ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Г. А. Броневицький. Г. Г. Броневицький. А. Н. Томілін .. Психолого-педагогічний словник офіцера вихователя корабельного підрозділу, 2005 - перейти до змісту підручника

К

Кайнофобія (грец. kairos - новий + phobo - страх) - нав'язливий страх (страх) по відношенню до нових об'єктів, ситуацій, знайомствам.

Якості особистості - складні соціально обумовлені структурні компоненти особистості, вбирають в себе її психічні процеси, психічні властивості, освіти, стійкі стану і спричиняють стійку поведінку військовослужбовця в соціальному середовищі.

Кваліфікація професійна - ступінь професійної підготовленості людини, що дозволяє йому виконувати роботу за обраною діяльності на певному рівні складності. Визначається сукупністю професійно - кваліфікаційних вимог, що пред'являються до професійних здібностей, які і обумовлюють якісну основу К.п. і її зміст. Розрізняють два рівня К.п.: внутрішньопрофесійних (характеризує ступінь готовності людини до виконання діяльності в рамках конкретної професії) і міжпрофесійні (визначається рівнем загальноосвітньої, загальнотехнічної та професійної підготовки, яка необхідна для виконання конкретної діяльності, розглянутої не тільки з позиції змісту, а й характеристики праці).

Кластерний аналіз - різновид багатовимірного математичного аналізу, що дозволяє на основі численних показників імовірнісних психічних процесів, явищ згрупувати їх в класи (кластери) за ступенем їх однорідності.

Клаустрофобія (від лат. Claustra - клітина, перешкода)-нав'язливий страх перед перебуванням в замкнутому просторі, замкнутому приміщенні.

Когнітивна психологія - виникла наприкінці 50-х - початку 60-х рр.. XX століття в США. Спочатку головним завданням К.п. було вивчення перетворень сенсорної інформації від моменту потрапляння стимулу на рецепторні поверхні до отримання відповіді (Д. Бродбент, С. Стернберг). Були виділені численні структурні складові (блоки) пізнавальних та виконавчих процесів, в т.ч. короткочасна пам'ять і довгострокова пам'ять (Дж. Сперлінг, Р. Аткінсон). Ця лінія дослідження привела до розуміння К.п. як напряму, завданням якого є доказ вирішальної ролі знання в поведінці суб'єкта (У. Найссер). Інтенсивно розроблялися також когнітивні теорії емоцій (С. Шехтер), індивідуальних відмінностей (М. Айзенк) і особистості (Дж. Келлі, М. Махоні).

Колектив - суспільна група, яка переслідує загальні цілі і що відрізняється високою організованістю, єдністю потреб та інтересів, спільних завдань діяльності, дисципліною, високою індивідуальною і колективною відповідальністю, стрункою системою управління. Під військовим К. розуміється група військовослужбовців, що входить, як правило, до складу одного підрозділу, між якими на основі суспільної моралі і військового обов'язку, спільного життя і служби склалися міцні офіційні та особисті зв'язки, необхідні для виконання бойових завдань.


Комунікабельність - здатність до спілкування, товариськість, що є умовою психологічної сумісності між військовослужбовцями.

Комунікація (від лат. Communico - пов'язую, спілкуюся) - у психології: - повідомлення, передача інформації за допомогою мови, мови чи інших знакових систем у процесі міжособистісної взаємодії.

Комплекс неповноцінності - поняття, введене в психологію австрійським психологом А. Адлером (1870-1937). В результаті ряду причин (хвороба, маленький зріст, фізична слабкість, недостатнє розумовий розвиток, реальні або уявні невдачі, неувага батьків або зайва їх опіка і т.д.) у дітей може мати місце стійке відчуття власної неповноцінності. У результаті неможливості або невміння подолати причину і вирішити цю душевну проблему вона витісняється в область несвідомого, утворює комплекс - мотиваційно-смислову структуру, пов'язану єдиним компенсуючим поведінкою. В умовах військової діяльності необхідно враховувати, що рушійною силою гіперактивного прагнення особистості до влади (формальної і неформальної), нестатутних взаємовідносин може лежати комплекс неповноцінності.

Комплексність в навчанні (лат. complexus - зв'язок, об'єднання, поєднання) - складова частина принципу навчання воїнів (комплексність, систематичність, послідовність навчання). Потребує системного об'єднання навчального матеріалу, взаємозв'язку і взаємозумовленості знань, навичок, умінь, формування бойової майстерності як єдиної системи знань, навичок, умінь і професійно важливих якостей особистості.

Контент-аналіз (від англ. Contents - зміст) - в психології: - метод аналізу та оцінки інформації (міститься в документах, відеозапису, радіопередачах, інтерв'ю і т.д.) шляхом виділення в формалізованому вигляді смислових одиниць інформації та заміру частоти, обсягу згадки цих одиниць у вибірковій сукупності. К.-А., як метод дослідження, відповідає таким вимогам, як об'єктивність, надійність, валідність, він дозволяє використовувати методи багатовимірного статистичного аналізу, в тому числі і факторний аналіз.

Конфабуляція (від лат. Confabulation - бесіда, розмова) - помилкові спогади про вигадані або реальних (але не мали місця в вказане воїном час) події, факти.

Конфлікт - (від лат. Conflictus - зіткнення) - зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок чи поглядів опонентів або суб'єктів взаємодії. В основі будь-якого До лежить ситуація, що включає або суперечливі позиції сторін з якогось приводу, або протилежні цілі чи засоби їх досягнення в даних обставинах, або розбіжність інтересів, бажань, потягів опонентів і т.п. Щоб конфлікт почав розвиватися, необхідний інцидент, коли одна сторона починає діяти, ущемляючи інтереси іншої. Якщо протилежна сторона відповідає тим же, К.
починає розвиватися. Конфліктні ситуації у військових підрозділах часто ведуть до наростання емоційної напруженості, яка може надати як дезорганізуюче так і мобілізуючий вплив на виконання поставлених завдань.

Конформізм - поняття, що означає пристосовництво, пасивне прийняття існуючого порядку речей, пануючих думок і т.д. К. означає відсутність власної позиції, безпринципне і некритичне слідування будь-якому зразком, володіє найбільшою силою тиску (думка більшості, авторитет, традиції, псевдотрадіціі та ін.) Командиру підрозділу необхідно враховувати, що конформізм сприяє розвитку у військовому колективі кругової поруки.

Конформність - свідоме пристосуванство, зовнішня згода військовослужбовця з групою, підпорядкування її впливам при внутрішньому усвідомленні розбіжностей.

Кореляція - співвідношення, відповідність, взаємозв'язок.

Коефіцієнт кореляції (англ. content analusis; від content - зміст) - формалізований метод вивчення текстової та графічної інформації, що полягає в перекладі досліджуваної інформації в кількісні показники і її статистичній обробці. Характеризується великою строгістю і систематичністю.

Коефіцієнт кореляції Пірсона - коефіцієнт, що виражає лінійну статистичну залежність, взаємозв'язок двох параметрів. Він змінюється від -1 (зворотна прямий зв'язок) до +1 (пряма протилежна зв'язок), є головним інструментом факторного аналізу. Однак

останні психологічні дослідження показують його обмеженість: по-перше, він виражає статистичну зв'язок тільки між параметрами, вираженими в шкалі відносин, інтервалів, по-друге, психічні закономірності не можна виразити за допомогою лінійної залежності. К. к. П. знаходиться за формулою:

ГХУ=V [nZ X? - (I Xi) 2] [nS Y? - (I Ys) 2]

де п - кількість обстежених, випробувань

X - один з двох параметрів

Y - інший параметр

i - порядковий номер обстежуваного (випробування).

Коефіцієнт кореляції Спірмена (коефіцієнт рангової кореляції) - коефіцієнт, що відображає статистичний зв'язок між двома параметрами, вираженими за ступенем переваги (шкала порядку). К.к.С. знаходиться за формулою:

де р - коефіцієнт кореляції Спірмена (коефіцієнт рангової кореляції). Він може коливатися від -1 до +1.

D - різниця номерів рангів;

п - число розглянутих (порівнюваних) проранжовано параметрів

Креативність - рівень творчої обдарованості, здатності до творчості, що становить відносно стійку характеристику особистості військовослужбовця.

Кретинізм (від фран. Cretin - недоумкуватий) - захворювання, викликане недостатньою функцією щетовідной залози в ранні роки. К. характеризується затримкою фізичного і психічного розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " К "
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека