейна. Зокрема, намічається багато загально го в уявленнях про суб'єкта у Рубінштейна і в інструментальному підході П. Рабарделя (Rabardel, 1995, 2006), особливо в описі основних якостей суб'єкта, у виявленні співвідношення між такими поняттями, як дія і вчинок, у визначенні місця для понять діяльності та активності тощо Важливо відзначити, що розвиток інструментального підходу зв'язується у Франції як із створенням методологічної бази суб'єктно-орієнтованого дослідження, так і безпосередньо з організацією прикладних досліджень.

Таким чином, на матеріалі конкретних досліджень взаємодії людини і сучасного інформаційного середовища продемонстрована ефективність суб'єктно-орієнтованої методології С. Л. Рубінштейна. У ряді сучасних російсько-французьких досліджень показано, що принцип єдності свідомості і діяльності має реальне операциональное значення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Актуальність ідей С. Л. Рубінштейна для сучасних міжнародних досліджень "
 1. Проблема норми і аномалії в розвитку і поведінці людини (або введення в психологічну теорію відносності).
  Актуального розвитку », що характеризує те, що дитина вже може зробити самостійно, до зони« потенційного розвитку », яка характеризує те, що дитина могла б зробити разом з дорослим або зі старшим товаришем. При цьому сам процес розвитку здійснюється у взаємодії з напрямними розвиток дорослими в «зоні найближчого розвитку», що характеризує «відстань» між першими двома.
 2. Актуальність дослідження та постановка проблеми
  актуальність теми дослідження. Однією з основних причин недостатньої готовності практичних психологів до професійної діяльності вважається невідповідність традиційної парадигми вузівської підготовки цих фахівців сучасним вимогам. У вузівській практиці поки відсутня система продуктивного особистісно-професійного розвитку майбутнього психолога, переважають репродуктивні
 3.  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
    актуальність проблеми додає та обставина, що протікання соціально-психологічної адаптації до нових для військовослужбовців умов цивільного середовища після закінчення військової служби вимагає від особистості максимальної активності. Стан наукової розробленості проблеми дослідження. Теоретико-методологічні основи досліджень адаптації, особистості відображені у вітчизняній науці в кінці
 4.  Наукова та громадська діяльність С. Л. Рубінштейна в Одесі
    актуальності і на сучасному етапі її становлення. Разом з П. П. Блонским, Д. Н. Узнадзе, М. Я. Басовим, Л. С. Ви готським, Б. М. Тепловим, А. Р. Луріей, А. А. Смирновим, А. Н. Леонтьєвим , Б. Г. Ананьєва та ін він по праву належить до числа основоположників вітчизняної психології. Як писав в 1969 р. Б. Г. Ананьєв: «Біографія вченого набуває тим більшого значення, чим повніше
 5. М
    актуальною проблема вірусних інфекцій, насамперед грипу, вірусного гепатиту. Гостре соціальне значення набула проблема охорони навколишнього середовища. Характерні особливості М. в СРСР - її профілактичний напрямок, функціональний підхід до проблем патології, органічний зв'язок М. з радянським охороною здоров'я, що забезпечує населення загальнодоступною безкоштовної кваліфікованої медичної
 6.  ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
    актуальністю тем. При цьому слід врахувати, що сучасна комп'ютеризація дає можливість студенту використовувати малодоступну для широкої аудиторії інформацію по Інтернету. Це право автора включати будь-яку інформацію при інтелектуальному розумінні і її обробці. Стиль викладу відповідає спрямованості досліджуваних на факультеті предметів. Оформлення наступних сторінок приблизно таке ж
 7.  Лікарська допомога в історико-антропологічної ретроспективі
    актуальність, з лікарського досвіду різних країн, народів і епох вже використано вченими-фармакологами при розробці діючих лікарських препаратів. Творча думка фармацевтів спрямована в майбутнє. Тільки там можливі дійсні відкриття, які дозволять подолати старі і нові захворювання. Посилання на магічні таємниці східної, народної, взагалі древньої медицини сьогодні - не більше
 8.  Помилки взаємин лікаря і пацієнта
    актуальної інформації про фактори, що впливають на здоров'я, в тому числі екологічних, про послуги, про товари, про продукти та ін Про неприпустимість обмежувати доступ до інформації, необхідної для безпеки громадян, говорить закон «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» (ст . 10, п. 3). Згадані законодавчі положення безпосередньо стосуються клінічної практики. Зокрема, іноді
 9.  Медична етика. Проблеми співвідношення етики і законосообразности
    актуальністю проблем законотворчості та Нерідко терміновість прийняття федеральних, регіональних або відомчих нормативно-правових актів пояснюється необхідністю вирішення нагальних соціальних проблем, чим і обгрунтовується деяка зневага і неувага до питань медичної етики та деонтології, що відзначається в процесі нормотворчої діяльності. Такий підхід представляється абсолютно
 10.  Юридичні гарантії реалізації прав і свобод пацієнтів, як суб'єктів медико-правових відносин
    актуальна, ніж перша частина. У ній, зокрема, сказано, що "в Російській Федерації фінансуються федеральні програми охорони та зміцнення здоров'я населення, приймаються заходи щодо розвитку державної, муніципальної, приватної систем охорони здоров'я, заохочується діяльність, що сприяє зміцненню здоров'я людини, розвитку фізичної культури і спорту, екологічному і
 11.  Бібліографічний список
    ідей до нових технологій. СБ праць. М. - 2001. - С. 18. 194. Шевченко Ю.В. Безкоштовну охорону здоров'я - найбільший обман XX століття. Страхова газета. М. - 2002. N 3. - С. 7. 195. Шмельов І.А. Правовий статус і роль професійної медичної асоціації / / Правові та етичні основи медичної діяльності: міжнародний вимір і національні традиції: Матеріали Всеросійської
 12.  Еволюція права громадян на надання згоди з приводу медичного втручання (історико-правовий аналіз)
    актуальність цього міжнародного документа залишається актуальною до теперішнього часу. Типовий судовий процес Нюрнберга - справа професора Розі. У концтаборі під Бухенвальдом знаходилися дві групи ув'язнених, інфікованих збудником черевного тифу. Ув'язнені однієї групи були щеплені від інфекції, у другій групі ув'язнені не прищеплювалися. Усього в експерименті в примусовому порядку
 13.  Розробка теоретико-правової моделі розвитку законодавства у сфері охорони здоров'я Росії
    актуальних у рамках несформованого демократичного суспільства. Це, насамперед, захист прав осіб, які страждають психічними розладами, оскільки використання психіатрії, як методу політичного тиску в СРСР було досить поширене. Бурхливий розвиток трансплантології, значна кількість відомчих нормативно-правових актів, прийнятих в радянський історичний період, і
 14.  Бібліографічний список
    ідей до нових технологій. СБ праць. М. - 2001. - С. 18. 141. Шевченко Ю.В. Безкоштовну охорону здоров'я - найбільший обман XX століття. Страхова газета. М. - 2002. N 3. - С. 7. 142. Елерс А. Ринок і мораль. Сучасна медицина не може відсторонитися від етичних питань. У збірнику праць: Сучасне медичне право в Росії і за кордоном. Відп. Редактор Дубовик О.Л., Пивоваров Ю.С. М.:
 15.  Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
    актуального. До числа акмеологічних може бути віднесений розвинений в працях С.Л.Рубинштейна і його школи принцип потенційного і актуального, імпліцитного і експліцитного. Цей, здавалося б, загальнофілософської принцип дозволив спочатку в загальній психології зрозуміти саму особистість як проективну, перспективну, не вичерпується готівкою даними систему. Для акмеології він служить в двоякою функції: 1)
 16.  Особистісні якості в системі професійної майстерності кадрів управління та проблема їх вдосконалення
    актуальність постановки проблеми можливості їх розвитку. Проблема особистісних якостей управлінців набуває особливого значення у зв'язку з окреслилися останнім часом тенденціями розвитку економічного життя, що висунули по відношенню до менеджменту нові вимоги. Компанії, що працюють у високотехнологічних областях, потрапили в даний час в ситуацію, що характеризується дуже швидким
 17.  ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПСИХОЛОГА ЯК ВЧЕНОГО: ХАРАКТЕРИСТИКИ І ТИПОЛОГІЯ
    актуальні для розвивається ними науки в той час, в який вони жили. Якщо говорити про головне, то С.Л.Рубинштейн, послідовно спираючись на діалектико-ма-теріалістіческую парадигму і узагальнивши результати досліджень, які були в його розпорядженні, побудував, висловлюючись фігурально, від фундаменту до даху будівля психологічної науки, а Б.Г. Ананьєв розробив принципово новий методологічний
 18. Р
    актуальну оптимальну управлінську позицію. Він визначає оптимальну рольову позицію суб'єкта в певному типі команд, що забезпечує найменш енерговитратне поведінку в міжособистісному внутрішньокомандному взаємодії. Р.к. відображає індивідуально-стильові особливості внутрікомандного взаємодії, обумовлені синтезом глибинно детермінованих стійких патернів поведінки
 19. С
    актуального (Т.І.Артемьева, Г.С.Тарасов та ін), який істотний для акмеології. Актуальні С. не вичерпують всіх не розкритих, нереалізованих можливостей людини, які необхідно диагносцировать, актуалізувати, підтримувати. У сучасній психології та акмеології найбільш актуальною виявляється, по-перше, проблема відповідності (невідповідності) С. людини його професійної
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека