ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2004 - перейти до змісту підручника

"Акме" як феномен розвитку групи, організації, спільності

План

1. Загальнотеоретичні та акмеологические передумови застосування акмеологічних критеріїв до групових суб'єктам.

2. Співвідношення соціального, психологічного та акмеологічного підходів у дослідженні "акме" як феномена розвитку групи, організації, спільності.

3. Акмеологические критерії та показники досягнення групою акме.

Ключові слова: "акме", "акме" групи, "акме" організації, критерії досягнення групою "акме", умови та чинники розвитку груп і досягнення "акме".

- "Акме" групи - показник найвищих досягнень в її діяльності, рівні організації та самоорганізації, згуртованості людей на основі спільних цілей, інтересів, цінностей;

- "акме "організації-вищий прояв здатності до організації та самоорганізації, спрямованих на вирішення значущих для неї і для суспільства завдань;

-" акме "спільності - сукупність базових, значущих для групи в цілому і входять до неї людей цінностей, які об'єднують людей не тільки загальними цілями і спільною діяльністю з їх досягнення, а й забезпечують їх духовну єдність, свідомість і почуття "ми";

- критерії досягнення групою "акме": об'єктивні (результативність діяльності , ефективність роботи, високий рівень організації та самоорганізації), суб'єктивні (сформованості общегрупповие цілей, інтересів, цінностей)-кожен з критеріїв необхідно співвідносити з етапами, стадіями розвитку групи та показниками, що відображають рівень її розвитку (від стадії утворення, далі - становлення , до зрілості). Вищим показником розвитку групи, її "акме" є перетворення зовнішніх полагаємих цілей і цінностей в значимі для групи і окремих її членів;

- умови і фактори розвитку групи та досягнення нею "акме" - зовнішні та внутрішні умови, що стимулюють виконання групою її соціальних функцій, гармонізація внутрішньо-і міжгрупових відносин; збалансованість основної діяльності і супутніх їй видів діяльності; узгодженість індивідуальних і групових інтересів і цінностей; переважання моральних і духовних начал в ділових і міжособистісних відносинах.

Розвиток особистості як суб'єкта діяльності в період "дорослості", "зрілості" Б.Г. Ананьєв характеризував як фазу онтогенезу, "коли людина живе найбільш продуктивної творчої, професійної та соціально-активної життям". Отже, одним з показників зрілості особистості є система соціальних відносин, якими він пов'язаний з іншими людьми, як окремими індивідами, з особистостями, асоційованими та об'єднаними у відповідні групи, організації, спільності. Таким чином, людина на стадії зрілості виступає не тільки як суб'єкта діяльності, а й суб'єкта відносин. У цьому зв'язку його статусну і рольову характеристику доцільно включати в загальну систему показників і критеріїв досягнення акме. Багатство особистості визначається багатством її об'єктивних відносин і зв'язків зі світом, іншими людьми, її суб'єктивного ставлення до світу і інших людей. Логічно при цьому припустити, що асоційований індивід, тобто сформована з окремих особистостей група, теж може бути розглянута з точки зору акмеологічних критеріїв зрілості і досягнення вершин свого розвитку, що виражається в системі об'єктивних відносин і суб'єктивних показників.

Які ж теоретичні передумови, які дають підставу застосувати критерій акме і до "сукупного людині" - групі, організації, спільності?

Насамперед, це діяльнісний, а разом з ним суб'єктний підходи в акмеологічному дослідженні, які, будучи загальнонауковими принципами соціального та гуманітарного пізнання, використовуються і в акмеології. У найзагальнішому вигляді діяльність розглядається як форма активності особистості, за допомогою якої задовольняються її основні потреби, здійснюється засвоєння і зміну зовнішнього середовища, а разом з цим і самої людини.

Діяльність постає як взаємопереходів суб'єкта в об'єкти (Г.С. Батищев). Так як системоутворюючим ознакою діяльності є предметність, вона виступає основою людської активності і творчості. Діяльне ставлення до навколишньої природи, світу, обставинам змушує людини створювати, творити певну реальність, якої немає в природному світі, але в якій людина потребує у відповідності зі своїми потребами. Так, людина з істоти, пристосовуватися до обставин, перетворюється на істоту, їх творить, а значить, він набуває властивості суб'єкта діяльності: предметна діяльність є будівництво культури як єдність і тотожність освоєння і творчості (Г.С.Батіщев).

Як зазначає Г.С. Батищев, культурно-історичний суб'єкт діяльності являє собою тотожність суспільної людини і людської громадськості. Суб'єкт являє собою сукупність міжіндивідуальних сутностей людини-творця. Що ж це за сутності? Це не існують між людьми або незалежно від них, над ними і не утворюють суму індивідуальних, а якісно нові освіти - сутності другого порядку, вищого порядку - соціальні сутності.

Щоб зрозуміти характер цих сутностей, необхідно взяти до уваги і та обставина, що діяльність людини, будучи предметної, має ще одну істотну характеристику: вона носить спільний характер. Історично сприяючи збереженню людини в боротьбі з природою і відшкодовуючи його індивідуальну слабкість в цій боротьбі, спільна діяльність і життєдіяльність забезпечили розвиток родового людини в філогенезі. Разом з тим кожен раз спільне буття з іншими забезпечує становлення людини як особистості, як суб'єкта, як індивідуальності (в онтогенезі). Включаючись у спільну життєдіяльність, людина вступає в складну і різноманітну систему відносин (об'єктивних і суб'єктивних) з іншими людьми. Безпосередньо реальною формою цих відносин виступає спілкування, процес, в якому внутрішній світ однієї людини відкривається для іншого. Але щоб це сталося, група, спільність повинна стати референтної, тобто такий, цінності якої приймаються цими людьми.

У такій групі асоціації, спільності відносини взаємної залежності, що визначаються спільністю цілей і спільних дій з їх досягнення, не обмежують індивідуальні прояви, а сприяють їх розвитку, і тому в такій групі-спільності можлива справжня свобода як Самосутність, самоцінність, а не як свобода "від чогось", "від когось".

Якщо особистість виступає як суб'єкт взаємодії, то група, суспільство можуть бути розглянуті як деякі суб'єкти, що представляють собою сукупність взаємодіючих індивідів і разом з тим якісно нові освіти, які можна описати або охарактеризувати через систему відносно стійких критеріїв, а також динамічних показників, що змінюються залежно від рівня розвитку групи.

Щоб розкрити специфіку акме групи, організації, спільності, необхідно синтезувати філософський, психологічний і акмеологический підходи.
Почнемо з філософського підходу.

Стосується суспільству як системі і складовим його елементам, соціальній структурі - різним соціальним групам ми вже говорили не просто про суб'єкта, а про соціальне суб'єкті, слідуючи певній логіці дійсного світу і пізнання.

Суспільство як система функціонує і розвивається, забезпечуючи виробництво і відтворення: 1) живих людей; 2) матеріальних і духовних засобів життя; 3) форм суспільних відносин і спілкування. Спільна діяльність (соціальна практика) здійснюється в контексті суспільних відносин, які виступають як внутрішня, стійка, істотна зв'язок, що носить об'єктивний характер, не враховуючи яку людина не може добитися адекватного дії. Проте "безособові" суспільні відносини існують лише в абстракції, оскільки історію роблять люди, і в їх діяльності та відносинах (уже персоніфікованих) ці відносини "оживають", набуваючи завжди конкретну персоніфіковану форму. Історію роблять люди, що переслідують певні цілі, що мають свої інтереси, які знають або які не знають її закони, що враховують або що не враховують реальні обставини, що надходять свідомо чи під впливом пристрасті.

У спільній діяльності люди об'єднуються в ті чи інші групи, асоціації, об'єднання. Так з'являються соціальні суб'єкти: великі і малі соціальні групи, спільності, інститути, що забезпечують функціонування суспільства і особистості, залучення окремого індивіда у спільну діяльність. Між різними груповими суб'єктами складається специфічний вид суспільних відносин - соціальні відносини. Вони можуть носити характер співробітництва, суперництва, взаємодопомоги і конкуренції, єдності чи конфронтації, протистояння аж до конфлікту. Спільна життєдіяльність породжує необхідність узгодження дій окремих людей, організації їх індивідуальних зусиль на досягнення загальних цілей і відображається в усвідомленні кожним своєї причетності до товариства як умови власної виживаності, успішності, самореалізації.

Категорія "соціальне" вживається в різних сенсах. У науці можна виділити розуміння "соціального" у вузькому сенсі слова як специфічної сфери "суспільного". Проте має місце розуміння "соціального" в широкому сенсі слова як синоніма громадського, що означає приналежність, включеність явищ в сферу надорганическое, який володіє певними субстанціональними характеристиками, що не зводиться до властивостей інших сфер реальності. Для визначення якісної специфіки соціальної системи необхідно враховувати внутрішні та зовнішні обставини, які у взаємодії утворюють її цілісний спосіб життя, спосіб відтворення в середовищі існування. Способом існування, виділяє людей з природи, є цілеспрямована діяльність окремого і сукупного людини. Соціальний суб'єкт здійснює свою життєдіяльність у конкретному історичному та соціокультурному контексті, що визначає характер цієї діяльності, а також рамки активності та самореалізації суб'єкта. Історично і логічно індивідуальний і соціальний суб'єкти формуються у зв'язку і взаємодії. З цього випливає, що постановка питання про те, що виникає раніше індивідуальний або сукупний суб'єкт, - є не зовсім коректною. Визнаючи той факт, що феномен індивідуального суб'єкта за своїм походженням, детермінації, змістом несе в собі ознака соціальності, що ознаки суб'єктності формуються у людини через відносини з іншими людьми, суспільством, багато дослідників не вважають за можливе виділяти в якості окремої категорії "соціальний суб'єкт". Однак багато вчених вважають правомірним виділення категорії "соціальний суб'єкт" як самостійної, що має свій зміст і форми прояву.

Відмінний від суб'єкта взагалі, суб'єкт соціальний не може бути зрозумілий шляхом механічного додавання прикметника "соціальний" до підмета "суб'єкт". Їх синтез породжує якісно нове утворення "соціальний суб'єкт". Соціальний суб'єкт являє собою соціальне утворення, детерміноване системою каузальних, системно-структурних і динамічних зв'язків і забезпечує рівновагу і поступальний розвиток суспільної системи в цілому і окремих її частин.

Стосовно до соціальному суб'єкту базові характеристики суб'єкта - активність, діяльність, свідомість, самосвідомість, відносини - набувають нового ознака "соціальність". Таким чином, ми вже маємо справу з категорією соціальної активності, соціальної діяльності, соціальним свідомістю, соціальним мисленням, соціальними відносинами і їх відображеннями у "дусі суб'єкта".

Можна з певною мірою впевненості сказати, що виділений вище феномен соціального суб'єкта може скласти об'єкт і предмет такої галузі акмеології, як соціальна акмеологія, а аналіз його властивостей, динаміки чинників формування і розвитку скласти її проблемне поле. Така область знання може бути створена на стику соціальної філософії, соціальної психології та акмеології.

Різноманіття соціальних суб'єктів робить необхідним їх класифікацію. Диференціацію суб'єктів можна провести за трьома підставами. Як критерії виділення того чи іншого виду суб'єктів прийняті: субстанціональні, сферного і інституціональний. Відповідно до першого підставою виділені і охарактеризовані наступні види суб'єктів: особистість, група (велика і мала, організована і стихійна). У зв'язку з поділом праці використовується сферного підхід, і відповідно до нього розглядаються суб'єкти: економіки, політики, права, моральності, мистецтва, релігії і т. д. Інституційний аспект дозволяє виділити в якості суб'єктів інститути, організації, спілки, громадські об'єднання. Кожне суспільство характеризується певним набором суб'єктів та їх якістю. Суб'єктна структура в значній мірі визначається рівнем розвитку суспільства, конкретно-історичною ситуацією, характером межсуб'ектних відносин.

Як специфічного критерію типології соціальних суб'єктів виступає рівень розвиненості суб'єкта відповідно стадій: освіти, становлення і зрілості. На стадії зрілості суб'єкт набуває свою якісну визначеність, перетворюючись з групи в спільність, з простої сукупності людей в їх цілісне об'єднання, із суми окремих "Я" в інтегроване "ми". Перефразовуючи відомий вислів, можна сказати, що показником стала суб'єктності є перетворення групи, особистості з потенційного "суб'єкта - в собі", в дійсний "суб'єкт - для себе", що виражається у самосвідомості, самодіяльності, внутрішньої згуртованості, деятельностном самовизначенні та активності.

Інтегральним критерієм виступає критерій акме, який можна виділити в наступних показниках:

Свідомість і самосвідомість групи виступають як показник духовної спільності, однак ця спільність по-різному проявляється на різних етапах формування групи.
 Розрізняють такі спільності:

  - Нижчий типологічний рівень - подібність психологічних рис в силу подібності умов (типовий робочий, типовий інтелігент типовий бізнесмен);

  - Середній - ідентифікаційний рівень, - коли окремий член групи усвідомлює свою належність до цієї групи, група - до суспільства на основі свідомо прийнятих її цінностей, способу мислення, цілей і відрізняє себе від тих, хто належить до інших групувань (ми - "реформатори" , вони - "консерватори");

  - Вищий рівень спільності - рівень солідарності (консолідації) - психологічна готовність до спільних дій в ім'я спільних інтересів і цілей.

  Цінності великих соціальних груп кристалізуються і "осідають" в психології "осередків" - малих груп та окремих людей, в індивідуальній свідомості. Рівень ідентифікації особистості з спільністю залежить від безлічі факторів, у тому числі і конкретної ситуації.

  Важливо не тільки виявити рівні спільності, а й вивчити фактори, що діють на підвищення або зниження рівня спільності. При переході з першого на другий рівень діють наступні фактори: соціальна структура суспільства, об'єктивне становище групи в ній, її соціальна роль, рівень розвитку; внутригрупповая структура (процеси ідентифікації відбуваються по-різному в однорідних і різнорідних за структурою групах); емпірічни, очевидність, безпосередність відображення у свідомості людей ознак, що дозволяють ідентифікувати себе і групу, при цьому мають значення не тільки глибинні ознаки, що забезпечують спільність, а й вторинні, що лежать на поверхні, доступні і зрозумілі кожному.

  При переході від другої до третьої стадії значимі наступні фактори: інтенсивність комунікацій - ступінь концентроване групи, спільний спосіб життя, спільність інтересів "Ми", розвиненість внутрішньогрупової організації; практика спільних дій; лідери; символи.

  У становленні групи-суб'єкта як спільності діють соціально-психологічні механізми "Ми" - "Вони", закономірності міжгрупового і внутрішньогрупового взаємодії (ідентифікації, відокремлення, репродукції, групового фаворитизму, аутгрупповой агресії, каузальної атрибуції та ін.) Розвиток соціально-філософської теорії, а також використання розробок різних наук дозволяє не тільки експлікувати поняття "соціальний суб'єкт", а й наповнити його конкретним змістом і виявити форми прояву соціальної суб'єктності. Разом з тим він дозволяє розширити зміст феномена "акме".

  Стосовно до групі показники "акме" розкриваються через соціально-психологічні її характеристики, які остаточно оформляються і отримують більш-менш стійкий характер. Серед них: групове (а на більш високій стадії - колективне) свідомість, що включає групові цілі, програми дії, погляди на внутрішнє буття групи і зовнішні умови), групові цінності (відбивають або знаходяться в суперечності з громадськими або індивідуальними), групові традиції, норми , що регулюють відносини між людьми. Оскільки група є елементом структури суспільства, на неї не можуть не впливати прийняті в суспільстві ідеї, ідеали, зразки, цінності. Засвоюючи їх і перетворюючи з урахуванням власного досвіду, група піднімається до рівня суб'єкта своєї життєдіяльності, показниками цього рівня виступають: спільність, спрацьованість, згуртованість (А.І. Донцов), а крім того, спільність общегрупповие цілей, інтересів, цінностей, психологічна сумісність, готовність до співпраці і взаємозамінності, позитивний емоційний настрій.

  Для такої групи характерна певна ієрархія цінностей: орієнтація на продуктивну роботу; колективістські відносини, перетворення суспільно необхідних цілей в колективно і особистісно значущі, орієнтація на "іншого", позитивна мотивація, готовність до спільної роботи.

  Можна також виділити ряд акмеологічних показників групи: компетентність, відповідальність, організованість (вищий рівень самоврядування), дисциплінованість, ініціативність, принциповість, працьовитість, хазяйновитість, справедливість, співпраця, критичність, корпоративна культура, самосвідомість, почуття "Ми".

  Інтегральним показником акме групи можна вважати оптимальне співвідношення суспільних, групових і особистих цілей, інтересів і цінностей, їх узгодженість і збалансованість. Все це дозволяє групі перетворитися з об'єкта управління в суб'єкт самоврядування. Це означає, що, виконуючи функцію посередника між особистістю та суспільством, група разом з тим створює безпосередню сприятливе середовище для самореалізації, саморозкриття і саморозвитку кожної особистості, використовуючи для цього численні механізми та методи стимулювання активності, як індивідуальної, так і груповий.

  Абсолютно зрозуміло, що досягнуте групою акме вимагає значних зусиль для його підтримки. Разом з тим, враховуючи складність і різноманіття внутрішніх і зовнішніх факторів життєдіяльності групи, її динаміку, не можна собі уявити, що можливий і "зворотний" хід, можуть наступити періоди спаду, кризи, навіть руйнування. У цьому зв'язку, досліджуючи групу в акмеології, важливо враховувати розроблені в філософії поняття, що характеризують "суб'єкт" в такі кризові періоди. Вживаючи поняття суб'єкт в позитивному плані (як "працюючий" на суспільство, групу, інших, себе), дослідники вважають за можливе говорити і про суб'єкта в негативному, деструктивному сенсі, тобто про суб'єкта, активність і діяльність якого носить руйнівний характер або, у всякому разі, за своєю спрямованістю протистоїть або не збігається із загальноприйнятими нормами і цінностями. У такому випадку говорять про "асоциальном суб'єкті", який характеризується девіантною поведінкою. Таким чином, залишаючись зовні цілком активним, суб'єкт направляє свою активність не на конструктивні завдання, а на руйнівні, і навряд чи в такому випадку можна застосувати до нього критерій "акме".

  Резюме

  При розробці категорії "акме" правомірно її вживання не тільки по відношенню до особистості, але по відношенню до групи, спільності.

  Як суб'єкт спільної діяльності і відносин, що складаються в її процесі між окремими її учасниками, група проходить у своєму розвитку кілька стадій розвитку: створення, становлення, зрілості. Саме на стадії зрілості можливо акме групи, інтегральним показником якого є перетворення групи в спільність на основі спільних інтересів, цілей, цінностей.

  Існує певний зв'язок між акме особистості та групи. Обидва цих феномена роблять один на одного вплив при відповідних умовах і передумовах. Група - у тому випадку, якщо створює сприятливі умови для самовираження, самореалізації особистості; особистість - якщо вона приймає цінності групи як власні, що стимулює прояв і розвиток її творчих начал. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "" Акме "як феномен розвитку групи, організації, спільності"
 1.  "Акме" як феномен розвитку групи, організації, спільності
    План 1. Загальнотеоретичні та акмеологические передумови застосування акмеологічних критеріїв до групових суб'єктам. 2. Співвідношення соціального, психологічного та акмеологічного підходів у дослідженні "акме" як феномена розвитку групи, організації, спільності. 3. Акмеологические критерії та показники досягнення групою акме. Ключові слова: "акме", "акме" групи, "акме"
 2.  Предмет і понятійний апарат акмеології
    План 1. Класифікація наук, які досліджують розвиток людини в онтогенезі. 2. Зміст предмета акмеології на початковому етапі формування її як нової гілки наукового знання. 3. Зміст предмета акмеології сьогодні. 4. Головні завдання, які вирішуються наукою акмеології. Ключові слова: педологія, геронтологія, акмеологія, феномен. - Педологія [від грец. pais (paidos) - дитя + логія,
 3.  Типологія стилів
    Проблема стилю професійної діяльності передбачає вивчення людини як активного суб'єкта у просторі безлічі різних за своєю природою детермінант його розвитку, діяльності і поведінки. Для початку розглянемо різні прояви феномена "стиль". До теперішнього часу в психології вивчені і описані різні види стилів (когнітивні, емоційні, діяльності, керівництва,
 4.  Проблема професіоналізму в політиці
    Сьогодні в Росії складається шар людей, для яких політика стає основним заняттям (на все життя або на певний період часу, наприклад, термін роботи виборного органу влади). З цієї точки зору можна говорити про перетворення політичної діяльності в професію. Разом з тим, як показує російська і світова практика, тривалість виконання обов'язків не визначає
 5.  ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПСИХОЛОГА ЯК ВЧЕНОГО: ХАРАКТЕРИСТИКИ І ТИПОЛОГІЯ
    Однією з проблем, від успішного вирішення яких залежать глибина проникнення людства в ще не пізнані ним закономірності розвитку природи, суспільства і людини, фундаментальність що робляться при цьому узагальнень, а також ефективність здійснюваних на їх основі прикладних за своїм характером розробок, є проблема професіоналізму людей, які присвячують своє життя науці. Проблема ця
 6.  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
    У результаті теоретико-методологічного аналізу проблеми розвитку професійного здоров'я особистості виявлені наукові підстави для розробки психолого-акмеологічної концепції розвитку професійного здоров'я фахівця. Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що вивчення проблеми здоров'я особистості проводилося в різних напрямках: у філософському аспекті античності, з
 7.  Методологічне забезпечення акмеології
    Цілісне бачення конкретної людини у всіх його вимірах і взаємозв'язках зажадало створення методології, адекватної багатоплановості і багатовимірності людського життя. Особливу фундаментально-прикладну роль для акмеології відіграє психологія, в рамках якої вона отримала визнання і успішно розвивається. Сутність акмеологічного підходу полягає у здійсненні комплексного дослідження
 8.  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
    Формування уявлень про людину як носія особливого виду активності - діяльності та суб'єкті життєдіяльності, про організацію як про психосоциальном і культурний феномен, про тісний взаємозв'язок між особистісно-професійним розвитком людини і корпоративним розвитком організації, між індивідуальним і груповим акме призвело до необхідності розробки нових підходів до проблемі
 9.  Предмет і понятійний апарат акмеології
    План 1. Класифікація наук, які досліджують розвиток людини в онтогенезі. 2. Зміст предмета акмеології на початковому етапі формування її як нової гілки наукового знання. 3. Зміст предмета акмеології сьогодні. 4. Головні завдання, які вирішуються наукою акмеології. Ключові слова: педологія, геронтологія, акмеологія, феномен. - Педологія [від грец. pais (paidos) - дитя + логія,
 10.  Проблема професіоналізму в політиці
    Сьогодні в Росії складається шар людей, для яких політика стає основним заняттям (на все життя або на певний період часу, наприклад, термін роботи виборного органу влади). З цієї точки зору можна говорити про перетворення політичної діяльності в професію. Разом з тим, як показує російська і світова практика, тривалість виконання обов'язків не визначає
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека