ГоловнаПсихологіяАкмеологія
ЗМІСТ:
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2004
Видання розглядає зміст психологічного феномена "акме" у соціально-особистісному, віковому, професійному аспекті; визначає предмет, понятійний апарат, методологічні основи та специфіку методів дослідження в акмеології - науці, що виникла на стику природних, соціальних і гуманітарних дисциплін; відображає її сучасний стан.

Рекомендовано Навчально-методичною радою РАГС для слухачів різних форм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, що вивчають навчальний курс "Акмеологія".
ЗАГАЛЬНА акмеології
Предмет акмеології та її місце в системі наук
Предмет і понятійний апарат акмеології
Місце акмеології в системі суспільствознавства і людинознавства
Соціокультурний контекст акмеологічного пізнання
Науково-методологічні орієнтації акмеологічних досліджень і розробок
Зв'язки акмеології з обществознанием
Взаємозв'язки акмеології з людинознавства
Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності
Завдання акмеології
Комплексне вивчення розвитку людини на щаблі дорослості
Виявлення мікро-і макроакме, що досягаються людьми в индивидному, особистісному і суб'єктному розвитку
Вивчення процесу оволодіння людиною професією
Методологічні принципи і підходи в акмеології
Загальні методологічні та конкретні методологічні підходи і принципи в акмеології
Загальнометодологічні підходи в науковому дослідженні (комплексний, системний, суб'єктний)
Загальнометодологічні принципи наукового дослідження (детермінізму, розвитку, гуманізму)
Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний , зворотного зв'язку)
Принцип детермінізму розвитку
Механістична трактування детермінізму
Особливості акмеологічного розуміння детермінації
Структурні типи детермінації розвитку
Методи акмеології
Специфіка і сутність акмеологічної діагностики
Теоретико-методологічні підстави та концептуальні підходи в діагностиці
Специфіка об'єкта, предмета і завдань акмеологічної діагностики
Специфіка діагностичного показника
Основні методологічні принципи акмеологической діагностики
Основні методи діагностики та види діагностичних досліджень
Специфіка побудови вибірки в діагностиці
Методи акмеологічних досліджень
Експеримент в акмеології
Експеримент як метод дослідження
Види експерименту
Діагностичні методи
Загальна характеристика діагностичних методів. Тестові методики в акмеології
психобіографічний метод
Акмеологическая експертиза
Акмеологическое вивчення людини як індивіда, особистості, суб'єкта діяльності
Акмеологическое розуміння людини як індивіда
Індивід і індивідуальність
Типологія індивідуальностей
Темперамент
Розподіл успадкованих ознак
Акмеологическое розуміння особистості
Психологічний підхід до особистості
Співвідношення акмеологічного і психологічного підходів до особистості
Співвідношення психологічного і акмеологічного підходів до особистості
Співвідношення ідеалу "вершини" розвитку особистості, її реального стану і способу вдосконалення як акмеологічна модель особистості
Акмеологическое розуміння суб'єкта
Суб'єктна парадигма в психології та акмеології
Дискусії про значення поняття суб'єкта
Основні напрямки вивчення суб'єкта в акмеології
Акмеологическое якість і критерії визначення суб'єкта
Акмеологический підхід до періодизації вікового розвитку людини
Теоретичні принципи переодізаціі вікового розвитку
Основні характеристики людини в різні періоди його вікового розвитку
Основні характеристики людини в період дитинства
Основні характеристики людини в дошкільному віці
Основні характеристики людини в молодшому шкільному віці
Основні характеристики людини в підлітковому і юнацькому віці
Основні характеристики людини в період ранньої дорослості
Основні характеристики людини в період середньої дорослості
Дорослість і зрілість як найважливіша для акмеології ступінь життєвого циклу людини
Вершини в розвитку людини (або його "акме") і їх основні характеристики
Феномен "акме" і його головні характеристики
"Акме" в професійному розвитку людини
Сутність феномена "акме" у професійному розвитку
Види професійного "акме"
Критерії професійного "акме" у співвіднесенні з показниками професіоналізму та професійної компетентності
Умови досягнення професійного "акме"
"Акме" в контексті життєвого шляху людини
Підходи до вивчення життєвого шляху людини
Структура життєвого шляху
Особистість як суб'єкт життєвого шляху
Вищі досягнення - "акме" в життєвому шляху особистості
"Акме" в особистісному розвитку людини
" Акме "в контексті індивідуального розвитку людини
Індивідуальність в системі якостей людини і акме
Інтегральна індивідуальність як результат і як умова розвитку людини
Стиль як система узгодження індивідуальності людини з середовищем
Типологія стилів
"Акме" в контексті розвитку індивідуальності людини
Поняття індивідуальності
Сутність аутопсихологической компетентності як способу розвитку "акме" у контексті індивідуальності
Акмеологические компоненти аутопсихологической діяльності
Типології особистості та характеру
Види психологічних захистів
Типологія стилів мислення
"Акме" в груповий професійної діяльності
Робоча команда як соціально-психологічне поле колективного "акме"
Організаційна середу робочої команди як зовнішнє умова розвитку колективного "акме"
Соціально-психологічні характеристики робочої команди як внутрішнє умова розвитку колективного "акме"
"Акме" громадянськості
Актуальність проблеми громадянського становлення особистості в суспільстві
Громадянське виховання як відображення інтересів особистості, суспільства і держави
Гражданственность і професіоналізм. Акмеологические умови і фактори громадянського становлення особистості
"Акме" громадянськості як вершина громадянської зрілості особистості професіонала
"Акме" як феномен розвитку групи, організації, спільності
"Акме" в художньо-творчій діяльності
Цілісність і неповторну своєрідність - важливі властивості людей та їх груп
ПРИКЛАДНА акмеології
Види прикладної акмеології
Предмет і завдання прикладної акмеології
Прикладна акмеологія в структурі акмеологічного знання
Методологічні основи фундаментальної і прикладної акмеології
Критерії виділення прикладних областей акмеології
Педагогічна акмеологія
Сутність педагогічної акмеології
Критерії та рівні професіоналізму педагога
Види професійної компетентності педагога
Акмеограмма педагога
Акмеологические технології в праці педагога
Управлінська акмеологія
Сутність управлінської діяльності
Особливості управлінської діяльності
Критерії і рівні управлінської діяльності
Шлях до ускладнення аналізу управлінської діяльності
Управлінське майстерність і творчість в управлінській діяльності. Особистісні якості, характерні для управлінця високого і вищого рівня професіоналізму
Акмеограмма управлінця
Акмеологические технології у діяльності управлінця
Політична акмеологія
Проблема професіоналізму в політиці
Процес становлення політика як фактор формування професіоналізму
Психологічна готовність до політичної діяльності
Резюме
Військова акмеологія
Медичне акмеологія
Медицина та акмеології
Сутність медичної акмеології
Основні категорії, поняття медичної акмеології
Медичне забезпечення акмеологічного процесу
Специфіка професійної діяльності медичного працівника, його професійно важливі якості
Інформаційна акмеологія
Сутність інформаційної акмеології та її зв'язок з процесом інформатизації суспільства
Види інформаційної діяльності
Шляхи досягнення професіоналізму в інформаційній діяльності
Етнічна акмеологія
Сутність етнічної акмеології
Етноекологіческій аспект "акме"
Етнопсихологічний аспект "акме "
Етнополітичний аспект" акме "
Сутність акмеологічних технологій особистісного та професійного розвитку
Сутність акмеологічних технологій особистісного та професійного розвитку
Місце технології в системі науки і практики
Феномен "технологія"
Феноменологія "психотехнології"
Сутність акмеологічних технологій
Акметектоніка
Методи якісної оцінки і кількісного виміру особистісного та професійного розвитку
Методи вимірювання та оцінки особистісного і професійного розвитку
Кількісні та якісні виміри
Основні напрямки вимірювання особистого та професійного розвитку
Суперечності особистісного та професійного розвитку
Особистісний та професійний розвиток і його моніторинг
Основні види акмеологічних технологій вдосконалення особистісного та професійного розвитку людини
Навчальні технології
Акмеологические технології в процесі навчання
Етапність і рівні навчання
Інформаційні технології в навчанні
Педагогічні системи та автоматизовані навчальні комплекси
Системи інтенсивного автоматизованого навчання
Комп'ютерні системи підготовки навчально-наочних посібників
Технологам ігромоделірованія
Опції ігромоделірованія у розвитку діяльності, особи і групи
Механізм ігромоделірованія
Моделювання розвитку в іграх
Управління ігромоделірованіем як акмеологічна модель управлінської діяльності
Технологічні форми управління ігромоделірованіем
Управління розвитком професійних якостей управлінців у ігромоделірованіі
Ігромоделірованіе в системі акмеологической служби в управлінських структурах
Технології псіхоконсультірованіе
Сутнісні характеристики психолого-акмеологічного консультування
Особливості запитів клієнта
Стратегія психолого-акмеологічного консультування
Основні прийоми консультативної роботи
Схема сеансу індивідуального консультування
Акметехнологіческое забезпечення особистісно-професійного розвитку людини акмеологической службою
Технології розвитку аутопсихологической компетентності
Акмеологические технології допомоги людині в організації та оптимальному здійсненні ним свого особистісного та професійного розвитку
Технології ресурсозбереження
Технології оптимізації емоційної стійкості
Акмеологія:
 1. Хватова М. В.. Концепція розвитку акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я молоді - 2012 рік
 2. Вербина Г. Г.. Психолого-акмеологічна концепція розвитку професійного здоров'я фахівця - 2011 рік
 3. Контрольна робота. Акмеологический підхід до періодизації вікового розвитку людини - 2011 рік
 4. Соловйов І.О.. Розвиток професіонала в акмеологической середовищі - 2011 рік
 5. Постнікова М. І.. Психологія відносин між поколіннями в сучасній Росії - 2011 рік
 6. Хащенко Т. Г.. Особистісна готовність студентів До підприємницької діяльності: Психологічний зміст та умови формування - 2011 рік
 7. Волкова Є. В.. Розвиток ментальних структур як основи спеціальних здібностей - 2011 рік
 8. Манойлова М.А.. Акмеологическое розвиток поліетнічної компетентності суб'єктів освіти - 2011 рік
 9. Екзаменаційна робота. Основи акмеології - Акме. Акцентуації. Акмеограмма - 2010 рік
 10. Контрольна робота. Характеристика основних акмеологічних шкіл - 2010 рік
 11. Бєлов В.Г.. Психолого-акмеологическое супровід підлітків з делінквентною поведінкою: концепція, модель, технології - 2010 рік
 12. Бусигіна І.С.. Корпоративна безпека як акмеологическое підставу продуктивної життєдіяльності організації - 2010 рік
 13. Орестові В. Р.. Акмеологическая концепція ідентифікації державних службовців - 2010 рік
 14. Толстих Н. Н.. Розвиток часової перспективи особистості: культурно-історичний підхід - 2010 рік
 15. Шпаргалка. Акмеологія - 2009 рік
 16. Зазикін В.Г.. Короткий акмеологический словник - 2009 рік
 17. Екімчік О.А.. Когнітивний і емоційний компоненти любові у людей різного віку - 2009 рік
 18. Карабущенко Н. Б.. Феномен еліти: історико-психологічні підстави та шляхи розвитку - 2009 рік
 19. Плугіна М. І.. Акмеологическая концепція Професійного становлення преподаватeлей вищої школи - 2009 рік
 20. Бобрищев А. А. Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств - 2009 рік
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека