Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня
Екзаменаційна робота. Основи акмеології - Акме. Акцентуації. Акмеограмма, 2010 - перейти до змісту підручника

АКМЕОГРАММА№ ___

«___» ___200__г.

Ф.И.О.___

Пол Чоловік / Жен

Вік 21 - 40 років

Освіта Вища Спеціальність Журналіст___

Кадрове рух Корреспондент - редактор - головний редактор (для журналіста друкованого видання) Кореспондент - редактор - режисер - продюсер - шеф-редактор - керівник каналу / радіостанції (для теле-і радіожурналіста)

Рівень кваліфікації Від середньої до високої

Перепідготовка та підвищення кваліфікації Самоосвіта. Курси підвищення кваліфікації

1. Підструктура здібностей і потенціалу

- Складні приватні здібності. Необхідні творчі, художні здібності.

- Наявність обдарованості або таланту. Можливо наявність лінгвістичної обдарованості - здатності використовувати мову для стимуляції пошуку, передачі інформації і творення.

- Оцінка потенціалу особистості. Потенціал особистості журналіста повинен бути на високому рівні і включати в себе такі обов'язкові для його професійної діяльності складові, як висока психологічна і соціальна активність, розвинена соціальна культура, високий рівень знань, умінь, навичок професійного та побутового характеру, а також високий рівень духовно-морального розвитку особистості.

2. Підструктура індивідуальності

- Характеристики образу «Я»: Соціальне «Я» журналіста має бути адекватно його соціальної ролі, сприяти ефективній взаємодії з людьми. У журналіста не повинно бути конфліктом з фізичним «Я», оскільки він займається публічною діяльністю. Також у журналіста має бути сформований психологічний «Я», що визначає його як творчу, ерудованих особистість.

- Особливості мотивації і потреби в досягненнях - полягають в орієнтації на результат, а також творчому підході до виконання професійної діяльності.

- Характеристики самооцінки. Самооцінка має бути адекватна, можлива злегка завищена внаслідок публічності.

- Характеристики ціннісних орієнтації, інтереси. Ціннісні орієнтації як орієнтири поведінки повинні виражатися у журналіста в прагненні доносити до людей достовірну інформацію. Основними інтересами журналіста є журналістика, література. Тематика, в якій спеціалізується журналіст (спорт, музика, економіка, медицина), характеризує його додаткові інтереси.

- Оцінка самореалізації виробляється на основі досягнень в професійній сфері, а також в інших сферах життя (сім'я, друзі, інтереси).

3. Підструктура спрямованості

- Характеристики спрямованості: рівень спрямованості високий (у журналіста переважає суспільна значущість спрямованості); спрямованість широка і глибока (широке коло інтересів особистості і достатня їх глибина); інтенсивність спрямованості висока (усвідомлені дії у професійній діяльності та повна переконаність у їх ефективності).

- Зміст спрямованості - на процес і результат.

- Ставлення до професійної діяльності - творче.

- Спрямованість на взаємодії - висока, тому що у професійній діяльності журналістові необхідно вміти легко вступати в контакт, розташовувати до себе і розвивати розмову з співрозмовником, а також необхідно вміти працювати в команді професіоналів ЗМІ.


4. Підструктура характерологічних особливостей і моральних якостей

- Цілеспрямованість - необхідна для досягнення високих результатів.

- Ініціативність - схвалюється, тому що професія творча.

- Воля - необхідна як вміння долати перешкоди, що виникають на шляху досягнення цілей професійної діяльності.

- Організованість - дуже важлива для роботи і сприяє досягненню високих результатів, однак в роботі журналіста часто зустрічаються непередбачені ситуації, графік роботи зазвичай не вдається чітко спланувати.

- Відповідальність за результати діяльності повністю лежить на журналістові, т.к. його діяльність носить авторський характер.

- Відсутність заздрості до успіхів інших. У помірній формі заздрість до успіхів інших може бути мотивуючим чинником і допомагати досягненню найвищих результатів.

- Гуманістична спрямованість у відносинах - необхідна, тому робота спрямована в основному на взаємодію з людьми.

- Чесність - в роботі журналіста повинна бути на першому місці серед всіх моральних якостей, тому що він є носієм інформації в маси.

- Порядність - як неможливість свідомо здійснювати вчинки, які суперечать соціальним нормам, нормам міжособистісних взаємин, - також повинна бути невід'ємною рисою особистості журналіста, чия діяльність багато в чому пов'язана зі взаємодією з людьми.

- Принциповість - як безумовне слідування своїм переконанням - може негативно вплинути на результат професійної діяльності журналіста, оскільки його діяльність пов'язана з творчістю, умінням адаптуватися до різних ситуацій, знаходити нестандартні рішення, можливо, навіть суперечать його переконанням .

- Об'єктивність - в роботі журналіста необхідна, тому в його обов'язки входить інформування людей достовірними фактами.

5. Підструктура професійних характеристик

- Професійна компетентність - в галузі журналістики, а також в тій області, в якій спеціалізується журналіст (спорт, музика, економіка, медицина).

- Глибина професійних знань і умінь - визначається терміном роботи за фахом, наявністю досвіду.

- Професійна креативність - необхідна характеристика професійної діяльності журналіста.

- Характеристики професійних умінь: збір інформації (опитування, інтерв'ю, робота з документами, літературними джерелами), аналіз та інтерпретація інформації, пошук найбільш значущих подій, явищ, фактів, літературна обробка матеріалу з урахуванням жанрової своєрідності , стилістичної подачі фактів, журналістських прийомів (у письмовій та усній формі), підготовка матеріалу до публікації.

6. Акмеологические інваріанти професіоналізму

- Сила особистості, що виявляється при здоровому почутті впевненості у своїх силах і в контролі над собою, є невід'ємною рисою особистості журналіста, якому часто доводиться працювати в напружених, а часом і екстремальних ситуаціях.

- Рівень антиципації - як здатності людини уявити можливий результат дії до його здійснення, повинен бути досить високий у журналіста, тому що з усієї кількості отриманої інформації він повинен вибирати такі події різних сфер життя для висвітлення їх у засобах масової інформації, які будуть представляти інтерес для слухачів і глядачів.


- Рівень саморегуляції - високий.

- Уміння приймати і реалізовувати рішення - необхідно.

- Рівень працездатності - необхідна психологічна та фізична витривалість внаслідок роботи в умовах дефіциту часу, екстремальних ситуаціях.

- Специфічні особливості професіоналізму полягають в тому, що в роботі журналіста поєднується спрямованість на роботу з інформацією та на створення за допомогою слова художнього образу.

- Психологічні професійно важливі якості: розвинуте словесно-логічне та образне мислення, хороший рівень розвитку пам'яті, високий рівень розвитку комунікативних характеристик (вміння встановлювати контакт, викладати та аргументувати свою точку зору, чути і розуміти іншого, задати питання), самоконтроль, об'єктивність, організованість, гнучкість, тактовність, доброзичливість, широкий кругозір. Схильність до роботи з людьми та художніми образами.

- Особистісно-ділові якості: вміння працювати самостійно при мінімальному контролі, вміння працювати в команді, здатність знаходити взаєморозуміння з партнерами, здатність до швидкої і точної реакції, вміння збирати і систематизувати інформацію, здатність знаходити нестандартні рішення , вміння формулювати і висловлювати думки (усно і письмово).

7. Узагальнені додаткові дані

При роботі на радіо також пред'являються високі вимоги до дикції журналіста, а при робота на телебаченні - і до зовнішності. Області застосування професії журналіст: у редакціях газет, журналів, телебачення, радіокомпаній, літературних спілок, в прес-центрах, в освітніх установах. Слід мати на увазі, що професія журналіста зазвичай вимагає швидкої реакції на ситуацію. Можливі ситуації роботи в умовах підвищеного ризику життю і здоров'ю. Можуть бути відрядження в "гарячі точки" в умовах ненормованого робочого дня, в екстремальних умовах.

Є медичні обмеження: поганий зір і слух, істеричність, дратівливість, дефекти зовнішності. 8. Розгорнуте загальний висновок

Професійної завданням журналіста є інформування людей достовірними фактами, тобто подача нової достовірної інформації в образному, запам'ятовується, емоційно пофарбованому і естетично досконалому вигляді.

Журналіст повинен знати: філологію, іноземні мови, гуманітарні науки, літературу, психологію спілкування та ін

Журналіст повинен вміти: збирати інформацію (застосовуючи опитування, інтерв'ю, роботу з документами, літературними джерелами), аналізувати та інтерпретувати її; шукати найбільш значущі події, явища, факти; описувати отриману інформацію відповідно до вимог стилю, жанру, канонами літератури; готувати матеріал до публікації.

Необхідні якості, що забезпечують успішність у професії: комунікабельність, допитливість, словесно-логічні здібності, творчі, художні здібності, гнучкість мислення, образне мислення, хороша пам'ять (особливо зорова, слухова), оригінальність, винахідливість, різнобічність інтересів, вміння викладати доступною мовою отриману інформацію, рухливість (мобільність), фізична витривалість, чесність у викладі матеріалу, тактовність, ввічливість, інтерес до пошуку вирішення актуальних проблем, прагнення до постійного саморозвитку, профсамосовершенствованію.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" АКМЕОГРАММА "
 1. Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності
  Інтенсивно розвивається останнім часом у взаємодії з теорією управління, педагогікою і психологією акмеологія суттєво змінює акценти у сфері професійної підготовки кадрів і в системі безперервної освіти. При акмеологічному підході домінує проблематика розвитку творчих здібностей професіоналів з урахуванням різних аспектів підготовки кадрів і вдосконалення їх
 2. Теоретико-методологічні підстави та концептуальні підходи в діагностиці
  Потреба в діагностичних дослідженнях зростає в кризових і перехідних станах суспільства, коли посилюється мінливість і неузгодженість у всіх сферах життєдіяльності. Тому найбільш актуальними для науки є ситуації зародження нових соціальних явищ, процеси самоорганізації і самовизначення як суспільства, так і людини, проблеми інтеріоризації та інтеркоммунікатівності
 3. Методи акмеологічних досліджень
  План 1 . Загальна характеристика методів, застосовуваних в акмеологічних дослідженнях. 2. Акмеологический і акмеоцентріческіе підходи. 3. Акмеографіческіе опису та акмеограмма. 4. Практика застосування акмеологічних методів. Ключові слова: акмеографіческій підхід, акмеоцентріческій підхід, акмеологічний метод, акмеограмма, акмеологічний аналіз, акмеологические умови і
 4. Експеримент як метод дослідження
  Акмеологія як відносно молода наука розробляє свій методичний інструментарій - сукупність методів і методичних прийомів, адекватних її предмету і завданням. Одним з напрямків цієї роботи є створення експериментальної акмеології, яка передбачає використання експериментальних методів у акмеологічних дослідженнях. Предметом вивчення в акмеології є процес
 5. Види експерименту
  Розглянемо застосування різних видів і форм експерименту в акмеологічному дослідженні. Види експерименту можуть відрізнятися в залежності від мети, змісту гіпотез, від умов проведення. Найбільш сприятливий для задач акмеологічного дослідження природний експеримент, обгрунтований А.Ф.Лазурский. Він полягає у наближенні до природних умов життя і діяльності суб'єкта, в яких
 6. Діагностичні методи
  План 1. Загальна характеристика діагностичних методів. Тестові методики в акмеології. 2. Психобіографічний метод. 3. Акмеологічекая експертиза. Ключові слова: діагностичні методи в акмеології, тест, психобіографічний метод, акмеологічна експертиза. - Діагностичні методи в акмеології - система методів, що дозволяє встановити той чи інший рівень розвитку особистості,
 7. Загальна характеристика діагностичних методів. Тестові методики в акмеології
  Діагностичні методи. У акмеології застосовуються всі основні діагностичні методи, які використовуються в психології, психіатрії, педагогіки, соціальної психології та деяких інших суміжних науках. При цьому було б невірно недооцінювати такі перевірені методи, як бесіда, спостереження, експеримент, тестові методики та ін Ці методи володіють потужними діагностичними функціями.
 8. "Акме" в професійному розвитку людини
  План 1. Сутність феномена "акме" в професійному розвитку. 2. Види професійного "акме1 '. 3. Критерії професійного" акме "у співвіднесенні з показниками професіоналізму та професійної компетентності. 4. Умови досягнення професійного" акме ". Ключові слова: професійне" акме ", професіоналізм, професійна компетентність, професіонал, професійне
 9.  Критерії професійного "акме" у співвіднесенні з показниками професіоналізму та професійної компетентності
    При оцінці наявності і характеру професійного "акме" у конкретної людини важливо враховувати психологічні показники професіоналізму та компетентності, що склалися в даній професії і в професійному співтоваристві, а також психологічні знання про професіоналізм. Виявлення та оцінювання професійного "акме" залежить від того, як розуміється професіоналізм, які показники
 10.  Громадянськість і професіоналізм. Акмеологические умови і фактори громадянського становлення особистості
    Як відомо, основоположною категорією акмеології, на даному етапі її розвитку, є категорія професіоналізму. На думку відомого вченого А.А.Бодалева, професіонал - "це суб'єкт діяльності, що володіє такими характеристиками розуму, волі, почуттів або, якщо хочете дивитися більш узагальнено, такими психічними властивостями, які представляють стійку структуру, дозволяють йому на
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека