Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Навчально-методичний посібник. Керівництво до практичних занять по громадському здоров'ю та охорони здоров'я, 2007 - перейти до змісту підручника

абсолютних і відносних ВЕЛИЧИНИ. Графічне зображення у СТАТИСТИКОЮ

МЕТА ЗАНЯТТЯ. Освоїти методику обчислення відносних показників, правильного їх використання та графічного зображення при аналізі медичної інформації

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ. Студенти самостійно готуються до практичного заняття за рекомендованою літературі і виконують індивідуальне домашнє завдання. Викладач протягом 10 хвилин перевіряє правильність виконання домашнього завдання і вказує на допущені помилки, перевіряє ступінь підготовки з використанням тестування та усного опитування. Потім студенти самостійно обчислюють відносні показники і зображують їх графічно. Наприкінці заняття викладач перевіряє самостійну роботу студентів.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Яке значення в статистиці абсолютних величин?

2. Які види відносних величин виділяють? Чому виникає необхідність в розрахунку похідних відносних величин?

3. Що таке екстенсивний показник і що він характеризує? Методика розрахунку екстенсивного показника.

4. Що таке інтенсивні показники і як їх обчислювати?

5. Чи можна використовувати інтенсивні показники для порівняльного аналізу показників здоров'я населення?

6. Яка методика розрахунку показника співвідношення і що він характеризує? Чим показник співвідношення відрізняється від інтенсивного показника?

7. Яка методика розрахунку показника наочності? Чи можна уявити в показниках наочності абсолютні величини?

8. Назвіть основні види діаграм, яким цілям служить графічний метод в статистиці?

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ТЕМИ:

Абсолютні величини відображають кількісну сторону дійсності, абсолютні розміри досліджуваного явища. Абсолютні величини використовуються при характеристиці загальної сукупності (чисельність населення, загальне число лікарів у країні та ін), а також при оцінці рідко зустрічаються явищ (число особливо небезпечних інфекцій, число людей з аномаліями розвитку). Абсолютні величини, як правило, не використовують для статистичного аналізу, оскільки вони мало придатні для порівняння. Для порівняння досліджуваних явищ використовують похідні величини, які поділяються на відносні і середні. Відносні величини використовуються при аналізі альтернативних (є явище або відсутній) ознак.

У санітарній статистиці використовують такі види відносних величин: екстенсивні коефіцієнти; інтенсивні коефіцієнти; коефіцієнти співвідношення; коефіцієнти наочності.

Екстенсивні коефіцієнти характеризують відношення частини до цілого, тобто визначають частку (питома вага), відсоток частини в цілому, прийнятому за 100%. Використовуються для характеристики структури статистичної сукупності. Наприклад: питома вага (частка) захворювань грипом серед усіх захворювань у відсотках; частка виробничих травм серед усіх травм у робітників (відношення числа виробничих травм до загального числа травм, помножене на 100%). Обчислення екстенсивного показника здійснюється за формулою:Інтенсивні коефіцієнти відображають частоту (рівень, поширеність) явища в однорідному середовищі. На практиці їх застосовують для оцінки здоров'я населення, медико-демографічних процесів. Наприклад: число випадків захворювань з тимчасовою втратою працездатності на 100 працюючих; кількість хворих на гіпертонічну хворобу на 1000 жителів; число народжених на 1000 осіб (визначається як відношення числа народжених за рік до середньої чисельності населення адміністративної території, помножена на 1000). Обчислення інтенсивного показника здійснюється за формулою:У медико-соціальних дослідженнях за «середовище», як правило, приймається чисельність населення в цілому, а також окремих його груп (за віком, статтю, професії, місця проживання і т.д.). Явище являє собою як би продукт «середовища». Наприклад: кількість хворих, народжених дітей, інвалідів. Підстава - одиниця з нулями: 100, 1000, 10000, 100000 чоловік. У результаті отримані дані виражаються у відсотках (%), проміле (‰), продецімілле (% 00), просантімілле (% 000)

Інтенсивні коефіцієнти бувають загальні та спеціальні. При розрахунку загальних інтенсивних показників за середу приймається чисельність населення в цілому (показник народжуваності, загальний показник смертності, показник захворюваності та ін.) Спеціальні - обчислюють для окремих груп населення: показник плодючості вивчає число дітей, народжених на 1000 жінок дітородного віку, рівень захворюваності на гіпертонічну хворобу жінок-педагогів, повіковий показник смертності - число померлих у певному віці та ін

Коефіцієнти співвідношення (показник частоти, поширеності явища в різнорідних середовищах) характеризують чисельне співвідношення двох не пов'язаних між собою, самостійних сукупностей. Методика розрахунку показників співвідношення подібна з методикою обчислення інтенсивних показників, хоча вони різні по суті.

Показник співвідношення=Показники співвідношення використовуються для характеристики забезпеченості рівня та якості медичної допомогою: число ліжок на 10000 чоловік; число лікарів на 10 000 жителів; число лікарських препаратів, вироблених на 1000 жителів (відношення числа випущених лікарських препаратів, до чисельності населення адміністративної території, помножена на 1000).

Показник наочності застосовується з метою більш наочного і доступного порівняння рядів абсолютних, відносних і середніх величин. Коефіцієнт наочності визначає, на скільки відсотків або у скільки разів відбулося збільшення або зменшення порівнюваних величин. Використовується для характеристики динаміки явища. При обчисленні показників наочності одна з порівнюваних величин приймається за 100% або за одиницю, а інші величини за допомогою пропорції перераховуються в коефіцієнти по відношенню до цього числа. Найчастіше за 100% приймається перша вихідна величина, але за 100 може бути прийнята величина і з середини, кінця ряду. Наприклад, число лікарів в 2005 р. в порівнянні з числом лікарів в 2006 р.
, прийнятим за 100% (відношення числа фахівців у даному році до числа фахівців у попередньому році, помножене на 100%) .

Велике значення для аналізу отриманих даних має їх графічне зображення. Графічні зображення відображають закономірність розвитку, просторові розподілу, взаємозв'язок явищ. Прийнято розрізняти такі основні типи графічних зображень: діаграми, картограми, картодіаграми.

Діаграми - графічні зображення статистичних величин за допомогою різних геометричних фігур і знаків. Виділяють лінійні, площинні та об'ємні графічні зображення. Для графічного зображення відносних величин використовують різні геометричні фігури. Вертикальні прямокутники (стовпчикові і внутрістолбіковие діаграми), горизонтальні прямокутники (стрічкові діаграми), квадрати (квадратні діаграми), трикутники (пірамідальні діаграми), кола (кругові діаграми), сектори кола (секторні діаграми), радіуси кола (радіальні діаграми, або діаграми полярних координат), криві, прямі або ламані лінії (лінійні діаграми, або графіки), зображення об'єктів навколишнього світу - людей, ліжок, машин та ін (фігурні діаграми).

Для відображення кожного виду відносних величин рекомендується використовувати той чи інший вид діаграм. Так, для зображення інтенсивних показників, показників наочності і співвідношення частіше застосовують стовпчикові, лінійні або фігурні діаграми. Лінійні діаграми застосовуються для ілюстрації частоти явища, що змінює в часі. Основою для побудови лінійної діаграми є прямокутна система координат. На осі абсцис відкладаються рівні за масштабом проміжки часу, а по осі ординат рівні показників інтенсивних, співвідношення або наочності.

Діаграма 1.

Лінійна діаграма:

ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ І СМЕРТНОСТІ ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ

(1990-2002)

радіальна діаграма є приватним видом лінійної діаграми, побудованої на полярних координатах. Радіальна діаграма дозволяє графічно зобразити динаміку явища за замкнутий цикл часу (рік, тиждень, добу). Радіальні діаграми частіше використовуються для відображення сезонності інтенсивних коефіцієнтів.

Діаграма 2.

Частота народження ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ по місяцях року

(‰ 0)Для побудови радіальної діаграми формується коло і проводяться радіуси по числу місяців у році (днів тижня і т.д.). Від центру до периферії на радіусах послідовно відкладаються значення сезонних показників. При перевищенні середньорічних показників крива виходить за межі кола, а при більш низьких рівнях показників крива виявляється усередині кола. При правильній побудові діаграми площа поверхні, яка виділена кривої, дорівнює площі кола.

Графічні зображення екстенсивних величин (показників структури) частіше розташовують усередині якої-небудь геометричної фігури (внутрістолбіковие або секторні діаграми).

Діаграма 3.

Структура смертності населення Росії, у% до підсумку

Картограмою називається географічна карта або її схема, на якій різної фарбою або штрихуванням зображена ступінь поширення якого явища на різних ділянках території.

Картодіаграм називається таке географічне зображення, коли на географічну карту статистичні дані наносяться у вигляді стовпчиків, секторних, фігурних та інших діаграм.

При побудові будь-яких графічних зображень слід дотримуватися деякі загальні правила:

? кожна діаграма повинна мати чітке, ясне, коротка назва, що відбиває її зміст, і порядковий номер;

? всі елементи діаграми (фігури, знаки, забарвлення, штрихування) повинні бути пояснені на самій діаграмі або в умовних позначеннях (легендою);

? зображувані графічно величини повинні мати цифрові позначення на самій діаграмі або в прикладеній таблиці;

? дані на діаграмі повинні розміщуватися від більшого до меншого, зліва направо, знизу вгору і за годинниковою стрілкою (але елемент «інші» завжди розташовується останнім).

Закінчується даний етап формулюванням висновків і літературним оформленням отриманого матеріалу.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

ЗАВДАННЯ 1. Використовуючи наведені дані по двох сільським лікарським ділянкам, розрахуйте відносні величини і проведіть їх аналіз:

1. Інтенсивні показники - рівень народжуваності, загальної та повіковий смертності, рівень захворюваності.

2. Екстенсивні показники - вікову структуру населення, структуру причин захворюваності

3. Показники співвідношення - забезпеченість населення лікарями і стаціонарною допомогою.

4. Показники наочності у відсотках - провівши перетворення інтенсивних показників повіковий смертності.

5. Провести порівняльний аналіз отриманих даних.

ЗАВДАННЯ 1.ЗАВДАННЯ 2.ЗАВДАННЯ 3.ЗАВДАННЯ 4.ЗАВДАННЯ 5.ЗАВДАННЯ 6.ЗАВДАННЯ 7.ЗАВДАННЯ 8.ЗАВДАННЯ № 2. Запропонований статистичний матеріал зобразити графічно, для чого необхідно вибрати вид графічного зображення найбільш відповідний наявними даними, масштаб, накреслити діаграму і сформулювати висновки.ЗАВДАННЯ 1.

Діаграма 1. Плановані витрати охорони здоров'я з усіх джерел фінансування в розрахунку на одного жителя Ставропольського краю склали в 2005 році 1254,2 рублів, у тому числі за рахунок бюджетів усіх рівнів 531,7 руб.
(42,4%), за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування - 639,1 руб. (50,95%), за рахунок цільових програм - 83,4 руб. (6,65%).

Діаграма 2. Захворюваність сифілісом і гонореєю на 100 тис. населення в Ставропольському краї за віковими групами.Діаграма 3. Динаміка загальної смертності (на 1000населенія) в Російській Федерації та по Ставропольському краюЗАВДАННЯ 2.

Діаграма 1. Забезпеченість лікарями і середнім медичним персоналом у містах Ставропольського краю у 2005 році (на 100 тис. населення)Діаграма 2. Структура причин дитячої інвалідності в Ставропольському краї в 2006 році: хвороби нервової системи - 26,7%, психічні розлади - 21,3%, вроджені аномалії - 17,2%, хвороби ендокринної системи - 5,7%, інші хвороби -29, 1%

Діаграма 3. Динаміка материнської смертності в Російській Федерації та по Ставропольському краю на 100 тис. народжених живими.ЗАВДАННЯ 3.

Діаграма 1. Структура смертності населення працездатного віку за основними класами хвороб в Ставропольському краї: хвороби системи кровообігу - 33,8%, травми та отруєння - 30,6%, новоутворення - 12,0%, хвороби органів травлення - 6,9%, інші хвороби - 16,7%

Діаграма 2. Розподіл числа дітей з гострими кишковими захворюваннями, госпіталізованих в інфекційне відділення лікарні, по місяцях року: січень - 9, лютий - 5, березень - 12, квітень - 10, травень - 14, червень - 18, липень - 21, серпень - 29, вересень - 17, жовтень - 15, листопад - 8, грудень - 6.

  Діаграма 3. Частота пологових травм та вроджених аномалій серед новонароджених народилися з масою тіла 1000 грамів і більше на 1000 народжених живими в Ставропольському краї  ЗАВДАННЯ 4.

  Діаграма 1. Репродуктивні втрати по районах Ставропольського краю у 2006 році  Діаграма 2. Структура хворих на злоякісні новоутворення за віковими групами (частка у%): до 29 років - 2,3%, 30-39 років -2,9%, 40-49 років - 10,4%, 50-59 років -19,4 %, 60-69 років -29,7, 70 років і старше - 35,3%.

  Діаграма 3. Динаміка первинного виходу на інвалідність у працездатному віці в Ставропольському краї (на 10 тис. відповідного населення)  ЗАВДАННЯ 5.

  Діаграма 1. Розподіл числа народжених в Ставрополі по місяцях 2006  Діаграма 2. Середнє число днів перебування дорослих хворих на ліжку в цілодобових стаціонарах м. Ставрополя (без туберкульозних і психіатричних)  Діаграма 3. Склад хворих у стаціонарах дитячих лікарень Ставропольського краю (частка у%): хвороби органів дихання - 34,7%, інфекційні та паразитарні хвороби - 9,8%, хвороби органів травлення - 9,9%, травми та отруєння - 8%, окремі стани, що виникають у перинатальному періоді - 10,4%, інші - 27,2%.

  ЗАВДАННЯ 6.

  Діаграма 1. Рівень дитячої смертності (на 1000 народжених живими)  Діаграма 2. Середня тривалість перебування хворого на ліжку в 2002 році склала в Російській Федерації - 14,7 днів, у Ставропольському краї - 13, 4 дня, Краснодарському краї - 14,9 днів, Ростовської області - 13,9 днів, у Волгоградській області -15, 7 днів.

  Діаграма 3. Розподіл дітей народилися в пологових будинках краю за масою тіла (частка в%): 1000-1999 грам - 1,5%, 2000-2999 грам - 20,1%, 3000 і більше грам - 78,4%

  ЗАВДАННЯ 7.

  Діаграма 1. Частка однорічної летальності до вперше взятим на облік з приводу злоякісних новоутворень в районах Ставропольського краю у 2006 році: Олександрівський район - 37,8%, Андроповський - 47,5%, Благодарненський - 27,9%, Ізобільненський - 26,2%, Іпатовскій - 49,0%, Передгірний - 55,8%.

  Діаграма 2. Загальна чисельність інвалідів, які отримують пенсію в 2006 році, склала 191 975 чоловік, у тому числі інваліди першої групи склали - 10,7%, другої групи - 64,7%, третьої групи - 19,2%, діти інваліди - 5,4% .

  Діаграма 3. Показники обіговості населення за швидкою медичною допомогою при хворобах системи кровообігу по місяцях року  ЗАВДАННЯ 8.

  Діаграма 1. Динаміка рівнів народжуваності і смертності в Російській Федерації (на 1000 населення)  Діаграма 2. Структура окремих видів травматизму у дітей до 14 років. Види травматизму: побутовий - 35,2%, вуличний - 48,3%, шкільний - 12,5%, спортивний - 2,7%, транспортний - 1,3%.

  Діаграма 3. Число психічних хвороб і розладів поведінки, виявлених на 100 тис. населення з діагнозом, встановленим вперше в житті: Російська Федерація - 77,7 випадків, Ставропольський край - 73,9 випадків, Краснодарський край - 28,0 випадків, Ростовська область - 118,0 випадків, Волгоградська область - 39,7 випадків.

  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

  - Лісіцин Ю.П. Громадське здоров'я та охорону здоров'я. М, 2002.

  - Лісіцин Ю.П. Соціальна гігієна (медицина) і організація охорони здоров'я. Казань, 1999, с. 288 - 289

  - Серенко А.Ф., Єрмаков В.В. Соціальна гігієна і організація охорони здоров'я, М, 1984, с.113 - 122.

  - Юр'єв В.К., Куценко Г.І. Громадське здоров'я та охорону здоров'я. С-П, 2000, с. 186 - 191.

  - Зайцев В.М. і співавт. Прикладна медична статистика. З.-П., 2003.

  - Громадське здоров'я та охорону здоров'я. Под ред. В.А. Міняєва, Н.І. Вишнякова М. «Вища школа»., 2002. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "абсолютна і відносна ВЕЛИЧИНИ. ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ В СТАТИСТИКОЮ"
 1.  МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
    МЕТА ЗАНЯТТЯ: Ознайомити студентів з послідовністю проведення статистичного дослідження, навчити самостійного складання плану і програми статистичного дослідження, правильному визначенню одиниці спостереження та облікових ознак, ознайомити з методикою збору матеріалу його обробки та аналізу. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ На початку заняття викладач дає визначення
 2.  Визначення гормонів в біологічних рідинах
    Лабораторна діагностика функціонального стану та порушень репродуктивної системи увазі дослідження вмісту в крові гормонів радиоиммунологическим або імуноферментним методами, визначення їх екскреції, а також проведення діагностичних фармакологічних проб. Узагальнені дані про місце синтезу, точках програми та механізми дії гормонів і біологічно активних речовин,
 3.  КІЛЬКІСНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ
    Лі Голдмен (Lee Goldman) Процес клінічного мислення важко пояснити. Він грунтується на таких факторах, як досвід і навчання, індуктивне і дедуктивне мислення, інтерпретація фактів, відтворюваність і цінність яких непостійні, і інтуїція, яку буває важко визначити. Для оптимізації клінічного мислення було здійснено ряд спроб з метою проведення кількісного аналізу
 4.  ОСНОВИ неоплазією
    Джон Мендельсон (John Mendelsohn) Вступ. Останні роки позначені значним прогресом у розумінні біологічних і біохімічних основ розвитку раку. Однак це не означає, що проблема неопластичних захворювань вирішена. Успіхи в лікуванні раку у дорослих приходили поступово і стосувалися в основному злоякісних пухлин, що характеризуються незвично високою чутливістю до
 5.  ОБМІН кальцію, фосфору і кісткової тканини: кальційрегулюючих ГОРМОНИ
    Майкл Ф. Холік, Стефеп М. Крепі, Джої Т. Поттс, молодший (Michael F. Holick, Stephen M. Krone, John T. Potts, Jr.) Структура і метаболізм кісткової тканини (див. гл. 337) Кость - це динамічна тканину, постійно перебудовували протягом життя людини. Кістки скелета добре васкулярізована і отримують приблизно 10% хвилинного об'єму крові. Будова щільною і губчастої кісток
 6. В
    + + + Вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 7. Л
    + + + Лабільність у фізіології (від лат. Labilis - ковзний, нестійкий), функціональна рухливість, здатність нервової та м'язової тканин тваринного організму відтворювати за 1 сек максимальне число імпульсів (число електричних коливань) у повній відповідності з ритмом діючих на неї подразників; швидкість протікання в тканини циклів збудження, яким супроводжується її
 8. Р
    + + + Рабдовіруси (Rhabdoviridae), пестівіруси, сімейства вірусів, що містять однонитчатим несегментірованной РНК лінійної форми; молекулярна маса 3,5-4,6 X 106 дальтон. Віріони пулевідной форми, їх діаметр близько 70 нм, довжиною від 140 до 230 нм, мають мембраноподобная оболонкою, формуються в цитоплазмі брунькуванням з клітинних мембран. Вірус чутливий до дії жірорастворітелей,
 9. С
    + + + Сабур (тур. sabur), висушений сік листя рослини алое (Aloe arborescens) сімейства лілійних; проносний засіб. Темно-бурі шматки або порошок. Добре розчинний у гарячій воді, спирті, розчинах лугів. Діючі початку - антрагликозиди (алоин). У малих дозах діє як гіркота, покращуючи апетит і посилюючи травлення, желчегонно. Місцево чинить слабку подразнюючу,
 10.  ГЕОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ
    Геометричні методи засновані на побудові графіків і фігур, що дозволяють візуалізувати дані методів аналізу ВСР і оцінювати деякі показники. Сучасні підходи до аналізу геометричних методів оцінки СР можна представити 3 напрямками: - вимірювання параметрів побудованих геометричних фігур; - опис та інтерпретація форми побудованих геометричних фігур; - апроксимация
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека