ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Г. А. Броневицький. Г. Г. Броневицький. А. Н. Томілін .. Психолого-педагогічний словник офіцера вихователя корабельного підрозділу, 2005 - перейти до змісту підручника

С

Самоактуалізація - прагнення військовослужбовця до можливо більш повного виявлення і розвитку своїх особистісних можливостей.

Самовиховання - одна з основних категорій військової педагогіки. С. відображає цілеспрямовану свідому діяльність воїнів щодо формування та вдосконалення у себе позитивних якостей особи і подолання окремих негативних якостей, звичок. Цілі С. змінюються і ускладнюються із зміною соціальних умов розвитку, з віком.

Самоосвіта - одна з основних категорій військової педагогіки, що відображають цілеспрямовану самостійну роботу військовослужбовця з придбання, поглибленню та вдосконаленню знань, навичок, умінь.

Самооцінка - оцінка військовослужбовцям своїх достоїнств і недоліків, можливостей, якостей, свого місця в суспільстві.

Саморегуляція (від латинського reqular - приводити в порядок, налагоджувати) - система свідомих дій, спрямована на підтримку або досягнення необхідного психічного стану, управління своєю психікою. Може досягатися шляхом самонавіювання, самопереконання, самонаказ, самопрінужденія, систематичної аутогенной тренування і т.п. Прийоми саморегуляції активно використовуються

для профілактики бойових психічних травм і нервово-психологічних зривів у військовослужбовців.

Самосвідомість-усвідомлення людиною себе як індивідуальності.

Сензитивность - підвищена чутливість до різних впливів. Сензітівност' вікова - властивий певному віковому періоду оптимальний характер розвитку певних психічних властивостей і процесів.

Сенсомоторики (від лат. Sensus - почуття, відчуття + motor-двигун) - область вивчення взаємодії сенсорних і моторних (рухових) компонентів психічної діяльності

Сенсорна адаптація - підвищення порога відчуттів, тобто зниження інтенсивності відчуттів при тривалій дії стимулу.

Сенсорне сприйняття - цілісне відображення предметів, явищ і подій в результаті безпосереднього впливу об'єктів реального світу на органи чуття. Має властивості вибірковості та константністю.

Синтез (від грец. Sunthesis - з'єднання, поєднання) - з'єднання різних елементів, сторін об'єкта в єдине ціле (систему), яке здійснюється як в практичній діяльності, так і в процесі пізнання.

Сумісність міжособистісна - узгодженість психологічних властивостей і функцій партнерів групи по спілкуванню і спільній діяльності. Результатом міжособистісної сумісності є ефективна діяльність і задоволеність відносинами партнерів і діяльністю.

Соціалізація - процес засвоєння і активного відтворення людиною соціального досвіду. Здійснюється під впливом цілеспрямованих (навчання і виховання) і стихійних процесів (сім'я, засоби масової інформації, вулиця та ін.)

Соціальна адаптація - взаємодія військовослужбовця або групи з соціальним середовищем, в ході якого узгоджуються вимоги й очікування учасників взаємодії. Найважливішим компонентом С.а. є узгодження самооцінок, домагань і очікувань суб'єкта з його можливостями і з реальністю соціального середовища.

Соціальна психологія - галузь психології, що вивчає закономірності поведінки спільнот людей. Основні напрямки досліджень: 1. Закономірності спілкування і взаємодії людей (взаємозв'язок міжособистісних і суспільних відносин і місце спілкування в них); атрибути процесу спілкування: комунікація, інтеракція, соціальне сприйняття; способи впливу в процесі спілкування; 2. Психологія груп (значення групи для розвитку особистості; види груп, характеристики груп, процеси у великих і малих групах; лідерство, конформізм, згуртованість; розвиток групи та освіта колективу).
3. Закономірності прояву психіки індивіда в соціальному середовищі (соціальна детермінація діяльності особистості, соціалізація особистості, соціальні установки і ціннісні орієнтації особистості).

Соціально-психологічна дезадаптація - порушення процесу соціальної адаптації військовослужбовців до умов військової служби. Для даного явища характерна деяка сукупність ознак, що свідчить про невідповідність соціально-психологічного та психофізіологічного статусу військовослужбовця вимогам ситуації військової служби, яка з ряду причин стає скрутної або в крайніх випадках - неможливою.

Соціально-психологічна реадаптація учасників бойових дій - організований процес психологічного «повернення» військовослужбовців з бойової обстановки і включення їх в систему соціальних зв'язків і відносин, характерних для мирного часу. Основними напрямками С.п.р. є: а) здійснення спеціального перехідного етапу між бойовими діями і повернення в місця постійної дислокації; б) виявлення військовослужбовців з психічними розладами, надання їм психологічної допомоги, проведення реабілітації поранених і контужених військовослужбовців; в) організація гідної зустрічі учасників бойових подій, суспільне визнання значущості їх бойової діяльності; г) організація психологічної підтримки повернулися з бойової обстановки військовослужбовцям у збереженні, відновленні їх особистісного та соціального статусу; д) підготовка товаришів по службі, членів сімей до спілкування і взаємодії з учасниками бойових подій і ін

Соціально-психологічний тренінг - сукупність об'єднаних єдиним задумом психотехнических засобів (ігор, вправ, прийомів, дискусій тощо) і способів їх застосування з метою формування, розвитку, корекції різних соціально-психологічних

характеристик особистості і колективу. Є безліч різновидів С.п.т.: поведінковий, рольової, перцептивний, сензітівний, дсятельностно-орієнтований, группо-орієнтований, ділового спілкування та ін Загальний соціально-психологічний механізм С.п.т. -Така взаємодія між учасниками, при якому навчальна група стає одночасно моделлю певного соціально-психологічного явища і лабораторією по його корекції. Використання С.п.т. у військових колективах сприяє також швидкої адаптації воїнів до підрозділу, формуванню в ньому сприятливих взаємин військовослужбовців, групової інтеграції.

Социометрия - метод вивчення міжособистісних відносин в малих групах (сім'ї, робочому, навчальному, військовому колективі). У простій модифікації методики кожній людині з групи пропонується, відповідаючи на спеціальні питання, здійснити вибір найбільш бажаних членів групи для різних сфер спільної діяльності. На основі результатів анкетування будується соціо-грами - графік, який вказує вибори членів групи, або соціо-матриця - таблиця, в якій підраховується число отриманих кожним членом групи виборів. У результаті виходить социометрический статус кожного індивіда даного колективу.

Згуртованість військового колективу - соціально-психологічна характеристика військового підрозділу, в якій відбивається цін-ностно-орієнтаційної, емоційно-вольове і діяльнісної єдність військовослужбовців.

Здібності - індивідуально-психологічні особливості особистості, що є умовою успішного виконання тієї чи іншої продуктивної діяльності. Використання командиром в практиці підготовки підлеглих даних психологічної науки про здібності сприяє підвищенню ефективності їх навчання і виховання.

Статус - положення військовослужбовця в системі міжособистісних відносин, що визначає його права, обов'язки і привілеї.

Стенические почуття (емоції) - переживання, що підвищують активність особистості військовослужбовця.


Стереотип - усталені, панівні системи психічних процесів і станів, що відображають звичну для даного військовослужбовця реакцію на конкретні об'єктивні умови.

Стиль лідерства (керівництва) - система прийомів впливу на підлеглих. Розрізняють авторитарний, демократичний, анархічний та ін

Стимул (від лат. Stimulus - гостра палиця, якою поганяли тварин) - 1) зовнішнє або внутрішнє вплив, що викликає в рецепторі збудливий процес, 2) зовнішній вплив на особистість, колектив, активизирующее їх мотиваційну сферу, а через неї на певну діяльність.

Стрес - стан напруги, що виникає під впливом сильних впливів. Крім специфічного ефекту, всі впливають на нас агенти (подразники) викликають також і неспецифічну потребу здійснити пристосувальні функції і тим самим відновити нормальний стан. Такі функції незалежні від специфічного впливу. Це і складає сутність С. З погляду стресової реакції не має значення, приємна чи неприємна ситуація, яка викликала С. Має значення лише інтенсивність впливу. Але при значній інтенсивності і неприємної ситуації С. може перейти в дистрес, горе, нещастя, сильне нездужання, виснаження.

Сублімація - (від латинського sublimare - виносити) - зняття напруги в конфліктній ситуації шляхом перетворення її в більш прийнятні для людини форми. Являє собою психічний процес перетворення і перемикання енергії афективних потягу на мети соціальної діяльності. Є одним з складових процесу соціалізації.

Суб'єкт (лат. subjectum - підмет, лежить внизу, в основі) - конкретний носій предметно-практичної діяльності і пізнання, активний творець свого життя.

Судження - розумовий акт, що виражає відношення мовця до змісту висловлюваної думки. Це проявляється в модальності сказаного, сполученої зазвичай з психічними станами сумніви, знання, переконаності чи віри. Відрізняється від висловлення тим, що завжди модально і носить оціночний характер.

Суїцид - самогубство. Від С, метою якого є відхід з життя, відрізняють суїцидальну спробу (її усвідомленої або неусвідомленої метою є демонстрація в необхідності допомоги). Головними відмінними ознаками такої демонстрації є на-

наявність попередження про відповідні наміри і прагнення до виявлення втілення цих намірів іншими людьми.

Суїцидальна поведінка - будь-які внутрішні чи зовнішні форми психічних актів, що визначаються і направляються уявленнями про позбавлення себе життя. Суїцидальна поведінка проявляється у двох основних формах: зовнішніх і внутрішніх. До внутрішніх форм відносять: суїцидальні думки (уявлення, переживання); суїцидальні тенденції (задуми, наміри). До зовнішніх формам: суїцидальні прояви; суїцидальні замаху (спроби). Суїцидальні думки - пасивні роздуми про відсутність цінності, сенсу життя. Суїцидальні думки в нормі бувають практично у всіх людей при усвідомленні нерозв'язності якого-небудь конфлікту або психотравмуючого події, але вони не переходять в суїцидальні тенденції. Суїцидальні тенденції - активні і серйозні роздуми, розробки плану суїциду, визначення способів здійснення самогубства, часу і місця його здійснення. Суїцидальні замахи (спроби) - цілеспрямоване оперування засобами позбавлення себе життя з метою покінчити життя самогубством або з демонстративно-шантажних цілями. Суїцидальний ризик - потенційна готовність особистості вчинити самогубство. Він може бути оцінений як співвідношення суїцидальних і антисуїцидальних факторів особистості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " С "
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека